Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 66, kod poczt. 31-128, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Ty również masz Problem Prawny? Skorzystaj z darmowej wyceny!

Darmowe porady prawne

 • Obowiązkowe składki - działalność gospodarcza

  Zarejestrowałem w tym miesiącu działalność gospodarczą. We wpisie figuruje data 26 czerwca jako dzień rozpoczęcia działalności. W tym samym dniu kończy mi się umowa o pracę. Jakie składki i w jakiej wysokości będę musiał z tego tytułu opłacić (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Czy dla powstania obowiązku ubezpieczeniowego decydujące znaczenie ma data podana w zaświadczeniu o wpisie do działalności gospodarczej, czy może jednak data podawana w zgłoszeniu do urzędu skarbowego w aktualizacji NIP-u, w przypadku gdy jest późniejsza?

 • Darowizna a przeniesienie posiadania

  W jaki sposób należy rozumieć i czym się różni darowizna od przeniesienia posiadania rzeczy?

 • Zbieg egzekucji

  Komornik sądowy prowadzi egzekucję z nieruchomości z wniosku wierzyciela - Banku. W niedługim czasie Urząd Skarbowy wszczął do tego samego dłużnika egzekucję z tytułu niezapłaconych podatków. Urząd Skarbowy przekazał tytuły wykonawcze komornikowi sądowemu do połączenia egzekucji (art. 773 kpc). Czy powinno być w tej sprawie postanowienie Sądu Rejonowego, który organ ma prowadzić egzekucję? Czy US sam może podjąć decyzję w tej sprawie (chodzi o egzekucję z nieruchomości)? Czy dłużnik może zaskarżyć takie przekazanie - bez postanowienia sądu - prowadzenia egzekucji do komornika sądowego, w świetle przepisu 773 (1) kpc par 2 - niejasne jest dla mnie to unormowanie.

 • Eksmisja lokatora z mieszkania

  Czy Urząd Miasta ma prawo wyrzucić obywatela zamieszkującego legalnie - w tym samym miejscu od lat powojennych - ze stałego miejsca zamieszkania? Jaka jest podstawa prawna?

 • Powierzchnia użytkowa w lokalu

  Mam pytanie dotyczące pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania. W 1994 roku spółdzielnia mieszkaniowa dokonując pomiaru powierzchni mieszkań nowowybudowanego budynku, posłużyła się normą PN-70 B-02365, zaś w roku 2004 na prośbę lokatora, rzeczoznawca zmierzył mieszkanie, tym razem wg normy PN-ISO 9836. Występuje różnica około dwa metry kwadratowe na niekorzyść lokatora. Moje pytanie więc brzmi: Czy w/w normy zostały prawidłowo użyte? Czy nie należało zastosować ustawowej definicji tzw. normy lokatorskiej z ustawy o ochronie praw lokatorów? Ponadto zapytuję jakie ustawy i rozporządzenia regulują tego typu postępowanie? Gdzie ewentualnie można uzyskać więcej informacji na ten temat?

 • Umowa kredytu dla obcokrajowca

  Czy obywatel Niemiec (ale zamieszkały w Polsce) może zaciągnąć w polskim banku kredyt? Jeśli tak, to czy może zabezpieczyć go posiadanymi akcjami (udziałami) w spółce polskiej i spółce niemieckiej (działającej w Niemczech wg tamtego prawa)?

 • Zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę mieszkaniową

  Czy wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć kredyt w banku (na remont dachu)? Jeśli tak, to jakich zabezpieczeń może zażądać bank i kto odpowiada za spłatę kredytu?

 • Ujawnienie danych osobowych dłużników

  Zarząd spółdzielni mieszkaniowej w materiałach na Zebranie Przedstawicieli podał do wiadomości imiona, nazwiska, adresy, kwoty zadłużeń (także spłaconych) oraz sygnatury spraw sądowych i stan postępowania. Wcześniej miało miejsce wywieszanie na klatkach schodowych budynków list dłużników (imiona, nazwiska, kwota zadłużenia lub nr lokalu i kwota zadłużenia przy wiszących - w większości pełnych - listach lokatorów). Jakie roszczenia przysługują osobom, których dane osobowe spółdzielnia przetwarza w sposób sprzeczny z ustawą o ochronie danych osobowych? Co mają zrobić, by w przyszłości nie naruszano ich dóbr osobistych (sprzeciw do spółdzielni - w jakiej formie, skarga do GIODO - kiedy i w jakiej formie, czego należy żądać, wystąpienie z powództwem cywilnym - w jakim trybie, czego miałoby dotyczyć powództwo)? W jakim terminie można skorzystać ze wszystkich wymienionych (lub innych dopuszczalnych) form dochodzenia swoich praw?

 • Zapis na sąd polubowny a wniesienie pozwu

  W umowie znajduje się zapis, że spory z niej wynikające rozstrzyga sąd polubowny. Czy oznacza to, że nie można wnieść pozwu do sądu powszechnego? Właściciel nieruchomości uznał, że umowa dzierżawy nieruchomości wygasła. Strony umowy mają na ten temat zdania odmienne. Czy wniesienie pozwu do sądu "zawiesza" wygaśnięcie umowy?

 • Jedność majątku spadkowego

  Przedmiotem sprawy spadkowej jest odrębny i wspólny majątek zmarłego. Spadkobiercy, dzieci zmarłego z pierwszego małżeństwa i druga żona (nie mieli wspólnych dzieci) dziedziczą po nim każdy w 1/4 części. Jak wyłączyć z masy spadkowej odrębny majątek zmarłego, który to majątek odziedziczył po swojej pierwszej żonie? Odrębny majątek to działka rolna, którą to nasza babcia, a pierwsza żona dziadka odziedziczyła po swoich rodzicach i wniosła do małżeństwa. Po śmierci babci działka ta postanowieniem sądu przypadła dziadkowi i jego dzieciom. Nie ma ustanowionego aktu własności na tę działkę, stanowi ona współwłasność spadkobierców. Czy zasadny wydaje się zamiar wyłączenia z masy spadkowej wszystkiego co odziedziczył dziadek po pierwszej żonie? Jak należy przeprowadzić taką sprawę? Czy można na pierwszej sprawie spadkowej wystąpić o wyłączenie odrębnego majątku zmarłego?

 • Podjęcie zawieszonego postępowania - opłata

  W toku postępowania z wniosku o zezwolenie na złożenie do depozytu przedmiotu świadczenia, sąd, na podstawie art. 177 § 1pkt 6, zawiesił postępowanie. Jakie są możliwości podjęcia zawieszonego w tym trybie postępowania i jakie opłaty sądowe należy wnieść razem z wnioskiem o podjęcie takiego postępowania?

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  Pewna kobieta podała mnie do sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa, dziewczynę znałem 2 godziny, więcej jej nie widziałem, odnalazła mnie po 10 miesiącach i oznajmia, że jestem ojcem jej dziecka. Czy nieprzyjęcie wezwania do sądu może wywołać skutki prawne, wezwanie zostało wysłane na adres moich rodziców, ja natomiast tam nie mieszkam, czy rozprawa może się odbyć bez mojej obecności (jest to pierwsze wezwanie)? Czy sąd może tylko na podstawie zeznań świadków, których powoła matka, orzec o ojcostwie (znałem tą kobietę 2 godziny, a świadkowie są to koleżanki, które przebywały w tym samym lokalu)? Jeżeli oświadczę, że nawet z tą kobieta nie współżyłem, to czy sąd na podstawie takich zeznań świadków może zlecić badanie krwi? Jeżeli powołam się na to, że ta kobieta była już u kilku mężczyzn w celu odnalezienia ojca, czy sąd może wziąć to pod uwagę?

 • Sygnatura akt sądowych

  Bardzo proszę o odpowiedź, co oznacza skrót CRN występujacy przy orzecznictwie np. w postanowieniu z dnia 12.03.1975r. III CRN 456/74 przyjął, że przewidziany w art. 759 § 2 k.p.c. nadzór sądu nad postępowaniem egzekucyjnym dotyczyć może nie tylko strony formalnej, ale i merytorycznej......

 • Forma działu a własnościowe prawo do lokalu

  W 2001 r. po śmierci męża i po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku zawarłam z córką umowę o dział spadku, przekazując jej moje nabyte udziały w spadku, jakimi było prawo do własnościowego spółdzielczego lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to nie zostało zakupione od spółdzielni mieszkaniowej aktem notarialnym i nie posiada księgi wieczystej. Czy w tej sytuacji umowa, która została zawarta między nami w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jest ważna?

 • Ogłoszenie o zaległościach opłat czynszowych

  Czy zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w klatce schodowej budynku mieszkalnego informacji o zaległościach w opłatach czynszowych przypadających na poszczególne lokale mieszkalne (bez podawania danych osobowych, lecz wyłącznie numery lokali i kwoty zadłużenia) będzie zgodne z prawem? Ma to być tylko forma wpływania na mieszkańców, którzy zalegają z opłatami.

 • Rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych

  Zamierzam nabyć spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego od osoby, której przysługuje to prawo. Osoba ta założyła na mieszkanie odrębną księgę wieczystą. Co chroni mnie jako nabywcę przed ewentualną nieuczciwością, lub niedbalstwem sprzedającego? Czy np. chroni mnie samo dokonanie wglądu do ksiąg w sądzie, a jeżeli tak to czy uzyskam z sądu jakiś dokument potwierdzający, że określonego dnia dokonałem wglądu? Jeżeli wgląd mnie nie chroni, to czy chroni mnie odpis z księgi i w jakim zakresie? Wiadomo, że odpis uzyskuje się wg stanu na określony dzień, a notarialna transakcja kupna odbywa się po tej dacie.

 • Skierowanie egzekucji do wybranego majątku

  Wierzyciel zataił przed sądem fakt posiadania przeze mnie akcji jego firmy. Stanowią one ok. 50 procent mojego zobowiązania wobec firmy. Czy w tej sytuacji mogę złożyć powództwo przeciwegzekucyjne?

 • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

  Czy obowiązuje jakiś termin przeprowadzenia sprawy spadkowej po zmarłym? Minęło 12 lat od śmierci ojca. Jego żona /druga/ nie przeprowadziła sprawy spadkowej. Obecnie również nie żyje. Zmarła 4 lata temu. Jak przedstawia się sprawa zrzeczenia się prawa do spadku po takim okresie?

 • Przedłużony okres zasiłkowy

  Za kilka dni odbędzie się sprawa sądowa o przywrócenie renty. Biegli stwierdzili, że stan mojego zdrowia się pogorszył i uznali mnie za częściowo niezdolnego do pracy na okres 12 miesięcy. W chwili obecnej jestem na chorobowym od 04.02.2004 r. Czy będąc na rencie przysługiwałby mi przedłużony okres zasiłkowy?

 • Podstawa prawna przestępstwa zniesławienia

  Na jakie paragrafy KK można się powołać w składaniu pozwu o zniesławienie? Jakie informacje muszą być w pozwie zawarte (ewentualnie wzór pozwu)?

< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 1
 • 0
 • 4
 • 7
 • 5
 • osób

Opinie naszych klientów

 • bozena

  ocena usługi:

  Z porad e-prawnik korzystamjuż drugi raz..Podobnie jak w 2013r tak i teraz otrzymałam fachową opinię ,piszą w sposób zrozumiały i tak jak piszą nie pobierają dodatkowych opłat za kolejne pytania w sprawie.Odpowiadają szybko i są godni polecenia. Bożena
 • Barbara

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo, za bardzo wyczerpującą odpowiedz na moje pytanie,jestem zadowolona z tej formy porady prawniczej,na pewno skorzystam jeszcze z usług prawników pracujących na tym portalu.Z poważaniem Barbara Adamczyk
 • Barbara Stusińska

  ocena usługi:

  Dziekujęza profesjonalną opinię oraz rzetelnie wykonaną pracę przez E-PRAWNIK Polecam w 100% Barbara
 • Juliusz

  ocena usługi:

 • Iwona

  ocena usługi:

  Dziękuję za szybką i zrozumiałą odpowiedź. Naprawde polecam!!!
 • ANETA

  ocena usługi:

  Witam. Bardzo jestem zadowolona z Państwa porady. Teraz jestem pewniejsza i bardziej stanowcza. Bardzo szczegółowo opisana sprawa. Dziękuję
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za profesjonalną i czytelną opinię prawną, która wyjaśniła wszystkie moje wątpliwości. Polecam wszystkim !!! Pozdrawiam wszystkich prawników. Anna
 • Janusz Prager

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia,poparta aktami prawnymi.Polecam Janusz
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Dziekuje za wyczerpujaca opinie.Mam malo czasu na zajmowanie sie swoimi sprawami,a przez internet jest to super sprawa,dostaje wiadomosc do domu bez szukania kancelarii prawnych.Otrzymalam odpowiedz na poziomie jakiego oczekiwalam,jeszcze raz bardzo dziekuje. Z powazaniem. Jolanta
 • Daniela

  ocena usługi:

  Rzeczowa opinia, będę polecać innym usługi e-prawnik
 • Lucyna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy. W mojej małej miejscowości wiedza prawnicza adwokatów, notariuszy a przede wszystkim Referendarza KW ma wiele do życzenia. Poprostu Ci ludzie nie znają prawa ! Opinia prawna, którą otrzymałam była rzetelna i fachowa. Dalsza pomoc okazała się b.profesjonalna, dzięki czemu moja sprawa zakończyła się dla mnie pomyślnie -:) Wygrałam ! Jestem wdzięczna i każdemu polecam korzystanie z biura e-prawnik. Pozdrawiam z wyrazami szacunku. Lucyna
 • Monika

  ocena usługi:

  Bardzo obszerna ocena : rzeczowa, konkretna, wyczerpująca wszystkie prawne opcje. Przynajmniej z mojego punktu widzenia..Poziom świadczonych usług jest niewątpliwie wysoki.Czas oczekiwania na wycenę jest stosunkowo krótki jak również oczekiwanie na opinię prawną.Cena jest przystępna i na pewno adekwatna do jakości świadczonych usług.Kontakt z biurem klienta jest nienaganny. Pełen szacunek dla potencjalnego klienta.Polecam skorzystanie z usług prawników z e-prawnik.pl.
 • Teresa

  ocena usługi:

  Dziękuję za rzetelną opinię. Jest zrozumiała i poparta podstawą prawną. W przyszłości w razie kłopotów prawnych zapewne skorzystam z Państwa usług. Teresa
 • Halina

  ocena usługi:

  Dziekuję za wyczerpujące informacje - są zrozumiałe i poparte odpowiednią podstawą prawną. Jestem bardzo zadowolona.Polecam tę firmę innym.Powodzenia. Halina
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Opinia bardzo profesjonalna. Rozwiewa wszystkie wątpliwości. Gorąco polecam!!!
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Korzystam z usług e-prawnik od dość dawna i jak dotychczas nie zawiodłem się. Polecam - Andrzej
 • czarodziejka42

  ocena usługi:

  profesjonalna i rzeczowa opinia . Pollecam .


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane