Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Kto jest podatnikiem PIT w Polsce?

(fot. )

Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, podatnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT), zgodnie z jego nazwą, podlegają dochody (w niektórych wypadkach też przychody) osiągane przez osoby fizyczne, na których ciąży obowiązek podatkowy wynikający z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa nie wskazuje żadnych dodatkowych warunków dla uzyskania statusu podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związanych np. wiekiem danej osoby, jej obywatelstwem, czy miejscem zamieszkania. Warunkiem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest uzyskanie dochodu (przychodu) na terytorium Polski.

Odrębnymi podatnikami są małżonkowie, nawet jeśli decydują się na wspólne rozliczenie podatku.

Podatników dzieli się na dwie grupy – podatników, na których ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy oraz podatników, na których ciąży ograniczony obowiązek podatkowy.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy). Oznacza to, że co do zasady, w Polsce podlegają opodatkowaniu zarówno dochody uzyskane na terenie kraju, jak i za granicą.

Osobą mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest osoba fizyczna, która posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (określony jako ośrodek interesów życiowych), lub też osoba ta przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Wystarczające jest spełnienie przynajmniej jednego warunku.

Ośrodek interesów życiowych określa się, biorąc pod uwagę m.in. stosunki rodzinne i towarzyskie danej osoby, miejsce oraz podstawę uzyskiwania środków utrzymania, działalność społeczną, polityczną czy kulturalną.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Jeśli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, to wówczas podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski (tzw. ograniczony obowiązek podatkowy). W rezultacie w Polsce opodatkowanie będą jej dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski, do których zalicza się w szczególności dochody (przychody) z:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzeni (np. niektóre przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; pełne wyliczenie przychodów z działalności wykonywanej osobiście znajduje się w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio bądź pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości; wartość aktywów ustala się przy tym na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc zbycia udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania;
 7. tytułu innych niż ww. należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Za dochody (przychody), o których tu mowa , uważa się przychody wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), jeżeli nie stanowią dochodów (przychodów), o których mowa w ww. pkt 1-6, a więc chodzi o uzyskane przez nierezydentów przychody:
 • z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek innych niż wymienione w art. 30a ust. 1, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - PIT od nich pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • z opłat za usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą, a organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - PIT od nich pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu;
 • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych - PIT od nich pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 • uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej - PIT od nich pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 10% przychodów;
 • z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - PIT od nich pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Zakres nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego określa się przy uwzględnieniu postanowień umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę.

Może zdarzyć się sytuacja, w której podatnik, z tytułu osiągania tego samego dochodu, będzie mógł być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania (tzw. państwo rezydencji), jak i w państwie, w którym zostały osiągnięte dane dochody (tzw. państwo źródła). Metodę unikania podwójnego opodatkowania danego dochodu wskazują umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jeśli nie ma umowy regulującej zasady unikania podwójnego opodatkowania z państwem, w którym osiągnięte zostały dochody, wówczas należy zastosować zasady zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Przykład:

 Opodatkowanie osoby mającej miejsce zamieszkania w Polsce i osiągającej dochody z umowy o pracę wykonywanej w Niemczech będzie ustalone na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Niemcami.

Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci

Dochody małoletnich dzieci (zarówno własnych, jak i przysposobionych) podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski, co do zasady, dolicza się do przychodów rodziców (przysposabiających).

Jeśli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Zasada ta nie znajduje jednak zastosowania w przypadku małżonków będących w separacji – wówczas przyjmuje się, że dochody osiągane przez małoletnich dolicza się do dochodu rodzica (przysposabiającego), który faktycznie wychowuje dzieci.

Dochodów małoletnich dzieci nie dolicza się do przychodów rodziców (przysposabiających), jeżeli rodzicom (przysposabiającym) nie przysługuje prawo do pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Doliczeniu do dochodów rodziców (przysposabiających) nie podlegają dochody małoletnich dzieci z pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych małoletnim do swobodnego użytku.

Personel dyplomatyczny

Odmienne zasady opodatkowania przewidziane są dla członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych, a także innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, oraz członków ich rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej.

Osoby te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą, o ile nie są obywatelami polskimi i nie mają stałego pobytu na terytorium Polski.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.).

 

 

Komentarze: Kto jest podatnikiem PIT w Polsce?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 7
 • 5
 • 3
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane