Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie także inne osoby - tzw. osoby trzecie.

Zasady odpowiedzialności

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych - w całości lub w dowolnych proporcjach - zarówno od podatnika, jak też od osoby związanej z podatnikiem tym rodzajem odpowiedzialności.

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być jednak wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Odpowiedzialność małżonka i członków rodziny

W zasadzie solidarnie z podatnikiem odpowiada za jego zobowiązania podatkowe małżonek, z którym podatnik związany jest małżeńską wspólnością majątkową.

Ograniczenie, wyłącznie bądź zniesienie tej wspólności nie wyłącza odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą może odpowiadać również nie związany z nim wspólnością majątkową członek rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Odpowiedzialność ta obejmuje:

 • zstępnych (czyli dzieci, wnuki itd.),
 • wstępnych (czyli rodziców, dziadków itd.),
 • rodzeństwo,
 • małżonków zstępnych, 
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
 • osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu,

 - z wyjątkiem osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny, ale tylko w zakresie wynikającym z tego obowiązku.

Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości uzyskanych korzyści.

Rozwiedziony małżonek podatnika (a także małżonek pozostający z podatnikiem w separacji oraz osoba, której małżeństwo z podatnikiem zostało unieważnione) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe małżonka powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej, ale tylko do wysokości przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Spadkobiercy i zapisobiercy

Do ustalenia odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. W związku z tym, w przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobierca odpowiedzialny jest całym swoim majątkowej za wszystkie zobowiązania podatkowe spadkodawcy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiorcy jest natomiast ograniczona – odpowiada on całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości uzyskanego udziału w spadku.

Bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Wspólnicy spółki cywilnej oraz spółek osobowych

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

Dotyczy to także byłych  wspólników, którzy odpowiadają co do zasady, za zaległości spółki:

 • z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie, gdy byli wspólnikami spółki,
 • wynikające z art. 52 Ordynacji podatkowej, powstałe w czasie, gdy był wspólnikiem, tj. nienależna lub w wysokości wyższej od należnej otrzymana: nadpłata, zwrot podatku, wraz z otrzymanym oprocentowaniem, czy też wynagrodzenie płatników lub inkasentów.

Członkowie zarządu podatnika – spółki kapitałowej

Członkowie zarządu podatnika będącego spółką kapitałową odpowiadają solidarnie całym sowim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części, bądź nie wykazał, że

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych odpowiadają co do zasady za zobowiązania podatkowe tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu., oraz zaległości z art. 52 Ordynacji podatkowej powstałe w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu  (tj. nienależna lub w wysokości wyższej od należnej otrzymana: nadpłata, zwrot podatku, wraz z otrzymanym oprocentowaniem, czy też wynagrodzenie płatników lub inkasentów).

Gdy spółka nie posiada zarządu (spółka z.o.o. w organizacji, spółka akcyjna w organizacji), za zaległości odpowiada jej pełnomocnik; gdy pełnomocnik nie został powołany - to wspólnicy.

Odpowiedzialność dotyczy również: byłego członka zarządu, byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Jednoosobowa spółka kapitałowa

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dzierżawca i użytkownik wieczysty nieruchomości

Jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem nieruchomości, a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze:

 • rodzinnym,
 • kapitałowym,
 • majątkowym,
 • wynikające ze stosunku pracy,

to dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

Nabywca przedsiębiorstwa

Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Odpowiedzialność ta ograniczona jest dowartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa za zobowiązania zbywcy może zostać ograniczona dzięki uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy. Nabywca nie odpowiada bowiem za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g Ordynacji podatkowej – wydanym na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy za zgodą zbywającego. Należy pamiętać, że skutek ten ma wyłącznie zaświadczenie wydane na podstawie wymienionego art. 306g Ordynacji podatkowej – żadne inne zaświadczenie (nawet wskazujące wysokość zobowiązań podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa) nie ma takiego skutku.

Firmant

Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

Podstawa prawna:

 

 

Komentarze: Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane