Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Podstawowe zasady zakładania spółki cywilnej

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)
Strona 1 z 2

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna.

Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółka cywilna jest umową, w której dwie lub więcej osób wyraża wolę współpracy dla osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Tym celem może być zarówno prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa, jak i zrealizowanie jakiegoś jednorazowego przedsięwzięcia (np. gdy kilka osób kupuje okazyjnie dużą ilość towaru, który chce następnie korzystnie sprzedać i taki jest cel działania spółki). Współpraca wspólników może polegać na tym, że ze swoich wkładów "zbudują" niejako majątek, który będzie służył do realizacji ich wspólnego celu. Tak dzieje się zazwyczaj, ale wkładem wspólnika do spółki może być także samo zobowiązanie do świadczenia usług spółce, np. przez dostarczanie produktów dla działalności spółki lub nawet samo użyczenie specjalistycznej wiedzy w dziedzinie, którą spółka się zajmuje.

Do założenia spółki cywilnej potrzeba przynajmniej dwóch osób. Mogą to być nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne.

Spółka cywilna jest zawarta, gdy wspólnicy porozumieją się co do tego kto tworzy spółkę, w jakim celu i jak poszczególne osoby będą uczestniczyły w jej działalności. Swoje uzgodnienia, a potem także zmiany umowy i jej uzupełnienia, wspólnicy powinni dla celów dowodowych sporządzać na piśmie . Jednak nawet bez sporządzenia umowy na piśmie, spółka może być ważnie zawarta.

W zależności od tego, co jest przedmiotem wkładu do spółki, w przypadku gdy jest to własność nieruchomości dla skutecznego jej przeniesienia na wszystkich wspólników konieczna będzie forma aktu notarialnego, zaś w przypadku gdy przedmiotem wkładu jest przedsiębiorstwo - forma pisemna z notarialnym poświadczeniem podpisów stron.

Tak naprawdę wspólnicy nie rejestrują spółki cywilnej w żadnym rejestrze. Każdy z nich, musi mieć jednak wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajdujący się na stronie www.ceidg.gov.pl (CEIDG) - innymi słowy, musi mieć założoną działalność gospodarczą. Jej realizacja będzie natomiast odbywała się w ramach spółki cywilnej - czyli porozumienia między przedsiębiorcami. Wpisowi do CEIDG podlega NIP i REGON spółek cywilnych. Są to jedyne informacje podlegające obowiązkowi rejestracji w CEIDG dotyczące spółki cywilnej, w której uczestniczy osoba rejestrująca się w tej ewidencji.

Jakie są podstawowe zasady działania spółki cywilnej?

Prawo przewiduje dla spółek cywilnych pewien schemat funkcjonowania. Większość postanowień może być jednak zmieniona przez wspólników w umowie spółki.

 1. Spółka cywilna według prawa nie jest odrębnym podmiotem i nie może sama działać we własnym imieniu (nie posiada osobowości prawnej). Jeśli na przykład wspólnicy chcą kupić biurko, żeby prowadzić wspólną działalność, to umowa jest zawierana przez sprzedającego nie z samą spółką cywilną, ale ze wszystkimi jej wspólnikami łącznie (bądź upoważnionym na mocypełnomocnictwa przez wszystkich wspólników do prowadzenia spraw spółki) . 
 2. Wspólnicy prowadzą spółkę cywilną osobiście, a każdy z nich może samodzielnie podejmować decyzje w sprawach dotyczących zwykłych czynności spółki. Są do tego uprawnieni i zobowiązani.Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Ważniejsze decyzje ( takie, które przekraczają zakres zwykłego zarządu) podejmują jednomyślnie wszyscy wspólnicy na mocy powziętej przez nich uchwały.
 3. W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników, wobec innych osób każdy ze wspólników reprezentuje spółkę w tych sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje. Skutki zawartej przez niego umowy (jeśli działa w imieniu spółki, a nie tylko własnym) dotyczą wszystkich wspólników, tzn. ze wszyscy są zobowiązani do wykonania tej umowy, nawet gdy o niej nie wiedzieli.
 4. Majątkiem spółki cywilnej są wniesione wkłady, a także to, co spółka nabyła prowadząc działalność. Ten majątek nie jest jednak własnością samej spółki, ale wszystkich jej wspólników łącznie, tzn. że mogą z niego korzystać tylko razem i wyłącznie dla realizacji celów spółki. Do czasu rozwiązania umowy spółki, albo rezygnacji wspólnika majątek ten nie może być dzielony pomiędzy wspólników. W czasie trwania spółki również wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.
 5. Zasadą jest, że ze spółki cywilnej zawartej na czas nieoznaczony wspólnik może wystąpić zawsze, zachowując termin wypowiedzenia (3 miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego). W przypadku spółki zawartej na czas oznaczony może to zrobić tylko z ważnych powodów.Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki. Jeśli w wyniku wystąpienia wspólnika, w spółce pozostał tylko jeden wspólnik, ulega ona rozwiązaniu z mocy prawa.
 6. Spółka cywilna ulega rozwiązaniu w wyniku zawarcia takiej umowy rozwiązującej przez wszystkich wspólników, a także w przypadku, gdy umowa spółki lub ustawa to przewiduje (np. w przypadku ogłoszenia upadłości wspólnika). Sąd również może rozwiązać spółkę cywilną, ale tylko z ważnych powodów, na żądanie któregokolwiek wspólnika.

Jakie są zalety i wady prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej?

 1. Decydując się na tę formę działalności trzeba mieć zaufanie do wspólników, bo za ich działania i ewentualne długi w ramach prowadzenia spółki będziemy odpowiadać całym swoim majątkiem. Wszyscy wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie.
 2. Ten, dla kogo spółka jest dłużnikiem może odzyskać pieniądze nie tylko z jej majątku, ale też z własnego, osobistego majątku każdego wspólnika.
 3. Dla założenia spółki cywilnej wystarczy nawet najmniejszy kapitał (teoretycznie może go wcale nie być).
 4. Wspólnicy spółki cywilnej nie płacą odrębnego podatku dochodowego od działalności spółki, a tylko podatek dochodowy od osób fizycznych, co jest korzystne finansowo.

Gdzie należy zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej?

Od  dnia 1 lipca 2011 roku wszystkie osoby fizyczne, chcące zgłosić fakt prowadzenie działalności gospodarczej, czynią to do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. CEIDG zastąpił dotychczasową ewidencję działalności gospodarczej, prowadzoną odrębnie przez każdą gminę. W miejsce wielu ewidencji powstał więc jeden zbiór ewidencyjny, prowadzony w systemie teleinformatycznym. Zadaniem CEIDG jest zarówno ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i udostępnianie informacji o nich i o innych podmiotach.

Zgłoszenie do CEIDG powinno zawierać następujące dane:

 • firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 •  numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
 •  informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
 •  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
 • adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej; 
 • informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta; 
 • dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa;
 •  informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora;
 •  informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
 •  informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
 •  informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG.

<>

Zobacz także

 

Komentarze: Podstawowe zasady zakładania spółki cywilnej

 • Jarosław Polaszew 2012-12-01 13:58:55

  Re: Podstawowe zasady zakładania spółki cywilnej

  Czy można prowadzić po za spółką cywilną właną odrębną działalność o podobnym charakterze? Czy można zmienić nazwę prywatnej firmy ,która wchodzi w skład spółki cywilne? - czy wtedy trzeba zmieniać umowę spółki?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 0
 • 4
 • 1
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane