Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Prawa i obowiązki bezrobotnego

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 3

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kto jest uznawany za osobę bezrobotną?

Bezrobotny to osoba będąca:

 • obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych,
 • cudzoziemcem poszukującym i podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP, który jest obywatelem państw członkowskich UE, jest obywatelem państwa, z którymi UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób, posiada status uchodźcy nadany w RP, posiada zezwolenie na osiedlenie się w RP.

Bezrobotnym może być także obywatel polski lub cudzoziemiec - członek rodziny obywatela polskiego, niezatrudniony i niewykonujący innej pracy zarobkowej, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, bądź, jeśli jest osobą niepełnosprawną, zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczący się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowany we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujący zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

 1. ukończył 18 lat,

 2. nie ukończył 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

 3. nie nabył prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego,

 4. nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

 5. nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,

 6. nie podjęła pozarolniczej działalności od dnia wskazanego w zgłoszeniu do ewidencji do dnia wyrejestrowania tej działalności albo nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

 7. nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności,

 8. nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 9. nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

 10. nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

 11. nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

Jakie świadczenia przysługują bezrobotnemu?

Oczywiście bezrobotny nie został pozbawiony prawa do zasiłku. Zobacz, ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2015 roku.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

 • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

 • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z wyjątkiem obowiązku opłacania składek za niepełnosprawnych, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,
f) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
g) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie innym niż państwo członkowskie UE lub państwo, z którym UE zawarła umowy o swobodzie przepływu osób,
h) był zatrudniony za granicą przez okres co najmniej 365 dni, w okresie 18 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy, i przybył do RP jako repatriant,
i) był zatrudniony lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Prawa i obowiązki bezrobotnego

 • jaaa 2018-03-29 20:02:19

  Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

  Witam mam niepełnosprawną siostrę zarejestrowana w urzędzie pracy. Dziś była w urzędzie i Pani powiedziała jej że ja wyrejesttruje ponieważ nie może znaleźć pracy. Czy może to zrobić? Siostra nie pobiera żadnej renty itp. Jedynie będzie pobierać 150zl zasiłku pielęgnacyjnego.

 • pisze Ewa 2016-08-08 20:33:35

  Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

  Czy bezrobotny ktury zostal zawieszony na 180,270,360dni za probe powrotu po latach siedzenia na wieloletnim bezrobociu moze samodzielnie szukac zatrudnienia.i czy jego przyszly pracodawca moze starac sie o dotacje z uni europejskiej i urzedu marszalkowskiego ,ministerstwa pracy i polityki spotecznej w warszawie.dodaje brak propozycji pracy z pup.kamienna gora.woj.jeleniogorskie.

 • MARCIN 2016-03-24 09:10:42

  Re: Prawa i obowiązki bezrobotnego

  Witam a jeśli utracilem status bezrobotnego to czy mogę podjąć zatrudnienie niebędące propozycją z PuP ??

 • 55 latka 2011-10-04 21:03:01

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  Witam, od 06.12.2006 do 30.09.2011 prowadziłam własną działalność gospodarczą. Po złożeniu wniosku o zamknięcie działalności, podjęłam działania mające na celu zarejestrowanie się w UP. 29.09.2011 złożyłam w ZUS-ie pismo o wydanie zaświadczenie potwierdzającego przebieg opłacania składek. Zaznaczam, że wszystkie składki miałam opłacone. W lutym 2011 roku ukończyłam 55 lat. Pani w ZUS-ie poinformowała mnie, że kobieta, która skończyła 55 lat zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, nie płaci składek na Fundusz Pracy. Sporządziła deklarację korygujące, które podpisałam (zwrotu środków nie otrzymałam). Z zaświadczenia wydanego przez ZUS wynika, że od marca 2011 mam nieopłacone składki na Fundusz Pracy. Według ZUS nie mogę opłacać tej składki, gdyż nie ma tu dowolności. Niestety Urząd Pracy w Szczecinie odmawia mi prawa do zasiłku dla bezrobotnych, powołując się na Art.71 ust. 1 lit. d) w.w. ustawy z dnia 20.04.2004 interpretując, że zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy dotyczy tylko Pracodawców, nie osób mających własną działalność, i że wiek nie zwalnia mnie z opłaty tej składki. Każdy z urzędów inaczej interpretuje ustawę, która jest bardzo niejasna. Nie chce mi się wierzyć, że zamysłem ustawodawcy było pozbawienie zasiłku dla bezrobotnych ludzi w wieku przedemerytalnym. Proszę o pomoc, gdzie mogę tą sprawę wyjaśnić?

 • supers 2011-01-05 10:18:04

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  witam mam taki problem od 2 miesiecy opiekuje sie starsza ciotka ktora jestciezko chora i z tego powodu musialem sie przeprowadzic z olsztyna do lodzi. Niestety nie moge zameldowac sie tu w lodzi a jednoczesnie nie moge zostawic ciotki na dwa dni bez opieki po to by tylko pojechac i podpisac gotowosc.Jak mam rozwiazac ten problem?czy sa jakies udogodnienia w prawie?

 • adi 2010-09-14 17:12:11

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  05.02.2010r zostałem zarejestrowany w PUPjako osoba bezrobota z prawem do zasiłku przyznanym od dn.7.5.2010. w dniu 7.7.2010 otrzymałem propozycje podjęcia stażu-(nawet nie poinformowano mnie ze to staż)na druczku pracodawca dokonał wpisu"rekrutacja tylko na staż.oferta nieaktualna z powodu niezainteresowania przez osobę bezrobotną do odbycia stażu" udałem sie do Urzedu złożyłem oświadczenie odmowy z powodu brakiem zatrudnienia stałego,dalekim dojazdemdo miejsca świadczenia pracy.PUP jednocześnie z tej przyczyny orzekł decyzją o utracie statusu bezrobotnego oraz prawa do zasiłku od zaraz.(mam 46lat i przepracowałem 27lat)Odwołałem sie do Wojewody dostałem decjzje :uchylić zaskarżoną decyzje w całości przekazująć sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ1 ponieważ rozstrzygnięcie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.byłem przesłuchany przez prawnika w PUP powiedziano mi ze dostane orzeczenie do konca tygodnia ,i nic.dziś byłem na terminowym stawieniu sie przez PUP okazało sie ze po co wogóle sie stawiłem jestem wykreślony .Prosze mi poradzić co robić?

 • Wojciech Wójcik 2010-08-31 21:12:55

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  Otrzymałem mandat w autobusie komunikacji miejskiej,poinformowałem kontrolera że jestem bezrobotny.Czy jako osobie bezrobotnej przysługują przejazdy darmowe? Do kogo złożyć odwołanie od mandatu?dziękuje za pomoc

 • Julia 2010-02-27 21:57:44

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  witam, mam pytanie, w zeszłym roku w sierpniu skończyła mi się umowa , firma nie przedłużyła mi jej, ponadto urodziłam w tym samym miesiącu dziecko, dostałam przez 20 tyg. zasiłek macierzyński, po czym zostałam bez środków do życia, dlatego zapisałam się na bezrobocie, musze chodzić do pośrednika raz w miesiącu który proponuje mi pracę, ja chętnie bym jakomkolwiek przyjęła ale nie jaką mi proponuje za mniej niż 1000 zł, odmówiłam raz a pośrednik zaszantażował, że mnie skreślą z listy bo nie chcę przyjąć oferty! ile razy mogę odmówić i czym się kierować?chyba logiczne jest że nie pójdę do pracy za 900zł. a na bezrobociu mam 625zł. gdzie muszę wynająć opiekunkę do dziecka i za coś żyć!co mam robić?dziecko ma w tej chwili 7 miesięcy!

 • andrzej 2010-02-10 15:54:45

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  ponoc zabraklo mi 6dni abym otrzymal zasilek mam ukonczone 51 lat i jestem bez srotkow do zycia bo z praca tez jest problem bo nie jestem 25 latkiem

 • Iwona 2010-01-13 19:59:43

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  witam mam na imie Iwonamam ogułem 26 lat pracy ostatnio to do grudnia 2009 pracowalam na umowe na czas okreslony firma sprzątająca przegrała przetarg i pracodawca wręczył mi wypowiedzenie .Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy bez prawa do zasiłku gdyż brutto moje wynosiło 1000zł. Mam dziecko kture uczęszcza do szkoły. Jestem bez środków do życia gdzie mam się udać co mam zrobić .

 • jacuza 2009-09-19 22:18:33

  Re: Jakie prawa i obowiązki posiada bezrobotny?

  Bezrobotny, który w okresie krótszym niż 30 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy. Jednak zasiłek za ten okres nie przysługuje. Natomiast bezrobotny, który nabył w RP prawo do świadczeń z tytułu bezrobocia i udaje się do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych świadczeń. Czy zasiłek będzie naliczony o m-c dłużej po powrocie, czy też tracimy ten m-c zasiłku?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane