Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Może przydarzyć mu się praktycznie wszystko – klęska żywiołowa, niewypłacalność kontrahenta, kradzież, awaria, itp. Może zatem warto, nawet gdy nie masz takiego obowiązku, zawrzeć umowę ubezpieczenia, aby zminimalizować ewentualne straty?

Na jakie zdarzenia jest narażony przedsiębiorca?

Jako przedsiębiorca powinieneś liczyć się z tym, że jesteś narażony nie tylko na straty spowodowane np. włamaniem, ale także wywołane żywiołami natury: pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna, huraganem itp., czy nawet nieuczciwością kontrahenta. Nawet sam możesz stać się nieumyślnym sprawcą czyjejś szkody. Zatem przed ryzykiem z tym związanym możesz się uchronić zawierając umowę ubezpieczenia i tym samym zyskując ochronę ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie chodzi jednak o jakiekolwiek ubezpieczenie. Przedsiębiorca powinien w pierwszej kolejności dobrze przeanalizować działanie swojej firmy, gdyż ubezpieczenie jest przydatne wtedy, gdy w razie szkody zrekompensuje poniesione straty.


Czy ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest w pełni dobrowolne?


Z całą pewnością nie. Na niektórych przedsiębiorcach ciąży obowiązek posiadania przymusowej polisy OC. Obecnie dotyczy to m.in.: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, osób wykonujących świadczenia zdrowotne, osób prowadzących biura rachunkowe, doradców podatkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych, organizatorów imprez masowych, organizatorów turystyki, rzeczników patentowych, architektów i inżynierów budownictwa, detektywów, ratowników medycznych, agentów i brokerów ubezpieczeniowych.


Czym jest umowa ubezpieczenia?


Umowa to nic innego jak kontrakt zawierany między towarzystwem ubezpieczeniowym (czyli "ubezpieczycielem") a klientem pragnącym uzyskać ochronę (czyli "ubezpieczonym"). Na jej podstawie firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do wypłacenia swojemu klientowi odszkodowania pieniężnego, gdy wydarzy mu się nieszczęście opisane w umowie. Szczegółowe warunki tej umowy zawarte są zwykle w dokumencie określanym jako "ogólne warunki ubezpieczenia".

Czy warunki ubezpieczenia są dla wszystkich takie same?


Umowę ubezpieczenia z reguły zawiera się w taki sposób, iż po prostu się do niej przystępuje. W praktyce wygląda to tak, iż towarzystwo ubezpieczeniowe określa w umowie (polisie) warunki, na jakich może ją zawrzeć, a klient ma prawo jedynie przyjąć ją lub odrzucić. Nie ma potrzeby jednak z góry przesądzać, iż jest to jedyna możliwość, bowiem w praktyce większość towarzystw dopuszcza możliwość negocjowania przynajmniej niektórych elementów umowy, zatem przedsiębiorca może spróbować dostosować umowę ubezpieczenia do swoich indywidualnych potrzeb. Tak więc zanim przedsiębiorco podpiszesz, uważnie przeczytaj tzw. ogólne warunki ubezpieczenia. Najważniejszy jest przedmiot i zakres ubezpieczenia, on decyduje o tym, czy dany produkt jest dla Ciebie odpowiedni. To informacja o rodzaju ochrony ubezpieczeniowej, a więc kiedy zakład ubezpieczeń musi wypłacić odszkodowanie. Najlepiej, żebyś znalazł i zapoznał się od razu także z zapisami, które informują o ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Chodzi o takie sytuacje, gdy pomimo zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie dojdzie do wypłaty odszkodowania ze względu na szczególne (nadzwyczajne) okoliczności.


Co należy uwzględnić wybierając ubezpieczenie?


Kiedy przystąpisz do wyboru ubezpieczenia pamiętaj, że na to które z ubezpieczeń będzie najkorzystniejsze dla Ciebie wpływa szereg czynników. Weź zatem pod uwagę:

 • rodzaj prowadzonej działalności,

 • rodzaj ubezpieczenia (przed kradzieżą, zdarzeniami losowymi, dewastacją mienia, odpowiedzialności cywilnej, utraconych korzyści itp.),

 • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń,

 • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego,

 • wysokość sumy ubezpieczenia,

 • wysokość składki, możliwość rozłożenia na raty.

W jakich sytuacjach ma zastosowanie, może być przydatne ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności?


Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością (działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę) lub posiadanym mieniem (posiadanym przez przedsiębiorcę) Ubezpieczony/osoba prowadząca działalność w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany będzie do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.

Innymi słowy jeżeli w obliczu prawa Twoje działanie należało będzie zakwalifikować jako czyn niedozwolony (który wyrządził komuś szkodę), umowa ubezpieczenia gwarantuje Ci, że zamiast Ciebie to Twój ubezpieczyciel ponosić będzie jego konsekwencje. Przedmiotem ubezpieczenia może być dodatkowo odpowiedzialność kontraktowa (wynikająca z umów) za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.


Osoba prowadząca działalność gospodarcza może także ubezpieczyć się od utraty zysku. Ubezpieczenie takie zapewnia ochronę na wypadek określonych zdarzeń losowych. Ochrona obejmuje zyski, jakie mógłby uzyskać Ubezpieczający realizując usługę, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie losowe, wyłączające możliwość świadczenia usług całość lub część obiektów, w których te usługi były realizowane.


Bardzo istotnym ubezpieczeniem, które powinien posiadać każdy przedsiębiorca jest ubezpieczenie mienia. Właściciel może wykupić ubezpieczenie od ryzyka w zakresie:

 • ognia i innych zdarzeń losowych, które chroni przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego, huragan, powódź, uderzenie pojazdu lądowego w ubezpieczony przedmiot, grad, obsunięcie się ziemi, następstwa szkód wodociągowych,

 • kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu.

W przypadku, gdy firma zatrudnia pracowników, pracodawca winien zawrzeć ubezpieczenie osobowe dla pracowników. Ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za wypadki, które mogą wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Dodatkowo umowa ubezpieczenia może obejmować zawał serca i udar mózgu, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, oraz zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.


Firma posiadająca pojazdy służbowe lub tzw. flotę musi wykupić ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów - jest one obowiązkowe. Również ważnym ubezpieczeniem jest Autocasco, chroniące przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą pojazdów bądź ich wyposażenia wskutek zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, pożaru, pioruna, powodzi, zatopienia, wybuchu, huraganu, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu.

Przedmiotem ubezpieczenia NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegających na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego, tj. kierowcy i pasażerów pojazdu.

Firmy, które opierają swoją działalność na flocie pojazdów dodatkowo powinny wykupić ubezpieczenie assistance. Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna i medyczna udzielona ubezpieczonym (kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu) w związku z wypadkiem drogowym oraz kradzieżą, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii.

Pamiętaj, że:

 • Zanim podpiszesz umowę ubezpieczenia powinieneś sprawdzić na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia, od kiedy zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy - czy dopiero po zapłaceniu składki, czy wcześniej, czy zakład respektuje możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli umowa ubezpieczenia zawierana jest na dłużej niż 6 miesięcy (odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej), czy podano warunki i terminy wypowiedzenia umowy przez obie strony, odstąpienia od umowy albo inny tryb jej rozwiązania, sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej - jakie są konsekwencje nieopłacenia składki w terminie (często niezapłacenie raty składki powoduje automatyczne rozwiązanie umowy!), rodzaje i wysokość świadczeń, przysługujących z ubezpieczenia, czy zakład ubezpieczeń pokryje każdą szkodę, czy może drobne szkody nie przekraczające określonej kwoty trzeba pokryć samodzielnie, czy też jest tak, że część każdej szkody trzeba pokryć samodzielnie.

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

 • Leszek 2017-01-24 12:19:46

  Re: Ubezpieczenie firmy ? Twoja niezbędna ochrona

  Przy ubezpieczaniu firmy trzeba zwrócić uwagę na wiele czynników. Korzystam z pomocy agentów Andiw Brokers, są bardzo profesjonalni, zawsze oferują mi najlepsze warunki ochrony.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane