Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

(fot. )

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie tych 3 służb – umożliwią tym samym lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Mają przyczynić się też do sprawniejszej obsługi podatników i podnoszenia standardów tej obsługi. Ponadto pozwolą na:

 • zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa – nowa organizacja pracy sprzyjać będzie sprawniejszemu wykrywaniu oszustw i innych przestępstw podatkowych, popełnianych na szkodę Skarbu Państwa – a zatem nas wszystkich;
 • lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk sprzyjających uszczupleniom wpływów budżetowych, jakimi są działania zmierzające do omijania przepisów prawa podatkowego i niepłacenia należnych podatków. 

Dzięki wdrożonym zmianom powstała wyspecjalizowana administracja rządowa wykonująca zadania z zakresu:

 • realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych;
 • ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej;
 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych;
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych. 

Organy i jednostki KAS 

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oznacza, że z dniem 1 marca 2017 r. przestały funkcjonować organy administracji podatkowej, celnej i kontroli skarbowej w znanym dotąd kształcie.

Urzędy skarbowe oraz izby administracji skarbowej (dawne izby skarbowe) działają zaś tak jak dotychczas – nie zmieniły się ich siedziby ani zasięg terytorialny, zmienił się tylko nieco katalog realizowanych przez nie zadań. Został on poszerzony o zadania z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier, a w przypadku izb administracji skarbowej – również o zadania związane z cłem.

Podobnie jest z oddziałami celnymi – mieszczą się one nadal tam, gdzie do tej pory i wykonują te same zadania, jak dotąd.

Natomiast na bazie izb celnych, urzędów celnych oraz urzędów kontroli skarbowej powstały urzędy celno-skarbowe i ich delegatury – jednostki wyspecjalizowane głównie w wykrywaniu przestępstw popełnianych na szeroką skalę na szkodę Skarbu Państwa i ściganiu ich sprawców.

Za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw finansów publicznych. Ma on także określać 4-letnie kierunki działania i rozwoju KAS.

Na czele Krajowej Administracji Skarbowej stoi Szef Krajowej Administracji Skarbowej, który podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Szef KAS ma nadzorować jednostki regionalne i lokalne KAS oraz realizować zadania, które do tej pory wykonywał Szef Służby Celnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, a także dotychczasowe zadania ministra do spraw finansów publicznych, m.in. w zakresie, w jakim nadzoruje on administrację podatkową. Szef KAS, na podstawie odrębnych przepisów, w niektórych sytuacjach pełni również funkcje organu podatkowego i celnego. Swoje zadania wykonuje przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów.

Szefowi KAS podlegają:

 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • dyrektorzy izb administracji skarbowej.

Natomiast dyrektorom izb administracji skarbowej podlegają:

 • naczelnicy urzędów skarbowych,
 • naczelnicy urzędów celno-skarbowych. 

Zadania KAS 

Krajowa Administracja Skarbowa ma wykonywać przede wszystkim zadania realizowane dotychczas przez administrację podatkową, Służbę Celną i organy kontroli skarbowej. Zostały one poszerzone o nowe, dotąd nierealizowane zadania dotyczące zwalczania przestępstw gospodarczych (podatkowych) lub związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS. Należą do nich:

a)      rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie:

 • przestępczości zorganizowanej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
 • przypadków podrabiania, przerabiania dokumentów lub używania takich dokumentów jako autentycznych,
 • poświadczania nieprawdy w dokumentach,
 • używania dokumentów, w których poświadczono nieprawdę,
 • oszustw

- w związku z którymi nastąpiło uszczuplenie lub narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnej, oraz ściganie ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez KAS.

b)      rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie oraz ściganie sprawców przestępstw:

 • sprzedajności pełniącego funkcję publiczną, przekupstwa, płatnej protekcji (czynnej i biernej) oraz nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza, popełnianych przez osoby zatrudnione albo pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS, w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
 • przekupstwa popełnianego przez osoby niezatrudnione albo niepełniące służby w jednostkach organizacyjnych KAS, w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez osoby zatrudnione albo pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych KAS;
 • gróźb karalnych, naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza, czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, znieważenia funkcjonariusza skierowanych przeciwko osobom zatrudnionym albo pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych KAS podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

Nowa struktura organizacyjna oznacza także zmianę kompetencji w wykonywanych dotychczas zadań. W tym zakresie główne zmiany sprowadzają się do:

 • przejęcia przez urzędy skarbowe spraw z zakresu podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, podatku od gier;
 • przejęcia przez izby administracji skarbowej większości spraw załatwianych dotychczas przez izby skarbowe oraz izby celne;
 • powierzenia zadań związanych z prowadzeniem tzw. twardej kontroli nakierowanej głównie na wykrywanie i zwalczanie oszustw i innych przestępstw podatkowych urzędom celno-skarbowym. 

Jak podał resort finansów, do głównych zadań poszczególnych organów KAS należą:

1)      Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

 • koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS,
 • określanie czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS,
 • wydawanie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zezwoleń na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, urządzanie zakładów wzajemnych, urządzanie turnieju gry w pokera,
 • wydawanie ogólnych interpretacji podatkowych i objaśnień podatkowych;

2)      Szef KAS:

 • nadzór nad podległymi organami i jednostkami KAS,
 • kształtowanie polityki kadrowej i szkoleniowej w jednostkach KAS,
 • nadzorowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych,
 • rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych i zapobieganie im,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie wymienionych wyżej przestępstw gospodarczych i popełnianych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS,
 • kontrolowanie oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników i funkcjonariuszy KAS,
 • przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,
 • prowadzenie działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej w zakresie działalności KAS oraz analiza ryzyka,
 • zmiana interpretacji indywidualnych oraz ich uchylanie i umarzanie postępowania w tym zakresie,
 • wydawanie opinii zabezpieczających;

3)      Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej:

 • zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej i celnej,
 • wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawa podatkowego i celnego;

4)      Dyrektor Izby Administracji Skarbowej:

 • nadzór nad działalnością naczelników urzędów skarbowych oraz urzędów celno-skarbowych, z wyjątkiem nadzoru nad wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych zastrzeżonych dla Szefa KAS,
 • rozpatrywanie (jako organ drugiej instancji) odwołań od rozstrzygnięć wydawanych przez naczelników urzędów skarbowych i celno-skarbowych, z wyjątkiem spraw, w których kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe (jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ podatkowy nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji),
 • wykonywanie czynności audytowych i audytu, z wyjątkiem audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (zadanie Szefa KAS),
 • wykonywanie zadań wynikających z przepisów unijnych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT),
 • prowadzenie postępowania w zakresie INTRASTAT,
 • prowadzenie spraw związanych z importem towarów z zakresu: przyznania statusu upoważnionego przedsiębiorcy, pozwolenia na regularne stosowanie zgłoszenia uproszczonego, pozwolenia na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru, pozwolenia na złożenie zabezpieczenia generalnego, wyznaczenia miejsc wejść i wyjść w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, powiadomienia o prowadzeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, pozwolenia na odroczenie terminu płatności należności, pozwolenia na stosowanie innych ułatwień płatniczych niż odroczenie płatności; pozwolenia na odprawę scentralizowaną, pozwolenia na samoobsługę celną, zatwierdzania ewidencji w wolnych obszarach celnych, przyznania statusu upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR, pozwolenia na uproszczenia w tranzycie unijnym;

5)      Naczelnik Urzędu Skarbowego: 

 • wykonywanie zadań w zakresie ustalania, określania i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych,
 • pobór należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • prowadzenie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych,
 • bieżąca obsługa podatników, w tym zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • prowadzenie kontroli podatkowych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej i wykonywanie czynności sprawdzających;

6)      Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego:

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej,
 • ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów,
 • prowadzenie urzędowego sprawdzenia,
 • prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach celnych przewidzianych przepisami prawa celnego oraz w sprawach podatkowych związanych z przywozem lub wywozem towarów,
 • prowadzenie postępowań jako organ drugiej instancji w sprawach, w których kontrola celno-skarbowa przekształca się w postępowanie podatkowe (jeżeli kontrolowany nie złożył korekty deklaracji albo organ podatkowy nie uwzględnił złożonej korekty deklaracji),
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi,
 • wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz ściganie ich sprawców,
 • rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie niektórych przestępstw i wykroczeń określonych w innych przepisach np. w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej. 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa Służba Celno-Skarbowa – jednolita i umundurowana formacja, w której służbę pełnią funkcjonariusze. Część zadań Krajowej Administracji Skarbowej ma być realizowana wyłącznie przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Należą do nich m.in.:

 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi, w szczególności przepisów dotyczących towarów objętych ograniczeniami lub zakazami – jeżeli jest wykonywana w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • prowadzenie kontroli celno-skarbowej w innym zakresie, o ile przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej tak stanowią;
 • przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych;
 • zadania wynikające z zakazu obejmowania procedurą celną dopuszczenia do obrotu paliw stałych niespełniających wymagań określonych w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji. Skarbowej (Dz.U. poz. 1947, ze zm.).

 

Komentarze: Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
 • Janina

  ocena usługi:

  Usługa przydała się bardzo,mam podstawy do domagania sie swoich praw.Polecam.Porada wyczerpująca i profesjonalna
 • J.M

  ocena usługi:

  Bardzo szybka trafna i wyczerpująca odpowiedz na zadane pytanie, napisana przystępnym językiem. Możliwość doinformowania. Bardzo dziekuje.Joanna
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia napisana w sposób jasny. Co do ceny :) , jeśli ktoś ma problemy finansowe to każda kwota jest zbyt duża. Profesjonalna obsługa prawna, polecam . Bardzo dziękuję.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Sprawnie i opinia dużo pomogła i wyjašniła
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane