Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Urszula Borowicz
Urszula Borowicz

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1306) wprowadza od 31 grudnia 2014 r. zmiany dotyczące m. in. regulacji prawnej postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadza szczegółową regulację dotyczącą postępowania, w tym wytyczne w zakrsie dokumentacji stanowiącej podstawę ogłoszenia upadłości wobec ww. osób fizycznych.

Zgodnie z nową regulacja wniosek o ogłoszenie upadłości winien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 • oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Ponadto postępowanie upadłościowe będzie można prowadzić również, wówczas gdy dłużnik posiada jednego wierzyciela. Wcześniejsza regulacja prawna nie zawierała takiego unormowania, a w praktyce pojawiały się wątpliwości co do zasadności stosowania instytucji ogłoszenia tzw. upadłości konsumenckiej gdy dochodziło do sytuacji powstania zadłużenia wyłącznie wobec jednego wierzyciela.

Z katalogu przepisów o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, które stosuje się odpowiednio do postępowania dot. ww. upadłości wyłączono art. 13, art. 25, art. 36, art. 38, art. 40, art. 44-50, art. 55, art. 56, art. 73 ust. 5, art. 74, art. 165 ust. 1 art. 166, art. 167, art. 307 ust. 1 i art. 361 ksh.

Powyższe spowoduje, iż Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik lub każdy z jego wierzycieli. W przypadku gdy wniosek o ogłoszenie upadłości nie będzie odpowiadał wymaganiom formalnym, wniosek taki nie będzie mógł być zwrócony bez wezwania do uzupełnienia braków, nawet jeżeli dłużnika będzie reprezentował profesjonalny pełnomocnik. Powyższe niewątpliwie wpłynie na polepszenie sytuacji strony, która będzie mogła naprawić swój błąd nie ponosząc negatywnych konsekwencji w postaci zwrotu wniosku z powodu niewiedzy dotyczącej warunków formalnych złożenia prawidłowego wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd zwróci wniosek dopiero wówczas, gdy wniosek nie zostanie uzupełniony w terminie, po mimo wezwania do uzupełnienia jego braków formalnych.

Sąd nie będzie mógł oddalić wniosku dłużnika z tego powodu, że jego majątek nie wystarcza na zaspokojenia kosztów postępowania. W przypadku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie będzie wystarczać na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości nie będzie płynnych funduszów na ich pokrycie, koszty te zostaną pokryte tymczasowo przez Skarb Państwa. Ponadto upadły nie będzie związany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w 2-tygodniowym terminie od momentu powstania stanu niewypłacalności. Również upadły zostaje zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Nowa regulacja wyłącza instytucję zabezpieczenia na majątku dłużnika, która następowała z urzędu w chwili złożenia wniosku. Została wyłączona instytucja wstępnego zwołania zgromadzenia wierzycieli. W razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości wnioskodawca nie będzie mógł w drodze powództwa żądać wyłączenia mienia z masy upadłości.

Wyłączenie regulacji zawartej w przepisie art. 361 powoduje, iż Sąd nie będzie mógł umorzyć postępowania upadłościowego w przypadku gdy:

 1. majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
 2. wierzyciele zobowiązani uchwałą zgromadzenia wierzycieli albo postanowieniem sędziego-komisarza nie złożyli w wyznaczonym terminie zaliczki na koszty postępowania, a brak jest płynnych funduszów na te koszty;
 3. wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania.

Natomiast Sąd umorzy postępowanie:

 • na wniosek upadłego;
 • jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków - wówczas sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umorzy postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie będzie istotne lub przeprowadzenie postępowania będzie uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi;
 • jeżeli podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości.

Zmianie uległa regulacja dotycząca możliwości oddalenia wniosku upadłego o ogłoszenie upadłości. Dotychczasowa regulacja przewidywała możliwość oddalenia wniosku m. in. w przypadku, gdy niewypłacalność dłużnika nie powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności, w szczególności w przypadku gdy dłużnik zaciągnął zobowiązanie będąc niewypłacalnym, albo do rozwiązania stosunku pracy dłużnika doszło z przyczyn leżących po stronie pracownika lub za jego zgodą. Nowe przepisy stanowią, iż Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Ponadto Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120,
 • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli -

chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 • jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości powinno zawierać następujące informacje:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL upadłego dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL - dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. określenie, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
 3. wskazanie, że postępowanie obejmuje likwidację majątku upadłego;
 4. 4) wezwanie wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
 5. wzywanie osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
 6. wyznaczenie sędziego-komisarza oraz syndyka.

Obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostanie dokonane przez ogłoszenie w budynku sądowym oraz zamieszczenie w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu krajowym.

Sąd zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrócenia się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla dłużnika o udzielenie informacji, czy dłużnik w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zgłaszał fakt dokonania czynności prawnych podlegających opodatkowaniu, oraz zasięga informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy dłużnik jest wspólnikiem spółek handlowych.

Zobacz także

 

Komentarze: Zmiany w przepisach dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 0
 • 3
 • 4
 • 2
 • 5
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa.
 • Kasia

  ocena usługi:

 • Lidia

  ocena usługi:

  dziękuję za przystępną cenowo i zrozumiałą dla laika opinię
 • Sławomir

  ocena usługi:

 • Karol

  ocena usługi:

  Bardzo profesjonalna obsługa . Naprawdę Prawnicy godni polecenia . 10/10 Jeszcze raz bardzo dziękuję
 • Justyna

  ocena usługi:

  Wszystko super.
 • Joanna

  ocena usługi:

  Dzięki Państwu, wiem, że nie jestem bezradna. Proces uzyskania opinii przebiegł sprawnie, rzeczowo i błyskawicznie. Będę Państwa polecać i na pewno w razie potrzeby korzystać z oferty !
 • Wojciech

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybkie i jasne wytłumaczenie sprawy i wskazanie dalszych możliwości postępowania. Polecam Państwa firmę.
 • Józef

  ocena usługi:

  Usługa w pełni profesjonalna otrzymałem precyzyjną odpowiedź na zadane pytania. Zdecydowanie polecam. Józef
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Bezbłędnie funkcjonująca i jasno zorganizowana strona internetowa. Honorarium przystępne dla każdego. Solidna i godna najwyższego polecenia Firma. Z serdecznym podziękowaniem za szybko i klarownie udzielone porady oraz wyrazami uznania dla pracy Zespołu Prawników.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybka i jasna odpowiedz.Dziękuję i zdecydowanie POLECAM
 • Ewelina

  ocena usługi:

  Szybko i rzeczowo.Polecam!
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło pomyślnie, polecam - szybciej i wygodniej niż umawianie się z prawnikiem.
 • barbara

  ocena usługi:

  dziękuję za szybką odpowiedź, jasne wytłumaczenie sprawy i wskazanie dalszych możliwości postępowania.Dziękuję. Polecam Państwa firmę. Barbara
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane