Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

W różnych przypadkach kontrola celno-skarbowa może zakończyć się protokołem, wynikiem kontroli albo adnotacją. Kontrolowany ma w związku z tym różne uprawnienia. 

Protokół

Według art. 84 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), protokołem kończy się kontrola celno-skarbowa w zakresie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2-5 i 9, tzn.:

a) kontrola przestrzegania przepisów:

 • prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towaróww obrocie między obszarem celnym UE a państwami trzecimi, w szczególności przepisówdotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami;
 • regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, a także zgodność tej działalnościze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem;

b) kontrola:

 • przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania recepturzarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawyo uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego FunduszuOrientacji i Gwarancji Rolnej;
 • stosowania receptur, o których mowa wyzej, oraz prawidłowości deklaracji dotyczącychsurowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową;
 • działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracjidotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiemo refundację wywozową;
 • prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozuproduktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnejpolityki rolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 i na zasadachokreślonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia;
 • prawidłowości i prawdziwości oświadczeń o stanie majątkowym składanych przez osobyzatrudnione w jednostkach organizacyjnych KAS oraz funkcjonariuszy. 

Protokół taki winien zawierać m.in.: 

 • wskazanie kontrolowanego;
 • wskazanie kontrolującego;
 • określenie przedmiotu i zakresu kontroli celno-skarbowej;
 • określenie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
 • opis dokonanych ustaleń faktycznych;
 • dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów.

Poza tym przepisy art. 290 § 2 pkt 7 oraz art. 291 Ordynacji podatkowej stosuje się przy tymodpowiednio, a zatem protokół kontroli winien zawierać pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji, a kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe. Kontrolujący jest wówczas obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanegoo sposobie ich załatwienia, wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione,wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

W razie niezłożenia wyjaśnień bądź zastrzeżeń w powyższym terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli.

Kontrola celno-skarbowa, o której mowa w art. 62 ust. 5 i 13 (tzn. poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, w podmiotach obowiązanych do ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących,w podmiotach, w których przeprowadzono urzędowe sprawdzenie i w innych podmiotach, naprzejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych czy w innych miejscachwyznaczonych lub uznanych przez właściwy organ KAS, na drogach publicznych bądź drogach wewnętrznych, w morskich portach i przystaniach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, strefie przyległej lub wodach śródlądowych oraz w miejscach innych niż określonew art. 59), nie kończy się jednak powyższym protokołem, jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości.


Wynik kontroli

Z kolei, zgodnie z art. 82 ust.1-5 ustawy o KAS, po zakończeniu czynności kontrolnych dokonywanych w czasie kontroli celno-skarbowej prowadzonej w zakresie przestrzegania przepisów prawapodatkowego, sporządza się wynik kontroli. Doręczenie wyniku kontroli kończy kontrolę celno-skarbową.

Wynik kontroli powinien zawierać w szczególności:

 • oznaczenie organu;
 • wskazanie kontrolowanego;
 • datę wydania; 
 • zakres kontroli celno-skarbowej; 
 • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
 • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
 • podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego lub osoby zastępującej naczelnika urzędu celnoskarbowego.

Co istotne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia o przekształceniu kontroli celno-skarbowej w postępowanie podatkowe, nie wywołuje skutków prawnych.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli celno-skarbowej, jeżeli w wyniku tej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości albo organ uwzględnił ww. złożoną korektę.

 Powyżego wyniku kontroli nie sporządza się jednak w przypadku kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego:

 1. w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ichwytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania,wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości;
 2. w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lubropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin – jeżeli niestwierdzono nieprawidłowości;
 3. związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kas rejestrujących.

Natomiast zgodnie z art. 85 ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa w zakresie przestrzegania prawa dewizowego w zakresie ograniczeń i obowiązków określonych dla rezydentów, jak i nierezydentów oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizowych, a także warunków wykonywania działalności kantorowej, kończy się wynikiem kontroli. Taki wynik kontroli powinien zawierać podobne składniki, jak ten ww. kończący kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa podatkowego.

Adnotacja

Wedle art. 82 ust. 6 ustawy o KAS, w przypadku śmierci kontrolowanego naczelnik urzęducelno-skarbowego kończy kontrolę celno-skarbową adnotacją, którą pozostawia się w aktach kontroli.

 

Komentarze: Czym kończy się kontrola celno-skarbowa?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane