Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

FreeImages.com
(fot. FreeImages.com)

Istotą ulgi jest prawo odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

Warunki skorzystania to:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • Poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji;
 • koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji).

Przedsiębiorca działający w SSE prawo do ulgi otrzyma od 2018 r. - w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych nieujętych w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie zezwolenia strefowego.

Na czym polega preferencja podatkowa?

Przedsiębiorca wykorzystuje podatkowo koszt kwalifikowany w 200% – tj. najpierw ujmując go jako koszty uzyskania przychodów (100%), a następnie odejmując od obliczonej już podstawy opodatkowania (będącej na ogół po prostu dochodem tego podatnika) 100% tego samego wydatku.

Po raz pierwszy 

Podatnicy ujmują wydatki na B+R w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (w 100%):

przychody – koszty uzyskania (w tym na B+R) = dochód

Po raz drugi

W ramach ulgi B+R, podatnik odlicza od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% wydatków ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach uzyskania przychodów (k.u.p.).

podstawa opodatkowania (art. 18 ustawy o CIT) – „koszty kwalifikowane” z art. 18d ustawy o CIT”

Efekt:

200% wykorzystanie podatkowe kosztów B+R.

Każda złotówka wydana na B+R stanowić będzie podstawę do odliczenia 2 złotych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca (podatnik PIT albo CIT) – niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorstwa, tj.:

 

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba prawna, np. spółka z o.o., spółka akcyjna;
 • od 2018 r. podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) korzystają ze szczególnych regulacji.

 

Dotąd prawo do odliczenia nie przysługiwało podatnikowi prowadzącemu działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Od 2018 r. umożliwiono korzystanie z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w SSE w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.

O jaką działalność badawczo-rozwojową chodzi?

Elementy definicji działalności badawczo-rozwojowej:

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działalności badawczo-rozwojowej obejmuje:

 • badania naukowe
  • badania podstawowe - tj. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 
  • badania stosowane - tj. prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce; 
  • badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 
 • prace rozwojowe - tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem prowadzenia ich na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.

Kategorie kosztów kwalifikowanych

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 

 • koszty pracownicze, wraz ze składkami z tytułu:  
  • umów o pracę, 
  • od 2018 r. umów zlecenia, 
  • od 2018 r. umów o dzieło, 
 • od 2018 r. sprzęt specjalistyczny niebędący środkiem trwałym,
 • materiały i surowce,
 • usługi zewnętrzne od jednostek naukowych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu oraz innych praw (od 2018 r. dla wszystkich - tzn. i dla MŚP, i dla dużych przedsiębiorców),
 • odpisy amortyzacyjne,
 • od 2018 r. nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Ponadto do kosztów kwalifikowanych CBR należą (do 10% przychodów) amortyzacja budowli, budynków i lokali oraz usługi zewnętrzne od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Wysokość odliczenia

Odliczeniu podlega określona procentowo cześć kosztów kwalifikowanych. Wysokość limitu odliczenia zależy od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych. W 2018 roku wyniesie ono:

 • 100% - każdy przedsiębiorca niebędący CBR,
 • 150% - CBR (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Jak rozliczyć ulgę, gdy nie ma się dochodu?

Wystąpienie straty lub osiągnięcie dochodu mniejszego niż wysokość przysługującego odliczenia nie jest przeszkodą w rozliczeniu ulgi. Można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych.

Kto i kiedy może uzyskać zwrot bezpośredni?

W pewnym przypadkach nie trzeba czekać na rozliczenie ulgi przez 6 lat, ale można otrzymać nieodliczoną kwotę ulgi od razu w postaci zwrotu z urzędu skarbowego. Dotyczy to:

 • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, jak też 
 • podatnika (PIT, CIT) rozpoczynającego działalność - w roku rozpoczęcia działalności (przy czym działań restrukturyzacyjnych nie traktuje się jako rozpoczęcia działalności).

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga jest mechanizmem powszechnym. Skorzystanie z niej nie wymaga szczególnej procedury aplikacyjnej, czy też uprzedniej zgody organu podatkowego. Na podatniku korzystającym z ulgi ciążą jednak pewne obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze. Aby skorzystać z ulgi B+R, należy:

 1. wyodrębnić koszty kwalifikowane w prowadzonej ewidencji,
 2. złóżyć zeznanie, wraz z załącznikiem PIT-BR lub CIT-BR, w którym wykazuje się koszty kwalifikowane. 

Żeby rozliczyć ulgę, trzeba:

 1. ustalić status przedsiębiorcy; 
 2. określić: limit ulgi dla statusu przedsiębiorcy oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych;
 3. obliczyć wartość kosztów kwalifikowanych na podstawie prowadzonej w tym celu ewidencji; 
 4. ustalić, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia niektórych kosztów i dokonać odpowiednich wyłączeń; 
 5. pomnożyć kwoty kosztów kwalifikowanych (pkt 3 z uwzględnieniem pkt 4) przez procentową wysokość limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych (pkt 2), uwzględniając – jeżeli to konieczne – podział kosztów na koszty osobowe i pozostałe; 
 6. w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania odjąć koszty kwalifikowane;
 7. jeśli podstawa opodatkowania jest niższa, to warto ustalić, czy przysługuje tzw. zwrot gotówkowy. Kwota nieodliczona do odliczenia w kolejnych 3 latach (dot. 2016 r.) lub 6 (dot. 2017 r.); 
 8. do zeznania rocznego dołączyć załącznik CIT-BR lub PIT-BR. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., zwana „ustawą o CIT”) - art. 9 ust. 1b, art. 18d - 18da;
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm., zwana „ustawą o PIT”) - m.in. art. 26ea - 26g;
 • art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 
 • art. 17 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Komentarze: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane