Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

Strona 1 z 2

Na czym polega ulga mieszkaniowa?

Tzw. ulga mieszkaniowa została uregulowana w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Polega ona na tym, że w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nierucho­mość, spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

 • w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,
 • w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

- nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu

Omawiana ulga podatkowa ma więc zastosowanie przy nabyciu składników majątkowych służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Zamiast kwotowego określenia granicy stosowania tej ulgi, ustawodawca określił tę granicę poprzez możliwość niewliczania do podstawy opodatkowania wartości tych składników majątkowych do łącznej wysokości nie przekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. Do podstawy opodatkowania zalicza się natomiast wartość nadwyżki jego powierzchni ponad 110 m2

Kto może skorzystać z ulgi mieszkaniowej?

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:  

 1. do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;  
 2. do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;  
 3. do grupy III - innych nabywców. 

Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się przy tym również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.  

Nie wystarcza faktyczne sprawowanie opieki nad spadkodawcą. Zawarcie umowy o opiece z podpisem notarialnie poświadczonym stanowi wymóg ustawowy. Brak takiej umowy o opiekę, zawartej ze spadkodawcą z podpisem notarialnie poświadczonym, pozbawia podatnika możliwości korzystania z ulgi mieszkaniowej. Umowa o opiekę winna być zawarta na piśmie pomiędzy wymagającym opieki spadkodawcą a osobą, która takiej opieki się podejmie i będzie ją sprawowała nieprzerwanie przez okres co najmniej 2 lat, od dnia jej zawarcia. Przedmiotową umowę należy zawrzeć przed notariuszem, który podpisy notarialnie poświadczy. Sformułowanie „nad wymagającym takiej opieki” oznacza, że ze względu na stan zdrowia spadkodawca wymaga opieki osoby trzeciej i fakt ten powinien zostać potwierdzony przez lekarza sprawującego opiekę lekarską nad chorym. Umowa o opiekę powinna określać czynności, do świadczenia których zobowiązuje się osoba sprawująca tę opiekę w zależności od życiowej sytuacji podopiecznego, przy czym w większości przypadków będą one sprowadzać się do pomocy w załatwianiu codziennych spraw, a także osobistej pielęgnacji. Natomiast na urzędzie gminy nie ciąży obowiązek kontrolowania, czy osoba sprawująca opiekę wywiązuje się z zawartej umowy. Ocena wypełnienia wynikających z umowy o opiekę obowiązków będzie dokonywana przez urząd skarbowy w postępowaniu podatkowym dotyczącym nabycia spadku przez sprawującego opiekę.

Ulga mieszkaniowa przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. w chwili nabycia nabywcy posiadali obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub mieli miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa; 

 2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

 3. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

 4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w  terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

 5. będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

  • od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,

  • od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały  w  nabytym  lokalu  lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

  <>

 

Komentarze: Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

 • gasluk 2010-02-25 15:12:16

  Re: Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn

  Dosyć istotnym zagadnieniem jest fakt faktycznego "zamieszkiwania" w nabytym lokalu. Większość spadkobierców zanim uzyska w ten sposób mieszkanie gdzieś jednak zamieszkuje i nie koniecznie w ich interesie leży zmiana miesjca zamieszkania. Dlatego należałoby wyjaśnić czy Urzędy Skarbowe w ramach swojej działalności faktycznie dokonują "spawdzenia", czy nabyte w taki sposób mieszkania są zamieszkiwane przez osoby korzystające z ulgi czy też "zadawalają" się poświadczeniem zameldowania


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuje i polecam w 100% Profesjonalne i rzetelne podejście do sprawy oraz wyczerpujące odpowiedzi na zadane przeze mnie pytania.Jeszcze raz bardzo dziękuję
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia. Jestem bardzo zadowolona z pomocy. Dziękuję.
 • Daniel

  ocena usługi:

 • TT

  ocena usługi:

 • Cz. D

  ocena usługi:

 • Adiemi

  ocena usługi:

  wyczerpująca opinia , podparta ustawami, możliwość zadania pytań dodatkowych i wszystko bez wychodzenia z domu. Serdecznie polecam
 • Wojciech

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Niezwykle rzetelna pomoc. Wnikliwie rozpatrzona sprawa i wyczerpująca odpowiedź. Jestem bardzo zadowolona i z pewnością będę częściej zasięgać tak fachowych porad.
 • JS

  ocena usługi:

  Terminowo, jasno.
 • Artur

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Dostałam niezwykle rzetelną , popartą paragrafami, ustawami, informację, bardzo dziękuję!
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująco i profesjonalnie. Dziękuję i z pewnością będę polecać.
 • Michał K.

  ocena usługi:

  Szybka wycena, fachowa porada podparta paragrafami, dziękuję za pomoc i gorąco polecam.
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • edek

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze.
 • Janina

  ocena usługi:

  Opinia bardzo jasno przedstawiona. Odpowiedzi na pytania wyczerpujące i zrozumiałe. Wzory wniosków do sądu również dołączone. Bardzo polecam tę formę pomocy.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane