Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII Amc 91/03 29.11.2004 Turystyka ?Almatur ma prawo dokonywania zmian w imprezie (...) niezwłocznie poinformuje o nich klientów (...). Nie dotyczy to jednak dokonywania zmian obiektywnie uznanych za mało istotne, jak na przykład zmiana zakwaterowania bez obniżenia standardu w obrębie tej samej miejscowości, zmiana kolejności świadczeń itp.?
Sygn. akt XVII Amc 91/03 29.11.2004 Turystyka ?Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niedociągnięcia w imprezie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych ? przepisy i zwyczaje miejscowe (...)?
Sygn. akt XVII Amc 91/03 29.11.2004 Turystyka ?Almatur nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Uczestników ponad kwotę rzeczywistej szkody, ogranicza ją do dwukrotności ceny imprezy turystycznej oraz nie odpowiada za szkody moralne?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Opłata przygotowawcza jest bezzwrotna za wyjątkiem przypadku określonego w art. 4 § 2?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?W przypadku, gdy wartość produktu w dniu jego nabycia będzie wyższa niż wartość zestawu kwotowego, określonego w Umowie, Klient zobowiązuje się do pokrycia zaistniałej różnicy przed odbiorem produktu?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?W przypadku gdyby w okresie stu osiemdziesięciu dni od daty podpisania umowy nie została ona zaewidencjonowana, wówczas PKI zwróci Klientowi kwotę opłaty przygotowawczej bez odsetek i waloryzacji?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Pierwszą ratę kompletną należy wpłacić w ustalonym przez PKI terminie?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Klient nie traci prawa do uzyskania przydziału Promesy mimo nie wpłacenia w terminie raty kompletnej pod warunkiem: wraz z ratą kompletną wpłacona zostanie opłata karna w wysokości 0,25 % rat kompletnej za każdy dzień zwłoki?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Ważne są tylko oferty które zostały złożone na oryginalnych firmowych drukach wypełnionych według wskazówek w nich zawartych z podpisem Klienta?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?W przypadku nietypowym, nieuwzględnionym w artykule niniejszym decyzje podejmuje Komisja?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Klientowi ze zrealizowaną Promesą, który nie dokonał wpłaty w terminie jednej rat kompletnej zostanie doliczona opłata karna w wysokości 0,25 % raty kompletnej za każdy dzień opóźnienia?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Klient bez przydzielonej Promesy, a który nie dokonał w terminie wpłaty raty miesięcznej zapłaci opłatę karną w wysokości 0,25 % wysokości rat miesięcznej za każdy dzień zwłoki, o ile nie wpłaci dwóch kolejnych rat PKI może dokonać wykluczenia Klienta?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Rozliczenie odbędzie się w następującej kolejności: - pokrycie strat powstałych w Funduszu z przyczyn nie zawinionych przez PKI - wypłatę rat podstawowych Klientom, którym nie został przydzielony produkt. Jeżeli będące w dyspozycji PKI środki finansowe będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Klienta Funduszu. Zmniejszanie się funduszu wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w umowie a niezależne od PKI będzie obciążało proporcjonalnie Klientów Funduszu?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?Strony wykorzystają wszelkie możliwości do polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikających z umowy?
Sygn. akt XVII Amc 78/03 18.11.2004 System argentyński ?W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu strony oświadczają, że rzeczowo właściwym sądem do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Rejonowy lub Okręgowy w Opolu?
Sygn. Akt XVII Amc 12/04 18.11.2004 Nieruchomości ?Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%?
Sygn. Akt XVII Amc 12/04 18.11.2004 Nieruchomości ?Kara umowna należna nabywcy w okolicznościach wymienionych w ust. 1 wynosi 0,1 % kwoty wpłaconej przez nabywcę za każdy dzień opóźnienia przekraczający 60 dni, nie więcej jednak niż 10% tej kwoty?
Sygn. Akt XVII Amc 18/04 18.11.2004 Edukacja ?Uiszczone wpłaty nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem sytuacji w których kurs nie dochodzi do skutku z winy CNJO TRANSLATOR?
Sygn. Akt XVII Amc 56/03 18.11.2004 Usługi internetowe ?Abonent przyjmuje do wiadomości, że nie wywiązywanie się z uiszczenia pełnej kwoty ustalonej w § 3 (tj. kosztu zainstalowania przyłącza) PUH ?SATEX? uzna za rezygnację z zainstalowania przyłącza. W takim przypadku wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi?
Sygn. Akt XVII Amc 56/03 18.11.2004 Usługi internetowe ?PUH ?SATEX? nie ponosi odpowiedzialności jeżeli swą działalność będzie musiało zawiesić z przyczyn od niego niezależnych?
Sygn. Akt XVII Amc 104/03 18.11.2004 Turystyka ?W przypadku zakupu imprez po cenach promocyjnych, last minute, specjalnych nie podlegają one reklamacji (...)?
Sygn. Akt XVII Amc 104/03 18.11.2004 Turystyka ?Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 45 dnia od daty jej złożenia?
Sygn. Akt XVII Amc 131/03 18.11.2004 Usługi bankowe ?Nadpłaty w kwotach nie przekraczających 15 zł nie podlegają zwrotowi?
Sygn. akt XVII Amc 3/03 18.11.2004 System argentyński ?Opłata przygotowawcza stanowi bezzwrotne (za wyjątkiem określonym w art. 5 ust. 2) wynagrodzenia za przygotowanie i zawarcie umowy?
Sygn. akt XVII Amc 3/03 18.11.2004 System argentyński ?Uczestnik grupy uzyska zwrot wpłaconych rat, zwaloryzowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w terminie 14 dni od daty rezygnacji bez opłaty przygotowawczej? wyłącznie w części ?bez opłaty przygotowawczej?
Sygn. akt XVII Amc 3/03 18.11.2004 System argentyński ?Uczestnik grupy spłacający przedterminowo całość rat zobowiązany jest do zapłaty prowizji ?Grosz? za wcześniejszą spłatę rat w wysokości 1 500 zł. W terminie 14 dni od momentu przedterminowej spłaty całości rat?
Sygn. akt XVII Amc 3/03 18.11.2004 System argentyński ?Dla umożliwienia ?Grosz? zrealizowania przedmiotu umowy, uczestnik grupy, przez zawarcie umowy przekazuje na rzecz ?Grosz? nieodwołalne i nie wygasające nawet po śmierci uczestnika grupy pełnomocnictwo, na okres ważności grupy, aż do ostatecznego rozliczenia. Pełnomocnictwo to obejmuje prawo ?Grosz? do równoprawnego rozwiązywania praw dotyczących uczestnika grupy, w tym spowodowanych okolicznościami siły wyższej, a które poza wolą ?Grosz? mogłyby przynieść szkody programowi i grupie?
Sygn. Akt XVII Amc 45/03 11.10.2004 Sprzedaż konsumencka ?Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zamówienia.?
Sygn. Akt XVII Amc 45/03 11.10.2004 Sprzedaż konsumencka ?Sprzedający ma prawo przekazania praw i obowiązków wynikających z niniejszego zamówienia w całości lub w części osobie trzeciej?
Sygn. Akt XVII Amc 45/03 11.10.2004 Sprzedaż konsumencka ?Gwarancją nie są objęte (...) uszkodzenia wynikające z normalnego zużycia?
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 8
 • 2
 • 0
 • 9
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mirosława

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca, napisana zrozumiałym językiem.Dziękuję i polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Dobra robota
 • DOROTA

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona.Pozdrawiam. DOROTA
 • Anna

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika.
 • Weronika

  ocena usługi:

  Porada opisana jasno i wyczerpująco. Polecam
 • Dagmara i Tomasz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Szybko, sprawnie, niedrogo. Dziękuję i pozdrawiam !
 • Małgorzata

  ocena usługi:

 • Maria

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Jolanta

  ocena usługi:

  Ogólnie jestem zadowolona.Pozdrawiam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Wszystko Profesjonalnie , mam jeszcze inną sprawę którą zaraz opiszę.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Lukasz

  ocena usługi:

  Sytuacja przedstawiona i wyjaśniona bardzo jasno i w oparciu od akty prawne i przedstawiona na przykładzie podobnych spraw. Polecam
 • Mateusz

  ocena usługi:

  Świetnie. Wszystko jasne i Wiem co moge zrobic . Dziekuję

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane