Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

pixabay.com
(fot. pixabay.com)

Zawieszenie działalności gospodarczej

Na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma możliwość zawieszenia wykonywania działalności, na okres od 30 dni do 24 miesięcy, zaś przedsiębiorca z co najmniej 6-miesięcznym stażem - do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 6 r.ż. albo jeszcze dłużej - w przypadku dziecka niepełnosprawnego. 

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, niezatrudniające pracowników mogą na wniosek (składany do organów rejestrowych) zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 36 miesięcy. 

Jeżeli przedsiębiorca jest zmuszony do czasowego zaprzestania działalności gospodarczej, a nie chce zamykać firmy, ale zadecyduje się na jej zawieszenie, to powienien złożyć odpowiedni wniosek do organu ewidencyjnego albo Krajowego Rejestru Sądowego. Żeby znów odwiesić działalność gospodarczą, też wystarczy złożyć odpowiedni wniosek.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Mają natomiast prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności związane z zawieszoną działalnością, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, czy osiągać przychody finansowe. Mają obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej (art. 14a ustawy o swobodzie działalności gospodaczej).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może więc wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym czasie natomiast:

 1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
 2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 4. ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
 7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza, że nie prowadzi aktywnie swojej firmy. Nie oznacza to jednakże, że w okresie zawieszenia nie może osiągać przychodów albo ponosić kosztów. Każda sprzedaż, z tytułu której wystawi fakturę, będzie podlegała rozliczeniu. 


VAT a zawieszenie działalności gospodarczej

Okres niedługiego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej nie wpływa na status podatnika jako podatnika czynnego VAT. Od początku 2017 r. wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega natomiast podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. Jeśli jednak taki podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu VAT (np. sprzedaż środka trwałego), to jest on obowiązany przed dniem:

 • zawieszenia działalności gospodarczej albo
 • rozpoczęcia wykonywania takich czynności w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W przypadku złożenia takiego zawiadomienia, naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

Z dniem wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podatnik wykreślony z rejestru zostaje zarejestrowany - już bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ponownie - jako podatnik VAT, ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia tej działalności.

W zasadzie zwolnieni z obowiązku składania deklaracji (np. VAT-7, VAT-7K) są ci podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą zgodnie z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej (za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy). Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie zawsze i nie do wszystkich podatników ma zastosowanie. Ze zwolnienia tego nie mogą skorzystać podatnicy:

 1. dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
 2. dokonujący importu usług lub nabywający towary, w zakresie których są podatnikiem.

Zwolnienie to nie będzie ma też zastosowania do:

 1. okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz
 2. okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego (ten ostatni przypadek dotyczy podmiotów rozliczających się wg proporcji i zobowiązanych do korekty odliczonego podatku naliczonego).

Jeżeli zatem jednak przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności wykonuje czynności dozwolone wywołujące skutek zapłaty podatku należnego (np. zbywa środki trwałe czy wyposażenie), to jest zobowiązany do zapłacenia podatku od towarów i usług oraz złożenia deklaracji VAT. Obowiązek złożenia deklaracji wystąpi także wówczas, gdy podatnik zobowiązany będzie do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego.

Zawieszenie działalności gospodarczej nie oznacza, że podatnik nie może składać deklaracji podatkowych. Jeśli w czasie zawieszenia działalności ponosi stałe wydatki związane z tą działalnością (jak opłaty za telefon, czynsz najmu lokalu, spłaty rat leasingowych samochodu) i chce odliczać VAT naliczony w związku z tymi wydatkami, to składać powinien deklaracje.

W przypadku gdy przedsiębiorca w okresie zawieszenia otrzyma fakturę VAT, która dotyczy zakupu sprzed zawieszenia wykonywania działalności, może odliczyć podatek naliczony i złożyć deklarację podatkową. Odliczenie VAT jest możliwe, jeśli faktura, która dotarła w okresie zawieszenia działalności, dotyczy umowy zawartej z kontrahentem przed zawieszeniem. Poza tym, ponieważ elementem uprawniającym podatnika do odliczenia podatku od towarów i usług jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami podatkowymi, konieczne jest, żeby działalność została wznowiona.

Podsumowując, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie ma obowiązku składania deklaracji VAT-7 (miesięcznej) albo VAT-7K (kwartalnej). Przedsiębiorca powinien jednak pamiętać o kilku zasadach:

 • Musi złożyć deklarację za okres (miesiąc albo kwartał), w którym prowadziłeś działalność. Oznacza to, że jeśli zawieszenia dokonano w trakcie miesiąca/kwartału, to za ten okres musi złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K.
 • Jeżeli dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo importuje usługi lub nabywasz towary, w zakresie których jest podatnikiem, to musi złożyć odpowiednią deklarację.
 • Deklarację VAT podczas zawieszenia działalności składa także w przypadku korekty proporcji VAT (dotyczy podatników, którzy rozliczają się według mechanizmu proporcji i są w związku z tym zobowiązani do korekty odliczonego podatku naliczonego w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy następnego roku podatkowego).
 • Jeśli w okresie zawieszenia chce skorzystać z prawa do odliczenia podatku (np. z tytułu ponoszenia kosztów umów terminowych, jak abonament telefoniczny czy najem lokalu), musi złożyć deklarację VAT-7 albo VAT-7K, gdyż złożenie deklaracji warunkuje uzyskanie prawa od odliczenia podatku.
 • Jeżeli okaże się, że musi skorygować którąś z wcześniejszych deklaracji, również robi to w okresie zawieszenia działalności.

Podatek dochodowy od osób fizycznych a zawieszenie działalności

Jako podatnik PIT, przedsiębiorca musi zaewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów uzyskane przychody i poniesione koszty w okresie zawieszenia działalności. Prawo określa, jakiego rodzaju przychody i koszty powstałe w tym okresie należy wprowadzić do księgi przychodów i rozchodów (KPiR).

Co do zasady, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie mogą osiągać z tej działalności bieżących przychodów. Natomiast mogą uzyskiwać przychody z pewnych określonych źródeł, jak np.:

 • ze zbycia własnych środków trwałych (lub wyposażenia),
 • z odsetek bankowych,
 • z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem (np. kontrahent płaci za czynność wykonaną jeszcze przed okresem zawieszenia).

Koszty poniesione podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi także koszty. Niektóre z nich podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Do katalogu tego zalicza się takie koszty, które mają na celu zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Mogą to być przykładowo:

 • czynsz za wynajem lokalu,
 • opłaty za media (np. telefony, gaz, woda, energia elektryczna),
 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • opłaty ze serwis internetowy,
 • opłaty za ochronę obiektów firmowych,
 • składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych,
 • składki na ubezpieczenia majątkowe,
 • raty leasingowe za okres zawieszenia działalności,
 • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

W przypadku uzyskania przychodu w okresie zawieszenia, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za dany okres – obowiązek ten ulega zawieszeniu. Zawieszone zaliczki wpłaca się za pierwszy okres po wznowieniu działalności gospodarczej albo w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Roczne rozliczenie PIT podczas zawieszenia działalności

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności musi złożyć roczne rozliczenie podatkowe (w przypadku KPiR – najpóźniej do 30 kwietnia kolejnego roku), nawet jeśli w danym roku działalność nie wygenerowała żadnych przychodów ani kosztów. W tym samym terminie należy opłacić ewentualny podatek.

Spis z natury

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca ma obowiązek sporządzenia spisu z natury w terminach wskazanych w § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zamknięcia księgi podatkowej i ustalenia dochodu (straty).

Konsekwencje zawieszenia działalności gospodarczej wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

Amortyzacja

 Przedsiębiorcy nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w której składniki były używane. Składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono działalność (art. 16c pkt 5 updop).

Zaliczki na podatek

 W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za okres objęty zawieszeniem (art. 25 ust. 5a updop). Prawo to dotyczy również podatników będących wspólnikami spółek jawnych, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej, w zakresie tej działalności, za okres objęty zawieszeniem (art. 25 ust. 5b updop).

Warunkiem zwolnienia z wpłat zaliczek jest zawiadomienie w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania działalności. Zawiadomienie należy złożyć nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej.

Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej podatnicy wpłacają zaliczki według zasad przewidzianych ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 25 ust. 1–1c lub 6–6a updop).

Rozliczenie roczne

Podatnicy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie są zwolnieni z obowiązku składania Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy (CIT-8) i wpłaty podatku dochodowego za rok podatkowy.

 

Komentarze: Zawieszenie działalności gospodarczej - konsekwencje

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 8
 • 0
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane