Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Cześć,

  pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się outsourcingiem i rekrutacją kadry. Miałem następujące zapisy w umowie:

  6. WYŁĄCZNOŚĆ, ZAKAZ DZIAŁALNOŚCI KONKURENCYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ  6.1. W okresie obowiązywania umowy o pracę, Pracownik zobowiązuje się do świadczenia pracy wyłącznie na rzecz Pracodawcy, chyba że Pracodawca udzieli pisemną zgodę na świadczenie tych usług także na rzecz innych podmiotów. W przypadku zgody Pracodawcy, świadczenie takich usług nie może w żadnym przypadku kolidować z należytym wykonywaniem obowiązków objętych Umową.

  6.2. Pracownik zobowiązuje się, iż w okresie obowiązywania Umowy i 6 miesięcy po jej zakończeniu nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Pracodawcę.

  6.3. Za działalność konkurencyjną (interesy konkurencyjne) uważa się działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje działalność pokrywającą się z zakresem przedmiotu działalności przedsiębiorstwa Pracodawcy. Działalność konkurencyjna może odbywać się poprzez:

  a) prowadzenie we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej działalności konkurencyjnej;

  b) uczestniczenie jako wspólnika w spółkach osobowych lub kapitałowych prowadzących działalność konkurencyjną, w tym w spółkach, będących kontrahentami Pracodawcy, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi, w ilości, wraz z dotychczas posiadanymi, nie większej niż uprawniającej do 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

  c) pełnienie funkcji członka organów, prokurentów lub innych pełnomocników oraz doradców przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną, w tym podmiotów, będących kontrahentami Pracodawcy;

  d) występowanie w charakterze agenta przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną, w tym podmiotów, będących kontrahentami Pracodawcy;

  e) świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło lub na jakiejkolwiek innej podstawie (w tym bezumownie), na rzecz jakiegokolwiek podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną, w tym na rzecz kontrahentów Pracodawcy.

  6.4. Pracownik zobowiązuje się że w czasie obowiązywania Umowy i 12 miesięcy po zakończeniu jej obowiązywania, nie będzie świadczyć ani proponować Kontrahentom Pracodawcy świadczenia jakichkolwiek usług, z pominięciem Pracodawcy, bez względu na podstawę prawną świadczenia tych usług, ani też w żaden sposób pośredniczyć w świadczeniu lub proponowaniu takich usług przez inne podmioty.

  6.5. Pracownik zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania Umowy i 24 miesięcy po zakończeniu jej obowiązywania, nie będzie zatrudniać ani proponować zatrudnienia pracownikom i współpracownikom Pracodawcy, bez względu na podstawę prawną tego zatrudnienia, ani też w żaden sposób pośredniczyć w zatrudnianiu lub proponowaniu takiego zatrudnienia przez inne podmioty.

  6.6. Z tytułu zakazu konkurencji lub podjęcia czynności konkurencyjnych, o którym mowa w ustępie 6, Pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 25% wynagrodzenia podstawowego. Odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach.

  6.7. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji lub podjęcia czynności konkurencyjnych Pracownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz Pracodawcy karę umowną w wysokości 50.000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.

  6.8. Pracownik może zostać zwolniony z zakazu konkurencji lub podjęcia czynności konkurencyjnych w przypadku pisemnej zgody wyrażonej przez Pracodawcę.

  6.9. Pracodawca ma prawo do jednostronnego odstąpienia od zakazu konkurencji lub podjęcia czynności konkurencyjnych, co jest równoznaczne z ustaniem obowiązku Pracodawcy wypłacania Pracownikowi odszkodowania, określonego w ust. 6.6. oraz zwolnieniem Pracownika z kary umownej, określonej w ust. 6.7.


  Pytanie - jaki okres jest wiążący w tym wypadku? 6.2? Gdyby się głębiej zastanowić to 6.4 i 6.5 jest dla mnie ograniczeniem za które powinienem dostawać odszkodowanie.

  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

 

Dodaj post na forum:

Porady prawne e-prawnik.pl:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane