Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Jak zawrzeć umowę o dzieło?

Money.pl/Tomasz Bonek
(fot. Money.pl/Tomasz Bonek)
Strona 1 z 2

Na czym polega umowa o dzieło?

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Jest to umowa wzajemna.

Dzieło może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny (np. namalowanie obrazu, zrobienie fotografii czy sporządzenie projektu technicznego). Jednak mimo kontrowersji w tym zakresie, uznać należy, iż dzieło (np. rezultat pracy intelektualnej) musi być utrwalone w jakiś sposób w przedmiocie materialnym (np. w planie, obliczeniach czy modelu).

Przedmiotem umowy może być wytworzenie nowych przedmiotów (np. uszycie garnituru) lub naprawa, przerobienie czy konserwacja np. maszyn.

Przykład:

Przykładem umowy o dzieło mogą być również:

 • roboty stolarskie,
 • realizacja ustalonego programu wycieczki na podstawie umowy zawieranej z biurem podróży,
 • umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem,
 • umowa z pralnią chemiczną o oczyszczenie odzieży,
 • umowa o usługi świadczone przez zakład kosmetyczny,
 • okazyjny przewóz dokonany odpłatnie,
 • wykonanie prac dekoratorskich czy instalacyjnych w mieszkaniu,
 • umowa izby skarbowej z biegłym księgowym, w której biegły zobowiązuje się sporządzić orzeczenie co do bilansu przedsiębiorstwa,
 • umowy zawierane przez rolników z jednostkami usługowymi o wykonanie takich prac polowych, jak orka, siew, zebranie plonów lub wymłócenie.

Z istoty umowy o dzieło wynika, iż dziełem jest końcowy wytwór o pełnej integralności składowych elementów. Nie można więc z racji sukcesywnego montowania dzieła w określonym odcinku czasowym mówić o podzielności świadczenia.

Przykład:

 • Rzeźba jest ucieleśnionym rezultatem niematerialnym pracy twórczej artysty.

Artystyczny charakter dzieła sztuki nie pozbawia go cech przedmiotu umowy o dzieło, podział zaś rezultatów z umowy o dzieło na rezultaty natury materialnej i niematerialnej jest powszechnie przyjęty i w tej mierze zakwalifikowanie zawiązanego przez strony stosunku do umów o świadczenie usług podobnych do zlecenia, z uwagi na niematerialny rezultat pracy twórcy, sprzeciwiało się konstrukcji umowy o dzieło.

Jeżeli przedmiotem umowy o dzieło ma być utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to przedmiot oznaczenia dzieła powinien być tak określony, aby obowiązkiem przyjmującego zamówienie było dostarczenie zamawiającemu dzieła będącego rezultatem działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, ustalonego w skonkretyzowanej przez strony postaci. W razie zawarcia takiej umowy, dla oceny praw i obowiązków stron mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w zakresie, w którym dzieło jest utworem - przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Do zawarcia umowy o dzieło stosuje się ogólne zasady dotyczące zawierania umów konsensualnych. W Kodeksie cywilnym nie ma szczególnych postanowień odnoszących się do zawarcia umowy o dzieło. Nie wymaga ona zachowania formy szczególnej. Do zawarcia umowy może dojść zatem także ustnie, a nawet w sposób dorozumiany.  

Jakie elementy musi zawierać umowa o dzieło?

Aby można było mówić o umowie o dzieło, musi ona określać przynajmniej:

 • samo dzieło,
 • przyjmującego zamówienie,
 • zamawiającego,
 • zobowiązanie przyjmującego zamówienie do wykonania dzieła,
 • zobowiązanie zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia.

W umowie o dzieło można i warto (ale nie trzeba) ponadto określić:

 • termin jego wykonania,
 • wynagrodzenie.

Jeśli te fakultatywne elementy nie zostały w umowie oznaczone, to określa się je na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Jeżeli termin zatem spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości dzieła, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania (art. 455 K.c.).

Chodzi o staranne działanie, czy o rezultat?

Przepisy tytułu XV księgi III Kodeksu cywilnego mają zastosowanie do wszystkich umów, których przedmiotem jest uzyskanie uzgodnionego przez strony rezultatu. Umowy o dzieło są to bowiem umowy rezultatu. Nie chodzi w nich bowiem o dokonywanie pewnych czynności, lecz o skuteczne ich wykonanie. Nie chodzi o samo staranne działanie, ale o osiągnięcie rezultatu. Są to więc umowy, w których przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do osiągnięcia w przyszłości określonego rezultatu.

W odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa" zlecenia nie akcentuje tego rezultatu jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, tj. przedmiotem istotnym. Kryterium odróżnienia umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług stanowi także zdatność rezultatu materialnego poddania się sprawdzianowi na istnienie wad fizycznych. 

Przykłady:

 • Umowa, w której strona zobowiązuje się do wykonania określonej produkcji artystycznej za wynagrodzeniem, jest umową o dzieło. Treścią zobowiązania wykonawcy jest nie samo podjęcie i wykonywanie określonych czynności, lecz oznaczony w umowie ich wynik w postaci wystawienia widowiska odpowiadającego pewnym z góry ustalonym warunkom. Powyższego charakteru prawnego nie traci umowa wskutek tego, że przedmiotem zobowiązania jest wystawienie nie jednego, lecz większej ilości widowisk. Mimo bowiem zmiany ilościowej treść zobowiązania nie ulega zmianie. 
 • Wozacy zatrudnieni w lasach państwowych zobowiązują się świadczyć na rzecz Zarządu Lasów Państwowych usługi w postaci transportowania drewna własnym zaprzęgiem po wyznaczonej trasie, zwanej zrywkowym, stosownie do wskazanego przez tenże Zarząd sposobu wykonania tych usług i za umówionym wynagrodzeniem, którego wysokość uzależniona jest przede wszystkim od ilości zwiezionego na wyznaczone miejsce drewna. Stosunek łączący strony w wyniku zawartej umowy tego rodzaju nie jest stosunkiem pracy mimo pewnych elementów zachodzących w takim stosunku, gdyż jej istotnym celem jest rezultat pracy, a poza tym brak w nim najbardziej podstawowej cechy, wyróżniającej stosunek pracy od innych stosunków zobowiązaniowych, to jest organizacyjnego podporządkowania i zależności, z którego wynika obowiązek pełnienia pracy osobiście, w zorganizowanym kolektywie, w ściśle oznaczonym czasie i miejscu oraz przy posługiwaniu się wskazanymi narzędziami. Tymczasem powód, jak i pozwani występowali w stosunku do pozwanego Zarządu Lasów jako samodzielni wykonawcy usług, sami decydujący w zasadzie o sposobie i rozmiarze wykonywanych usług. Brak cechy podporządkowania pracowniczego wyróżniał ich od innych osób, jakie Zarząd zatrudniał w charakterze pracowników. Ubezpieczenie tzw. wozaków w PZU przez Zarząd Lasów, zawierane z uwagi na związane z rodzajem świadczonych usług niebezpieczeństwa, nie zmienia charakteru łączącego strony stosunku zobowiązaniowego.

Kodeks cywilny nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania dzieła, jednak obowiązek taki może wynikać z umowy lub z okoliczności. Za działania osób, którymi przyjmujący zamówienie posługuje się przy wykonaniu umowy o dzieło, ponowi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Oznacza to, iż jest on odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

Kto dostarcza materiału do wykonania dzieła?

Wykonać dzieło można - zależnie od uzgodnienia stron - z materiału zamawiającego albo przyjmującego zamówienie.

Co istotne, umowę o dzieło (np. o naprawienie rzeczy) może zawrzeć nie tylko właściciel danej rzeczy. Stroną takiej umowy może być w szczególności również posiadacz rzeczy, samoistny lub zależny, a w konsekwencji może on we własnym imieniu dochodzić od przyjmującego zamówienie wszelkich roszczeń wynikających z tej umowy.

Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

<>

 

Komentarze: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

 • celina 2011-03-10 21:35:31

  Re: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Mam wykład 1 godzinny w ramach umowy o dzieło.Jak ma to być sformułowane?

 • traper 2011-03-08 23:46:56

  Re: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Artykuł niczego nie wyjaśnił, wręcz przeciwnie zaciemnił to co w miarę było jasne i zrozumiałe. Użyję skrótu myślowego: masło maślane!!! Autor myli świadczenie usług i wystawianie rachunków przez podmioty z umowami o dzieło. Tworzenie zamieszania wokół umów o dzieło jest celowym działaniem aparatu urzędniczego (zus, us) prowadzącym do fiskalizacji działań osób podejmujących zadania w formie umów o dzieło. W wolnej gospodarce, gdzie represje są marginesem a nie jak u nas standardem, umowa o dzieło jest sposobem aktywizacji licznych rzesz społeczeństwa i ogólnego dobrobytu.

 • Wojtek 2010-01-08 11:20:27

  Re: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Witam. Mamy jasno określone czym jest umowa o dzieło. nasuwa mi się jednak pytanie, dlaczego większość firm np. Ochrony osób i mienia zatrudniając byłych pracowników mundurowych, zamiast podpisywania umów zlecenia, podpisuje z tymi pracownikami właśnie umowy o dzieło. czytając interpretacje przepisu uważam, że podpisywanie umów o dzieło z takimi pracownikami jest sprzeczne i niezgodne z obowiązującymi przepisami.

 • Marek 2010-01-08 02:27:57

  Re: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Znakomite i wyczerpujące wyjaśnienie. Bardzo dziękuję

 • maria 2010-01-07 15:26:00

  Re: Jak zawrzeć umowę o dzieło?

  Polecam tę stronę każdemu .Odpowiedż jest szybko i starannie przygotowana, napewno każdy będzie zadowolony


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Nina

  ocena usługi:

  Nina Drugi raz korzystam z porady prawnej. I tym razem również opinia była rzetelna, zwięzła, wyczerpująca ze wskazaniem odpowiednich przepisów.Dziękuję i polecam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Szybka odpowiedź prawnika, rzetelnie sporządzone pismo na dwie strony! Mój szef mocno się zdziwił... Sprawa dotyczyła umowy o zakazie podjęcia pracy po moim odejściu z firmy. Oczywiście szef blefował, dzięki e-prawnik.pl kłamstwo wyszło na jaw. Serdecznie polecam!!!
 • Jerzy

  ocena usługi:

  Opina wyczerpująca i spełnająca moje oczekiwania . Polecam innym potrzebującym opinię. Super
 • sylwek

  ocena usługi:

  W czasach oszustow hakerow internetowych dostac szybka rzetelna i jasna pomoc prawna to dla mnie powrot wiary w ludzi i lepsze jutro.pozdrowki
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  dzięki, liczyłam na bardziej krytyczne spojrzenie na ZUS instytucję nazywaną ,, - państwo w państwie\\\" - co się potwierdza. przyjmuje jednak do wiadomosci Państwa prawną interpretację.pozdrawiam
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię, polecam wszystkim. Irena
 • Jacek

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony odpowiedż szybka i konkretna. Jacek.
 • Maria

  ocena usługi:

 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii prawnej,którą otrzymałam.Informacje zawarte w niej uświadomiły mi moje prawa co do których nie byłam pewna.Wyjaśnienia mogą w przyszłości się bardzo przydać,chociaż wolałabym nie korzystać z sądu. Jeżeli zajdzie potrzeba znowu skorzystam z usługi prawnej,która jest profesjonalna.Dziękuję i pozdrawiam.Urszula
 • Marta

  ocena usługi:

 • Jerzy

  ocena usługi:

  Na zadane pytania oraz dodatkowe związane z interesującymi mnie zagadnieniami otrzymałem wyczerpującą i solidną odpowiedź. Polecam Jerzy.
 • Eugeniusz

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Jestem zadowolony i polecam innym. Eugeniusz
 • Eugeniusz

  ocena usługi:

  Szybka i szczegółowa opinia prawna. Jestem zadowolony i polecam innym. Eugeniusz
 • Barbara

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalna i rzeczowa opinia jestem zadowolona .Dziekuje bardzo
 • Hanna

  ocena usługi:

 • Sławomir

  ocena usługi:

  Ocena wyczerpująca i całkowicie zrozumiała. Sławek Nowakowski
 • Rafał

  ocena usługi:

  Doskonałe porady. W nowym roku skorzystam ponownie z porad w sprawie prawa. Jesteście profesjonalistami. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane