Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Jaka jest treść świadectwa pracy?

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy zajmowanych przez niego stanowisk, trybu rozwiązania umowy o pracę (np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia) albo okoliczności wygaśnięcia umowy o pracę. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, dotyczących:

 • wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania umowy o pracę,
 • podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy,
 • urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • należności z umowy o pracę uznane i nie uregulowane przez pracodawcę do dnia ustania tej umowy, z powodu braku środków finansowych,
 • okresu korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy jego udzielenia,
 • wykorzystanego urlopu wychowawczego,
 • liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie," zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • wykorzystania w roku kalendarzowym, w którym ustała umowa o pracę, zwolnienia w wysokości do 2 dni z tytułu wychowywania przynajmniej 1 dziecka w wieku do 14 lat,
 • okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika (np. o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach).

Jaki jest tryb wydawania i prostowania świadectwa pracy?

Obowiązek wydania świadectwa pracy ciąży na pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę.

Jeżeli pracownik pozostaje w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie takich umów, zawartych w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów. Oznacza to więc, że pracodawca nie ma obowiązku każdorazowo wydawania świadectwa pracy pracownikowi - może wydać "zbiorcze" świadectwo pracy za cały okres obejmujący dwa lata. Oczywiście na żądanie pracownika powinien także wydać indywidualne świadectwa pracy. 

Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika na piśmie niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę.

Pracownik, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa. Pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie o negatywnym wyniku jego rozpatrzenia, a w razie uwzględnienia wniosku, wydaje pracownikowi w tym terminie nowe świadectwo pracy.
Jeżeli pracodawca nie uwzględni wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania.
W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi niezwłocznie nowe świadectwo pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie.

W razie prawomocnego orzeczenia sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z powodu nieprawidłowego wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, pracodawca na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu poprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów w tym trybie a sąd orzekł o przywróceniu pracownika do pracy lub o przyznaniu mu odszkodowania pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy w terminie 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Świadectwo to musi zawierać informację o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

Pamiętaj, że:

 • W przypadku określonym w art. 97 § 1[1] Kodeksu pracy świadectwo pracy wydaje się w dniu upływu terminu, o którym mowa w § 1[1] (czyli 24 miesięcy od dnia zawarcia pierwszej umowy). Jeżeli jednak rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę nawiązanej przed upływem 24 miesięcy przypada po upływie tego terminu, świadectwo pracy wydaje się w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia takiej umowy o pracę. 
 • Pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu, nie dłuższy jednak niż 6 tygodni,
 • Orzeczenie o odszkodowaniu w związku z nie wydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy stanowi podstawę do zmiany tego świadectwa,
 • Jeżeli sąd orzeknie o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z powodu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia, pracownik jest zobowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym orzeczeniu. W razie niespełnienia przez pracownika tego obowiązku pracodawca ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy w celu zamieszczenia w nim takiej informacji,
 • Jeżeli wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej jest niemożliwe, pracodawca nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem poczty albo doręcza go w inny sposób,
 • Członek rodziny zmarłego pracownika lub inna osoba będąca jego spadkobiercą może wystąpić z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy,
 • Powództwa o przywrócenie do pracy, o uznaniu za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę itp. nie wymagają zachowywania trybu prostowania świadectwa pracy. W takim przypadku podstawą zmiany świadectwa pracy jest odpowiedni wyrok sądu.

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Świadectwo pracy (zmiany od 2017) - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

 • EWA 2015-03-03 14:23:21

  Re: Świadectwo pracy - treść, tryb wydawania i prostowania, sposób wypełniania

  Witam mam problem nie wiem jak napisać o wydanie Świadectwa pracy z innej firmy .Jakie punkty tam trzeba napisać czy numer dowodu osobistego itp .


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 4
 • 2
 • 5
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane