Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

W pewnych sytuacjach odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podatnika mogą  ponosić solidarnie także inne osoby - tzw. osoby trzecie.

Zasady odpowiedzialności

Solidarna odpowiedzialność oznacza, że organy podatkowe mogą dochodzić należności podatkowych - w całości lub w dowolnych proporcjach - zarówno od podatnika, jak też od osoby związanej z podatnikiem tym rodzajem odpowiedzialności.

O odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka w drodze decyzji. Egzekucja zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej może być jednak wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku podatnika okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Odpowiedzialność małżonka i członków rodziny

W zasadzie solidarnie z podatnikiem odpowiada za jego zobowiązania podatkowe małżonek, z którym podatnik związany jest małżeńską wspólnością majątkową.

Ograniczenie, wyłącznie bądź zniesienie tej wspólności nie wyłącza odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.

Solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą może odpowiadać również nie związany z nim wspólnością majątkową członek rodziny podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności.

Odpowiedzialność ta obejmuje:

 • zstępnych (czyli dzieci, wnuki itd.),
 • wstępnych (czyli rodziców, dziadków itd.),
 • rodzeństwo,
 • małżonków zstępnych, 
 • osoby pozostające w stosunku przysposobienia,
 • osoby pozostające z podatnikiem w faktycznym pożyciu,

 - z wyjątkiem osób, które w okresie stałego współdziałania z podatnikiem były osobami, wobec których na podatniku ciążył obowiązek alimentacyjny, ale tylko w zakresie wynikającym z tego obowiązku.

Odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości uzyskanych korzyści.

Rozwiedziony małżonek podatnika (a także małżonek pozostający z podatnikiem w separacji oraz osoba, której małżeństwo z podatnikiem zostało unieważnione) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania podatkowe małżonka powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej, ale tylko do wysokości przysługującego mu udziału w majątku wspólnym.

Spadkobiercy i zapisobiercy

Do ustalenia odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. W związku z tym, w przypadku przyjęcia spadku wprost, spadkobierca odpowiedzialny jest całym swoim majątkowej za wszystkie zobowiązania podatkowe spadkodawcy. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiedzialność spadkobiorcy jest natomiast ograniczona – odpowiada on całym swoim majątkiem, ale tylko do wysokości wartości uzyskanego udziału w spadku.

Bieg terminów przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy aż do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, nie dłużej niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy.

Wspólnicy spółki cywilnej oraz spółek osobowych

Wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusz spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki.

Dotyczy to także byłych  wspólników, którzy odpowiadają co do zasady, za zaległości spółki:

 • z tytułu zobowiązań, których termin płatności upłynął w czasie, gdy byli wspólnikami spółki,
 • wynikające z art. 52 Ordynacji podatkowej, powstałe w czasie, gdy był wspólnikiem, tj. nienależna lub w wysokości wyższej od należnej otrzymana: nadpłata, zwrot podatku, wraz z otrzymanym oprocentowaniem, czy też wynagrodzenie płatników lub inkasentów.

Członkowie zarządu podatnika – spółki kapitałowej

Członkowie zarządu podatnika będącego spółką kapitałową odpowiadają solidarnie całym sowim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu nie wskazał mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części, bądź nie wykazał, że

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy.

Członkowie zarządu spółek kapitałowych odpowiadają co do zasady za zobowiązania podatkowe tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu., oraz zaległości z art. 52 Ordynacji podatkowej powstałe w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu  (tj. nienależna lub w wysokości wyższej od należnej otrzymana: nadpłata, zwrot podatku, wraz z otrzymanym oprocentowaniem, czy też wynagrodzenie płatników lub inkasentów).

Gdy spółka nie posiada zarządu (spółka z.o.o. w organizacji, spółka akcyjna w organizacji), za zaległości odpowiada jej pełnomocnik; gdy pełnomocnik nie został powołany - to wspólnicy.

Odpowiedzialność dotyczy również: byłego członka zarządu, byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji.

Jednoosobowa spółka kapitałowa

Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z tą osobą fizyczną za powstałe do dnia przekształcenia zaległości podatkowe przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dzierżawca i użytkownik wieczysty nieruchomości

Jeżeli między dzierżawcą lub użytkownikiem nieruchomości, a podatnikiem istnieją powiązania o charakterze:

 • rodzinnym,
 • kapitałowym,
 • majątkowym,
 • wynikające ze stosunku pracy,

to dzierżawca lub użytkownik nieruchomości odpowiada solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych podczas trwania dzierżawy lub użytkowania.

Nabywca przedsiębiorstwa

Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, chyba że przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć o tych zaległościach. Odpowiedzialność ta ograniczona jest dowartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa za zobowiązania zbywcy może zostać ograniczona dzięki uzyskaniu odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez urząd skarbowy. Nabywca nie odpowiada bowiem za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g Ordynacji podatkowej – wydanym na wniosek zbywającego lub na wniosek nabywcy za zgodą zbywającego. Należy pamiętać, że skutek ten ma wyłącznie zaświadczenie wydane na podstawie wymienionego art. 306g Ordynacji podatkowej – żadne inne zaświadczenie (nawet wskazujące wysokość zobowiązań podatkowych zbywcy przedsiębiorstwa) nie ma takiego skutku.

Firmant

Jeżeli podatnik, za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe powstałe podczas prowadzenia tej działalności.

Podstawa prawna:

 

 

Komentarze: Odpowiedzialność małżonka i osób trzecich za zobowiązania podatkowe podatnika

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane