Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?O ile w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty zawarcia umowy nie zostanie utworzony Fundusz Gwarancja zwróci Wstępującemu kwotę opłaty przygotowawczej, rewaloryzowaną o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Brak wpłaty raty kompletnej w danym miesiącu lub nie wpłacenie jej w wyznaczonym przez Gwarancja terminie, pozbawia Inwestora Funduszu uczestnictwa w danym akcie operacyjnym poprzez cofnięcie przyznanego towaru. Cofnięty towar powiększy fundusz danego Funduszu w następnym akcie operacyjnym?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Koszty obsługi ? jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez Gwarancja na obsługę i administrację Funduszu miesięcznie w postaci tzw. należności za usługę?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Podczas comiesięcznego aktu operacyjnego, Gwarancja będzie przydzielać towary do wysokości posiadanego funduszu, utworzonego z rat podstawowych wpłaconych przez Inwestorów Funduszu w danym miesiącu Gwarancja zastrzega sobie prawo decydowania o sposobie kompletowania zestawów kwotowych oraz łączenia Funduszy biorących udział w aktach asygnacyjnych?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?W przydziale towaru biorą udział wyłącznie pisemne oferty, które wpłynęły do Gwarancja na 5 (pięć) dni przed aktem operacyjnym. Oferty pisemne winne być wypełnione na drukach dostarczonych przez Gwarancja, stosownie do zawartych w nich wskazówek. Gwarancja zobowiązuje się do terminowego dostarczenia oferty przesłanej za pośrednictwem poczty?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Udział własny w przypadku, gdy oferta okaże się zwycięska, będzie zaliczony na poczet płatności przyszłych rat po wyrażeniu zgody przez Gwarancja, skracając ich okres, począwszy od ostatniej raty?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Inwestorowi Funduszu przysługuje prawo kompensaty oferowanego udziału własnego?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Inwestorowi Funduszu, któremu przyznano asygnatę towarową, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zaoferowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 15 ust. 5, zostaje cofnięta przyznana asygnata z równoczesnym odsunięciem go od przydziału asygnaty na kolejne 3 (trzy) miesiące?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Inwestor Funduszu uzyska zwrot wpłaconych rat zrewaloryzowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w terminie 14 dni od likwidacji Funduszu bez opłaty przygotowawczej?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?W przypadku, gdy w ciągu 2 (dwóch) kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz pozwalający na przydział towaru, Gwarancja upoważniona jest do wstrzymania aktów operacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danego Funduszu lub do podjęcia innego rozwiązania, które najlepiej posłuży interesom Funduszu i umożliwi dalsze funkcjonowanie w programie Inwestorom Funduszu, którzy wypełnili swoje zobowiązania?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?W ciągu 3 (trzech) miesięcy, licząc od terminu zakończenia planu ratalnego Gwarancja dokona ostatecznej likwidacji Funduszu. Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji Funduszu, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w Funduszu z powodów niezawinionych przez Gwarancja (np. niemożliwość wyegzekwowania zadłużenia z tytułu niezapłaconych rat lub kosztów sądowych od uczestników Funduszu lub poręczycieli b) wypłatę rat podstawowych Inwestorom funduszu, którym nie został przydzielony towar, a którzy odstąpili od umowy lub została im wypowiedziana umowa przez Gwarancja, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 oraz 15. Jeżeli będące w dyspozycji Gwarancja środki finansowe będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności, należności dokonywane będą proporcjonalne do wysokości wpłat każdego Inwestora Funduszu. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a niezależne od Gwarancja, będzie obciążało proporcjonalnie Inwestorów Funduszu?
Sygn. akt XVII Amc 41/04 6.1.2005 System argentyński ?Dla umożliwienia Gwarancja zrealizowania przedmiotu umowy Inwestor Funduszu, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz Gwarancja nieodwołalne i nie wygasające nawet po śmierci Inwestora Funduszu pełnomocnictwo na okres ważności prawnej funduszu, aż do ostatniego rozliczenia. Pełnomocnictwo to obejmuje prawa Gwarancja do równoprawnego rozwiązywania spraw dotyczących Inwestora Funduszu, w tym spowodowanych okolicznościami siły wyższej, a które poza wolą Gwarancja mogłaby przynieść szkody programowi i Funduszowi?
Sygn. akt XVII Amc 87/03 6.1.2005 Inne usługi ?W przypadku rezygnacji i nie dojścia do skutku umowy przedwstępnej z przyczyn leżących po stronie Wpłacającego kwota, o której mowa w § 2.2 przepada, chyba że osoba wskazana przez Wpłacającego wstąpi w jego prawa i obowiązki z tytułu zawartej umowy rezygnacji?
Sygn. akt XVII Amc 67/03 6.1.2005 Turystyka ?NATURA TOUR? zastrzega sobie możliwość zmiany ceny w przypadku znacznego wzrostu kursu walut w stosunku do złotego, decyzji władz administracyjnych mających wpływ na wysokość cen (np. podatki, koszty transportu itp.)?
Sygn. akt XVII Amc 67/03 6.1.2005 Turystyka ?NATURA TOUR? nie dokonuje zwrotu wartości nie zrealizowanych świadczeń, jeżeli w czasie trwania imprezy następuje zmiana z przyczyn niezależnych od NATURA TOUR przy zapewnieniu świadczeń zastępczych o tej samej wartości, które nie stanowią wady usługi a klient z tego powodu nie może składać roszczeń do NATURA TOUR?
Sygn. akt XVII Amc 67/03 6.1.2005 Turystyka ?NATURA TOUR? wyłącza całkowicie odpowiedzialność za wady imprez objętych ofertą o ile oferta została odmiennie zaprezentowana przez osoby działające w jego imieniu?
Sygn. akt XVII Amc 62/03 6.1.2005 Usługi telekomunikacyjne ?W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku telefonicznego kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Abonenta?
Sygn. akt XVII Amc 73/03 6.1.2005 Turystyka ?Koszty ponoszone przez uczestnika w przypadku rezygnacji: a) co najmniej 50 dni przed datą wyjazdu potrąca się 10% ceny imprezy w zł., b) w terminie 49-20 dni przed datą wyjazdu potrąca się 40% ceny imprezy w zł., c) w terminie 19-12 dni przed datą wyjazdu potrąca się 60% ceny imprezy w zł., d) w terminie 11-7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80% ceny imprezy w zł., e) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 100% ceny imprezy w zł.?
Sygn. akt XVII Amc 73/03 6.1.2005 Turystyka ?Biuro nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bagaż uczestników w przypadku jego zamiany, zapomnienia, zagubienia lub kradzieży?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?W przypadku zmiany powierzchni lokalu wnikającej z inwentaryzacji powykonawczej, cena ulegnie zmianie o wartość wynikającą z pomnożenia różnicy w powierzchni lokalu przez cenę jednego metra kwadratowego ustaloną w umowie?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?Wszelkie wpłaty dokonywane będą na podstawie udokumentowanych dowodów kasowych KP lub przelewów na konto Sprzedającego w banku (...) lub inne wskazane przez Sprzedającego. Inne wpłaty dokonywane przez Kupującego będą uważane za niebyłe. Powyższe nie dotyczy opłaty rezerwacyjnej wnoszonej na konto bankowe lub bezpośrednio do kasy?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?W razie niewykonania umowy przez Kupującego Sprzedający może bez dodatkowego wezwania odstąpić od umowy i zatrzymać 35% wartości umowy. Przez niewykonanie umowy przez Kupującego strony rozumieją ? zaleganie z płatnościami wymienionymi w § 3 niniejszej umowy więcej niż 30 dni od dnia ich wymagalności. Powyższe nie dotyczy pierwszej wpłaty, której nie wniesienie w terminie powoduje rozwiązanie niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowych z winy Kupującego?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?W razie niewykonania umowy przez Sprzedającego i rezygnacji z umowy przez Kupującego zwróci on wpłacone kwoty w całości Kupującemu po znalezieniu nowego nabywcy, lecz nie później niż z końcem inwestycji. Przez niewykonanie umowy przez Sprzedającego strony rozumieją rażąco niezgodne z projektem lub wadliwe wykonawstwo ? przedłużenie czasu trwania umowy o więcej niż 90 dni. Termin realizacji może być przesunięty w przypadku, gdy mimo dołożenia należytej staranności przez Sprzedającego wystąpiły przyczyny niezależne od Sprzedającego takie jak: - warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót odnotowane w dzienniku budowy, - powódź, kataklizm, - zmiana przepisów prawa itp., - opóźnienie w uzgodnieniach formalno-prawnych z Urzędami i Instytucjami wynikającymi z przekroczenia terminów podanych w KPA?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?W przypadku opóźnienia więcej niż 90 dni z winy Sprzedającego w oddaniu realizowanego harmonogramu Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości równej 0,1% wartości niezrealizowanego zakresu robót za każdy dzień zwłoki ? jednak nie więcej niż 10% wartości lokalu. Nie uznaje się za opóźnienia Sprzedającego, które są spowodowane przez złe warunki pogodowe czy siłę wyższą (strajki, kataklizmy, wojna, stan wyjątkowy itp.) lub w przypadku prolongaty terminu przez Sprzedającego?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?Wszelkie spory wiążące się z niniejszą umową oraz skargi lub roszczenia odnoszące się do, lub wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny powołany i obradujący na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku, zwłaszcza zmiany powierzchni lokali a co za tym idzie, udziału w nieruchomości gruntowej. Zmiany te nie mogą spowodować konieczności zwiększenia podstawowej ceny o więcej niż 10%?
Sygn. akt XVII Amc 47/03 6.1.2005 Nieruchomości ?Sprzedający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w projekcie Budynku dotyczących projektowanych technologii i rozwiązań?
Sygn. akt XVII Amc 123/03 9.12.2004 Telewizja kablowa i satelitarna ?Prawo do obniżenia opłaty abonamentowej przysługuje Abonentowi wtedy, gdy brak sygnału spowodowany awarią był dłuższy niż trzy dni robocze. Od tego momentu, za każdy kolejny dzień braku sygnału, od abonamentu odliczana jest 1/30 jego wartości?
Sygn. akt XVII Amc 83/03 7.12.2004 Turystyka ?Biuro podróży zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej itp.) W takim przypadku uczestnik może żądać wpisania go na listę stałą uczestników innej imprezy lub zwrotu pełnej wpłaty. W przypadku wybrania przez klienta imprezy o niższej cenie Biuro Podróży dokona zwrotu różnicy cen, w przypadku wybrania imprezy o wyższej cenie klient dopłaca różnicę pomiędzy cenami. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie?
Sygn. akt XVII Amc 83/03 7.12.2004 Turystyka ?Biuro Podróży jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać pod rygorem możliwości ich odrzucenia bez rozpatrywania w terminie 24 godzin od zaistnienia sytuacji będącej źródłem reklamacji na piśmie do pilota/rezydenta Biura Podróży lub do wskazanego w programie lub na voucherze przedstawiciela Biura Podróży za granicą bądź faksem do organizatora imprezy, który dołoży wszelkich starań aby usunąć przyczyny reklamacji, w tym w miarę możliwości poprzez zapewnienie uczestnikowi świadczeń zastępczych?
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • EDYTA

  ocena usługi:

  ZDECYDOWANIE POLECAM
 • Katarzyna Barańska

  ocena usługi:

  e-Prawnik to profesjonaliści godni polecenia ! Świetny portal !
 • Piotr

  ocena usługi:

 • Beata

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik, ale na pewno nie ostatni, bo mając do czynienia za każdym razem z tak szybkim i konkretnym, a jednocześnie zrozumiałym dla laika wyjaśnieniem problemu, wiem że jeśli będę kiedykolwiek potrzebowała porady prawnej - to tylko tu się zgłoszę. Gorąco polecam wszystkim, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości prawne!
 • Anna

  ocena usługi:

  Szybka i zrozumiała porada prawna. Dziękuję bardzo
 • Gajownik

  ocena usługi:

  Skargę złożyłam. Została przygotowana w sposób bardzo zrozumiały. Polecam usługi w 100%
 • marzena antczak

  ocena usługi:

 • Paulina

  ocena usługi:

  Polecam
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

  Moje zapytanie było dość rozbudowane i zawierało w sobie kilka pytań. Wycenę otrzymałam w godzine od wysłania. Cena bardzo dobra. Opinia prawna przyszła zgodnie z ustaleniami. Była obszerna i wyczerpująca problem. Dla mnie zrozumiała. Jak najbardziej polecam taką formę porad prawnych. Pozdrawiam i dziękuje.
 • Zygmunt

  ocena usługi:

 • nzoz Arnika.

  ocena usługi:

  Zespół mega pomocny ! Napisany przez Was Protest rozpatrzono pozytywnie.Jestem bardzo, bardzo wdzięczna.Polecam
 • Michał

  ocena usługi:

  Wszystko ok. Polecam
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem niezwykle zadowolona ze sposobu wydawania opinii przez Zespół Prawników portalu, jasno, w sposób wyczerpujący i z ogromnym szacunkiem dla klienta. jestem wdzięczna.
 • Dariusz

  ocena usługi:

  W pełni wyczerpująca odpowiedz . pomocne informacje i podpowiedz na co szczególnie kłaść nacisk . podane porównawcze przykłady,oraz sugestie sposobu wyjścia ze skomplikowanej sytuacji . Gorąco polecam . warto skorzystać !
 • Krzysztof

  ocena usługi:

  Rzetelnie wykonana praca, zdecydowanie polecam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane