Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kiedy można budować w granicy ?

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Zasada sytuowania budynku w pewnej odległości w granicy działki

Co do zasady, jeżeli z przepisów odrębnych (w tym przeciwpożarowych) nie wynika nic innego, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż:

 1. 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy,
 2. 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy.

Sytuacje, w których dopuszczalne jest sytuowanie budynku w granicy działki

Można określić następujące wyjątki od tej zasady:

 • Sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli wynika to z ustaleń planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż 3 m., lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż odpowiednio 4 (w przypadku zwrócenia w stronę granicy ściany z otworami okiennymi lub drzwiowymi) lub 3 metry (w przypadku zwrócenia w stronę granicy ściany bez takich otworów) od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
 • W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Ponadto, zgodnie z art. 9 ustawy prawo budowlane, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, a w stosunku do obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego - ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska, po spełnieniu określonych warunków zamiennych. Stąd przedmiotem odstępstwa może być również norma nakazująca sytuowanie budynku w pewnej określonej odległości od granicy działki

Konsekwencje usytuowania budynku w granicy działki

Sytuowanie budynku w granicy ma tę konsekwencję, że nie stosuje się wówczas normy nakazującej sytuowanie okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa w odległości co najmniej 1,5 m. od granicy działki czy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej w odległości 4 metrów od granicy.

Kolejną konsekwencją usytuowania budynku jest także objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania, co powoduje, że właściciel sąsiedniej działki jest niejako ex lege stroną postępowania o pozwoleniu na budowę.

Kiedy sytuowanie budynku w granicy działki jest uzasadnione?

Należy także pamiętać, że usytuowanie budynku w granicy stanowi usytuowanie w najdalej idącym stopniu ingerujące w prawo własności właścicieli działki sąsiedniej. Stąd usytuowanie inwestycji budowlanej w granicy bądź na podstawie dopuszczalnych w przepisach techniczo-budowlanych odstępstw, bądź w wyniku odstępstwa od tych norm wydanego na zasadzie art. 9 ustawy prawo budowlane, powinno być rozwiązaniem ostatecznym, które zawsze należy szczególnie uzasadnić. Dla zachowania wymogu rzetelnego ustalenia okoliczności uzasadniających niezachowanie wymogów nakazujących sytuowanie budynku w określonej odległości od granicy i należytego jego uzasadnienia konieczne jest, wedle orzecznictwa:

 • stwierdzenie, iż inne usytuowane przedmiotowego obiektu budowlanego nie jest możliwe (WSA w Szczecinie w wyroku z 24 listopada 2009r., sygn. akt II SA/Sz 678/09).
 • własna ocena organu co do tego, czy i jakie względy przemawiały za tym, aby przedłożyć interes inwestora nad interesami właścicieli sąsiedniej działki, a także przeprowadzenie analizy wykazującej, że organy orzekające w sprawie miały na uwadze wyjątkowy charakter dyspozycji § 12 ust. 3 (Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt II SA/Go 693/07)
 • poddanie analizie kwestii wielkości działki inwestora i możliwości usytuowania budynku w odległości zgodnej z przepisami. Organ winien kwestie usytuowania budynku w granicy działki skarżącego rozważyć w kontekście ograniczeń, które wynikają z treści przepisu art. 5 ust.1 prawa budowlanego, art. 140 i art. 144 k.c." (Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2009r., sygn. akt VIII SA/Wa 530/08, zob. też wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. akt II OSK 794/05, Lex Polonica nr 1556754, a także powołany poniżej wyrok NSA z 16 listopada 2004r.)

Tezy z orzecznictwa:

 • „obowiązkiem organu udzielającego pozwolenia na budowę obiektu sytuowanego w zbliżeniu do granicy lub też bezpośrednio w granicy jest zatem rzetelne ustalenie okoliczności uzasadniających niezachowanie wymogu, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (trzymetrowej odległości od granicy działki) i należyte przedstawienie ich w uzasadnieniu decyzji"(Wyrok WSA w Łodzi z 12 stycznia 2010 r., sygn. akt II SA/Łd 902/09)
 • „To nie działkę i stosowne przepisy dopasowujemy do planowanego zamierzenia inwestycyjnego, lecz planowaną inwestycję (jej wielkość, szerokość, długość) orientujemy względem możliwości jej zlokalizowania na działce. Dopiero, gdy wielkość działki uniemożliwia jakąkolwiek jej zabudowę z zachowaniem prawem przewidzianych odległości od jej granic, możliwe jest odstąpienie od odległości wskazanych w § 12 ust. 1 i zastosowanie ust.3 pkt 2 § 12 cyt. Rozporządzenia"(sygn. akt II SA/Kr 1210/09)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.).

Zobacz także

 

Komentarze: Kiedy można budować w granicy ?

 • Janek 2018-04-12 14:45:44

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  A jezeli posadam dzialke budowlana a obok dzialke rolną tzw łakę ktora jest moja i nikomu nie bedzie prze4szkadzala moja budowa to czy moge budynek postawic w granicy??Proszę o odpowiedz jezeli ktos ma taką wiedzę

 • Krzysztof Strzała 2011-07-26 15:30:54

  budowla sąsiada na granicy mojej działki

  W granicy mojej działki sąsiad wybudował ok 25-30 lat temu niewielki budynek mieszkalny a raczej przerobił budynek gospodarczy typu komórka-garaż na niewielki budynek mieszkalny. Nie ma żadnych pozwoleń na budowę, ani żadnych dokumentów w Urzędzie Gminy, w wydziale architektury ani w odpowiednich Archiwach. Od strony mojej wygląda to następująco: ok 6 m ściana bez okien a następnie ok 4 m taras o głębokości ok 1,6 m. Na ten taras wychodzą okna i drzwi.. Oznacza to, że te okna są w odległości 1,6m od granicy mojej działki. Dach jest spadzisty na moją strone - rynny odprowadzają deszczówkę na moją działkę. Dotychczas ten zakątek działki nie był specjalnie zagospodarowany i używany. Teraz zagospodarowałem również ten fragment działki , zrobilem tam miejsce do palenia ogniska, pieczenie kiełbasek, ustawiłem miejsca do siedzenia oraz posadziłem ozdobne rośliny . Okazało się , ze to mojemu sąsiadowi przeszkadza. Przy próbie rozpalenia ogniska wzywa straż miejska a rośliny polewa substancjami żrącymi powodując ich usychanie. Nadmieniam że mój dom znajduje siew drugiej części ogrodu jednak chcę mieć prawo do korzystania z całej swojej działki. Chciałbym uzyskać poradę co do moich praw, możliwości odseparowania się od tego sąsiada i ew. wystąpić na drogę administracyjna i prawną

 • ktos 2010-05-07 17:57:26

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  A co jesli budynek jest czesciowo wybudowany na swietej wlasnosci sasiada? Czy mozna nakazac zlodzieejowi wynoche ze swojej swietej wlasnosci prywatnej a potem wynajac buldozer i zburzyc to co kradnie dzialke - kilka cm, ale znienawiodzony sasiad, ktory winienm przeleciec przez komin w oswiecimiu

 • zbigniew 2010-05-07 15:28:28

  Re: Kiedy można budować w granicy ?

  Sciana mojej kotlowni/duzy piec na mial weglowy/ tworzy wspolna sciane z ponad 200m2 sklepem przemyslowym.Trzy sciany sklepu zostaly "dolepione" do mojej kotlowni, ktora kiedys nawet ogrzewala ow sklep.Wlasciciel sprzedal nam dom z wspomniana kotlownia.Kiedy zorientowalsmy sie o zagrozeniu pozarowym zwrocilismy sie, najpierw do powiatowego a potem do wojewodzkiego Inspekoratu NadzoruBudowlanekgo o wstrzymanie dzialalnosci owego sklepu.W zamian nic nie uzyskalismy za wyjatkiem stwierdzenia ze odpowiadamy w calej rozciaglosci za ewentualny wypadek.Co poczac gdzie sie zwrocic, bo w tej sytuacji korzystanie przez nas z kotlowni stalo sie prawie niemozliwe z powodu ewentualnosci np,wybuchu pieca.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane