Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. Akt XVII Amc 35/01 11.10.2004 System argentyński ?Spółka nie może odmówić klientowi prawa przystąpienia do systemu poza przypadkiem nie objęcia go przez firmę ubezpieczeniową ubezpieczeniem na życie?
Sygn. Akt XVII Amc 35/01 11.10.2004 System argentyński ?Cena usługi spółki pokrywa koszty obsługi przez cały czas ważności planu ratalnego danej grupy?
Sygn. Akt XVII Amc 35/01 11.10.2004 System argentyński ?W przypadku gdyby we wskazanym terminie klient nie mógł skompletować dokumentacji lub z innych względów nie chciał skorzystać z asygnacji w tym miesiącu, Spółka unieważni tę asygnację pod warunkiem, iż w danej grupie będzie choć jeden klient spełniający warunki otrzymania asygnacji. W przeciwnym przypadku umowa klienta zostanie rozliczona zgodnie z artykułem 15 niniejszej umowy.?
Sygn. Akt XVII Amc 35/01 11.10.2004 System argentyński ?Zwrot należny klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy posiadający asygnację spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy.?
Sygn. Akt XVII Amc 35/01 11.10.2004 System argentyński ?Spółka powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w okresie 90 dni kalendarzowych nastąpi ostateczne rozliczenie grupy w następującej kolejności: zwrot rat, które ewentualnie Spółka wpłaciła z tytułu asygnacji WPA dla grupy, postawienie do dyspozycji klientów, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w systemie lub z którymi rozwiązano umowę, pozostałych funduszy zgodnie z art. 15 ust. 1 i 16 ust. 2 niniejszej umowy?
Sygn. Akt XVII Amc 74/03 11.10.2004 Inne usługi ?Reklamacje uwzględniane są wyłącznie przy odbiorze.?
Sygn. Akt XVII Amc 74/03 11.10.2004 Inne usługi ?W pozostałych przypadkach pralnia odpowiada do wysokości 10 krotności ceny usługi.?
Sygn. Akt XVII Amc 74/03 11.10.2004 Nieruchomości ?W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w §1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio ? tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w §5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie: (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.?
Sygn. Akt XVII Amc 74/03 11.10.2004 Nieruchomości ?W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących podmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w §7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w §7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy), niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.?
Sygn. Akt XVII Amc 63/03 11.10.2004 Turystyka ?Warunki rezygnacji: - przy rezygnacji na 35 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy, wczasów, kolonii, obozu potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od osoby + 7% VAT; - przy rezygnacji między 34 a 16 dniem przed terminem rozpoczęcia imprezy, wczasów, kolonii, obozu potrąca się 50% ceny imprezy + opłata manipulacyjna; - przy rezygnacji na 15 dni i mniej przed rozpoczęciem imprezy, wczasów, kolonii obozu potrąca się 100% ceny.?
Sygn. akt XVII Amc 2/03 26.8.2004 System argentyński ?Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.?
Sygn. akt XVII Amc 2/03 26.8.2004 System argentyński ?Uczestnik Grupy, otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie po likwidacji grupy określonym w § 17 potrąceniu należnych EFB (...) opłaty wstępnej (...)?
Sygn. akt XVII Amc 2/03 26.8.2004 System argentyński ?Uczestnik grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru, może wystąpić z grupy w dowolnym czasie pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi o swoim zamiarze EFB w formie pisemnej.?
Sygn. akt XVII Amc 85/03 23.8.2004 Nieruchomości ?W przypadku sfinalizowania przez Oferującego transakcji dotyczącej przedmiotu opisanego w § 1 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika bezpośrednio lub pośrednio ? tj. przez biuro współpracujące z Pośrednikiem zapłaci tytułem odszkodowania kwotę podwójnej wysokości prowizji określonej w § 5, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z należnymi za zwłokę umownymi odsetkami w wysokości 0,5% słownie (pół procenta) za każdy dzień zwłoki.?
Sygn. akt XVII Amc 85/03 23.8.2004 Nieruchomości ?W przypadku sfinalizowania przez Poszukującego transakcji dotyczących przedmiotów pokwitowanych w Karcie Poszukującego lub o których mowa w § 7 pkt 6 bez uprzedniego powiadomienia o tym Pośrednika, Poszukujący zapłaci karę umowną w kwocie podwójnej wysokości prowizji określonej w § 7, lecz nie mniej niż 5000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) niezależnie od obowiązku zapłaty prowizji w pełnej wysokości wraz z odsetkami.?
Sygn. akt XVII Amc 29/03 20.8.2004 System argentyński ?Klient może odstąpić od umowy w terminie jednego dnia od jej podpisania pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w programie. W przypadku odstąpienia klienta od umowy w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym, opłata wstępna podlega zwrotowi w terminie 14 dni.?
Sygn. akt XVII Amc 29/03 20.8.2004 System argentyński ?W przypadku gdy w ciągu dwóch kolejnych terminów przydziałów nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na jeden przydział, eFRBUD upoważniona jest do wstrzymania przydziałów i przystąpienie do przedterminowej likwidacji programu lub do podjęcia innego rozwiązania, które najlepiej posłuży interesom klientów i umożliwi dalsze funkcjonowanie w programie tym klientom, którzy terminowo wypełnili swoje zobowiązanie.?
Sygn. akt XVII Amc 29/03 20.8.2004 System argentyński ?Jeżeli pozostające na rachunku bankowym środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego klienta.?
Sygn. akt XVII Amc 29/03 20.8.2004 System argentyński ?Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszów i deklaracji, wywołane przez zdarzenia nie przewidziane w niniejszej umowie, a niezależne od eFRBUD, obciążało będzie proporcjonalnie wszystkich klientów. Obciążenie to polegać może jedynie na zmniejszeniu lub zaniechaniu wypłat środków dla poszczególnych klientów.?
Sygn. akt XVII Amc 35/03 20.8.2004 Edukacja ?W przypadku rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu roku akademickiego lub skreślenia z listy studentów student zobowiązany jest do zapłaty 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) z tytułu ponoszonych przez Uczelnię kosztów utrzymania miejsca. Wysokość opłaty może ulec zmianie.?
Sygn. akt XVII Amc 39/03 20.8.2004 Nieruchomości ?Sprzedającemu nie przysługuje prawo do wycofania oferty sprzedaży w okresie trwania umowy.?
Sygn. akt XVII Amc 39/03 20.8.2004 Nieruchomości ?W przypadku wycofania oferty w czasie trwania umowy, sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20% ceny gwarantowanej.?
Sygn. akt XVII Amc 39/03 20.8.2004 Nieruchomości ?Za każdy dzień zwłoki w uregulowaniu należności sprzedający zapłaci 2% odsetek.?
Sygn. akt XVII Amc 59/03 20.8.2004 Turystyka ?Biuro zastrzega sobie prawo niewielkich zmian w programie oraz zmiany ceny imprezy turystycznej w związku ze zmianą kosztów transportu, świadczeń hotelowych, cen walut itp.?
Sygn. akt XVII Amc 59/03 20.8.2004 Turystyka ?Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia rozstrzygane przez wydziały cywilne sądu rejonowego właściwego dla miejsca siedziby Biura.?
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy?.
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją?.
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych.?
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (...) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej.?
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane