Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kiedy można budować w granicy ?

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Zasada sytuowania budynku w pewnej odległości w granicy działki

Co do zasady, jeżeli z przepisów odrębnych (w tym przeciwpożarowych) nie wynika nic innego, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

 1. 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
 2. 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Sytuacje, w których dopuszczalne jest sytuowanie budynku w granicy działki

Można określić następujące wyjątki od tej zasady:

 • Sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m., lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 4 (w przypadku zwrócenia w stronę granicy ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi) lub 3 metry (w przypadku zwrócenia w stronę granicy ściany bez takich otworów) od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Stąd przedmiotem odstępstwa może być również norma nakazująca sytuowanie budynku w pewnej określonej odległości od granicy działki

Konsekwencje usytuowania budynku w granicy działki

Sytuowanie budynku w granicy ma tę konsekwencję, że nie stosuje się wówczas normy nakazującej sytuowanie okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa w odległości co najmniej 1,5 m. od granicy działki czy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej w odległości 4 metrów od granicy.

Kolejną konsekwencją usytuowania budynku jest także objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania, co powoduje, że właściciel sąsiedniej działki jest niejako ex lege stroną postępowania o pozwoleniu na budowę.

Kiedy sytuowanie budynku w granicy działki jest uzasadnione?

Należy także pamiętać, że usytuowanie budynku w granicy stanowi usytuowanie w najdalej idącym stopniu ingerujące w prawo własności właścicieli działki sąsiedniej. Stąd usytuowanie inwestycji budowlanej w granicy bądź na podstawie dopuszczalnych w przepisach techniczo-budowlanych odstępstw, bądź w wyniku odstępstwa od tych norm wydanego na zasadzie art. 9 ustawy prawo budowlane, powinno być rozwiązaniem ostatecznym, które zawsze należy szczególnie uzasadnić. Dla zachowania wymogu rzetelnego ustalenia okoliczności uzasadniających niezachowanie wymogów nakazujących sytuowanie budynku w określonej odległości od granicy i należytego jego uzasadnienia konieczne jest, wedle orzecznictwa:

 • stwierdzenie, iż inne usytuowane przedmiotowego obiektu budowlanego nie jest możliwe (WSA w Szczecinie w wyroku z 24 listopada 2009r., sygn. akt II SA/Sz 678/09).
 • własna ocena organu co do tego, czy i jakie względy przemawiały za tym, aby przedłożyć interes inwestora nad interesami właścicieli sąsiedniej działki, a także przeprowadzenie analizy wykazującej, że organy orzekające w sprawie miały na uwadze wyjątkowy charakter dyspozycji § 12 ust. 3 (Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Go 693/07)
 • poddanie analizie kwestii wielkości działki inwestora i możliwości usytuowania budynku w odległości zgodnej z przepisami. Organ winien kwestie usytuowania budynku w granicy działki skarżącego rozważyć w kontekście ograniczeń, które wynikają z treści przepisu art. 5 ust.1 prawa budowlanego, art. 140 i art. 144 k.c." (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2009r., sygn. akt VIII SA/Wa 530/08, zob. też wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 794/05, Lex Polonica nr 1556754, a także powołany poniżej wyrok NSA z 16 listopada 2004r.)

Tezy z orzecznictwa:

 • „obowiązkiem organu udzielającego pozwolenia na budowę obiektu sytuowanego w zbliżeniu do granicy lub też bezpośrednio w granicy jest zatem rzetelne ustalenie okoliczności uzasadniających niezachowanie wymogu, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (trzymetrowej odległości od granicy działki) i należyte przedstawienie ich w uzasadnieniu decyzji"(Wyrok WSA w Łodzi z 12 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 902/09)
 • „To nie działkę i stosowne przepisy dopasowujemy do planowanego zamierzenia inwestycyjnego, lecz planowaną inwestycję (jej wielkość, szerokość, długość) orientujemy względem możliwości jej zlokalizowania na działce. Dopiero, gdy wielkość działki uniemożliwia jakąkolwiek jej zabudowę z zachowaniem prawem przewidzianych odległości od jej granic, możliwe jest odstąpienie od odległości wskazanych w § 12 ust. 1 i zastosowanie ust.3 pkt 2 § 12 cyt. Rozporządzenia"(sygn. akt II SA/Kr 1210/09)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Zobacz także

 

Komentarze: Kiedy można budować w granicy ?

 • Janek 2018-04-12 14:45:44

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  A jezeli posadam dzialke budowlana a obok dzialke rolną tzw łakę ktora jest moja i nikomu nie bedzie prze4szkadzala moja budowa to czy moge budynek postawic w granicy??Proszę o odpowiedz jezeli ktos ma taką wiedzę

 • Krzysztof Strzała 2011-07-26 15:30:54

  budowla sąsiada na granicy mojej działki

  W granicy mojej działki sąsiad wybudował ok 25-30 lat temu niewielki budynek mieszkalny a raczej przerobił budynek gospodarczy typu komórka-garaż na niewielki budynek mieszkalny. Nie ma żadnych pozwoleń na budowę, ani żadnych dokumentów w Urzędzie Gminy, w wydziale architektury ani w odpowiednich Archiwach. Od strony mojej wygląda to następująco: ok 6 m ściana bez okien a następnie ok 4 m taras o głębokości ok 1,6 m. Na ten taras wychodzą okna i drzwi.. Oznacza to, że te okna są w odległości 1,6m od granicy mojej działki. Dach jest spadzisty na moją strone - rynny odprowadzają deszczówkę na moją działkę. Dotychczas ten zakątek działki nie był specjalnie zagospodarowany i używany. Teraz zagospodarowałem również ten fragment działki , zrobilem tam miejsce do palenia ogniska, pieczenie kiełbasek, ustawiłem miejsca do siedzenia oraz posadziłem ozdobne rośliny . Okazało się , ze to mojemu sąsiadowi przeszkadza. Przy próbie rozpalenia ogniska wzywa straż miejska a rośliny polewa substancjami żrącymi powodując ich usychanie. Nadmieniam że mój dom znajduje siew drugiej części ogrodu jednak chcę mieć prawo do korzystania z całej swojej działki. Chciałbym uzyskać poradę co do moich praw, możliwości odseparowania się od tego sąsiada i ew. wystąpić na drogę administracyjna i prawną

 • ktos 2010-05-07 17:57:26

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  A co jesli budynek jest czesciowo wybudowany na swietej wlasnosci sasiada? Czy mozna nakazac zlodzieejowi wynoche ze swojej swietej wlasnosci prywatnej a potem wynajac buldozer i zburzyc to co kradnie dzialke - kilka cm, ale znienawiodzony sasiad, ktory winienm przeleciec przez komin w oswiecimiu

 • zbigniew 2010-05-07 15:28:28

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  Sciana mojej kotlowni/duzy piec na mial weglowy/ tworzy wspolna sciane z ponad 200m2 sklepem przemyslowym.Trzy sciany sklepu zostaly "dolepione" do mojej kotlowni, ktora kiedys nawet ogrzewala ow sklep.Wlasciciel sprzedal nam dom z wspomniana kotlownia.Kiedy zorientowalsmy sie o zagrozeniu pozarowym zwrocilismy sie, najpierw do powiatowego a potem do wojewodzkiego Inspekoratu NadzoruBudowlanekgo o wstrzymanie dzialalnosci owego sklepu.W zamian nic nie uzyskalismy za wyjatkiem stwierdzenia ze odpowiadamy w calej rozciaglosci za ewentualny wypadek.Co poczac gdzie sie zwrocic, bo w tej sytuacji korzystanie przez nas z kotlowni stalo sie prawie niemozliwe z powodu ewentualnosci np,wybuchu pieca.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane