Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

FreeImages.com
(fot. FreeImages.com)

Istotą ulgi jest prawo odliczenia od podstawy opodatkowania części kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Jakie są warunki skorzystania z ulgi?

Warunki skorzystania to:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 • Poniesienie kosztów kwalifikowanych i ich wyodrębnienie w prowadzonej ewidencji;
 • koszty nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie (np. dotacji).

Przedsiębiorca działający w SSE prawo do ulgi otrzyma od 2018 r. - w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych nieujętych w kalkulacji dochodu zwolnionego na podstawie zezwolenia strefowego.

Na czym polega preferencja podatkowa?

Przedsiębiorca wykorzystuje podatkowo koszt kwalifikowany w 200% – tj. najpierw ujmując go jako koszty uzyskania przychodów (100%), a następnie odejmując od obliczonej już podstawy opodatkowania (będącej na ogół po prostu dochodem tego podatnika) 100% tego samego wydatku.

Po raz pierwszy 

Podatnicy ujmują wydatki na B+R w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (w 100%):

przychody – koszty uzyskania (w tym na B+R) = dochód

Po raz drugi

W ramach ulgi B+R, podatnik odlicza od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100% wydatków ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach uzyskania przychodów (k.u.p.).

podstawa opodatkowania (art. 18 ustawy o CIT) – „koszty kwalifikowane” z art. 18d ustawy o CIT”

Efekt:

200% wykorzystanie podatkowe kosztów B+R.

Każda złotówka wydana na B+R stanowić będzie podstawę do odliczenia 2 złotych.

Kto może skorzystać z ulgi?

Przedsiębiorca (podatnik PIT albo CIT) – niezależnie od rozmiarów prowadzonego przedsiębiorstwa, tj.:

 

 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 • osoba prawna, np. spółka z o.o., spółka akcyjna;
 • od 2018 r. podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego (CBR) korzystają ze szczególnych regulacji.

 

Dotąd prawo do odliczenia nie przysługiwało podatnikowi prowadzącemu działalność w specjalnej strefie ekonomicznej (SSE). Od 2018 r. umożliwiono korzystanie z ulgi B+R przedsiębiorstwom działającym w SSE w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie stanowią kosztów prowadzenia działalności na terenie SSE.

O jaką działalność badawczo-rozwojową chodzi?

Elementy definicji działalności badawczo-rozwojowej:

 • działalność twórcza,
 • obejmująca badania naukowe (podstawowe, stosowane, przemysłowe) i prace rozwojowe,
 • podejmowana w sposób systematyczny,
 • jej celem jest zdobycie nowej wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zakres działalności badawczo-rozwojowej obejmuje:

 • badania naukowe
  • badania podstawowe - tj. oryginalne prace badawcze, eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne; 
  • badania stosowane - tj. prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce; 
  • badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te uwzględniają tworzenie elementów składowych systemów złożonych, budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, szczególnie do oceny przydatności danych rodzajów technologii, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych, w tym do uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych; 
 • prace rozwojowe - tj. nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny nauki, technologii, działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych podlegają odliczeniu wyłącznie pod warunkiem prowadzenia ich na podstawie umowy lub porozumienia z jednostką naukową.

Kategorie kosztów kwalifikowanych

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 

 • koszty pracownicze, wraz ze składkami z tytułu:  
  • umów o pracę, 
  • od 2018 r. umów zlecenia, 
  • od 2018 r. umów o dzieło, 
 • od 2018 r. sprzęt specjalistyczny niebędący środkiem trwałym,
 • materiały i surowce,
 • usługi zewnętrzne od jednostek naukowych,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • uzyskanie i utrzymanie patentu oraz innych praw (od 2018 r. dla wszystkich - tzn. i dla MŚP, i dla dużych przedsiębiorców),
 • odpisy amortyzacyjne,
 • od 2018 r. nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej.

Ponadto do kosztów kwalifikowanych CBR należą (do 10% przychodów) amortyzacja budowli, budynków i lokali oraz usługi zewnętrzne od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Wysokość odliczenia

Odliczeniu podlega określona procentowo cześć kosztów kwalifikowanych. Wysokość limitu odliczenia zależy od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych. W 2018 roku wyniesie ono:

 • 100% - każdy przedsiębiorca niebędący CBR,
 • 150% - CBR (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Jak rozliczyć ulgę, gdy nie ma się dochodu?

Wystąpienie straty lub osiągnięcie dochodu mniejszego niż wysokość przysługującego odliczenia nie jest przeszkodą w rozliczeniu ulgi. Można ją rozliczyć w ciągu 6 kolejnych lat podatkowych.

Kto i kiedy może uzyskać zwrot bezpośredni?

W pewnym przypadkach nie trzeba czekać na rozliczenie ulgi przez 6 lat, ale można otrzymać nieodliczoną kwotę ulgi od razu w postaci zwrotu z urzędu skarbowego. Dotyczy to:

 • mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, jak też 
 • podatnika (PIT, CIT) rozpoczynającego działalność - w roku rozpoczęcia działalności (przy czym działań restrukturyzacyjnych nie traktuje się jako rozpoczęcia działalności).

Jak skorzystać z ulgi?

Ulga jest mechanizmem powszechnym. Skorzystanie z niej nie wymaga szczególnej procedury aplikacyjnej, czy też uprzedniej zgody organu podatkowego. Na podatniku korzystającym z ulgi ciążą jednak pewne obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze. Aby skorzystać z ulgi B+R, należy:

 1. wyodrębnić koszty kwalifikowane w prowadzonej ewidencji,
 2. złóżyć zeznanie, wraz z załącznikiem PIT-BR lub CIT-BR, w którym wykazuje się koszty kwalifikowane. 

Żeby rozliczyć ulgę, trzeba:

 1. ustalić status przedsiębiorcy; 
 2. określić: limit ulgi dla statusu przedsiębiorcy oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych;
 3. obliczyć wartość kosztów kwalifikowanych na podstawie prowadzonej w tym celu ewidencji; 
 4. ustalić, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia niektórych kosztów i dokonać odpowiednich wyłączeń; 
 5. pomnożyć kwoty kosztów kwalifikowanych (pkt 3 z uwzględnieniem pkt 4) przez procentową wysokość limitu odliczenia kosztów kwalifikowanych (pkt 2), uwzględniając – jeżeli to konieczne – podział kosztów na koszty osobowe i pozostałe; 
 6. w zeznaniu rocznym od podstawy opodatkowania odjąć koszty kwalifikowane;
 7. jeśli podstawa opodatkowania jest niższa, to warto ustalić, czy przysługuje tzw. zwrot gotówkowy. Kwota nieodliczona do odliczenia w kolejnych 3 latach (dot. 2016 r.) lub 6 (dot. 2017 r.); 
 8. do zeznania rocznego dołączyć załącznik CIT-BR lub PIT-BR. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm., zwana „ustawą o CIT”) - art. 9 ust. 1b, art. 18d - 18da;
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm., zwana „ustawą o PIT”) - m.in. art. 26ea - 26g;
 • art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; 
 • art. 17 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

 

Komentarze: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w 2018 roku

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane