Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

www.sxc.hu
(fot. www.sxc.hu)

Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie możliwe uzyskanie w taki sposób orzeczenia przeciwko pozwanemu bądź zostanie ono zaraz uchylone. Dowiedz się więcej na temat postępowania upominawczego przed sądem cywilnym. Na czym polega postępowanie upominawcze? Kiedy uzyskasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a kiedy nie? Jaki charakter ma nakaz zapłaty? W jakich przypadkach sąd uchyli nakaz zapłaty? Jak można zaskarżyć nakaz zapłaty? 

Na czym polega postępowanie upominawcze?

Obok postępowania zwykłego w procesie cywilnym wyróżnia się postępowania odrębne - każde służące rozpoznawaniu tylko spraw określonego rodzaju. Toczą się one według przepisów o postępowaniu zwykłym z odrębnościami przewidzianymi w przepisach ich dotyczących. Są one unormowane odmiennie ze względu na szczególny charakter rozpatrywanych w nich spraw.

Jednym z postępowań odrębnych, wdrażanych obligatoryjnie (jeśli zachodzą ustawowo określone okoliczności), mających na celu przyspieszenie załatwienia sprawy przed sądem, jest postępowanie upominawcze.

Postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych. Sąd rozpoznaje w jego ramach sprawy na posiedzeniu niejawnym. Zarządzenia może wydać także referendarz sądowy.

Kiedy uzyskasz nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a kiedy nie?

Postępowanie upominawcze zostało ograniczone w zasadzie do wydania nakazu zapłaty. Nakaz zapłaty wydaje się, jeżeli powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W każdym więc przypadku dochodzenia roszczenia pieniężnego powinien zostać wydany przez sąd lub referendarza sądowego nakaz zapłaty. Wniosek o wydanie nakazu zapłaty nie jest potrzebny. Obowiązuje jednak zasada niepołączalności trybów postępowania.

W trybie postępowań odrębnych mogą być rozpoznawane tylko te sprawy, które zostały do tych trybów przekazane. Nie można z powództwami przekazanymi do trybu postępowania odrębnego łączyć powództw rozpoznawanych w zwykłym postępowaniu procesowym. Warunkiem więc wydania nakazu w postępowaniu upominawczym jest jednorodność roszczeń dochodzonych jednym pozwem, a zatem można wydać nakaz zapłaty, o ile przedmiotem procesu są jedynie roszczenia pieniężne.

Postępowanie upominawcze może jednakże nakładać się na postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy bądź postępowanie w sprawach gospodarczych czy na postępowanie nakazowe lub uproszczone. Postępowanie upominawcze ustępuje jednak przed postępowaniem nakazowym, jeśli powód złożył wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Sprawa, w której złożono wniosek o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, będzie mogła być rozpoznana w postępowaniu upominawczym tylko w razie, gdyby nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym nie mógł być wydany.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:


 1. roszczenie jest oczywiście bezzasadne;  

 2. przytoczone okoliczności budzą wątpliwość; 

 3. zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;  

 4. miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.  

W razie zaś braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę, chyba że sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, iż sprawa będzie rozpatrywana w postępowaniu zwykłym lub innym postępowaniu odrębnym.

Jaki charakter ma nakaz zapłaty?

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu.

Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

W jakich przypadkach sąd uchyli nakaz zapłaty?

Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z tej przyczyny, że miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo doręczenie mu nakazu nie mogłoby nastąpić w kraju, wówczas sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności.

Jeśli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Jak można zaskarżyć nakaz zapłaty?

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór, a także pozostałe zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz wszystkie okoliczności faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

Podstawa prawna:

 

Komentarze: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

 • Maryla 2015-06-29 15:23:03

  Re: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Wyslalam pozew w postępowaniu nakazowym.Sprawa dotyczy zwrotu pieniedzy o samochod zakupiony. W jakim terminie powinien Sąd to rozpatrzyc wyslalam w kiwetniu br.do Kutna . Co mam zrobic dalej w tej sprawie jestem z Głowna - sprawa w sAdzie wKutnie.

 • Klaudia 2014-07-31 12:30:52

  Re: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Uzyskałam nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, jednakże nie moze on się uprawomocnić, ponieważ Sądpo podpisaniu umowy z PGP nie ma możliwości dostarczyć naskrytkę pocztową mieszczącąsie na Poczcie Polskiej..masakra. nakaz wydany 8 maja 2014 do mnie dotarl 12 maja a do niego jeszcze nie!!!mimo że Strzelin od Wrocławia jest w odleglosci 37 km..co zrobic w takiej sytuacji? Zaznaczam że złożyłam wniosek o zabezpieczenie roszczenia do Sądu gdzie stwierdzili ze takiego zapisu w prawie nie ma..i nadal nic sie z tym nie dzieje..sprawa trwa od stycznia..

 • siedlczyński 2013-01-06 20:52:28

  Re: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Zdarzają się i to bardzo często przypadki które generują krzywdę ludzką co w dobie wymogów równoważnego rozwoju jest nie do przyjęcia na tym poziomie świadomości powszechnej. Opisane w artykule działania prawne w obszarze dochodzenia zobowiązań umownych pozbawione są należytej kontroli i dopuszczają możliwości wydawania postanowień sądowych bez dokładnej analizy sytuacyjnej i bez wysłuchania racji dłużnika który jest głównym i celowym podmiotem kredytowania. Przyjmując, że te procedury dopuszcza się na poziomach społecznych najliczniejszych łatwo stwierdzić, skąd biorą się kryzysy oraz zachwianie słowa sprawiedliwość.

 • gosiakz 2010-05-17 20:04:09

  Re: Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Zdarzają się przypadki, gdzie powodem jest jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,a w jej imieniu pozew wnosi radca prawny jednostki nieposiadającej osobowości prawnej i zdolności procesowo-sądowej (zakład budzetowy gminy). Nadto sąd przymuje taki pozew do rozpatrzenia, ale znaki opłaty sądowej umieszczone na pozwie przekreślone na krzyż, nie posiadają daty ich skasowania, sędzia lub pracownik sądu nie umieścił adnotacji o ich sumie i swojego podpisu jako osoby kasującej, co oznacza brak uiszczenia opłaty sądowej pozwu zgodnie z art.9 pkt.1 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dn.28.lipca 2005 r. w powiązaniu z § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 31.stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. (vide: Postanowienie SN z dnia 7 listopada 2006 r., I CZ 77/06 ) Pozew nadal jest rozpatrywany przez Sąd Rejonowy w Łodzi II Wydział Cywilny.


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane