Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: Weltreise

Ostatnie posty Weltreise

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • W niniejszej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 roku.
  Ustawa określa zasady przyznawania świadczeń, a także przepisy o egzekucji przyznanych świadczeń emerytalnych i rentowych.
  Zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt. 5 ustawy o emeryturach i rentach, ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu, także sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

  Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:  

  1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 - do wysokości 60 % świadczenia;  
  2) należności egzekwowanych związanych z:  
  a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,
  b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
  c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  do wysokości 50 % świadczenia;  
  3) innych egzekwowanych należności - do wysokości 25 % świadczenia.

  Potrącenia, z zastrzeżeniem art. 141, nie mogą przekraczać:

  1) 50 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają świadczenia wypłacane w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3 a także kwoty nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:
  zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,  
  ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,  

  zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach.

  2) 60 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  3) 65 % miesięcznego świadczenia - jeżeli potrąceniu podlegają należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.
  Emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń, z zastrzeżeniem ust. 2, w części odpowiadającej:

  1) 50 % kwoty najniższej emerytury lub renty - zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta (rencistę) świadczenia - przy potrącaniu:
  a) sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,  
  b)  należności alimentacyjnych potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,  
  c)  sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
  2) 60 % kwoty najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu świadczeń wypłacanych w kwocie zaliczkowej, a następnie kwoty świadczenia lub świadczeń podlegające rozliczeniu w trybie określonym w art. 98 ust. 3, kwot nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń z tytułu:  
  a) zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego za okres przed dniem wejścia w życie ustawy,  
  b) ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, wraz z odsetkami za zwłokę w ich spłacie,  
  c) zaopatrzenia określonego w odrębnych przepisach;  
  3) 20 % najniższej emerytury lub renty - przy potrącaniu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych - na wniosek dyrektorów tych placówek.

  Zobacz cały wątek: Czy komornik może zająć rente rodzinna ?

 • Art. 217. Kodeksu karnego wskazuje, iż:

   § 1. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

  § 2. Jeżeli naruszenie nietykalności wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego albo jeżeli pokrzywdzony odpowiedział naruszeniem nietykalności, sąd może odstąpić od wymierzenia kary.
   § 3. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.  
   
  Może jeszcze znaleźć zastosowanie 157 par. 2 k. k.:
  Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
    
  Pozdrawiam
  W.

  Zobacz cały wątek: Problem z teściową

 • Bzdura. Oczywiście, że może stanowić. Przykład? Orzeczenie SN z 25 kwietnia 2003 r., IV CKN 94/01: "w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego może służyć także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji". Myślę, że w postępowaniu karnym też nie byłoby problemów. Pozdrawiam W.

  Zobacz cały wątek: prawo do nagrania

 • Witam. Jest - wynika z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Kto nie dopełnia obowiązku, podlega ukaraniu zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń: Art. 147 § 1 kw Kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. Zawiadomienie na policję o popełnieniu wykroczenia. Pozdrawiam.W.

  Zobacz cały wątek: Prawo meldunkowe

Więcej postów użytkownika Weltreise


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane