Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Kiedy przysługuje możliwość wznowienia postępowania?

Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w odniesieniu do postępowań, które zostały zakończone prawomocnymi wyrokami. Ważne, by wyrok ten był prawomocny, natomiast nie jest istotne, jaki jest jego rodzaj. Postępowanie o wznowienie dotyczy zatem prawomocnych wyroków łącznych, częściowych, wstępnych, uzupełniających, czy też zaocznych. Postępowanie to dotyczyło będzie również prawomocnych nakazów zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub upominawczym.

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie:

 1. od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, w wypadku jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński (jest natomiast możliwe wznowienie postępowania co do tej części wyroku rozwodowego, w której sąd orzeka np. o podziale majątku wspólnego, wspólnym mieszkaniu)
 2. w sprawach, które zakończyły się prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie postępowania. Nie można zatem wznawiać postępowania w sprawach już kiedyś wznawianych.

Jakie są szczegółowe przyczyny uzasadniające żądanie wznowienia postępowania?

Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności postępowania:

 • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia;
 • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe.

  Można żądać wznowienia postępowania:

 • w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie,
 • w wypadku, gdy wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym;
 • w wypadku, gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. Należy jednakże nadmienić, że z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów.

Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

Jak wszczyna się postępowanie ze skargi o wznowienie?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jeżeli przyczyną, która spowodowała zaskarżenie przez daną stronę określonego wyroku jest przyczyna nieważności lub orzeczenie TK o niezgodności aktu z Konstutycją, ustawą bądź umową mędzynarodową, to wówczas właściwy jest sąd, który wydał zaskarżony wyrok, a jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji, właściwy jest sąd instancji wyższej. Natomiast, jeżeli strona chce dokonać wznowienia na innej podstawie, to właściwy jest sąd, który ostatnio orzekał co do istoty sprawy.

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym. Termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji, wówczas od tego dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. Skargi o wznowienie postepowania nie można wnieśc po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku, z wyjątkiem wypadku, gdy podstawą wznowienia jest pozbawienie strony możności działania lub brak należytej reprezentacji strony. W przypadku, gdy podstawą ma być orzeczenie TK, termin liczy się od dnia wejścia w życie tego orzeczenia.

<>

 

Komentarze: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

 • Chodzacy PARAGRAF 2015-10-05 17:59:39

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Typowy przyklad wniosku o WZNOWIENIE postepowanuia w Sadzie Apelacyjnym w Rzeszowie D o t y c z y : Wniosek o WZNOWIENIE postepowania prawomocnego wyroku Sadu Apelacyjnego sygn.akt I ACa 407/14 w oparciu o art.379 pkt 5 kpc, art.401 p.2 kpc ,art. 401(1) kpc U Z A S A D N I E N I E Do calej tej sytuacji doprowadzila celowa biernosc adwokatow ,którzy zaniechali obrony stron ,które reprezentowali przed sadem ,DOWODEM czego jest nie skladanie przez nich zadnych WNIOSKOW procesowych,czy nie skladanie ZAZALEN na POSTANOWIENIA sadu a oni doskonale znali okolicznosci sprawy jak i materialy DOWODOWE,których nie zgłaszali celowo sadowi Jako ciekawostke podam ,ze w USA gdzie mieszkam to po 3-ch takich zachowaniach adwokaci ci byli by pozbawieni prawa wykonywania zawodu DOZYWOTNIO Najwazniejsze w tym jest niewaznosc postepowania art.379 pkt 5 kpc Proszę Sadu,paragrafy to nie wszystko ,prawo należy rozumiec i obowiązkowo zapoznac się z okolicznościami sprawy żeby nie popelniac bledow Napisalem do Ministra Sprawiedliwosci DOWOD załącznik Minister Sprawiedliwości ? Jarosław Gowin ,ministerstwo potwierdzilo słuszność mojego zarzutu jak rorniez fakt ten potwierdzil Trybunal Konstytucyjny DOWOD odpowiedz z Ministerstwa Sprawiedliwosci Jezeli to nie wystarcza Sadowi to idziemy dalej,Sad ma obowiazkowo przestrzegac USTAWY a taka ustawa jest Kodeks Postepowania Cywilnego art. 5 kpc,to ustawowy obowiazek pouczenia uczestnika postepowania wystepujacego bez adwokata Pytanie,w jaki to sposób Sad Okregowy miał pouczyc Marka Kuszaj na rozprawie,jeżeli on nie ma zdolności do czynności prawnych i tu paragrafy mówiące ,ze to Sad decyduje o tym czy wyznaczyc adwokata z urzedu czy nie , nie maja znaczenia prawnego.Jezeli Sad mysli co innego,tz ,ze nie rozumie prawa{ 3-ch sędziów + Prokurator Apelacyujny }Sad ma brac pod uwage wszelkie okoliczności z urzedu a pozniej paragraf do tego .Prosze zapoznac się z ZALACZNIKIEM Rzecznik 12-30-05 Wroclaw Wniosek z tego jest taki ,ze Sad Okregowy nie miał PRAWA prowadzic rozprawy jeżeli wczesniej nie wyznaczyl Markowi Kuszaj adwokata z urzedu Sad Okregowy w Tarnobrzegu odmowil Markowi Kuszaj ustanowienia adwokata z urzedu jawnie DYSKRYMINUJAC mojego brata art.379 pkt 5 kpc przez co Marek Kuszaj zostal pozbawiony możliwości obrony swych praw , w szczególności prawa do sądu z art. 45 Konstytucji przez zastosowanie dyskryminacji przez sędziów orzekających i praw obywatelskich z art. 32 Konstytucji Zycze milego dnia Z a l a c z n i k i : - Minister Sprawiedliwości ? Jarosław Gowin - Rzecznik 12-30-05 Wroclaw

 • Chodzacy PARAGRAF 2012-05-24 05:54:53

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Ciag dalszy,GROCHEM O SCJerzy Kuszaj New Britain 01-15-12 15 Symco Dr. New Britain , CT 06053 USA kuszaj@sbcglobal.net Pelnmocnik ds. doręczeń : ANDRZEJ SEREMET Prokurator Generalny ul. Barska 28/30 Marek Kuszaj 02-315 Warszawa Ul. Wyszyńskiego 17/2 Tel. (48)22 318-94-00 37-450 Stalowa Wola Fax (48)22 318-98-31 pk.skargi@ms.gov.pl Wasz znak : PG VII Ko.126/11 D o t y c z y : przekazania sprawy sygn.akt 1Ds.504/11z Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woki na neutralny teren w związku z tym,ze Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli świadomie poswiadcza NIEPRAWDE co potwierdza Sekretarz Stanu Julia Pitera z Kancelarii Prezesa Rady Ministrow w pismie SJP-571-75(13)/11 z dnia 24-go listopada 2011r { wymienione tam fakty sa sprzeczne z prawda } Wniosek ten uwazam w pelni uzasadniony i wrecz konieczny w celu poszanowania obowiązującego prawa . Razace NARUSZENIE PRAWA przez urzednika panstwowego nie można tolerowac w świetle obowiazujacego prawa w panstwie DEMOKRATYCZNYM Zycze milego dnia ??????????????? Z a l a c z n i k i : Jerzy Kuszaj 1- plik E-Mail Odpowiedz A.Seremet 2- plik E-Mail ZAZALENIE PR M.Buczek 1Ds.504-11 3- plik E-Mail Zazalenie na Zarzadzenie 1Ds.504-11 M.Buczek 4- plik E-Mail Sad Rejonowy do P-R 1Ds.504-11 P.S. !- Prokurator wbrew DOWODOM odmowil wszczecia postepowania 2- Prokurator po zapoznaniu się z treścią ZAZALENIA odmowil jego przyjecia 3- Prokurator nie przekazal bezzwlocznie akt sprawy do Sadu Rejonowego 4- Sad Rejonowy zwrocil się do Prokuratora Rejonowego o nadesłanie akt 5- Prokurator Rejonowy zignorowal polecenie sadu i nie poinformowal mnie o stanie sprawyIANE , ja sobie a ONI sobie...

 • Chodzacy PARAGRAF 2012-05-24 05:37:48

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Napisalem do PREZESA Sadu Rejonowego w Stalowej Woli,ktory przyznal racje swojemu koledze... Jerzy Kuszaj New Britain 05-12-12 15 Symco Dr. New Britain , CT 06053 USA kuszaj@sbcglobal.net Pełnomocnik ds. doręczeń : Marek Kuszaj S A D R E J O N O W Y Wyszyńskiego 17/2 II Wydzial Karny 37-450 Stalowa Wola ul. Popiełuszki 16 37-450 Stalowa Wola Tel. (015) 643 ? 45-50 karny@stalowawola.sr.gov.pl Sygn.akt II Kp 13/12 D o t y c z y : odpowiedzi na pismo A.052-9/12 11-go maja 2012r Prezesa Sadu Rejonowego w Stalowej Woli Marcin Rogowski Po zlozeniu WNIOSKU o uzupełnienie wyroku w Sadzie Rejonowym w Stalowej Woli sygn.akt II Kp 13-12 otrzymalem odpowiedz od Prezesa Sadu Rejonowego Marcin Rogowski.Z odpowiedzia ta nie mogę się pogodzic,ponieważ moim zdaniem jest ona bledna wynikajaca z toku rozumowania PRAWA przez prawnika i sędziego Marcina Rogowskiego. Po 1-wsze : Sad Rejonowy otrzymal DOWODY potwierdzające poświadczenie NIEPRAWDY przez prowadzacego sprawe Prokuratora Rejonowego Maria Buczek Po 2-gie : DOWODY te jednoznacznie,bez jakichkolwiek wątpliwości potwierdzaly poświadczenie NIEPRAWDY przez prowadzacego sprawe prokuratora co potwierdzalo pismo Juli Pitery Sekretarza Stanu z Kancelari Prezesa Rady Ministrow adresowane do mnie,ze nie dopełniłem formalności ,nie odpowiedziałem prokuratorowi na jego wezwanie co jest NIEPRAWDA . DOWODY na to sa w aktach Sadu Rejonowego sygn.akt II Kp 13/12 w Kancelari Prezesa Rady Ministrow i u Prokuratora Generalnego Andrzej Seremet Po 3-cie : Jeżeli te wszystkie DOWODY przeszly przez Biuro Podawcze i zostaly dolaczone do akt sprawy to jak można udawac,ze ich nie ma i sad z nimi się nie zapoznal . Prezes sadu pisze ,ze ich nie ma , tez poswiadcza NIEPRAWDE i zapomina o tym,ze jego tez obowiazuje art. 304$1 kpk.To,ze jest sędziom,prezesem to go z niczego nie zwalnia, jest URZEDNIKIEM PANSTWOWYM Po 4-te : Sedzia Rafal Marek nie miał prawa do wyznaczenia terminu rozprawy ,nie wyjaśniając wcześniejszych zarzutow pod adresem prokuratora art.304$1 kpk , ze popełnił świadomie przestępstwo, poświadczając NIEPRAWDE na co DOWODY miał sedzia Rafal Marek w rekach,czemu nie jest w stanie w jakikolwiek sposób zaprzeczyc Po 5-te : Czemu jak czemu , faktom i DOWODOM w aktach Sadu Rejonowego w Stalowej Woli sygn.akt II Kp 13/12 nie da się w żaden sposób zaprzeczyc a interpretowac PRAWO każdy ma prawo na swój sposób jak go rozumie a dyplomy uczelni o niczym nie swiadcza { zarzuciłem kiedys brak znajomości prawa Dyrektorowi Biura Orzecznictwa w Warszawie facetowi z DOKTORATEM . Zwróciłem się do pana PROFESORA I-go Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,ze pan z DOKTORATEM nie rozumie tego co pisze,a powoływaliśmy się na ta sama podstawe prawna.Profesor przyznal mi racje i pan z DOKTORATE skorygowal wcześniejsze swoje stanowisko piszac do Prezesa NSA w Lublinie i pouczając go żeby przestrzegal kpa i td } Zycze milego dnia ???????????????? Jerzy Kuszaj

 • Chodzacy PARAGRAF 2012-05-24 05:30:23

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Jako ciekawostke do tego co powyzej napisalem podam ,ze PRZEGRALEM w sadzie... ale zeby miec czyste sumienie napisalem wniosek o UZUPELNIENIE wyroku, oto on : Jerzy Kuszaj New Britain 04-30-12 15 Symco Dr. New Britain , CT 06053 USA kuszaj@sbcglobal.net Pełnomocnik ds. doręczeń : Marek Kuszaj S A D R E J O N O W Y Wyszyńskiego 17/2 II Wydzial Karny 37-450 Stalowa Wola ul. Popiełuszki 16 37-450 Stalowa Wola Tel. (015) 643 ? 45-50 karny@stalowawola.sr.gov.pl Sygn.akt II Kp 13/12 D o t y c z y : UZUPELNIENIA wyroku Sadu Rejonowego sygn.akt II Kp 13/12 U Z A S A D N I E N I E W otrzymanym UZASADNIENIU nie znalazłem odpowiedzi na mój WNIOSEK o wylaczenie Prokuratury Rejonowej z prowadzenia sprawy 1Ds.504/11 w związku popełnieniem przestępstwa z art.271$1 kk przez prowadzacego prokuratora Maria Buczek DOWODY na to posiada sedzia Rafal Marek w aktach II Kp.13/12 W świetle prawa karnego fakt,czy prokurator odmowil przyjecia ZAZALENIA ,czy nie nie ma znaczenia { popełnił ewidentne przestępstwo },ponieważ na samym początku prokurator odmowil wszczecia dochodzenia świadomie { zasłaniając się IMUNITETEM } poświadczając NIEPRAWDE ,ze nie odpowiedziałem na wezwanie prokuratora.Tym bardziej po zapoznaniu się z treścią ZAZALENIA zdal sobie z tego sprawe,ze nie ma już zadnego ruchu w świetle prawa a w stan oskarżenia należałoby postawic kilkunastu urzędników państwowych ,sędziów i prokuratorow. Sadze,ze sedzia Rafal Marek uwaza się za URZEDNIKA PANSTWOWEGO ,a jako urzednika obowiazuje go art..304$1 kpk Sedzia Rafal Marek zasłaniając się IMUNITETET świadomie przemilczal ten fakt chroniac przysłowiowego przestępcę Prokuratora Rejonowego Marie Buczek art.271$1 kk co potwierdza to material DOWODOWY w Sadzie Rejonowym sygn.akt II Kp 13/12 Dalel sedzia Rafal Marek posunął się jeszcze dalej ,z pelna świadomością wbrew materiałowi dowodowemu poświadczył NIEPRAWDE cyt. W dalszym ciagu zazalenia Jerzy Kuszaj podniosl,ze każdy dokument po dacie wyroku w sprawie C 313/94 z jego nazwiskiem ,przedłożony do sadu przez PEC jest dokumentem fałszywym,gdyz jego zdaniem nic go z PEC-em prawnie nie łączyło ? Fakt,ze mnie nic prawnie z PEC-em nie łączyło jest potwierdzony URZDOWO { to nie mój wymysl jak pisze sedzia Rafal Marek } przez Prokurature Rejonowa i Sad Rejonowy prawomocnym wyrokiem C 313/94 z tego jest oczywisty wniosek ,ze kolejne pozwy po dacie tego wyroku skadane przez PEC nie mogly spełniać wymog formalnoprawnych zgodnie z prawem, a wyroki zostaly wydane wbrew OBOWIAZUJACEMU PRAWU , pisze o tym na samym początku ZAZALENIA cty. Na samym wstepie chciałem WSZYSTKICH uprzedzic co będą rozpatrywac ta sprawe,ze jesteście Panstwo URZEDNIKAMI PANSTWOWYMI i proszę o zapoznanie się z treścią art.304$1 kpk Prokurator Maria Buczek świadomie pominęła moje zarzuty , DOWODY,ze wszystkie te POZWY wniesione do sadu przez PEC i MZK po dacie wyroku Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 nie posiadaja podstaw PRAWNYCH , tz. POZWY te nie spełniają wymog formalnoprawnych zgodnych z kpc co potwierdza w/w wyrok Sadu Rejonowego w Stalowej Woli sygn.akt C313/94 jak i ustalenia Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli , DOWODY w aktach Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 . Temu faktowi nie jest w stanie NIKT ZAPRZECZYC bo takie jest PRAWO i fak ten sedzia Rafal Marek świadomie przemilcza poswiadzajac świadomie NIEPRAWDE jako urzednik panstwowy chroniąc autorytet Ministerstwa Sprawiedliwposci . Zgodnie z obowiązującym dzis prawem w stan oskarżenia z Kodeksu Karnego należało by postawic kilkunastu sędziów i prokuratorow za poświadczanie NIEPRAWDY co potwierdza material DOWODOWY w aktach Sadu Rejonowego II Kp 13/12} C y t a t : Sad zważył , co nastepuje : Zazalenie Jerzego Kuszaja jest nieuzasadnione i nie zawiera zadnych argumentow , które moglyby podważać zasadność i prawidłowość wydanego przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczecia dochodzenia?koniec cytatu BEZ KOMENTARZA, panie Ministrze Sprawiedliwosci i panie Prokuratorze Generalny Zycze milego dnia ?????????????????. Jerzy Kuszaj

 • Chodzacy PARAGRAF 2011-12-02 18:16:40

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  Pomylkowo podalem 2x te same pisma,to jest wlasciwe : Jerzy Kuszaj New Britain 11-28-11 15 Symco Dr. New Britain , CT 06053 USA kuszaj@sbcglobal.net Pełnomocnik ds. doręczeń : Marek Kuszaj S A D R E J O N O W Y Wyszyńskiego 17/2 II Wydzial Karny 37-450 Stalowa Wola ul. Rozwadowska 12 37-464 Stalowa Wola Tel. (015) 844 ? 46-82 wew. 229 Fax/Tel. (015) 843-90-92 karny@stalowawola.sr.gov.pl Za posrednictwem Wasz znak : Prokurator Rejonowy 1Ds.504/11 Maria Buczek ul. Wolności 9 37-450 Stalowa Wola Tel. (015) 842-69-31 Fax (015) 842-63-61 Fax (015) 844-50-86 pr.stalowawola@tarnobrzeg.po.gov.pl D o t y c z y : ZAZALENIA na ZARZADENIE o odmowie przyjecia zazalenia z 10-19-11 sygn.akt 1Ds.504/11 Niezgadzam się ze stanowiskiem Prokuratora Rejonowego Maria Buczek . Prokurator pominęła material DOWODOWY potwierdzający fak,ze zgłosiłem do Prokuratora Generalnego o fakcie, ze okradl mnie Resort Ministerstwa Sprawiedliwości i Rzad polski co potwierdza wyrok Sadu Rejonowego w Stalowej Woli sygn.akt C313/94 i ustalenia Prokuratury Rejonowej w nim zawarte jako DOWOD. Dokonano tego w wyniku swiadomego poświadczenia NIEPRAWDY przez urzędników PANSTWOWYCH sędziów i prokuratorow Urzednicy panstwowi sedziowie i prokuratorzy świadomie poświadczali NIEPRAWDE i mamy to co mamy?pozwy do sadu nie spełniały wymog formalnoprawnych i sad o tym wiedział a wydawal wyroki?art. 6 k.c akta sygn.C313/94 były dopuszczone jako DOWOD do kolejnego POZWU wniesionego przez PEC , na dodatek CELOWO wzielem sobie adwokata ( czego nigdy nie robie ) i przegrałem ( to jest przysłowiowe bicie glowa w mur ).Gdzie tu jest jakiekolwiek PRAWO i powszechnie gloszona DEMOKRACJA , panstwo prawa Nikt nawet nie raczy czytac akt sadowych czy prokuratorskich ,bo po co jeżeli z gory ma być tak a nie tak ? i tym sposobem pomija się material DOWODOWY i ?fajnie jest i tak dostane 14-scie tysięcy zl EMERYTURY? Prosze Sadu powod PEC poraz pierwszy pozwal mnie do sadu jako pełnomocnika notarialnego Marka Kuszaja i na dowod tego dołączył do pozwu kopie aktu notarialnego.Wszyscy milcza na ten temat bo to wstyd,ciezko się przyznac do głupoty,ze Sad wydal wyrok na PELNOMOCNIKA co potwierdzaja akta sadowe.Dowodzi to temu co powyżej napisałem,ze NIKT nie czyta akt a kolejne pozwy składane przez PEC do sadu nie spełniały wymog formalnoprawnych zgodnie z k.p.c. i sad nie miał prawa do wydania jakiegokolwiek wyroku Art. 58. § 1. k.c. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna Każdy dokument po dacie wyroku sygn.akt C313/94 z moim nazwiskiem przedłożony do Sadu przez PEC jest dokumentem fałszywym bo mnie z PEC-em nic prawnie nie łączyło co ustalila to wczesniej Prokuratura i Sad .DOWODY w w/w wyroku. Proszę żeby Sad sprawdzil,czy Prokurator Rejonowy dostarczyl Sadowi kompletny material DOWODOWY, który mowi wszystko sam za siebie i podwaza stanowisko Prokuratora Rejonowego Maria Buczek w ZARZADZENIU sygn.akt 1Ds.504/11 z 11-17-11 Zycze milego dnia ?????????????????.. Jerzy Kuszaj Z a l a c z n i k i : Nr 1 ? pismo Prokuratora Rejonowego z Rzeszowa Sylwester Kurda informujące mnie o wszczeciu śledztwa przeciwko 6-sciu sędzom Sadu Apelacyjnego w Rzeszowie w sprawie poswiadczenia nieprawdy tj o czyn z art. 271 $ 1 k.k. sygn.akt 6 Ds.316/07

 • Chodzacy PARAGRAF 2011-12-02 18:08:36

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  POLSKA z calym tym Resortem Ministerstwa Sprawiedliwosci i Prokuratura nie dorosla do panstwa demokratycznego w swoim postepowaniu jakie widzimy na codzien...przykladow jest mnostwo w INTERNECIE .Moim zdaniem WZNOWIENIE POSTEPOWANIA powinno byc bezterminowe w przypadku kiedy urzednik panstwowy sedzia naruszyl USTAWE tj. k.c. , k.p.c { w KONSTYTUICJI mamy czarno na bialym,ze sedziowie maja postepowac zgodnie z USTAWA a w sprawach cywilnych to jest k.c. , k.p.c.}.Wyrok w takim przypadku powinien byc BEZWZGLEDNIE NIEWAZNY z mocy samej USTAWY bo jest sprzeczny z obowiazujaca KONSTYTUCJA.Sadzie,ze wielu z WAS ze mna sie zgadza.Dalsza sprawa to fakt,kiedy DOWODY w aktach sprawy przecza wyrokowi i wyrok jest PRAWOMOCNY .Stan PRAWNY na dzien dzisiejszy jest taki,ze wyrok ten nie podlega WZRUSZENIU , wznowieniu nawet na wniosek Prokuratora Generalnego,czy Ministra Sprawiedliwpsci i to jest PARADOKS polskiego PRAWA w XXI wieku i tu tez nie moze istniec furtka PRZEDAWNIENIA. Sad ma byc Sadem a nie NARZEDZIEM w rekach politykow ,czy mafii.Na tym polega DEMOKRACJA . Cos dla przykladu zeby nie byc goloslownym :Jerzy Kuszaj New Britain,CT 10-19-11 15 Symco Dr. New Britain,CT 06053 USA Pelnomocnik d/s doreczen : Marek Kuszaj Wyszynskiego 17/2 37-450 Stalowa Wola Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli Wolnosci 7 Sygn.akt 1Ds.504/11 37-450 Stalowa Wola Tel. 15 844-5096 Tel. 15 842-6361 Fax 15 842-6931 D o t y c z y : ZAZALENIA na Postanowienie z 05 pazdziernika 2011 roku sygn.akt 1Ds.504/11 o odmowie wszczecia dochodzenia Na samym wstepie chciałem WSZYSTKICH uprzedzic co będą rozpatrywac ta sprawe,ze jesteście Panstwo URZEDNIKAMI PANSTWOWYMI i proszę o zapoznanie się z treścią art.304$1 kpk Prokurator Maria Buczek świadomie pominęła moje zarzuty , DOWODY,ze wszystkie te POZWY wniesione do sadu przez PEC i MZK po dacie wyroku Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 nie posiadaja podstaw PRAWNYCH , tz. POZWY te nie spełniają wymog formalnoprawnych zgodnych z kpc co potwierdza w/w wyrok Sadu Rejonowego w Stalowej Woli sygn.akt C313/94 jak i ustalenia Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli , DOWODY w aktach Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 . Temu faktowi nie jest w stanie NIKT ZAPRZECZYC bo takie jest PRAWO Najwyraźniej potwierdza to ORZECZNICTWO Sadu Rejonowego w Stalowej Woli , ze POZEW zostaje oddalony z braku UMOWY CYWILNOPRAWNEJ pomiedzy POWODEM a POZWANYM to jest oczywiste ,takie jest PRAWO i inaczej być nie moze Sad Rejonowy sygn.akt VC 48/02 Sad rejonowy sygn.akt I Nc 89/04 Sad Rejonowy sygn.akt C 313/94 Sad Rejonowy sygn.akt V Nc1828/02 Sad Rejonowy sygn.akt V Nc 416/02 Sad Rejonowy sygn.akt VII Nc 766/05 Sad Rejonowy sygn.akt VII Nc 3089/05 POWOD PEC świadomie przedłożył do sadu falszywe DOKUMENTY , mnie z POWODEM nic PRAWNIE nie łączyło ustalila to PROKURATURA i SAD to jak można ponownie pozwac mnie do sadu o to samo?DOWOD :- moje pismo jako załącznik : Odpowiedz dla Prokurator Ewa Kalandyk { tu dokladnie wszystko opisałem, proszę się z tym zapoznac } Urzednik państwowy jakim jest sedzia ,świadomie naruszyl PRAWO ,zignorowal kpc i nie zwrocil się do POWODA o uzupełnienie brakow formalnych tj o doręczenie w określonym czasie UMOWY CYWILNOPRAWNEJ , krora jest warunkiem obligatoryjnym do wniesienia POZWU do sadu i wydania wyroku przez sad { potwierdza to druk urzędowy POZEW ,czytaj o tym w załączniku ? Odpowiedz dla Prokurator Ewa Kalandyk }.Sad w takim wypadku nie miał PRAWA do wydania wyroku , a sedziowie maja postępować zgodnie z USTAWA tj z kpc Kazda czynność PRAWNA sprzeczna z USTAWA albo majaca na celu obejście USTAWY jest niewazna i o tym fakcie każdy URZEDNIK i PRAWNIK z pewnością wie Zalaczam poraz kolejny wykaz prawomocnych wyrokow Sadu Rejonowego wydanych wbrew PRAWU przez sad , co stanowi RAZACE NARUSZENIE PRAWA przez urzednika państwowego w tym przypadku przez sadziego C 313/94 KM 40/95 Komornik - bezprawna egzekucja Nc 448/95 KM 1865/95 {do tych akt dolaczono C 313/94} Nc 882/99 KM 177/01 V Nc 1558/01 KM 1165/02 VII Nc 654/03 KM 1009/04 VII Nc 2468/04 KM 2146/05 VII Nc 1212/06 KM 2197/06 Nie jestem pewien,czy to sa wszystkie wyroki,dokladna liste poda KOMORNIK i ZUS Mi chodzi jedynie o UNIEWAZNIENIE tych prawomocnych wyrokow wydanych wbrew obowiązującemu PRAWU Jeżeli Pani Prokurator Maria Buczek ma jakies pytania,potrzebuje DOWODOW chetnie je dostarcze Zycze milego dnia ??????????????????????????? Jerzy Kuszaj Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli odmowil przyjecia mojego ZAZALENIA w przyslanym mi ZARZADZENIU napisalem ponownie ZAZALENIE : Jerzy Kuszaj New Britain,CT 10-19-11 15 Symco Dr. New Britain,CT 06053 USA Pelnomocnik d/s doreczen : Marek Kuszaj Wyszynskiego 17/2 37-450 Stalowa Wola Prokurator Rejonowy w Stalowej Woli Wolnosci 7 Sygn.akt 1Ds.504/11 37-450 Stalowa Wola Tel. 15 844-5096 Tel. 15 842-6361 Fax 15 842-6931 D o t y c z y : ZAZALENIA na Postanowienie z 05 pazdziernika 2011 roku sygn.akt 1Ds.504/11 o odmowie wszczecia dochodzenia Na samym wstepie chciałem WSZYSTKICH uprzedzic co będą rozpatrywac ta sprawe,ze jesteście Panstwo URZEDNIKAMI PANSTWOWYMI i proszę o zapoznanie się z treścią art.304$1 kpk Prokurator Maria Buczek świadomie pominęła moje zarzuty , DOWODY,ze wszystkie te POZWY wniesione do sadu przez PEC i MZK po dacie wyroku Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 nie posiadaja podstaw PRAWNYCH , tz. POZWY te nie spełniają wymog formalnoprawnych zgodnych z kpc co potwierdza w/w wyrok Sadu Rejonowego w Stalowej Woli sygn.akt C313/94 jak i ustalenia Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli , DOWODY w aktach Sadu Rejonowego sygn.akt C313/94 . Temu faktowi nie jest w stanie NIKT ZAPRZECZYC bo takie jest PRAWO Najwyraźniej potwierdza to ORZECZNICTWO Sadu Rejonowego w Stalowej Woli , ze POZEW zostaje oddalony z braku UMOWY CYWILNOPRAWNEJ pomiedzy POWODEM a POZWANYM to jest oczywiste ,takie jest PRAWO i inaczej być nie moze Sad Rejonowy sygn.akt VC 48/02 Sad rejonowy sygn.akt I Nc 89/04 Sad Rejonowy sygn.akt C 313/94 Sad Rejonowy sygn.akt V Nc1828/02 Sad Rejonowy sygn.akt V Nc 416/02 Sad Rejonowy sygn.akt VII Nc 766/05 Sad Rejonowy sygn.akt VII Nc 3089/05 POWOD PEC świadomie przedłożył do sadu falszywe DOKUMENTY , mnie z POWODEM nic PRAWNIE nie łączyło ustalila to PROKURATURA i SAD to jak można ponownie pozwac mnie do sadu o to samo?DOWOD :- moje pismo jako załącznik : Odpowiedz dla Prokurator Ewa Kalandyk { tu dokladnie wszystko opisałem, proszę się z tym zapoznac } Urzednik państwowy jakim jest sedzia ,świadomie naruszyl PRAWO ,zignorowal kpc i nie zwrocil się do POWODA o uzupełnienie brakow formalnych tj o doręczenie w określonym czasie UMOWY CYWILNOPRAWNEJ , krora jest warunkiem obligatoryjnym do wniesienia POZWU do sadu i wydania wyroku przez sad { potwierdza to druk urzędowy POZEW ,czytaj o tym w załączniku ? Odpowiedz dla Prokurator Ewa Kalandyk }.Sad w takim wypadku nie miał PRAWA do wydania wyroku , a sedziowie maja postępować zgodnie z USTAWA tj z kpc Kazda czynność PRAWNA sprzeczna z USTAWA albo majaca na celu obejście USTAWY jest niewazna i o tym fakcie każdy URZEDNIK i PRAWNIK z pewnością wie Zalaczam poraz kolejny wykaz prawomocnych wyrokow Sadu Rejonowego wydanych wbrew PRAWU przez sad , co stanowi RAZACE NARUSZENIE PRAWA przez urzednika państwowego w tym przypadku przez sadziego C 313/94 KM 40/95 Komornik - bezprawna egzekucja Nc 448/95 KM 1865/95 {do tych akt dolaczono C 313/94} Nc 882/99 KM 177/01 V Nc 1558/01 KM 1165/02 VII Nc 654/03 KM 1009/04 VII Nc 2468/04 KM 2146/05 VII Nc 1212/06 KM 2197/06 Nie jestem pewien,czy to sa wszystkie wyroki,dokladna liste poda KOMORNIK i ZUS Mi chodzi jedynie o UNIEWAZNIENIE tych prawomocnych wyrokow wydanych wbrew obowiązującemu PRAWU Jeżeli Pani Prokurator Maria Buczek ma jakies pytania,potrzebuje DOWODOW chetnie je dostarcze Zycze milego dnia ??????????????????????????? Jerzy Kuszaj P.S. Jako ciekawostke podan,ze w przeciagu kilku lat wstecz rozlozylem w Polsce kilkunastu sedziow i prokuratorow.Oficerowie SB daly mi pseldonim ChodzacyPARAGRAF i opowiadali sobie o mnie kawaly a Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli oskarzala mnie o probe obalenia ustroju PRL. Kogo interesuje ten temat sokolxxx@o2.pl

 • adrian 2011-12-01 20:15:14

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  To dlatego jak odbywała się na mnie zmowa sądowa zmieniano mi tryb sprawy z uproszczonej na zwykłą bez powiadamiania mnie. Ale mam pytanie ,jeśli Sędzina stała się stroną to w razie wszczęcia tego środka jw ma Ona prawo współsądzić w II Instancji jak powinna siedzieć na ławie oskarżonych skruszona ? I pytanie nr 2 .Jak wygląda skreślenie Mecenasów z palestry za udział w ustawce-zmowie sądowej ?

 • inwalida 1 grupy 2011-05-09 19:35:56

  Re: Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

  AROGACKO WYDANO WYROK ZAOCZNY 6 RAZY ODMÓWIONO OBRONCE URZEDU INWALIDZIE 1 GRUPY TO DYSKMINACJA NIEPEŁNOSPRAWYCH LICZA KOSZTY. SEDZOWIE NIEZNAJĄ KONSTYTUCJI Art 31,32 i T.t.d. WAŻNIESZE ŚA PIENIĄDZE DO SEDZEGO JAK ZAŚWADCZENIE CIEŻKIM STANIE ZDROWIA OSZUKANEGO I OKRADZONEGO SAD ZLEKCEWAŻYŁ WSZYSKIE ZASADY ETYKI I DZAŁAJACY DOBRE IMIE PRAWA. BYŁY PREZES SADU OKREGOWEGO BYŁ ZASZOKOWANYJAK SEDZIA POPOIERA POSPOLITAKRADZIESZ PIENIEDZY I DYSKMINACJE NIEPEŁNOSPRAWYCH . POMIMO RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH WYKAZAŁ MASE NIEDOCIĄGNIEĆ PRAWYCH KTÓRYCH SEDZIA NIEPOTRAFIŁ I RACZYŁ PRZECZYTAĆ . SEDZIA ŁAmie konstytucje I SZYKANUJE I DRECZY NIEPEŁNOSPRAWYCH SADACH CHOĆ DOŚ WYRAZNIE MÓWI KONSTYTUCJA?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 5
 • 4
 • 6
 • 8
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Marek

  ocena usługi:

  dzięki skutecznej opinii i przesłanego wniosku sprawa została załatwiona pozytywnie zgodnie z oczekiwaniami. Pozdrawiam Marek Słonecki
 • Zuzanna

  ocena usługi:

 • Henryk

  ocena usługi:

  Jasno,obszernie,zrozumiałe za przystępna cenę.Szkoda ze wcześniej nie wiedziałem o e-prawniku.
 • Barbara

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi prawne! korzystam po raz kolejny i jestem usatysfakcjonowana poradą prawną i kontaktem w pytaniach dodatkowych!
 • Andrzej Kauf

  ocena usługi:

  Witam! Bardzo dziękuję za wyczerpującą pisaną prostym językiem odpowiedź. Jestem zadowolony, polecam . Szkoda tylko, że ZUS nie udziela takich informacji. Tematem zainteresowała się znajoma osoba. Pozdrawiam zespół i jeszcze raz bardzo dziękuję.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Pomimo, ze w moim przypadku prawo polskie nie regulowalo zaistnialego zdarzenia, otrzymalam dodatkowe potwierdzenie, ktore mnie upewnilo co do mojej sytuacji prawnej. Jestem bardzo zadowolona z uslug e-prawnika i z pewnoscia bede z niego korzystac jesli bede tego potrzebowac. Polecam wszystkim.
 • A.Patyk

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z usługi
 • anna

  ocena usługi:

 • WDnet Studio

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję za opinię oraz wprowadzone poprawki do umowy. Jestem usatysfakcjonowany Państwa usługą oraz jej sprawnym i profesjonalnym przebiegiem.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Piotr Sobecki

  ocena usługi:

 • Marcin

  ocena usługi:

 • SEONET

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Korzystam z wydawanych opinii prawnych i jestem zadowolony. Opinie są wyczerpujące - czasami korzystam z dodatkowej opinii dotyczącej tej samej sprawy, ale oczywiście ta dodatkowa opinia nie jest dodatkowo płatna. Polecam
 • Michał Skaskiewicz

  ocena usługi:

  Regulamin sklepu został napisany profesjonalnie i zrozumiale.
 • Karolina

  ocena usługi:

  Wszystko w jak najlepszym porządku. Czas oczekiwania na opinię zgony z umową. Opinia klarowna i wyczerpująca. Dziękuję i polecam.
 • Małgorzata Purys

  ocena usługi:

  Kilka razy korzystałam z usług e-prawnika , jestem bardzo zadowolona , merytorycznie ze znajomością tematu .
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane