Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

www.sxc.hu/AD-Passion
(fot. www.sxc.hu/AD-Passion)
Strona 2 z 2

Jak złożyć pozew do sądu o alimenty dla dziecka?

Niestety najczęstszym sposobem wyegzekwowania od drugiego z rodziców alimentów jest postępowanie sądowe. Do sposobów pozasądowych zalicza się zaś umowę pomiędzy stronami (prywatną), w tym umowę w formie notarialnej.

Pozew o alimenty składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – prawo wyboru służy powodowi (czyli osobie uprawnionej do alimentów działającej najczęściej przez przedstawiciela ustawowego – tj. drugiego z rodziców). Pozew jest wolny od opłat.

Jeżeli w pozwie dochodzi się alimentów dla dwojga lub więcej dzieci, należy dla każdej z nich podać wysokość dochodzonej kwoty oraz wskazać przyczyny uzasadniające żądanie, tj. skonkretyzować usprawiedliwione potrzeby dziecka oraz wskazać możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentów (poprzez podanie zawodu, kwalifikacji, określenie sytuacji majątkowej, trybu życia itp.). Do pozwu należy załączyć, oprócz aktów stanu cywilnego, wszelkie możliwe dokumenty uzasadniające żądanie – zaświadczenia dotyczące kosztów utrzymania i wychowania dziecka, opłaty za szkołę lub przedszkole, opłaty za dodatkowe zajęcia, komitet rodzicielski, wykaz kosztów leczenia, odzieży, rekreacji, opłat za mieszkanie, zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli ma wpływ na zakres potrzeb dziecka. Obligatoryjnym elementem pozwu jest również wskazanie wartości przedmiotu sporu, którą jest suma świadczeń za jeden rok.

Przykład:

 • W przypadku wnoszenia o przyznanie alimentów w wysokości 300 złotych miesięcznie, to: 300 zł x 12 miesięcy daje wartość przedmiotu sporu równą: 3.600 złotych.

Jak przebiega postępowanie sądowe w sprawach o alimenty?

Sąd wydaje orzeczenie w sprawie alimentów po przeprowadzeniu rozprawy, na której przesłuchuje strony oraz zgłoszonych świadków. W toku postępowania sąd może dopuścić dowody w postaci:

 • dokumentów prywatnych (np. listy) i dokumentów urzędowych na potwierdzenie zaprezentowanego stanowiska czy istotnych dla sprawy okoliczności (tj. usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów),

 • akt poprzedniej sprawy o alimenty lub rozwód albo innej, z której wynikają wyżej wymienione istotne okoliczności (na przykład dział spadku, podział majątku).

Sąd z urzędu (czyli bez względu na to, czy został zgłoszony wniosek, czy nie) nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że od razu od jego wydania podlega on wykonaniu. Wykonalność dotyczy rat płatnych po dniu wniesienia pozwu, a co do rat płatnych przed dniem wniesienia pozwu – za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W pozwie można zamieścić wniosek o zabezpieczenie powództwa, poprzez wydanie przez sąd zarządzenia tymczasowego, mocą którego pozwany może być w toku procesu zobowiązany do płacenia na rzecz powoda w powtarzających się terminach pewnej sumy pieniężnej.

Istotne jest, że sąd nie jest związany żądaniem pozwu i stosownie do okoliczności może orzec alimenty nawet w kwocie wyższej niż żądana w pozwie.

Jak wyegzekwować alimenty od zobowiązanego do ich płacenia?

W sytuacji, gdy zobowiązany do alimentów (dłużnik), pomimo wydanego orzeczenia uchyla się od obowiązku, uprawniony (wierzyciel) może zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.

Od 28 grudnia 2007 roku, w związku ze zmianą ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wybór komornika należy do wierzyciela (do tej daty komornikiem właściwym był wyłącznie komornik właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika. 

We wniosku należy obligatoryjnie wskazać osobę i adres dłużnika oraz wysokość świadczenia podlegającego egzekucji (czyli wysokość zaległych alimentów oraz ustawowe odsetki). Nie ma obowiązku podawania we wniosku sposobu egzekucji ani majątku dłużnika (jednakże wskazanie tych danych niewątpliwie przyspieszy egzekucję), gdyż komornik z urzędu obowiązany jest przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika. Obligatoryjnie do wniosku należy dołączyć oryginał (nigdy kserokopię) orzeczenia sądu stwierdzającego obowiązek alimentacyjny dłużnika, przy czym orzeczenie to musi być wpierw opatrzone klauzulą wykonalności (pieczątka przybijana w sądzie na odpisie orzeczenia lub osobnym dokumencie) – stwierdza ona, że orzeczenie jest prawomocne i nie ma już od niego środka odwoławczego.

Jak w razie zmiany stosunków można domagać się zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego?

W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczonej wysokości świadczenia alimentacyjnego (artykuł 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków rozumie się przy tym istotne zmniejszenie albo całkowite ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów albo istotne zwiększenie potrzeb uprawnionego. Wskutek zmian zachodzi konieczność skorygowania obowiązku alimentacyjnego poprzez stosowne zwiększenie albo zmniejszenie wysokości świadczenia alimentacyjnego. Zmianą stosunków jest także zdarzenie, wskutek którego obowiązek alimentacyjny wygasa.

Podwyższenie alimentów może być uzasadnione albo zwiększeniem się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, albo wzrostem możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentów. Żądanie obniżenia alimentów uzasadnia zaś pogorszenie się sytuacji majątkowej zobowiązanego, a także zmniejszenie się potrzeb uprawnionego.

Aby zmienić wysokość alimentów, należy wystąpić z pozwem o podwyższenie/zmniejszenie alimentów do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda lub pozwanego. W pozwie należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające zmianę poprzez załączenie do pozwu dokumentów potwierdzających zmianę, na przykład utratę zatrudnienia, skierowanie na leczenie, podjęcie nauki.

W przypadku gdy zobowiązany do alimentów żąda ustalenia, iż obowiązek alimentacyjny wygasł, winien złożyć pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł – do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów jako pozwanego. Przesłanką uzasadniającą powództwo o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, jest uzyskanie przez uprawnionego samodzielności.

Przykład:

Zależnie od okoliczności można zazwyczaj uznać, że uprawniony do alimentów uzyskał samodzielność w przypadku:

 • uzyskania kwalifikacji pozwalających na zarobkowanie,

 • uzyskania majątku przynoszącego dochody wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania,

 • nadużycia prawa przez uprawnionego do alimentów, który mógłby osiągnąć samodzielność, ale złośliwie przedłuża okres nauki, powtarzając klasy lub lata studiów, czy też zmienia szkoły.

 •  

Pozew o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł, może zawierać wniosek o zabezpieczenie powództwa przez wydanie przez sąd odpowiedniego zarządzenia tymczasowego na czas trwania procesu – na przykład zawieszenie egzekucji komorniczej. Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

 

Podstawa prawna:

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

 • Krystian 2017-10-15 00:02:54

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam Jestem po rozwodzie i mam pełne prawa do dziecka z tym ze miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka wraz z dzieckiem uciekła zagranice bez mojej zgody ,przy czym nie podała adresu pobytu. Zostałem pozbawiony jakiegokolwiek kontaktu z dzieckiem . Czy w takiej sytuacji należą się alimenty na dziecko. Pozdrawiam

 • ja 2017-07-12 23:07:19

  www.alimenciarze.com

  www.alimenciarze.com

 • Malerk 2017-03-28 10:49:44

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  No i przydatny artykuł bardzo mi zawsze w tych sprawach pomagał adwokat wągrowiec a teraz z odpowiednimi informacjami i danymi jestem w stanie sama się starać o te alimenty.

 • Leszek 2017-01-16 12:18:09

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Nie ma co gdybać, ile i do kiedy trzeba płacić. Najlepiej jest zasięgnąć opinii specjalisty. Sam tak zrobiłem, wybrałem panią adwokat Wiolettę Szewczak. Doradziła mi w sprawie dostarczania środków na wychowanie i utrzymanie moich dzieci. Jestem pewien, że pomoże także wszystkim, którzy tych alimentów nie mogą uzyskać.

 • dorota 2016-11-15 22:12:56

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Przyłącz się do akcji Alimenty to nie prezenty Runda II" i podpisz petycję https://naszademokracja.pl/petitions/akcja-alimenty-to-nie-prezenty-runda-ii?source=facebook-share-button&time=1479138026

 • Jolanta 2016-11-02 11:31:03

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam serdecznie, mam na utrzymaniu córkę , obecnie ma 17 lat, oczywiście uczy się jeszcze, podjęłam pracę jako opiekunka osób starszych w Niemczech, zarabiam 4 tys. Utrzymuje z tego dochodu corke i męża ktory w wieku 59lat nie moze znalesc pracy,,alimenty zostały córce odebrane , gdyż mój dochód przekracza pięćdziesiąt parę złoty , Mój pierwszy mąż , nigdy nie zobowiązał się do zapłacenia na żadne dziecko dobrowolnie , płacił mi fundusz alimentacyjny na piątkę dzieci które praktycznie sama wychowałam i utrzymywalam, ojciec ich wszystko co zarobił to przepijał .Proszę mi powiedzieć, czy teraz zostaje bez obowiązku do dziecka? czy fundusz ma prawo odebrać córce alimenty ,które potrzebuje do utrzymania. książki , ubrania, jedzenie itd. , czy ojciec jej jest bez karny może , (ma )wszystko w nosie? dlatego że przekroczył mi dochód o 55zł.? musze rezygnować z pracy , by dziecko miało pieniądze? OBOWIĄZKIEM rodzica jest dokładać się na utrzymanie dziecka i alimenty nie powinny być zależne od dochodu rodzica który wychowuje, dba i również loży na dziecko, .

 • Darek 2016-10-17 19:29:57

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam. Moja córeczka ma prawie 20 lat. Do tej pory otrzymywała regularnie po 900/m-c. Posiada ok 10000 oszczędności na które osobiście wpłacałem przez wiele lat. Pracowała przez jakiś czas i zarabiała ok 1500/m-c Złożyła pozew o podniesienie wysokości alimentów do 1500/m-c tylko z mojej strony, a swoje koszty określiła na 2300/m-c z czego nie potrafiła udokumentować nawet te 1500. Dodam tylko że nie bardzo chce się jej uczyć, ponieważ nie ukończyła liceum a co za tym idzie nie podeszła do matury. Przed sądem jednak zeznała, że na maturze nie zdała tylko matematyki. Sąd "dał czas do października" na poprawkę która też się nie powiodła. Teraz twierdzi że będzie ponownie chodzić do trzeciej klasy liceum w systemie dziennym i nie może pracować. Kłamstwo podparte kłamstwem. Janie mogę odejść na emeryturę bo córcia potrzebuje coraz więcej. I co tu zrobić, skoro sądy pobłażają takim zachowaniom. Pozdrawiam

 • miramar 2016-09-27 11:12:06

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Przychodzi mezczyzna do sklepu z zabawkami i chce kupic swojej corce laleczke Barbie. Sprzedawczyni poleca: - Jest wiele roznych modeli, mamy: "Barbie w szkole" za 27,95? "Barbie na kempingu" za 27,95? "Barbie imprezowa" za 27,95? "Barbie wychodzi za maz" za 27,95? "Barbie na zakupach" za 27,95? "Barbie na plazy" za 27,95? oraz "Barbie rozwiedziona" za 527,95? Zaskoczony facet pyta: - Co prosze??? Co to byl za model na koncu?? - "Barbie rozwiedziona" za 527,95? - Hmmm, dlaczego "Barbie rozwiedziona" kosztuje rowne 500 więcej???? - No tak... Wie Pan, w zestawie "Barbie rozwiedziona" jest mase dodatkow: Domek Kena, auto Kena, motocykl Kena, (...)

 • Aleksandra 2016-09-21 15:14:09

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  I jaka tu sprawiedliwość wyszłam za mąż i zabrali mi alimety na dzieci bo włączyli dochód mojego obecnego męża który tak na prawdę nie musi łożyć na nie a ojciec biologiczny się cieszy bo wpłaca do komornika 30 zł MC i moje dzieci na tym cierpią to jest właśnie ta przeklęte POLSKA

 • Magda27 2016-09-17 20:57:00

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Czytałam wpisy jestem sama z 2 dzieci jestem w szoku jak ojciec dzieci może nie płaćić alimentów i dlaczego nas oceńiacie skoro nie wiecie jaka jest nasza sytuacja jak samotna mama ma iść do pracy skoro nie ma z kim zostawić dzieci ma na plecy wziąść te osoby co tak piszą są żałosne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Robert 2016-06-15 11:55:14

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam. Mam córkę 7 letnią na którą płacę 600 zł alimentów miesięcznie. Po dwóch latach walki o uregulowanie kontaktów sąd przyznał mi dziecko na miesiąc podczas wakacji(sierpień). Czy podczas tego miesiąca alimenty na dziecko matka powinna płacić mnie skoro dziecko jest pod moją opieką ?

 • Żaneta 2016-04-25 18:34:07

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Czy jeśli dziecko jest w domu dziecka,to fundusz płaci alimenty?

 • M.m 2016-03-25 11:49:00

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Ile moge placic alimetow jezeli wydatki przekraczaja moim zarobkom

 • Ewelka 2016-02-19 15:54:13

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam Mieszkam wraz z meżem alkoholikiem który nie interesuje się dzieckiem nie ma z nim kontaktu nie interesuje go jak uczy się w szkole zadne wydatki opłaty go nie obchodzą Wszystko jest na mojej głowie Przez 11 lat pracował w Warszawie przyjeżdzał do domu 3 razy w roku było zero kontaktu i pomocy z jego strony a miesiąc temu przyjechał do domu i siedzi.Czy mogę go podac o alimenty bo brak mi już sił

 • karola 2015-10-24 13:48:50

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam serdecznie mam takie pytanie mam corke i mam od ur pszyznane alimety w wysokosci 500zl miesiecznie pzez 10lat ojciec malej nie uczymwl znia kontaktuitd a teraz po 10latach wpkacil mu 455zl na corke czy maga mi zabrac corce alimety gdy jej ojciec dopiero teraz wyslal jej pierwsze alimety pszez komornika prosze nie pisac zbednych kometazy bo pisze o rade a nie o zagrożeniach Z gury dziekuje

 • anna 2015-10-20 15:14:44

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  mam pytanie jestem po rozstaniu, sama wychowuje dziecko. nie bylismy małżeństwem. Dostaje na dziecko 500 zł alimentow ale nie ma jak się z byłym partnerem dogadać w sprawie pomocy w wychowywaniu dziecka. Corka leczy sie przewlekle na alergię ma odczulanie, co tydzień ślecze z nią kilka godzin w przychodni, ubrania, zabawki, wszystko co jej potrzeba do funkcjonowania musze kupowac sama. on daje te swoje 500 zł i zabierą ją do siebie co dwa tygodnie w sobotę popołudniu do niedzieli wieczora. Nawet na urodziny dziecko nie dostaje prezentu. W chwili obecnej ja zachorowałam dośc poważnie i od miesiąca jestem na zwolnieniu lekarskim czy mam szanse na podwyzesznie mu alimentów? nawet nie mogłam się doprosi,ć by na zebranie do szkoły "tata" poszedł, jak to napisał w sms ie ma czasu zarabia sobie w nadgodzinach żeby mi alimenty płaci. poradzcie co robi c w takiej sytuacji ,? jK USTANOWIĆ ŻE MA POMAGAĆ ODBIERAC JĄ ZE SZKOŁY, CHODZIĆ DO SZKOŁY na wywiadówki czy do lekarza

 • Marcin 2015-10-01 18:35:18

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  od 10 lat nie widzialem corki nie bylo zadnych kontaktow nie wiem gdzie mieszka , nie mam telefonu zadnych kontaktow ktore zostaly wstrzymane dawno przez moja partnerke.Niedawno komornik wszedł na moja pensje 60 % nie mam mieszkania / wynajmuję / na zycie zostalo 600 żł co mogę zrobic w tej sprawie Marcin

 • Malwa 2015-09-26 18:24:05

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Mam takie pytanie mój były partner uznał swoje biologiczne dziecko nasza córkę i mojego syna wiedząc iż nie jest ojcem biologicznym małego w USC pani Się go pytała czy jest pewny i wie o konsekwencji swojego czynu po rozstaniu Zgodził się płacić na dzieci ale nie robił tego podałam go do sadu czy ktoś może mi wytłumaczyć czy mam szanse na alimenty na syna od niego czy nie??? Nie wiem co teraz robić

 • meg 2015-05-19 08:24:41

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  @cygan no nie, tak to nie działa, nie ma jakichś stawek ustalonych odgórnie, alimenty się zawsze ustala w oparciu o potrzeby dziecka, zarobki matki i zarobki ojca.

 • meg 2015-05-19 08:22:53

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  @benek, zgodnie z przepisami powinieneś płacić też alimenty za lipiec, gdy dzieci będą z Tobą, ale jeśli dogadasz się z ich matką, to może się uda nie płacić. TYlko uwaga - jak się dogadacie, to miejcie to na piśmie - to dla Ciebie zabezpieczenie, żeby ona potem nie wystąpila do sądu o zaległe alimenty.

 • cygan 2015-05-14 23:29:33

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  witam.ile jest teraz alimetów na jedno dziecko ja jest czlowiek za granica

 • benek 2015-04-23 11:31:29

  Re: Alimenty na dziecko. Komu i na jakich zasadach przysługują?

  Witam, zabieram dzieci w lipcu na miesiąc na wakacje za granicę. Dzieci na co dzień mieszakją z moją byłą żoną, ja płacę alimenty w wysokości 250 na jedno i 400 zł na drugie. Czy w lipcu gdy będą w całości na moim utrzymaniu i w dodatku na drogich zagranicznych wakacjach, muszę także przekazać pieniądze byłej żonie? Wyczytałem gdzieś, że tak, ale wydaje mi się to nielogiczne. Proszę o weryfikację tej informacji.

 • jeszcze normalny 2014-10-24 11:15:17

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam zyjemy w kraju kompletnego bezprawia...ja mialem zabierane alimenty na synusia co siedzial w wiezieniu komornik stwierdzil ze ....o tym NIE WIE

 • ania 2014-10-18 11:55:47

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  moj syn ma 17 lat zostal umieszczony w osrodku szkolno wychowawczym tymczasowo wczymali mi alimenty w mopsie ale syn wrucil spowrotem do domu na warunkowym zwolnieniu czy dostane spowrotem na syna alimenty pomuzcie nie wiem co mam robic

 • Jacek 2014-09-30 17:02:47

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Czy jeżeli rozszedlem się z żoną a nie mam rozwodu i mam przyznane alimenty powinienem znać adres zamieszkania dziecka.Bo jak do tej pory gdy biorę dziecko do siebie zawsze odbieram je gdzieś z ulicy ,z przystanku albo żona ja gdzieś wyprowadza na parking i nie chce mi podać adresu pod jakim obecnie mieszkają.Wiem że co jakiś czas się przeprowadzają a ja nawet nie wiem kiedy i dokąd.martwi mnie to że nie wiem gdzie i w jakich warunkach mieszka moje dziecko.Czy jeśli płacę alimenty to mam prawo znać adres zamieszkania córki czy żona nie musi mnie o tym informować.Pozdrawiam

 • kula 2014-08-08 22:16:13

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  mam 2 dzieci sie ktore mieszkaja z matka w szwecji -corka ma 18 lat i jeszcze sie uczy i syna 19 lat ktory zakonczyl nauke i poszedl do pracy .przestalem placic na niego alimenty a moja byla zona powiedziala ,ze poda mnie do sadu gdyz nie place alimentow na niegotwierdzac ze syn sie jeszcze uczy a ja jestem pewny na 100 procent ze zakonczyl nauke i poszedl do pracy.ja mieszkam w anglii i nie wiem co mam zrobic.

 • Kama 2014-07-29 17:54:56

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam mam pytanie czy nieletnia moze posadzic ojca o alimenty?

 • Michal 2014-07-23 18:40:46

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Witam serdecznie.mam maly problem i bardzo prosze o porade.mieszkam,zyje i pracuje wraz ze swoja zona i zony dzieckiem w niemczech,ale mam dziecko z byla partnerka w polsce.co miesiac place na dziecko 500zl,gdy jestem w polsce zabieram syna na zakupy i poswiecam mu tyle czasu ile moge.byla partnerka straszy mnie sadem i odebraniem praw rodzicielskich bo sie nie interesuje dzieckiem,przeciez nie odbiore go ze szkoly skoro mieszkam od niego 1200 kilometrow.byla partnerka jest mezatka,ma swoje zycie.czy ma prawo podac mnie do sadu o wyzsze alimenty i pozbawic mnie praw do dziecka?ja tez mam swoja rodzine i zyc tez musimy.prosze o rade

 • beatamille 2014-07-22 21:37:19

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Sędzia 2014-02-14 11:20:40 Re: Alimenty na dziecko - od a do z weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania. Kochani tatusiowie weźcie dzieci ze sobą do pracy a mamusie będą mogły zarobić na utrzymanie siebie i dziecka. Ludzie przede wszystkim mężczyźni zastanówcie się na tym co piszecie. I zacznijcie spędzać więcej czasu ze swoimi dziećmi. jeśli matka karmi dziecko piersią to nie pójdzie z dzieckiem na rękach do pracy. Więc niech mężczyźni opłacą opiekę dla dziecka na czas pobytu mam w pracy.Kobiety są z dziećmi przez cała dobę a tak opieka kosztuje i to nie mało i kto jej za to wszystko zapłaci?

 • izka 2014-07-09 22:47:13

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Czesc, mam pytanie. Mam alimenty z FA ojciec malej nie pravuje, przebywa w zakldzie karnym w pl, chce wyjechac z corka do uk,mam jego zgode na pismie. jezeli wyjade,to alimenty z FA mi sie nie naleza? Co sie stanie,jak jednak bede je pobierac?

 • Maciej 2014-07-09 15:36:09

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  "Synuś" ma 28 lat , własną rodzinę , dziecko, pracuje w dwóch firmach ale wiecznie gdzieś "studiuje" - za drobną opłatą. Jestem zobowiązany do płacenia na niego alimentów, choć nie widziałem go z 10 lat , bo kiedyś jego mamusia uniemożliwiała widzenia , a teraz widocznie sam nie chce. Jak pozbyć się tego uciążliwego obowiązku wobec faceta, który nie chce mnie znać.

 • Zuta 2014-06-04 18:35:16

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  To jest chore zeby płac dorosłym dziecia alimety które wiecznie studiują . Na stare lata chyba rodzica taz sie coś od życia należy . Może jakieś wczasy albo godna starość a nie całe życie pracować na stare leniwe konie . A pózniej jeszcze płacić alimenty na ich dzieci bo ojciec sie wyuczyl i pojechał w świat za praca i ślad po nim zaginął . To nasze państwo jest chore !!!!!

 • TERECHA 2014-06-02 14:45:19

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  do roboy mam się wziąć. Co ty bredzisz. Pracuję zawowodow cały tydzień, dorabiam, żeby dziecko miało wszystko czego mu potrzeba. Ojciec dziecko nie płąci alimentów (aż 600 zł) od roku czasu. Siedzi za granicą, zarabia duże pieniądze, siedzi tam z inna kobieta, której zrobił dziecko. Na jedno dziecko umie dać, a na to w Polsce nie potrafi. Ja nie chcę ściągać ile się da tylko cchę to na co zgodizł sie w sądzie, że będzie płacił. To dlaczego tego nie robi? Powedz mi, co to dziecko jest winne, już i tak jest pokrzywdzone przez los, że nie ma dwojga rodziców. Nie dośc że zostałam sama, to jeszcze pracuję od rana do weiczora. Dlaczego jeden rodzic ma harować jak wół a drugi żyć jak gdyby nigdy nic. WEZ POMYŚL CZŁOWIEKU O TYM NA DRUGI RAZ ZANIM NAPISZESZ TAKIE BZDURY!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • biedronka 2014-05-18 12:28:44

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  A jak mozna wyegzekwować alimenty na dziecko od ojca jeśli dziecko jest w domu dziecka , jestem jego opiekunem prawnym.Chcę zabezpieczyc je aby mialo kwote na koncie po usamodzielnieniu sie, bo wyprawka to naprawde mało Jak to zrobic .Pilne!

 • arkadiusz 2014-05-11 11:59:05

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  jeśli dzieci wyjechały za granicę z byłą żona to dalej mam obowiązek płacenia alimentów (dzici mają 15 i 18lat)

 • Anna 2014-04-27 21:58:03

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • MAMA 22LATA 2014-02-26 17:12:49

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  HEJ 3MIES TEMU ZLOZYLAM POZEW DO SADU O ALIMENTA I USTALENIE OJCOSTWA..TERAZ 12MARCA BEDZIE DOPIERO SPRAWA. OD 3MIES CIAZY NIE JESTEM Z OJCEM DZIECKA ON SIE NIE INTERESOWAL WOGOLE TRWANIEM CIAZY I NARODZINAMI DZIECKA DO DZIS JEST CISZA Z JEGO STRONY..MA WLASNA FIRME OKOLO 5TYS MA NA REKE MIES.ILE MOGE RZADAC? TYM BARDZIEJ ZE MALY CIAGNIE CYCKA JA CHODZE W WEEK DO SZKOLY I MIESZKAM U RODZICOW Z 5RODZENSTWA RAZEM JEST NAS 8W DOMU. PRACUJE BRAT 1500ZARABIA NA PAPIERZE A OJCIEC TAK SAMO RESZTA SZKOLA ALBO W DOMU JA MOJA MAMA MOJ SYN I SIOSTRA 3LETNIA. OJCIEC DZIECKA NA KONIEC ZWIAZKU ZAPOWIEDZIAL MI ZE BEDZIE RZADAŁ BADAN DNA ZE NIBY WATPI ZE JEST OJCEM A DZIECKO PLANOWANE.WIECIE MOZE ILE SPRAWA BEDZIE SIE CIAGNELA ALBO ILE ICH BEDZIE MOZE TAK? I CZY ZAPLACI MI ALIMENTA ROWNBIEZ ZA OCZEKIWANY CZAS DO ROZPRAWY TE 3MIES? A I JESZCZE NA SPRAWE ZLOZYLAM KOPIE POLECONEGO LISTU KTOREGO WYSLALAM PRZED PORODEM Z PROZBA O KONTAKT I POJSCIE DO URZEDU GDYBYM JUZ URODZILA (ALE NADAL CISZA) KOPIE RACHUNKOW Z CZASÓW CIAZY I KOSZTOW LEKARZA WYNIKOW A TAKZE KOPIE PARAGONOW NA WYPRAWKE DLA DZIECKA ALE TO WSZYSTKO BYLO PRZED PORODEM TE PARAGONY TEZ..I NIE WIEM CZY SAD POPATRZY NA NIE WOGOLE BO CHODZI O KOSZT TERAZNIEJSZY A POWIEM ZE TRACE WIECEJ A PANSTO DAJE MI 247ZL PORAZKA STARCZA MI NA PARE RZECZY ALE ZAWSZE BRAKUJE MUSZE SOBIE RADZIC POZYCZAM OD RODZICOW BIORE JEST CIEZKO I NIE WIEM CZY NIE WOLAC NA SIEBIE ALIMENTOW BO NIE MAM MACIERZYNSKIEGO NA SIEBIE WOGOLE.. POMOCY:(

 • jola 2014-02-21 21:06:23

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  wezcie sie za robote kobiety a nie patrzycie ile wycagnac z faceta .wstydzcie sie.

 • aaa 2014-02-16 23:05:20

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  ile moge dostac jesli moj byly partner pracuje za granica ja nie pracuje a jestem w krusie zarejstrowana

 • Sędzia 2014-02-14 11:20:40

  Re: Alimenty na dziecko - od a do z

  weż się do pracy kobieto, a nie patrza na nie swoje pieniądze i nie licz ile możesz z niego ściągnąć, to również twoje dziecko więc też powinnaś się przyczynić i partycypować w kosztach utrzymania

 • eg 2014-02-10 09:06:05

  alimenty na 3 dziecko

  Witam. W jakiej kwocie mogę otrzymać alimenty (to jego 3 dziecko, dwoje starszych jest z dwoch różnych związkow.) Najstarszy syn ma 16 lat - z tego co wiem otrzymuje 500 zł Córka z drugiego małżeństwa ma 15 lat otrzymuje 600 zl Mój synek ma 3 latka (nie braliśmy slubu kiedy na jaw wyszły jego poprzednie związki) On zarabia 6000 tys netto. Proszę o pomoc

 • Młoda 2014-02-07 18:13:26

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam , mam 18 lat i pobieram zasiłek alimentacyjny z państwa ,mój ojciec się mną nie interesuje i ściągają z niego alimenty , można tak powiedzieć , teraz odsiaduje długi w więzieniu, a ja mieszkam w domu rodzinnym z matką i bratem, nasze relacje z matką nie są dobre , czy mam możliwość wyprowadzki z domu rodzinnego , pobierać alimenty i podać matkę o alimenty również ? słyszałam , że nie mam prawa na wyprowadzkę bo alimenty bd mi odebrane , czy to prawda ? oczywiście bd się uczyć w studium , bd uczęszczać do szkoły i się kształcić , bo przecież dopóki się ucze mam alimenty , prawda ? . Ponad to czy wg. mogę się starać o inne zasiłki , jakie ? Jakie mam prawa ?

 • Ewelina 2014-02-05 18:38:46

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam, moja sytuacja wygląda tak, chodzę do LO zaocznego, nie mogę znaleźć pracy, mieszkam u rodziny, pomagam im, utrzymują mnie, ale nie starcza mi pieniędzy aby dalej móc kontynuować naukę, czy mam jakieś szansę na alimenty?

 • mela 2014-01-28 20:20:51

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam ! Czy ktos wie z ilu miesięcy sąd żąda rachunkow i innych kosztow utrzymania do alimentow ?

 • przemas 2014-01-24 20:55:37

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam.. Na sprawie rozwodowej zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do dziecka które jeszcze się nie narodzilo . Szczerze przyznam, do dziś nie wiem czy to na pewno jest mój syn.. Krotki czas później przyszlo wezwanie do sadu na sprawę alimentacyjna.. W styczniu tego roku mija osiemnaście lat jak place alimenty.. Jak długo musze placic alimenty (w mojej sytuacji)..

 • marko 2014-01-24 13:57:12

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam mam pytanie ile mam płcić żonie za dziecko jeżeli przebywa po równo po 2 tygodnie

 • pene 2013-12-29 19:43:26

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam, mam wielki problem. chciałabym starać się o alimety od matki bo nie łoży na utrzymanie mieszkania przez ok 3lata, a też policja nic nie zrobi jeżeli będzie w domu i oznajmiono mi, że za bezpodstawnie zgłoszenie mnie ukarają mandatem albo do sądu zgłoszą? gdzie my żyjemy... dodam,że matka przez swoje pijaństwo zadłużyła mieszkanie i już miałyśmy iść na bruk ale jakoś to się stało,że mieszkanie przepisano na mnie i ja muszę spłacać jej długi aby mieć gdzie mieszkać. wyprowadziła się na jakieś trzy miesiące i nagle wraca. może też jest jakaś możliwość ją wymeldować? bardzo proszę o pomoc jestem na skraju załamania psychicznego, chciałabym aby po prostu już jej nie widzieć.

 • marzena 2013-12-11 18:20:17

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Co mam zrobić jeżeli mam zasądzone alimenty na dziecko, jednak dłużnik nie płaci ma założoną sprawę u komornika, jednak pracuje na czarno . Ja nie dostaję alimentów ponieważ pracuje i przekracza mi zarobek żebym dostała pieniądze z funduszu. Czy faktycznie nie należą mi się pieniądze na dziecko, czy można zmusić ojca dziecka do płacenia .

 • Paweł 2013-11-14 23:21:06

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  mam 18lat i matka u ktorej mieszkalem powiedziala ze mam sie wyprowadzic, ojciec placi na mnie alimenty caly czas. ucze sie w szkole zawodowej i moje pytanie wyglada tak: " czy moge pobierac alimenty od matki i od ojca jezeli mieszkam na stancji ? "

 • magda 2013-10-22 14:07:30

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  hej, odpowiem z własnego doświadczenia - na rozprawie o przyznanie alimentów od razu ustalono kwestię widywania z dzieckiem i tak sie to zwykle odbywa, ale od mojego adwokata wiem, że obie strony moga póxniej wystapić ponownie do sądu, jeżeli będą chciały zmienic wysokość alimentów czy częstotliwość/zasady widywania z dzieckiem. wydaje mi sie że jesli umiesz to dobrze uargumentować, to mozesz żadać aby spotkania przebiegały w Twojej obecności.

 • ja 2013-10-20 13:28:25

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  czy na rozprawie o alimenty, ustala się od razu widywanie dziecka z drugim rodzicem? czy widywanie jest na innej rozprawie, po wniosku jednej ze stron. Ojciec dziecka od 2 lat nie interesuje się dzieckiem, nie ma z nim kontaktu,i nie chce by po sprawie o alimenty się widywał.Czy istnieje możliwość zaznaczenia że widywanie ma odbywać się przy mojej obecności.

 • lu 2013-10-14 12:48:15

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Znalazłam w internecie kalkulator do liczenia alimentów i polecam go bardzo, bo mi bardzo pomógł: www.adwokat-jaskula.pl/!kalkulator

 • samochodzik2012 2013-10-11 20:41:25

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam takie zapytanie. jest kobieta ktura ma meza i 1 pojawia sie kochanek ktury niewie ze ona ma meza.Ona zachodzi w ciaze,i po jakism czase sie rozwodzi maz robi badania i wychodzi nato ze niejest ojcem dziecka. kochanek dowiaduje sie o dziecku po 2 latach przez gg gdy jest zagranica.Matka dziecka twierdzi ze to dziecko kochanka i składa sprawe do sadu przychodzi kochankowi zawiadomienie z sadu z podpisem jej imienia i nazwiska na dole kopercie (czy to mozliwe?) kochaniek tego nie odbiera bo niema go w polsce .kolejnym razem przychodzi tez tasamo do niego i do dziadka Kochanka tez nie odbieraja pisma bo sie nazwisko nie zgadza.po jakims czasei przyjezdza gosc i mówi tylko ze jest komornikiem nie legitymujac sie .Stwierdza ze dane sie nie zgadzaja nazwisko data urodzenie brak peselu.Wiec moje pytanie takie co dalej moze zrobic matka dziecka .co kochanek a co maz matki dziecka wytumaczcie mi to.Za błedy przepraszam

 • mirka 2013-09-28 15:36:59

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  proszę o informację , czy jestem w stanie ściągnąć od męża alimenty. Pierwsza rozprawa odbyła się 18 czerwca , na której zostały zasądzone alimenty w kwocie 400 zł. Z uwagi na fakty iż mąż zmienił wniosek rozwodowy i chciał rozwodu z orzekaniem o winie , sędzina wyznaczyła termin kolejnej rozprawy na 25 września . Mąż od czerwca na córkę nie płacił ani złotówki. 25 września , mąż znów zmienił swoje stanowisko i złożył wniosek o rozwód bez orzekania o winie dzięki czemu udało się zakończyć postępowanie procesowe. W wyroku jest postanowienie o płatności alimentów od momentu uprawomocnienie się wyroku . Proszę o informację , czy mogę męża skarżyć z jakiegoś innego artykułu aby wyegzekwować niepłacone na córkę alimenty.

 • Sebastian 2013-09-23 00:13:59

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Mam pytanie. Rok temu zawiesili nam alimenty. Powodem było tego, że moja mama nie wpisała swoich rodziców na liste dlużników alimentacyjnych. Od wielu lat to robi i wpisuje mojego ojca i jego rodziców. Czy zabrano nam alimenty bez prawnie. Bo szczerze, to nie ma sensu aby moich dziadków wpisywac na liste dłużników, skoro nie są nimi. Z Góry dziękuje za odp.

 • marcin 2013-09-19 19:55:01

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  witam jestem rozwiedziony mam dziecko z pierwszemo malzenstwa place alimenty 650 zl+ 184 euro kinder geld mieszkam w niemczech ,jakto wyglada od strony prawnej czy moge je zmniejszyc matka dziecka wyjechala z corka do angli bez porozumienia zemna i niewiduje corki nastepna sprawa

 • monika 2013-07-16 12:02:03

  Re: Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Witam. Moja siostra chce pozwać mamę o alimenty. Wyprowadziła się z domu dobrowolnie, ma możliwość powrotu i wtedy mama będzie ją utrzymywać. Pobiera alimenty od ojca. Dodatkowo Idzie na dtudia zaoczne płatne mimo iż ma możliwość pójścia na bezpłatne. Mama pracuje za granicą ale nie ma dużych dochodów. Czy ma obowiązek alimentacyjny i co ma zrobić jeśli nie może stawić się na rozprawę? Słyszałam, że jest możliwość składania zeznań za granicą.

 • grejs360 2013-01-31 15:05:13

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  wychowuję trójkę dzieci (18,15,13 lat)b.mąz ma zasądzone alimenty w wys 1300 na trójkę synów , nie pracuje , do tej pory egzekwowałam przez komornika (ok 1 roku) został zwolniony z pracy , ja mam zajęcie komornicze (długi z małżeństwa ) otrzymuję ok 1200 zł jestem na garnuszku u mamy , z funduszu nie dostaję ponieważ przewyższam dochód (na podst PIT)czy jest jakieś wyjście z takiej nietypowej sytuacji...

 • TLC 2012-05-18 08:00:40

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Art. 138 kro - pozew o obniżenie alimentów. Ważne aby mógł dowieść w sądzie, że nie ma możliwości aktualnie więcej zarabiać, że sytuacja zdrowotna jest taka, że nie jest w stanie więcej zarabiać a dzieci mają środki utrzymania z innych źródeł. Wszystko więc zależy od odpowiedniego udowodnienia tych okoliczności.

 • Spóżniony 2012-05-18 00:07:45

  Re: Alimenty na dzieci: obowiązek alimentacyjny od a do z

  Moj znajomy jest rozwiedźony iz obecną Panią/śllubu nie mają/ma dwoje dzieci3latai 3m-ce drugie.Natomiast z pierwszego związku też ma dwoje;córka 18L nie ukończone Liceum i 5cio miesięczne dziecko.Syn 16lat,nauka ciężko mu idzie/pod górkę/Ich matka jest alkoholiczką a ojciec ich mamy właścicielem cynkowni.Interes dobrze prosperuje.Córka żąda alimentów na utrzymanie siebie i dziecka a przy okazji niepracującego ojca dziecka.Syn również chce podwyższonych alimentów.Znajomy do tej pory płacił alinmenty ale teraz ma ciężką sytuację finansową,podupadł na zdrowiu/ma ponad 50 lat?stalej pracy nie ma,Jakie ma możliwości wyjścia z tej sytuacji nie licząc "harakirii"bo jak mówi jest u kresu sił.Miema żadnego majątku,.dziękuje za dobre słowo,spóżniony.

 • Martyna 2011-01-23 23:32:21

  Re: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci od A do Z

  Witam. Jestem osobą, która po roku czasu będzie znów otrzymywać alimenty zasądzone wraz z odsetkami za każdy dzień zwłoki. Szukałam, by się dowiedzieć w jakiej wysokości są te odsetki, bo pani sędzia powiedziała, że tak jak są urzędowo (czy inaczej) ustalona wysokość tych odsetek. Czy mógłby mi ktoś pomóc?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł