Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1663/11 25.10.2012 Turystyka "Zwrotu wpłaconej przez klienta ceny imprezy po odliczeniu kwot potrąconych zgodnie z punktem 2 § 7 biuro dokonuje w terminie 14 dni od dnia rezygnacji przez klienta z imprezy. Od zwracanych kwot nie należą się klientowi odsetki"
XVII AmC 1660/11 25.10.2012 Turystyka "Klient w terminie trzech dni od zawiadomienia dokonanego przez biuro lub gdy zmiana warunków nastąpi w okresie trzech dni do rozpoczęcia imprezy niezwłocznie powinien w formie pisemnej (listem poleconym, faksem lub mailem) poinformować biuro czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy, czy też na skutek proponowanych zmian odstępuje od umowy za zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń. Brak odpowiedzi klienta w tym terminie oznacza przyjęcie przez klienta nowych warunków umowy"
XVII AmC 956/11 25.10.2012 Handel elektroniczny "Za nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie APTEKI, APTEKA nie ponosi odpowiedzialności"
XVII AmC 5391/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Wypowiedzenie umowy, nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu Abonentowi jakichkolwiek opłat, w szczególności nie wiąże się ze zwrotem opłaty aktywacyjnej"
XVII AmC 5401/11 25.10.2012 Inne usługi "Doręczenia są skuteczne pod ostatnim adresem wskazanym przez Abonenta"
XVII AmC 5814/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody Abonenta wynikłe podczas korzystania z jego usług"
XVII AmC 5815/11 25.10.2012 Usługi internetowe "W żadnym wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z usług Operatora"
XVII AmC 5816/11 25.10.2012 Usługi internetowe "Za zgłoszony brak dostępu do usług operatora powyżej 24 godzin z winy operatora, nie spowodowany przypadkami wymienionymi w § 6, Abonentowi przysługuje rabat w wysokości 1/30 miesięcznego abonamentu za każdy dzień awarii"
XVII AmC 5437/11 25.10.2012 Inne usługi "W przypadku wystąpienia przerwy w świadczonej usłudze, powstałych z winy Operatora i trwających przez okres dłuższy jednorazowo niż trzy dni robocze, abonamentowi przysługuje obniżenie opłaty abonamentowej o kwotę równą 1/30 wysokości opłaty abonamentowej za każdy dzień wystąpienia w/w przerwy"
XVII AmC 5342/11 25.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z usług dostępnych w ramach Serwisów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dostawcy"
XVII AmC 2183/12 18.10.2012 Usługi internetowe "Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez Abonenta, będące następstwem korzystania lub niemożności korzystania z Usług nawet, jeżeli Usługodawca został poinformowany o możliwości zaistnienia takich szkód"
XVII AmC 2183/12 18.10.2012 Usługi internetowe "Usługodawca nie odpowiada za szkody polegające na utracie korzyści przez Abonentów"
XVII AmC 2183/12 18.10.2012 Usługi internetowe "W przypadku poważnej usterki i braku dostępu do sieci przez okres ciągły dłuższy niż 24 godziny, abonament miesięczny jest pomniejszany o 1/30 abonamentu miesięcznego za każdą dobę, licząc od chwili zgłoszenia awarii u Usługodawcy"
XVII AmC 2183/12 18.10.2012 Usługi internetowe "Z przyczyn technicznych Usługodawca może czasowo przerwać świadczenie usług na rzecz Abonenta"
XVII AmC 4142/12 18.10.2012 Usługi internetowe "Zwrot opłat nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym jednego miesiąca łączny czas przerw był krótszy niż 48 godzin"
XVII AmC 950/11 18.10.2012 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Dekordia Magdalena Strus ul. Racławicka 30/85, 21-040 Świdnik"
XVII AmC 2414/11 18.10.2012 Handel elektroniczny "Nie ma możliwości zwrotu towaru. Każdy produkt jest wystarczająco opisany, posiada 2 zdjęcia, w tym zbliżenie produktu. Ewentualna wymiana jest możliwa w przypadku gdy klient opisze w e-mailu szczegółowe przyczyny zwrotu, ale decyzja o przyjęciu zwrotu należy do sprzedającego"
XVII AmC 5491/11 17.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Dostawca usług ma prawo ograniczyć możliwość wykonywania pewnych czynności przez Abonentów (dotyczy to uruchamiania programów, nawiązywania połączeń z innymi systemami, odczytu lub zapisu zbiorów danych), o ile jest to uzasadnione ważnymi względami technicznymi, ekonomicznymi lub prawnymi"
XVII AmC 5492/11 17.10.2012 Usługi telekomunikacyjne "Z ważnych przyczyn Dostawca usług ma prawo do wprowadzenia ograniczenia ruchu w sieci dostępowej polegające na ograniczeniu ilości przesyłanych danych, ograniczenia współbieżności określonych usług, zablokowanie dostępu do pewnych usług lub ustalenia priorytetów w dostępie do poszczególnych usług. Ograniczenia takie mogą zostać wprowadzone bez wcześniejszego powiadomienia Abonenta"
AmC 5238/11 17.10.2012 Usługi bankowe "Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /raty/ kredytu lub odsetek - 7,5 zł od każdego wysłanego wezwania"
XVII AmC 1821/12 17.10.2012 Turystyka "W takich przypadkach z zastrzeżeniem rezygnacji z pkt 4, Biuro dokona następujących potrąceń od osoby: a) 10% w przypadku rezygnacji powyżej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy, b) 20% ceny imprezy w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 29 a 20 dniem przed jej rozpoczęciem, c) 45% ceny w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 19 a 10 dniem przed jej rozpoczęciem, d) 75% ceny w przypadku rezygnacji w okresie pomiędzy 9 a 7 dniem przed jej rozpoczęciem, e) 90% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 6 dnia poprzedzającego rozpoczęcie imprezy"
XVII AmC 1821/12 17.10.2012 Turystyka "Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby Biura"
AmC 5243/11 17.10.2012 Usługi bankowe "Za realizacje tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych - 0,5 % kwoty zajętej"
AmC 5205/11 17.10.2012 Usługi bankowe "Opłata za sporządzenie i wysłanie lub doręczenie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek - od każdego wezwania - 20 zł"
AmC 5206/11 17.10.2012 Usługi bankowe "Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, po uplywie terminu spłaty zadłużenia (za każdy wysłany monit) - 10 zł"
AmC 5207/11 17.10.2012 Usługi bankowe "Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - 10 zł"
XVII AmC 5113/11 17.10.2012 Inne usługi "Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę"
AmC 719/12 17.10.2012 Handel elektroniczny "Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu (paragonem lub fakturą), a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania"
AmC 717/12 17.10.2012 Handel elektroniczny "Ewentualne reklamacje powstałe w czasie użytkowania po zamontowaniu produktu należy kierować bezpośrednio do producenta - na podstawie gwarancji, która znajduje się razem z produktem"
AmC 718/12 17.10.2012 Handel elektroniczny "Pieniądze zwracane są w ciagu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Teraz już nie muszę szukać w internecie zbioru 1000 porad z 1000 różnych przypadków. Otrzymałem pisemną poradę dużo szybciej niż oczekiwałem, wszystko napisane zrozumiałym językiem. Jak najbardziej polecam
 • Jerzy

  ocena usługi:

 • Monika Szulim

  ocena usługi:

  Bardzo szczegółowe rozpisane możliwości, przystępna cena i czas oczekiwania, bez wychodzenia z domu, SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
 • malgorzata

  ocena usługi:

  Profesjonalna obsługa,jestem bardzo zadowolona,polecam
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Opinia wykonana rzetelnie, w terminie i za przystępną cenę. Uzyskałam zrozumiałe odpowiedzi na moje pytania. Zachęcam do korzystania z usług e-prawnik.pl
 • Karolina

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z udzielonej mi pomocy prawnej. Dziękuję
 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję - profesjonalna opina z powołaniem się na przepisy Dostałam również wskazanie innej możliwości rozstrzygnięcia sporu. Mój problem został b.szczególowo i precyzyjnie wyjaśniony. POLECAM
 • Krzempek. J.

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo! Pełen profesjonalizm! Polecam w 100%!
 • Rafał

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z porady. Dziękuję
 • Marcin L.

  ocena usługi:

  Wszystko poszło sprawnie i profesjonalnie, polecam jak najbardziej!
 • Laskowski Piotr

  ocena usługi:

  Polecam!!!
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Usługa została zrealizowana zgodnie z oczekiwaniami, na konkretny problem dostałam konkretne wyjaśnienie z powołaniem się na zapisy prawne. Jestem zadowolona i polecam współpracę z Prawnikami. Dziękuję za pomoc.
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  Dziękuję, bardzo profesjonalna i satysfakcjonująca opinia, która mnie bardzo uspokoiła. Polecam!
 • Marcin

  ocena usługi:

  Jestem pozytywnie zaskoczony odpowiedzią na moje pytanie. Dostałem jasne i klarowne wyjaśnienie przepisów. Bardzo przystępna zaproponowana cena. Podchodziłem sceptycznie do tego portalu. Serdecznie wszystkim (szczególnie tym, którzy się wahają) Polecam. Napewno wykorzystam ten portal jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona z opinii. Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Szybki kontakt.Precyzyjna odpowiedż .Pełne zadowolenie z usługi.Cena do przyjęcia,nie odbiega od opłat za poradę w innych kancelariach .Polecam!!!!
 • Małgorzata Felich

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane