Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

(fot. )

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Mają przyczynić się też do sprawniejszej obsługi podatników i podnoszenia standardów tej obsługi. Ponadto pozwolą na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa – nowa organizacja pracy sprzyjać będzie sprawniejszemu wykrywaniu oszustw i innych przestępstw podatkowych, popełnianych na szkodę Skarbu Państwa – a zatem nas wszystkich;
 • lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk sprzyjających uszczupleniom wpływów budżetowych, jakimi są działania zmierzające do omijania przepisów prawa podatkowego i niepłacenia należnych podatków. 

Dzięki wdrożonym zmianom powstała wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu:

 • realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych;
 • ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. 

Organy i jednostki KAS 

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza, że z dniem 1 marca 2017 r. przestały funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotąd kształcie.

Urzędy skarbowe oraz izby administracji skarbowej (dawne izby skarbowe) działają zaś tak jak dotychczas – nie zmieniły się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmienił się tylko nieco katalog realizowanych przez nie zadań. Został on poszerzony o zadania z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier, a w przypadku izb administracji skarbowej – również o zadania związane z cłem.

Podobnie jest z oddziałami celnymi – mieszczą się one nadal tam, gdzie do tej pory i wykonują te same zadania, jak dotąd.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej powstały urzędy celno-skarbowe i ich delegatury – jednostki wyspecjalizowane głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i ściganiu ich sprawców.

Za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ma on także określać 4-letnie kierunki działania i rozwoju KAS.

Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stoi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Szef KAS ma nadzorować jednostki regionalne i lokalne KAS oraz realizować zadania, które do tej pory wykonywał Szef Służby Celnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także dotychczasowe zadania ministra do spraw finansów publicznych, m.in. w zakresie, w jakim nadzoruje on administrację podatkową. Szef KAS, na podstawie odrębnych przepisów, w niektórych sytuacjach pełni również funkcje organu podatkowego i celnego. Swoje zadania wykonuje przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.

Szefowi KAS podlegają:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • dyrektorzy izb administracji skarbowej.

Natomiast dyrektorom izb administracji skarbowej podlegają:

 • naczelnicy urzędów skarbowych,
 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

Zadania KAS 

Krajowa Administracja Skarbowa ma wykonywać przede wszystkim zadania realizowane dotychczas przez administrację podatkową, Służbę Celną i organy kontroli skarbowej. Zostały one poszerzone o nowe, dotąd nierealizowane zadania dotyczące zwalczania przestępstw gospodarczych (podatkowych) lub związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS. Należą do nich:

a)      rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie:

 • przestępczości zorganizowanej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
 • przypadków podrabiania, przerabiania dokumentów lub używania takich dokumentów jako autentycznych,
 • poświadczania nieprawdy w dokumentach,
 • używania dokumentów, w których poświadczono nieprawdę,
 • oszustw

- w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS.

b)      rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw:

 • sprzedajności pełniącego funkcję publiczną, przekupstwa, płatnej protekcji (czynnej i biernej) oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, popełnianych przez osoby zatrudnione albo pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
 • przekupstwa popełnianego przez osoby niezatrudnione albo niepełniące służby w jednostkach organizacyjnych KAS, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione albo pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS;
 • gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, znieważenia funkcjonariusza skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym albo pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych KAS podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Nowa struktura organizacyjna oznacza także zmianę kompetencji w wykonywanych dotychczas zadań. W tym zakresie główne zmiany sprowadzają się do:

 • przejęcia przez urzędy skarbowe spraw z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier;
 • przejęcia przez izby administracji skarbowej większości spraw załatwianych dotychczas przez izby skarbowe oraz izby celne;
 • powierzenia zadań związanych z prowadzeniem tzw. twardej kontroli nakierowanej głównie na wykrywanie i zwalczanie oszustw i innych przestępstw podatkowych urzędom celno-skarbowym. 

Jak podał resort finansów, do głównych zadań poszczególnych organów KAS należą:

1)      Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

 • koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS,
 • określanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS,
 • wydawanie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zezwoleń na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych, urządzanie turnieju gry w pokera,
 • wydawanie ogólnych interpretacji podatkowych i objaśnień podatkowych;

2)      Szef KAS:

 • nadzór nad podległymi organami i jednostkami KAS,
 • kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach KAS,
 • nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i zapobieganie im,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie wymienionych wyżej przestępstw gospodarczych i popełnianych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS,
 • kontrolowanie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS,
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,
 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej w zakresie działalności KAS oraz analiza ryzyka,
 • zmiana interpretacji indywidualnych oraz ich uchylanie i umarzanie postępowania w tym zakresie,
 • wydawanie opinii zabezpieczających;

3)      Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

 • zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego i celnego;

4)      Dyrektor Izby Administracji Skarbowej:

 • nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem nadzoru nad wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych zastrzeżonych dla Szefa KAS,
 • rozpatrywanie (jako organ drugiej instancji) odwołań od rozstrzygnięć wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, z wyjątkiem spraw, w których kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe (jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ podatkowy nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji),
 • wykonywanie czynności audytowych i audytu, z wyjątkiem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (zadanie Szefa KAS),
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT),
 • prowadzenie postępowania w zakresie INTRASTAT,
 • prowadzenie spraw związanych z importem towarów z zakresu: przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, pozwolenia na regularne stosowanie zgłoszenia uproszczonego, pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru, pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego, wyznaczenia miejsc wejść i wyjść w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, powiadomienia o prowadzeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności, pozwolenia na stosowanie innych ułatwień płatniczych niż odroczenie płatności; pozwolenia na odprawę scentralizowaną, pozwolenia na samoobsługę celną, zatwierdzania ewidencji w wolnych obszarach celnych, przyznania statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR, pozwolenia na uproszczenia w tranzycie unijnym;

5)      Naczelnik Urzędu Skarbowego: 

 • wykonywanie zadań w zakresie ustalania, określania i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
 • pobór należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • bieżąca obsługa podatników, w tym zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej i wykonywanie czynności sprawdzających;

6)      Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego:

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej,
 • ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzenie urzędowego sprawdzenia,
 • prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub wywozem towarów,
 • prowadzenie postępowań jako organ drugiej instancji w sprawach, w których kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe (jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ podatkowy nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji),
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi,
 • wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie niektórych przestępstw i wykroczeń określonych w innych przepisach np. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej. 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa Służba Celno-Skarbowa – jednolita i umundurowana formacja, w której służbę pełnią funkcjonariusze. Część zadań Krajowej Administracji Skarbowej ma być realizowana wyłącznie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Należą do nich m.in.:

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami – jeżeli jest wykonywana w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej w innym zakresie, o ile przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej tak stanowią;
 • przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji. Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.).

 

Komentarze: Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane