Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: jedynytakicarol

 • Login: jedynytakicarol
 • Data rejestracji: 2010-08-04
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 80 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty jedynytakicarol

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Art. 945. § 1. k.c. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:  

  1) w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;  
  2) pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;  
  3) pod wpływem groźby.  
  § 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

  Zobacz cały wątek: jak unieważnić testament?

 • W następnej kolejności powinni dziedziczyć dziadkowie. Jeśli któryś z dziadków nie żyje, ale zostawił po sobie dzieci, to udział który by mu przypadł odziedziczą te dzieci (czyli rodzeństwo rodziców zmarłego spadkodawcy), a jeśli ich nie ma, to ten udział przypadnie pozostałym żyjącym dziadkom (art. 934 k.c.)

  Jeśli żaden z dziadków nie żyje i nie pozostawił po sobie żadnych dzieci, to dziedziczy gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeśli nie można jej ustalić - Skarb Państwa.

  Zobacz cały wątek: kto dziedziczy po kawalerze?

 • edit: *kontradyktoryjności (literówka)

  Zobacz cały wątek: jak wycofać świadka?

 • W procesie karnym nie ma powoda i pozwanego, sąd musi dążyć do ustalenia prawdy materialnej i może uwzględniać dowody nie tylko na wniosek, ale również z urzędu. Sąd zatem nie musi się przychylić do żadania o cofnięcie wniosku.

   

  Jeśli chodzi o proces cywilny, to odbywa się on na zasadzie skontradyktoryjności (sporu między stronami) i strony mogą swobodnie cofać zgłaszane przez siebie wnioski dowodowe.

  Zobacz cały wątek: jak wycofać świadka?

 • Art. 270. § 1 k.k. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

   

  Z przepisu tego wynika, że konieczny jest zamiar użycia dokumentu jako autentycznego. Jeżeli sprawca nie działa z takim zamiarem, a jedynie np. w celu sprawdzenia swoich umiejętności plastycznych, to nie wypełnia znamion tego typu czynu zabronionego.

  Warto jednak na tak podrobionym dokumencie umieścić jakiś znak, który jasno wskazuje, że nie jest to autentyczny dokument.

  Zobacz cały wątek: czy można legalnie podrabiać dokumenty?

 • Na mocy art 387 k.p.k. oskarżony może zgłosić wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku.

  Powinien Pan zatem otrzymać zawiadomienie z sądu wraz z pouczeniem.

  Sprzeciw pokrzywdzonego wobec skrócenia rozprawy na podstawie art. 387 kpk nie jest ograniczony żadną formą, zatem może być zgłoszony na piśmie bądź ustnie do protokołu rozprawy. Termin złożenia takiego oświadczenia upływa z chwilą uwzględnienia przez sąd wniosku oskarżonego, jeśli pokrzywdzony był poprzednio prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy i uprzedzony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego wniosku, o jakim mowa w tym przepisie. (Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie  z dnia 28 grudnia 2007 r.  II Ka 527/2007)

  Zobacz cały wątek: czy warto to robić?

 • Warto też pamiętać, że wspólnie mogą przysposabiać tylko małżonkowie. Zatem jeśli z obecnym partnerem nie pozostaje Pani w związku małżeńskim, to z chwilą gdy on przysposobi Pani dziecko, straci Pani władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem.

  Zobacz cały wątek: jak wygląda przysposobienie?

 • Do przysposobienia jest potrzebna zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. (art 119 k.r.o.)

  Przy zawieszeniu władzy rodzicielskiej nadal potrzebna jest zgoda rodzica na przysposobienie.

  Ewentualnie możliwe jest staranie się o pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeśli zachodzą ku temu przesłanki (art. 111 k.r.o.) i np. przeszkoda w sprawowawniu władzy ma charakter trwały, a nie przejściowy.

  Zobacz cały wątek: jak wygląda przysposobienie?

 • Tak, obowiązek alimentacyjny wynika tu z pokrewieństwa między ojcem i dzieckiem, więc po zawarciu małżeństwa przez matkę nic się w tej kwestii nie zmieni. Wyjątkiem będzie sytuacja, jeśli nowy mąż matki przysposobi jej dziecko, wówczas to on - a nie biologiczny ojciec - będzie zobowiązany do alimentacji względem dziecka.

  Zobacz cały wątek: alimenty

 • Zgodnie z art. 58 § 3 k.r.o. (74)na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

  Zobacz cały wątek: rozwód a podział majątku

 • Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom, a jeśli jedno z nich nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych - wówczas przysługuje drugiemu z rodziców. Zatem jeśli ojciec dziecka jest pełnoletni, to jemu przysługuje władza rodzicielska. Rodzice, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych uczestniczą w sprawowaniu bieżącej pieczy nad osobą dziecka i w jego wychowaniu, chyba że sąd opiekuńczy ze względu na dobro dziecka postanowi inaczej.

  Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, ustanawia się dla dziecka opiekę. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Jeśli nie ustalono opiekuna w ten sposób, powinien to być ktoś pośród krewnych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców.

  Zobacz cały wątek: ciąża-niepełnoletnia

 • Najlepiej dogadać się z matką dziecka co do kontaktów z dzieckiem.

  Każdy z rodziców może złożyć do sądu wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy tym rodzicu, a także o ograniczenie władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Sądy zwykle chętniej przychylają się do wniosku matki o to, by pozostawić przy niej dziecko, choć oczywiście wszystko zależy od okoliczności sprawy, gdyż sąd zawsze kieruje się dobrem dziecka. W przypadku gdy dziecko zostanie przy matce, może pan złożyć wniosek o ustalenie kontaktów.

  Poza tym osoba przy której pozostaje dziecko może domagać się od drugiego rodzica świadczeń alimentacyjnych na to dziecko.

  Zobacz cały wątek: Prawa ojca

 • Możliwe jest nałożenie grzywny, ojciec może też złożyć wniosek o przymusowe odebranie dziecka.

  Lepiej złożyć do sądu wniosek o zmianę orzeczenia dotyczącego kontaktów, jeżeli są ku temu powody.

  Zobacz cały wątek: Widzenia

 • Wszystko zależy od tego, jak dokładnie kształtuje się zawarta między małżonkami umowa majątkowa. Istotny jest również fakt, czy wierzyciel wiedział o tej umowie, bowiem zgodnie z art. 471k.r.o. małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. Ciężar dowodu, że inna osoba wiedziała o zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej oraz jej rodzaju, spoczywa na małżonkach lub jednym z nich, którzy powołują się na zawarcie umowy.

   


  Zobacz cały wątek: DŁUGI MĘŻA

 • Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Jeżeli okoliczności te uległy zmianie, to na podstawie art. 138 k.r.o. można złożyć do sądu pozew o obniżenie alimentów i uzasadnić, że np. zmiejszyły się majątkowe możliwości zobowiązanego.

  Zobacz cały wątek: alimenty

 • Reguluje to art. 60 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

  Artykuł na ten temat można przeczytać tutaj: http://e-prawnik.pl/domowy/prawo-rodzinne/alimenty/artykuly/alimenty-po-rozwodzie.html

  Zobacz cały wątek: alimenty

 • Nie, pozew podpisuje tylko osoba, która go wnosi - czyli powód. Jeśli działa za niego pełnomocnik, to pozew podpisuje tylko pełnomocnik i dołącza udzielone mu na piśmie pełnomocnictwo od powoda.

  Zobacz cały wątek: Pozew o rozwód

 • Wszystko zależy od tego, z jakiego powodu został ustanowiony kurator. Jedym z częstszych przypadków jest częściowe ubezwłasnowolnienie osoby dla której ustanowiono kuratora - wówczas jeżeli ustały przyczyny takiego ubezwłasnowolnienia należy złożyć do sądu wniosek o jego uchylenie (art. 559 § 3 k.p.c.)

  Zobacz cały wątek: kurator

 • Zgodnie z art. 2161 k.p.c. sąd powinien wysłuchać dziecka w sprawach dotyczących jego osoby i uwzględnić jego zdanie i rozsądne życzenia. Podobnie stanowi art. 576 § 2 k.p.c. 

  Zobacz cały wątek: 16 lat

 • Małżonkowie zobowiązani są wspierać się wzajemnie i dostarczać sobie nawzajem środków do utrzymania. Możliwe jest w takim wypadku powództwo z art 27 k.r.o. o zaspokojenie potrzeb rodziny (zwłaszcza jeżeli kobieta musi również wychowywać ich wspólne dzieci), Powództwo to wytacza się na takiej samej zasadzie jak powództwo o alimenty.

  Zobacz cały wątek: alimenty

 • Reguluje to art 180 kodeksu pracy. Długość urlopu jest uzależniona od tego, ile dzieci kobieta urodziła w czasie jednego porodu. Przy jednym dziecku jest to 20 tygodni, przy pięciorgu i więcej może to być nawet 37 tygodni.

  Co najmniej 2 tygodnie urlopu macierzyńskiego mogą przypadać przed przewidywaną datą porodu. 

  Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni można zrezygnować z pozostałej części.

  Po wykorzystaniu całego urlopu macierzyńskiego można złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (Art. 1821k.p.), do 6 tygodni przy jednym dziecku lub do 8 tygodni przy większej ilości dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

  Po urlopie macierzyńskim możliwy jest także urlop wychowawczy.

  Zobacz cały wątek: urlop macierzynski-ile?

 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

  Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.  


  § 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

  § 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. 

  Zobacz cały wątek: sprawa o alimenty na matkę

 • Należy złożyć do sądu pismo procesowe o wycofaniu powództwa o alimenty za zgodą pozwanego i dołączyć jego zgodę. Postępowanie zostanie wówczas umorzone.

  Zobacz cały wątek: Alimenty-zaprzestanie

 • Zgodnie z Art. 11033 k.p.c. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zatem jeśli dziecko ma miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Polsce, to będzie to sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub stałego pobytu dziecka. W pozwie trzeba jednak wskazać adres zamieszkania pozwanego.

  Zobacz cały wątek: alimenty od obcokrajowca

 • Może dojść do umorzenia, ale tylko jeśli zgodzi się na to osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy.

  Poza tym możliwe jest też powództwo o zmniejszenie alimentów w razie zmiany stosunków, na podstawie których wydano orzeczenie lub zawarto umowę dotyczącą alimentów (art. 138 k.r.o.). Zmiana ta może objąć też okres przed wytoczeniem takiego powództwa, jeśli już wtedy spełniona była wymieniona wyżej przesłanka zmiany stosunków.

  Zobacz cały wątek: umożenie alimentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane