Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 1281/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Warunkiem przyjęcia zwrotu jest złożenie oświadczenia na piśmie oraz odesłanie produktu we właściwym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, w stanie nienaruszonym, bez żadnych śladów użytkowania na adres: MILITARY ZONE sklep, 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10."
XVII AmC 1323/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu"
XVII AmC 436/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Spółka zastrzega, że przedstawione na stronie zdjęcia, a zwłaszcza trójwymiarowe rysunki wykonane techniką komputerową należy traktować jako zdjęcia przykładowe i mogą one odbiegać co do kształtu i koloru od rzeczywistego wyglądu towaru. Nie stanowi to podstawy do uznania reklamacji"
XVII AmC 759/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Postanowienia końcowe 3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny."
XVII AmC 727/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Wraz z odsyłanym produktem należy odesłać dowód zakupu, którym jest faktura VAT lub paragon oraz w oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (numer konta i nazwa banku)."
XVII AmC 305/16 28.12.2016 Inne usługi "Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w sytuacji gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "W przypadkach, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 powyżej Abonent nie może żądać odszkodowania za przerwę w świadczeniu usług po upływie 12 miesięcy od zdarzenia uzasadniającego roszczenie o odszkodowanie oraz za okres przerwy dłuższy niż 12 miesięcy"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "W szczególności POLKOMTEL może żądać wpłaty kaucji w poniższych wypadkach: (?)"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "W szczególności POLKOMTEL może żądać wpłaty kaucji w poniższych wypadkach: (?) c. nie wywiązywania się lub nie wywiązywania się przez Klienta/Abonenta z obowiązków wynikających z innej umowy zawartej z POLKOMTEL lub innym podmiotem"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "POLKOMTEL ma prawo wezwać Klienta/Abonenta do uiszczenia kaucji za każdym razem w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "Wysokość kaucji nie przekroczy jednorazowo kwoty 7600 zł dla każdej karty SIM"
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "Kaucja podlega zwrotowi w terminie ustalonym z Klientem/Abonentem w momencie żądania kaucji przez POLKOMTEL, chyba że nastąpi okoliczność o której mowa w ust. 9 poniżej. POLKOMTEL ma prawo zatrzymać kaucję przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące, licząc od dnia uiszczenia kaucji przez Abonenta, chyba że wcześniej nastąpi rozwiązanie umowy, o ile nie będą zachodzić przesłanki określone w ust. 9 poniżej."
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zaprzestania świadczenia usług (w szczególności usług roamingu) lub odmowy umożliwienia skorzystania przez Abonenta z usług określonych w cenniku lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług, jeżeli Abonent odmówił wpłaty kaucji lub przekroczył wyznaczony termin na jej wpłatę."
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "Abonent zobowiązany jest niezwłocznie telefonicznie poinformować Dział Obsługi Klienta POLKOMTEL o zagubieniu lub kradzieży karty SIM. POLKOMTEL potwierdza przyjęcie tej informacji i niezwłocznie zawiesza świadczenie wszelkich usług na 7 dni."
XVII AmC 2964/14 28.12.2016 Usługi telekomunikacyjne "Po upływie 7 dni liczonych od dnia następnego po dniu zgłoszenia faktu kradzieży lub zagubienia, następuje automatyczne uruchomienie usług znajdujących się na karcie SIM Abonenta, za skutki którego POLKOMTEL nie ponosi odpowiedzialności."
XVII AmC 3106/14 28.12.2016 Inne usługi "W przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie, o którym mowa w § 8 ust. 24a) powyżej w czasie trwania umowy, PBKM zastrzega sobie prawo do powiększania opłat wynikających z Umowy o obowiązującą stawkę podatku. W przypadku zaistnienia zmiany przepisów uzasadniającej podniesienie opłat z tytułu przechowywania PBKM poinformuje pisemnie rodziców o zaistniałych zmianach prawa i wysokości podwyżki, załączając odpowiedni aneks do umowy. Rodzice mają prawo w terminie 30 dni od dnia otrzymania takiego zawiadomienia rozwiązać umowę w formie pisemnej lub podpisać załączony aneks i odesłać jeden jego egzemplarz do PBKM. W razie braku oświadczenia, jak i odesłania egzemplarza aneksu, PBKM uzna, że rodzice mają wolę kontynuowania umowy, a zapłata kolejnej faktury zgodnie ze stawkami uwzględniającymi podwyżkę będzie uznawana równoznacznie z faktycznym przystąpieniem do aneksu."
XVII AmC 1990/14 28.12.2016 Handel elektroniczny "W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych bądź zamówień wzbudzających wątpliwości sklep quader.pl zastrzega sobie prawo do anulowania i usunięcia zamówienia"
XVII AmC 730/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego covart.pl"
XVII AmC 845/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podawania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania ze sklepu internetowego Czyste Zęby.pl jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, aby usunął jego konto"
XVII AmC 513/16 28.12.2016 Handel elektroniczny "W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, taśm lub stwierdzenia śladów otwierania przesyłki, prosimy nie odbierać przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z naszym sklepem lub przyjąć towar oznaczając niezgodność na liście przewozowym jednocześnie spisując protokół uszkodzenia przesyłki na specjalnym druku udostępnionym przez kuriera a następnie złożyć reklamację do naszego sklepu. Reklamacje składane do naszej firmy będą przyjmowane wyłącznie z protokołem spisanym podczas odbioru przesyłki i podpisanym przez kuriera."
XVII AmC 1340/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu."
XVII AmC 725/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "W przypadku odstąpienia od umowy klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów z dołączonym i oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT)."
XVII AmC 394/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia bez podania przyczyny."
XVII AmC 1239/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "W ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZKAŁADKA - Zgłoszenie reklamacyjne. Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić za transport w obie strony"
XVII AmC 115/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy."
XVII AmC 662/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, Poczty Polskiej."
XVII AmC 697/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Dostawa towarów: 4. (?) Sprzedawca zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy."
XVII AmC 930/16 21.12.2016 Handel elektroniczny "Wraz ze zwracanym towarem, należy zwrócić paragon fiskalny/oryginał faktury. (?) Zwrot pieniędzy nastąpi przelewem."
XVII AmC 1907/16 21.12.2016 Inne usługi "Przy anulacji rezerwacji w terminie 14 dni przed planowanym przyjazdem lub w przypadku braku przyjazdu, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w rezerwowanym terminie."
XVII AmC 1931/14 21.12.2016 Handel elektroniczny "Sklep Kaloszenosze.pl zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku niedostępności zamówionego towaru, o braku możliwości realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony drogą emailową w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia."
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 0
 • 2
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Rewelacja. Polecam wszystkim.
 • Dagmara

  ocena usługi:

  Bardzo dziekuje za szybka i profesjonalna odpowiedz .Polecam !
 • Zdzisław

  ocena usługi:

  Naprawdę polecam, szybko i sprawnie no i profesjonalnie, bardzo Państwu dziękuję. Pozdrawiam.
 • Urszula

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z wyczerpującej odpowiedzi. Opinia rzetelna i bardzo pomocna w dalszym działaniu. Polecam korzystanie z e-prawnika.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  O.K.
 • wojtek

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za usługę w pełni profesjonalną i uczciwą.Jestem zadowolony.Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu.Polecam was wszystkim.
 • dbj

  ocena usługi:

  Szybko merytorycznie i rzetelnie
 • Arletta

  ocena usługi:

  Szybko, sprawnie, rzetelnie. Polecam
 • Róża

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi e-prawnik.pl odpowiedź udzielona szybko, konkretnie, zrozumiale, polecam każdemu aby kierować tu pytania, na prawdę jest profesjonalizm. Ja dziękuję serdecznie.
 • Rozalia.

  ocena usługi:

  porada prawna była dokładna i wyczerpująca, jestem zadowolona.
 • Irena

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą opinię prawną. Profesjonalna pomoc prawna dodała mi pewności i przekonania w konkretnym działaniu. Polecam pomoc e-prawnika.
 • ewa

  ocena usługi:

  bardzo rzetelna i szczegółowa opinia zdecydowanie polecam korzystanie
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź i poradę prawną. Będę korzystać w przyszłości. Polecam.
 • Krystyna

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, profesjonalna, szybka i bardzo pomocna. Dziękuję.
 • Irena

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona z bardzo profesjonalnego i terminowego zalatwienia sprawy, z ktora sie zwrocilam do e-prawnikow. Polecam to biuro goraco wszystkim zainteresowanym.
 • Ewa

  ocena usługi:

  Bardzo dziękuję, opinia sporządzona w wyznaczonym terminie podparta obowiązującymi przepisami - profesjonalna. Z pewnością w przyszłości będę korzystać z Państwa usług bo to ogromna wygoda i oszczędność czasu. Ewa
 • Piotr i Małgorzata

  ocena usługi:

  Porady prawne na najwyższym poziomie. Wszystko klarowne i przejrzyste. Na pewno skorzystamy w przyszłości.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane