Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 2 z 2

Gdzie jest określony udział spadkowy każdego ze spadkobierców?

Przepisy prawa określają, w jakim udziale dziedziczą poszczególni spadkobiercy, przy czym wielkość tych udziałów została określona w postaci ułamka stałego. Wysokość udziałów poszczególnych spadkobierców będzie zależała od liczby osób dochodzących do dziedziczenia (podział majątku następuje według głów). Natomiast w miejsce nieżyjących krewnych wchodzą ich zstępni, zatem określenie wysokości należnego im udziału odbywa się według szczepów.

Przykład:

 • Osoba X miała troje rodzeństwa: A, B, C, oraz małżonka M. Brat A nie dożył otwarcia spadku, pozostawiając dwoje dzieci D, E. Podział spadku wygląda następująco: M, otrzyma ½ całości spadku. B, C otrzymują po 1/6. W miejsce A do dziedziczenia dochodzą jego dzieci D, E, które część przypadającą dla A dziedziczą po połowie, zatem otrzymają udziały w wysokości 1/12 majątku spadkowego.

Jak dziedziczą małżonek i dzieci spadkodawcy?

Jeżeli spadkodawca pozostawił małżonka oraz dzieci, udziały tych spadkobierców są równe. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku.

Przykłady:

 • Spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, miał dwoje dzieci. Udziały małżonka i dzieci są co do zasady równe, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku. W powyższym wypadku małżonek oraz dzieci dziedziczą po 1/3 spadku.

 • Spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, miał sześcioro dzieci. Udziały małżonka i dzieci są do do zasady równe, z zastrzeżeniem, że udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 spadku. Udział małżonka spadkobiercy wynosi więc w tej sytuacji 1/4 spadku, a dzieci dziedziczą pozostałą część spadku w częściach równych, czyli po 1/8 spadku.

Jak dziedziczą małżonek, dzieci i wnuki spadkodawcy?

Może się zdarzyć sytuacja, że któreś z dzieci spadkodawcy nie dożyje otwarcia spadku. W takim przypadku udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom (czyli wnukom spadkodawcy) w częściach równych.

Przykłady:

 • Spadkodawca pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim, miał dwoje dzieci, z których jedno zmarło przed spadkodawcą pozostawiając dwoje swoje dzieci (czyli dwoje wnuków spadkodawcy). Małżonek i dzieci dziedziczyliby po 1/3 spadku. Z uwagi na śmierć jednego z dzieci spadkodawcy, małżonek i jedno żyjące dziecko dziedziczą po 1/3 spadku, a wnuki (nie wszystkie, lecz tylko dzieci zmarłego dziecka spadkodawcy) po 1/6 spadku.

 • Po śmierci osoby X do dziedziczenia z ustawy powołani są: małżonek M oraz czworo dzieci A, B, C, D. W związku z tym małżonek otrzyma ¼ części spadku, a każde z dzieci po 3/16. Przy tym należy pamiętać, że w skład spadku wchodzi tylko połowa majątku wspólnego małżonków.

Jak dziedziczą dzieci i wnuki spadkodawcy?

Może się też zdarzyć, że spadkodawca nie pozostawił małżonka, lecz żyją nadal jego dzieci. W takiej sytuacji dzieciom spadkodawcy należy się cały spadek. W sytuacji więc, gdy spadkodawca w chwili śmierci nie pozostawał w związku małżeńskim lub sąd orzekł separację, gdy małżeństwo zostało unieważnione po jego śmierci lub małżonek został wyłączony od dziedziczenia, wtedy do dziedziczenia z ustawy dochodzą tylko dzieci spadkodawcy. Udziały spadkowe dzieci są równe. Jeżeli któreś z dzieci zmarło, to jego udział w majątku spadkowym przypada jego dzieciom, czyli wnukom spadkodawcy. Jeśli wszystkie dzieci spadkodawcy zmarły przed jego śmiercią, lecz żyją nadal wnuki, to dziedziczą one udziały w spadku, które miały przypaść ich rodzicom.

Przykłady:

 • Spadkodawca nie pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim, miał pięcioro dzieci, z których dwoje zmarło przed śmiercią spadkodawcy. Jedno z nich miało dwoje, a drugie troje dzieci – wnuków spadkodawcy. Żyjące dzieci spadkodawcy dziedziczą w częściach równych, czyli po 1/5 spadku, a wnuki dziedziczą udziały swoich rodziców: Dwoje wnuków dziedziczy po 1/10 spadku. Troje wnuków dziedziczy po 1/15 spadku.

 • Spadkodawca nie pozostawał w chwili śmierci w związku małżeńskim, miał córkę oraz syna, lecz zmarli oni przed otwarciem spadku. Córka pozostawiła jedno dziecko, a syn dwoje dzieci. Dziecko córki spadkobiercy odziedziczy połowę spadku, a dzieci syna po 1/4 spadku.

 • Spadkodawca przed zawarciem związku małżeńskiego miał córkę C oraz syna S, które uznał. Następnie zawarł związek małżeński z M, z którego miał troje dzieci A, B, D. Po śmierci M ożenił się ponownie z Z, z którą miał syna F. Przed śmiercią rozwiódł się z Z. Syn S nie dożył otwarcia spadku po ojcu, pozostawił jednak dwoje dzieci I, J. W tym przypadku porządek dziedziczenia przedstawia się następująco: Wszystkie dzieci dziedziczą w równych częściach, bez znaczenia jest fakt, czy dzieci pochodzą z małżeństwa, czy ze związku pozamałżeńskiego. Zatem dla C, S, A, B, D, F przypada udział w 1/6 całości spadku. Z uwagi na fakt, że S nie dożył otwarcia spadku, w jego miejsce do dziedziczenia dochodzą jego dzieci I, J, które otrzymują po 1/12 całości spadku.

Kiedy dziedziczą osoby należące do drugiej grupy spadkobierców ustawowych?

Do drugiej grupy spadkobierców należy małżonek, rodzice spadkodawcy, jego rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa (w przypadku gdyby rodzeństwo nie dożyło chwili otwarcia spadku).

Osoby te będą dziedziczyły w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych. Brak zstępnych nie oznacza, iż wszyscy zstępni nie dożyli otwarcia spadku (zmarli przed spadkodawcą). Brak zstępnych występuje również wtedy, gdy zstępni są traktowani tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku, czyli:    

 • zostali uznani za niegodnych dziedziczenia,

 • odrzucili spadek,

 • zrzekli się dziedziczenia po spadkodawcy.  

Jak wygląda porządek dziedziczenia w przypadku braku zstępnych?

Zmiany Kodeksu cywilnego wprowadziły problemy interpretacyjne związane z dziedziczeniem w przypadku braku zstępnych zmarłego. Poniżej przedstawiony został porządek dziedziczenia z uwzględnieniem rodziców, rodzeństwa zmarłego i jego dziadków.

Kiedy dziedziczą rodzice?

W przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił zstępnych, w pierwszej kolejności powołani są do dziedziczenia małżonek i rodzice spadkodawcy. Jeśli żyje oboje rodziców spadkodawcy, udział małżonka wynosi 1/2 części majątku spadkowego, natomiast udział rodziców spadkodawcy po 1/4.

Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku. 

Kiedy dziedziczy rodzeństwo?

Przepis wskazuje, iż jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.  Jeśli natomiast otwarcia spadku nie dożył żaden z rodziców spadkodawcy i żyje wyłącznie małżonek i rodzeństwo - udział w spadku małżonka wynieść winien 1/2, natomiast druga połowa powinna zostać podzielona między rodzeństwo spadkodawcy.

Jeśli rodzeństwo nie dożyło otwarcia spadku - ich udział przysługuje ich dzieciom - po równo.

Rodzeństwo dziedziczy więc wyłącznie w braku któregokolwiek z rodziców spadkodawcy.

Przykłady:

 • Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w ważnym związku małżeńskim oraz pozostawił rodziców i rodzeństwo, to małżonek spadkodawcy dziedziczy 1/2 spadku, każde z rodziców 1/4 spadku (rodzeństwo w takiej sytuacji nie dziedziczy).

 • Jeżeli spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w ważnym związku małżeńskim oraz pozostawił jednego rodziców i troje rodzeństwa, to małżonek spadkodawcy dziedziczy 1/2 spadku, żyjący rodzic 1/4 spadku natomiast pozostała po nieżyjącym rodzicu część (1/4) przypada w częściach równych trojgu rodzeństwa - dziedziczą więc oni po 1/12.

 • Spadkodawca, bezdzietny, w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim. Żyje także jego rodzic i brat, siostra pozostawiła po sobie dwoje dzieci. Spadek dziedziczą: małżonek spadkodawcy w 1/2 części, żyjący rodzic spadkodawcy 1/4 części , żyjące rodzeństwo spadkodawcy po 1/12 części każde z nich, dzieci nieżyjącej siostry po 1/24 (część przypadająca siostrze - 1/12 dzieli się na dwie części, które przypadają jej dzieciom). 

Kiedy cały spadek dziedziczy małżonek spadkodawcy?

Jeżeli rodzice spadkodawcy nie żyli już w chwili jego śmierci, a on sam nie miał rodzeństwa ani dzieci, lecz pozostawał w ważnym związku małżeńskim, to cały majątek spadkowy przypada małżonkowi spadkodawcy. Podobnie małżonek odziedziczy cały spadek, jeśli spadkodawca miał rodzeństwo lub dzieci, ale osoby te zmarły przed jego śmiercią i nie pozostawiły zstępnych lub również ci zstępni zmarli przed otwarciem spadku.

Kiedy dziedziczą dziadkowie spadkodawcy?

Dziadkowie znajdują się w III grupie spadkobierców ustawowych. W braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy. Dziedziczą oni w częściach równych. Jeśli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. W braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych. Taka konstrukcja prawna jest uzasadniona względami pragmatycznymi, aby rozporządzanie spadkiem miało charakter racjonalny.

Jest to wyraz ochrony własności prywatnej, bowiem przepisy prawne pozwalają na to, aby majątek należący do osób pomiędzy którymi istnieje więź rodzinna pozostawał jak najdłużej. Ustanowienie gminy i Skarbu Państwa jako spadkobierców szczególnych pozwala na stwierdzenie, iż demokratyczne państwo prawne nie dąży do nacjonalizacji własności prywatnej, lecz traktuje nabycie spadku na rzecz osób prawnych prawa publicznego jako subsydiarną formę rozporządzania spadkiem.

Przykład:

 • Ma miejsce poważny wypadek drogowy. W jego wyniku giną rodzice (czyli wstępni) spadkodawcy. Jedyny potomek (małoletni syn) spadkodawcy trafia do szpitala z ciężkimi powypadkowymi obrażeniami wewnętrznymi ciała i po kilku dniach również umiera. W takiej sytuacji spadkodawca, jako jedynak (i nie pozostający w związku małżeńskim) otrzymuje spadek po zmarłych rodzicach. Osobami, które mogą po nim dziedziczyć ustawowo są jego dziadkowie. Jeżeli przy życiu są dziadkowie zarówno od strony matki  jak i od strony ojca, wówczas udział każdego z dziadków wynosi z mocy ustawy ¼.

Kiedy dochodzi do dziedziczenia pasierbów?

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku. Ustawodawca wychodzi z założenia, że więź pomiędzy przyszłym spadkodawcą a pasierbami ma charakter więzi rodzinnej, czyli takiej, która uzasadnia powołanie do dziedziczenia ustawowego.  

Kiedy dochodzi do dziedziczenia gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa?

W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawił małżonka, swoich krewnych (zstępnych, rodziców, rodzeństwa, zstępnych rodzeństwa ani dziadków) ani pasierbów (dzieci małżonka spadkodawcy), powołanych do dziedziczenia z ustawy, do dziedziczenia dochodzi gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Może się jednak okazać, że ustalenie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie możliwe. W takim przypadku do dziedziczenia dochodzi Skarb Państwa jako spadkobierca ustawowy. Skarb Państwa dziedziczy również w sytuacji, gdy ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą. 

Pamiętaj, że:

 • Testament ma zawsze pierwszeństwo przed przepisami ustawy;

 • Małżonek należy zarówno do pierwszej, jak i drugiej grupy spadkobierców ustawowych, a osoby przysposobione dziedziczą na równi z biologicznymi dziećmi spadkodawcy;

 • Wysokość udziału spadkowego nie przekłada się na konkretne przedmioty wchodzące w skład spadku. Sytuacja prawna spadkobiercy w odniesieniu do konkretnych przedmiotów zostaje określona dopiero w momencie działu spadku;

 • W większości małżeństw obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej; Zatem w chwili śmierci jednego z małżonków wspólność ta ustaje, a do majątku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Zatem do podziału między spadkobierców jest z reguły połowa majątku małżonków, do drugiej połowy uprawniony jest wyłącznie małżonek pozostały przy życiu.

Podstawa prawna:

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

 • Pawcio 2018-06-23 16:42:41

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mój ojciec nie żyje. Matka żyje. Jestem po rozwodzie cywilnym ,mieszkam z córką 12 letnią w tym samym domu co Ja ,matka rodzona oraz mój brat rodzony. Jestem w tym domu zameldowana od dziecka wraz ze swoją córcią. Jak jest mija częśc majątku. Dom jest jednorodzinny . Brat w raz ze swoją matką nie nadają się do życia w społeczeństwie. Paweł.

 • Grazyna 2018-06-13 19:56:14

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  W 2003 roku zmarła mama mojego męża nie zostawiła testamentu w maju 2018 roku zmarł ojciec mojego męża zostawił testament zapisał mieszkanie wnukowi /synowi starszego brata mojego męża/czy mąż ma prawo do spadku po swojej mamie?

 • Grazyna 2018-06-13 19:17:49

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  W 2003 roku zmarła mama mojego męża nie zostawiła testamentu teraz w maju 2018 roku zmarł ojciec mojego męża zostawił testament w którym zapisał mieszkanie wnukowi/synowi starszego brata mojego męża. Czy mąż ma prawo do spadku po swojej mamie.

 • Justyna 2018-05-13 07:59:32

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarła siostra mojej babci , z jej rodzeństwa żyje tylko siostra z która nie utrzymywała kontaktu , moja babcia również już nie żyje , mój tata czyli zstepny po siostrze zmarłej jako jedyny z rodziny się nią interesował ale nie chce spadku. Czy ja mogłabym założyć sprawę spadkową czy w przypadku kiedy żyje mój tato nie mam takiego prawa ?

 • Maks 2017-11-30 00:18:39

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Pan L, syn spadkodawcy został pozbawiony praw dziedziczenia. Czy jego dzieci, a wnuki spadkodawcy, mają prawo dziedziczenia?

 • Marcin P. 2017-09-21 21:57:38

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Po śmierci ojca ma się odbyć sprawa w sądzie, abyśmy ( ja i moi dwaj bracia ) zrzekli się praw do mieszkania na mamę. Czy po tym, mama może zapisać (przekazać lub zrobić z nim cokolwiek) mieszkanie komukolwiek, pozbawiając prawa pozostałych członk?w rodziny, czyli nas-dzieci. Czy odmawiając udziału w sprawie, zachowam prawa do spadku?

 • Zofia 2017-06-23 12:23:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarła moja siostra /była wdowa/ miala 1 syna . Wiem że zostaly długi po niej czy ja jako siostra będę splacala długi po niej?

 • Anna 2017-06-13 19:17:52

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Połowa domu należy do teściowej i część ziemi, nabyła to jako panna. Druga część domu i druga część ziemi jest wspólna kupiona po ślubie.Czy po jej śmierci dziedziczy mąż czy tylko dzieci? Chodzi o cześć panieński. Teściowa nie zostawiła Testamentu bo nie zdążyła. Dziękuję za odpowiedź.

 • Kasiar 2017-04-25 15:47:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moja teściowa 12 lat temu wzięła ślub po raz drugi.W momencie zawierania związku małżeńskiego zarówno ona jak i drugi mąż byli wdowcami.Jej drugi mąż ma dwóch dorosłych synów,którzy mieszkają za granicą.Mąż teściowej zmarł w październiku,zostawił testament,w którym wszystko zapisał na synów.Dodam,że majątek jaki zostawił był tylko jego.Czy moja teściowa ma prawo do jakieś części spadku,bo w momencie sprzedaży domu ona zostaje z niczym i nie ma się gdzie podziać?

 • Gosia 2017-02-12 09:04:47

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam, Mam pytanie na tem w jakiej części dziedziczą dzieci. Zmarła nam mama, tata żyje i jest 3je dzieci. Ustaliliśmy u notariusza ze wszyscy dziedziczymy po równo (1szy etap). Teraz siostra mówi ze wchodzi rownież w \'ten \'rowny podzial\' wszystko co sie juz dostało od mamy do 10lat wstecz. Tak sie składa ze ja i brat dostaliśmy wkłady na mieszkania a nasza siostra dostała najwiecej z nas na budowę domu i swoje wesele ale to było 12 i 15 lat temu. Czy to prawda ze to co ona dostała nie bedzie sie brać pod uwagę? Jak moze byc to sprawiedliwe?? Dziekuje

 • Mg 2016-12-25 23:14:35

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Dość skomplikowana sprawa. Tata mój jak się okazało był synem ojca swego kolegi. Przyjaciele byli braćmi zatem, zreszta podobnymi jak krople wody jednak nigdy tata nie ubiegał się o nazwisko ojca. Sprawy nie poruszano. Czy tata ma prawo do ubiegania się części majątku po swoim ojcu po tylu latach? Pozostałe dzieci posprzedawały majątek ojca. Zyski są olbrzymie. Czy tata może ubiegać się o swoją cześć ?

 • Agnieszka 2016-10-25 17:24:45

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam,mojego taty siostra cioteczna (ich mamy były siostrami rodzonymi)w testamencie uwzględnila mnie jako spadkobiorcę.Która to będzie grupa dziedziczenia?

 • malgosia 2016-06-20 19:35:29

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Babcia byłego męża testament podzieliła na dwóch wnuków mojego byłego męża i jego brata, czy naszemu dziecku należy się po babci

 • malgosia 2016-06-20 19:21:15

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Babcia byłego męża testament podzieliła na dwóch wnuków mojego byłego męża i jego brata, czy naszemu dziecku należy się po babci

 • Majewski83 2016-04-06 13:01:56

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Prawo spadkowe jest bardzo zawiłe i często pojawiają się problemy, którego nie jest ono w stanie rozwikłać. Najlepiej więc pisać testament... chociaż i to nie gwarantuje, że wszystko odbędzie się bez problemów.

 • Ajh 2016-03-08 17:33:24

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarla moja zona. Nie mielismy intercyzy. Niektore lokaty i fundusze byly otwarte na nazwisko zony i nie bylem ich wspolwlascicielem. Nie mamy dzieci ani rodzicow. Jedna osoba z rodzenstwa zony nie odrzuca spadku. Koncza sie terminy niektorych lokat otwartych na nazwisko mojej zony. Jak moge zadysponowac kapitalem i odsetkami z tych lokat? Na co mam sie powolac w banku. Art 1036 k.c. mowi, ze jeden ze spadkobiercow moze za goda pozostalych rozporzadzac przedmiotem nalezacym do spadku. Jak to zalatwia sie w praktyce np w banku

 • Grzegorz 2016-02-14 07:54:22

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam! Brat zginał w wypadku samochodowym. Jest 3 lata po rozwodzie, z tego związku ma 5 letniego syna. Miał mieszkanie garaż i domek letniskowy. Żyje jego mama i 2 rodzeństwa. Nie pozostawił testamentu.Moje pytanie dotyczy tego czy moja mama i ja z siostrą będziemy brani pod uwagę w tym podziale?

 • Ewa 2016-01-20 17:09:37

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Wtam ! Moje pytanie dotyczy następującej sprawy : Po zmarłej matce mojego ojczymazostał spadek nierozstrzygnięty do tej pory ( a dokładnie działka ) i jedyny żyjący brat chce teraz tą sprawe uregulować ... i moje pytanie dotyczt tego czy moja mama też jako żona zmarłego brata lub ja ( pasierbica ) będziemy brani pod uwage w tym podziale ?

 • Robert 2016-01-15 18:21:02

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam. Mam podobną sytuację. Zmarł mój wujek. Jego żona niespodziewanie zjawiła się u prezesa działek. Ten bez 2 zdań oddał jej działkę pod użytkowanie. Na tej działce znajduje się dom który w testamencie wujek przepisał mojej mamie jego siostrze. \"Ciocia\" o tym wcześniej nie wiedziała i teraz podważa jego wiarygodność. W międzyczasie wlamala się i okradla działkę z rzeczy należących do mojej rodziny. Prezes działek umywa ręce i czeka na wynik rozprawy w sądzie. Czyli jak na mój rozum każdy może wejść i brać? Czy prezes działek swiadek kradziezy nie może wymowic jej prawa wstepu na teren RoD. Sprawa jest zgloszona na policje ale ta takze nic nie moze zrobić do czasu uprawomocnienia testamentu. Gdzie i po czyjej stronie jest prawo ?

 • Ania 2015-05-28 18:58:01

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Witam, ja mam pytanko odnośnie odrzucenia sadku. Zmarł mi tata i czy razem z mamą mam taki sam okres 6 mies, na zdecydowanie co zrobie ze spadkiem, czy pierwsza musi mama się zrzec/ przyjśąć i ja mam na nowo 6 mies?

 • Eliza 2015-02-27 09:40:19

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mój ojciec nie żyje teraz jest przeprowadzana sprawa spadkowa po dziadkach (rodzicach ojca) bo nie był sporządzony tez testament.Czy moja mama bierze udział w nabyciu spadku jako zona po zmarłym męzu, a spadek dotyczy teściów czy tylko ja i rodzeństwo dziedziczymy.

 • katarzyna 2014-12-02 00:03:42

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarla moja bezdzietna nie zamezna siostra jestem jedyna zyjaca siostra i troje dzieci po 2siostrach w jakich czesciach należy się spadek wspomnę ze nie zostawila testametu

 • Edward 2014-10-16 16:29:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarł mój ojczym, żyje jego druga żona, jak wygląda podział majątku po nim w ułamkach

 • ewa kuswik 2014-09-06 15:47:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  mam osmioro rodzenstwa jednak mama zmarla spisujac testament u notariusza tylko na mnie teraz rodzenstwo straszy mnie sadem bo chca rownego podzialu tz.na 9 osob dodam ze nieinteresowali sie mama chodz byla chora nie mowiac juz o tym ye przez wiele lat nie przychodzili na wigilie czula sie opuszczona przez dzieci

 • Karola 2014-07-01 21:14:55

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Mieszkanie nie jest własnościowe(jeszcze) głównym najemcą jest mój Ojciec, a ja jako Córka jestem w nim od 20 lat zameldowana. Mój Ojciec ma drugą żonę i Córkę z nią. W tym mieszkaniu jesteśmy zameldowani tylko my oboje. Mój Ojciec mieszka obecnie u swojej żony(macocha). Kto według prawa ma prawo i pierszeństwo do tego mieszkania?

 • mała 2014-06-08 09:53:25

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  mam mieszkanie własnościowe w blokach ( odrębna własność , tylko na mnie ) , 2 synów, 1 mieszka ze mną( mąż nie żyje ) , 2 żonaty nie mieszka ze mną , ale jest zameldowany.Czy po mojej śmierci mieszkanie dziedziczą tylko dzieci , czy synowej tez coś się będzie należało ????

 • Beata Grudziądz 2014-05-24 16:10:58

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarł mój tata. Był wdowcem i zmarł gdy był był ponownie w związku małżeńskim z drugą żoną. Druga żona mie maiała dzieci. Mam jeszcze brata. Przed śmiecią cały swój majątek przepisał w testamiencie na swoją obecną żonę. Kto dziedziczy majątek po śmierci drugiej żony mojego taty, gdy pozostaliśmy z bratem a ona mie ma dzieci?

 • jolanta60 2014-05-11 23:22:06

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarla siostra mojej niezyjacej mamy jej maz nie zyje wiele lat a ciotka zostawila mieszkanie wlasnosciowe i oszczednosci na koncie w banku wiem ze spisala najpierw testament reczny podpisany u notariusz ze skoro moj rodzony brat dal jej pieniadze na wykup mieszkania a ona te mieszkanie przkazala komu innemu jeszcze njak zyla ale slownie to kto ma prawo do czesci spadku po ciotce prosze o odpowiedz na emaila

 • konrad 2014-05-10 16:49:27

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  tesciowa zyje i ma 3/4 domu ma dwoje dzieci jedno niezyje czy zmarlej dzieci dziedzicza

 • Walentyna 2013-11-06 22:35:39

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarl moj brat stryjeczny.Najblizsi zmarlego odrzucili spadek(czyli zona, dzieci, rodzice,rodzenstwo i ich dzieci .Prawdopodobnie ciocia zmarlego (moja mama)oraz ja i moje dzieci powinnismy rowniez odrzucic spadek. chcialam sie zapytac, jakie nastepstwa prawne beda dla nas,jesli nie odrzucimy spadku? czy my jako dalsza rodzina podlegamy pod ta ustawe?

 • anisar7 2013-10-29 16:57:33

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  pare dni temu zmarla tesciowa i zostawila spadek zapisany na 3 dzieci jedno z nich nie doczekalo sie otwarcia testamentu bo zmarlo czy ja jako zona dziedzicze po nim jego czesc

 • Ewa 2013-10-16 21:08:58

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Rok temu zmarła mama pozostawiając mnie i siostrze w spadku mieszkanie. Odziedziczyłyśmy po połowie gdyż nie było więcej spadkobierców. Teraz zmarła moja siostra. Pozostałam ja z 1/2 spadku po rodzicach oraz jej mąż oraz dwoje ich synów. Jak wygląda podział spadku jej części.

 • Gajowa 2013-09-19 13:10:46

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli pozostawił on testament?

  Zmarł mój tata, który zostawił testament sporządzony u notariusza, w którym uczynił mnie jedyną spatkobierczynią. Mama żyje. Nie uwzględnił w testamencie moich trzech braci. Nie chcę aby oni czuli się pokrzywdzeni. Czy w ogóle powinnam coś teraz robić? Przedmiotem spadku jest stary dom na wsi.

 • bionda119 2013-08-18 20:59:31

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  zmarla siostra moje nezyjacego ojca ,ktora posiada syna i 3 braci .Syn zzekl sie majatku czy pomimo braku nie zzeczenia sie majatku przez swoich braci moge i czy musze? rowniez zzecz sie majatku

 • Małgorzata 2011-10-09 23:36:57

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarł mój maż i po niedługim czasie zmarł także mój teść . Do spadku po moim teściu jest uwzględniona córka z pierwszego małżeństwa mojego męża i brat męża . Czy ja, jako żona zmarłego syna , jestem zgodnie z prawem słusznie pominięta co do spadku po moim zmarłym teściu?

 • Katarzyna 2011-05-30 13:56:01

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Jan S sporządził testament następującej treści: połowę mojego majątku przepisuję na wypadek śmierci mojej córce, Annie. Co się stanie z resztą majątku, zakładając że Jan nie posiada żadnych innych krewnych

 • Wioletta 2011-05-19 16:47:00

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moja mama miała gospodarstwo rolne. Po śmierci mojej mamy gospodarstwo zostało uwłaszczone przez mojego tate i jego drugą żone. Mam ośmioro rodzeństwa w tym ja z bratem jesteśmy dziećmi z pierwszego małzeństwa. Pozostali są z drugiego. czy mi i mojemu bratu należy się spadek z pierwszego małżeństwa jeśli oboje rodziców nie żyje?

 • Grazyna Czarnieck 2011-05-08 00:44:20

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Moj stryjek zmarl 20 grudnia 2010 roku, byl zonaty ale nie mial wlasnych dzieci. Jego zona poinformowala mnie, ze jej syn odziedziczy polowe majatku a a druga polowe na mnie i moje rodzenstwo. Mam siostre a moj brat nie zyje a wiec jestesmy dwie. Moje pytanie- czy dzieci mego brata tez maja prawo do podzialu majatku po moim stryju? Dziekuje za odpowiedz. Grazyna Czarniecki.

 • Zyta Weiss Jastrz 2011-01-24 11:31:23

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  Zmarl mój brat w sierpniu 2007. Bylo nas 6 rodzenstwa on nie byl zonaty. Zyje jeszcze trzech z rodzenstwa. Po dalszych braciach jest 7 dzieci. W jakich czesciach dziedziczymy i w jakich czesciach dzieci naszych braci?. Dziekuje za odpowiedz. Zyta Weiss

 • Rafal 2011-01-06 06:40:35

  Re: Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?

  chce przeczytac ten artykul ale nie wiem jak? dzuiekuje za pomoc 10 Sierpnia 2009 RSSDodaj do ulubionych GG Śledzik Blip Twitter Wykop Facebook Porządek dziedziczenia, czyli kto i w jaki sposób dziedziczy po zmarłym, jeśli nie pozostawił on testamentu?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane