Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: Oakmoss

 • Login: Oakmoss
 • Data rejestracji: 2009-11-12
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 49 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty Oakmoss

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Rodzice i dzieci obowiązani są do wzajemnego szacunku i wspierania się. Od uzyskania pełnoletniości nie pozostajesz pod władzą rodzicielską. Uzyskanie pełnoletniości samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego. Masz prawo domagania się dostarczenia środków utrzymania, a miarę potrzeby środków wychowania, a ojciec jest obowiązany to żądanie zaspokoić. Są to usprawiedliwione potrzeby Ciebie, jako uprawnionej. „Środki utrzymania” to: normalne, bieżące potrzeby w postaci: pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, leków, itp. „Środki wychowania” obejmują powinność starań o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, w tym stworzenie możliwości wykształcenia a nawet zapewnienia dostępu do dóbr kultury. Wypełnienie tego obowiązku może przybrać postać świadczeń dobrowolnych („jedzenie i dach nad głową” to tylko część), jak i określonych w następstwie dochodzenia ich przed sądem. Właściwy jest tu tryb procesowy, czyli wniesienie pozwu.

  Zobacz cały wątek: Alimenty od rodzica, z którym się mieszka

 • Przez umowę darowizny darczyńca, zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, umowa musi być bezwzględnie zawarta w formie aktu notarialnego (art. 155 kodeksu cywilnego). W umowie, którą należy spisać przed notariuszem, powinny być zawarte: oznaczenie stron umowy, przedmiot świadczenia oraz koszty sporządzenia aktu. Podstawę umowy stanowi art. 888 kodeksu cywilnego. Od darowizny pobiera się podatek wg stawek wyznaczonych w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także taksę notarialną, której stawka jest wyznaczona treścią § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Przykładowo, jeśli wartość nieruchomości mieści się w przedziale 60 tys. - 1 mln złotych, taka maksymalna stawka może wynieść 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki ponad 60 tys. zł. Podatek od darowizny od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (m. in. dzieci), jeśli kwota nadwyżki podstawy opodatkowania wynosi minimum 20 556 zł, wynosi 822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł. Umowa podlega też opodatkowaniu podatkiem w zakresie uregulowanych w art.1 ust 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Zobacz cały wątek: Przepisanie nieruchomosci

 • Przez umowę darowizny matka, jako darczyńca, zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem własnego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Brak zachowania takiego rygoru co do formy, powoduje iż umowa staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Jednakże jeżeli przedmiotem świadczenia jest np. nieruchomość bezwzględnie wymagana jest forma aktu notarialnego (art. 155 kodeksu cywilnego). W umowie, którą należy spisać przed notariuszem, powinny być zawarte: oznaczenie stron umowy, przedmiot świadczenia oraz koszty sporządzenia aktu. Podstawę umowy stanowi art. 888 kodeksu cywilnego. Od darowizny pobiera się podatek wg stawek wyznaczonych w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn, a także taksę notarialną, której stawka jest wyznaczona treścią § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Umowa podlega też opodatkowaniu podatkiem w zakresie uregulowanych w art.1 ust 1 pkt 1 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

  Zobacz cały wątek: prośba o odpowiedź

 • Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan współwłaścicielem nieruchomości budynkowej w części ułamkowej. Do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, iż dom przysługuje rodzeństwu niepodzielnie – jedno i to samo prawo własności przysługuje więcej niż jednej osobie. W zasadzie każdy ze współwłaścicieli jest obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną. Zarząd polega na aktywnym, w miarę istniejących potrzeb, udziale w podejmowaniu decyzji dotyczących rzeczy wspólnej – w zakresie administrowania nieruchomością, podejmowania decyzji o remontach, pobieraniu dochodów, ponoszenia związanych z tym wydatków i ciężarów. Rozwiązaniem optymalnym jest zgodne określenie zarządu przez samych współwłaścicieli na podstawie umowy w dowolnej formie. Tutaj na podstawie umowy ustnej, jak rozumiem, został ustalony sposób zarządu oraz korzystania z nieruchomości. Na mocy art. 205 k. c. współwłaściciel sprawujący zarząd rzeczą wspólną może żądać od pozostałych współwłaścicieli wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi jego pracy. Wobec powyższych rozważań, w razie sprzedaży domu, kwota uzyskana może zostać podzielona w stosunku do przypadających udziałów z obowiązkiem spłaty współwłaściciela, który ponosił koszty utrzymania domu.

  Zobacz cały wątek: Obowiązki współwłaściciela

 • Według wskazań kodeksu cywilnego, dotyczących zawarcia umowy przedwstępnej, powinna ona zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. W przypadku współpracy z przedsiębiorstwami w celu prowadzenia księgowości, wydaje się w tym miejscu najodpowiedniejsza umowa zlecenia. Wobec tego przedwstępna umowa zlecenia, winna zawierać:

  • oznaczenie stron umowy;

  • oświadczenie stron, iż zobowiązują się zawrzeć umowę zlecenia (zwanej dalej umową przyrzeczoną), na następujących warunkach (tutaj określenie ich, np.: rodzaj umowy, miejsce wykonywania zlecenia, wymiar czasowy, wynagrodzenie, termin rozpoczęcia);

  • podanie terminu zawarcia umowy przyrzeczonej, z możliwością określenia kary umownej w razie niezawarcia jej;

  • zastrzeżenie formy dla zmiany treści umowy (np. w formie pisemnej pod rygorem nieważności);

  • zakończenie, iż umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Można też zaznaczyć, że w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. Dodatkowym elementem w treści umowy może być warunek lub wyznaczenie prawa odstąpienia od umowy w określonym terminie.

  Zobacz cały wątek: Umowa przedwstępna na usługi księgowe

Więcej postów użytkownika Oakmoss


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane