Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Członkowi Grupy, któremu przydzielono Towar poprzez deklarację, a który zrezygnował lub nie wpłacił w terminie kwoty wynikającej z zadeklarowanych rat kompletnych z uwzględnieniem art. 16 ust. 5 Przydział Towaru zostaje cofnięty z równoczesnym odsunięciem go od przydziału asygnat poprzez deklarację na kolejne trzy (3) miesiące.?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?W stosunku do Członka Grupy, któremu przydzielono Towar w drodze deklaracji, a nie wpłacił w terminie zadeklarowanej ilości rat kompletnych zgodnie z art. 10 ust. 4, zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wymagalności. Ostateczny termin dokonania wpłaty ustala się na trzydzieści (30) dni, licząc od daty nadania na poczcie zawiadomienia o przydzieleniu Towaru?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Dokument o zgonie Członka Grupy (akt zgonu), który nastąpił na skutek obrażeń w wyniku wypadku, należy przekazać do InCo w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili zgonu. Po upływie tego terminu, spadkobiercom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu ubezpieczenia jak również zobowiązani są do kontynuowania Umowy pod rygorem wykluczenia z systemu ?Auto na raty?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Członek Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze towaru może wystąpić z grupy w dowolnym czasie, pod warunkiem, że nie zalega w płatnościach rat i powiadomi InCo o swojej decyzji w formie pisemnej?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Członek Grupy uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w art. 19 po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych ? zgodnie z art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz kosztów ubezpieczenia?.
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?W stosunku do Członka Grupy, któremu nie przydzielono jeszcze Towaru, a który nie wpłacił dwóch rat miesięcznych ? InCo dokona wykluczenia z Grupy. Członek Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy, określonej w art. 19 po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7 umowy), opłaty wstępnej, kosztów ubezpieczenia oraz jednej raty podstawowej?.
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Członek Grupy zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz InCo zaległości wraz z należnymi odsetkami w wysokości 0,15% za każdy dzień zwłoki?.
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na przydział jednego Towaru, InCo upoważnione jest do wstrzymania Aktów Asygnacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danej grupy lub do podjęcia innego rozwiązania, które najlepiej posłuży interesom grupy i umożliwi dalsze funkcjonowanie w systemie Członkom Grupy, którzy wypełnili terminowo swoje zobowiązania.?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Fundusze, jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy, zostaną przeznaczone na: a) na pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez InCo (np. niemożliwość wyegzekwowania zadłużenia od Członków Grupy lub poręczycieli); b) wypłatę rat podstawowych Członkom Grupy, którym nie został przydzielony Towar, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 i art. 16.?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Jeżeli będące w dyspozycji InCo środki finansowe, będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Członka Grupy.?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej umowie, a nie zależne od InCo, będzie obciążało proporcjonalnie Członków Grupy?.
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje InCo w formie Zarządzenia.?
Sygn. Akt XVII Amc 50/01 14.8.2003 System argentyński ?Strony wykorzystają wszelkie możliwości do polubownego rozwiązania ewentualnych spraw wynikających z niniejszej umowy. Sprawy wymagające rozstrzygnięcia sądowego będą prowadzone przed Sądem Rejonowym w Tychach lub przed Sądem Okręgowym w Katowicach.?
Sygn. Akt XVII Amc 17/01 14.8.2003 Edukacja ?Czesne w następnych latach studiów może ulec zmianie w związku z uzasadnionym wzrostem kosztów ponoszonych przez uczelnię i zostanie ustalone przez rektora zarządzeniem wiążącym strony umowy przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego?.
Sygn. Akt XVII Amc 22/01 14.8.2003 Turystyka ?W takim przypadku na kupującego nałożona zostanie kara umowna składająca się z dotychczas wniesionych opłat, nie niższa jednak niż 30% sumy określonej w ?Umowie Sprzedaży Timeshare? w rubryce ?Cena bez rabatu?.
Sygn. Akt XVII Amc 22/01 14.8.2003 Turystyka ?W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu na drodze porozumienia stron, strony niniejszym wyrażają zgodę na wyłączenie właściwości Sądów powszechnych i poddają się orzecznictwu Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ul Trębacka 4 zgodnie z regulaminem tego Sądu. Postanowienie to ma moc zapisu na Sąd polubowny.?
Sygn. Akt XVII Amc 8/01 14.8.2003 Inne usługi ?Po upływie terminu gwarancji stałej ceny, cena zwiększa się o 1% za każdy następny rozpoczęty miesiąc do momentu spełnienia przez Klienta warunków określonych w § 4.?
Sygn. Akt XVII Amc 8/01 14.8.2003 Inne usługi ?Jeśli Klient wypowie umowę przed spełnieniem warunków określonych w § 4 niniejszej Umowy, to ponosi on następujące koszty: - 5% wartości umowy, a ponadto 3% wartości za wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz 0,5 % wartości kontraktu za wykonanie dokumentacji warsztatowej o ile te prace zostały wykonane.?
Sygn. akt. XVII Amc 16/02 30.6.2003 Sprzedaż konsumencka "Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem." oraz "Bieg gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania odbioru, jednakże jakiekolwiek uprawnienia z tytułu gwarancji powstają i mogą być wykonane dopiero po uiszczeniu przez Kupującego wszystkich należności na rzecz Sprzedającego."
Sygn. akt XVII Amc 55/02 30.6.2003 Inne usługi "Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy Zakładu, odpowiada on w wysokości 10-cio krotnej wartości tejże usługi".
Sygn. akt XVII Amc 21/02 30.6.2003 System argentyński "W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)".
Sygn. akt XVII Amc 21/02 30.6.2003 System argentyński "W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego "InCo" dokona ostatecznej likwidacji grupy."
Sygn. akt XVII Amc 21/02 30.6.2003 System argentyński "W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)".
Sygn. akt XVII Amc 21/02 30.6.2003 System argentyński "W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzję podejmuje "InCo" w formie zarządzenia".
Sygn. akt XVII Amc 31/02 30.6.2003 Inne usługi "W wypadku rezygnacji przez zamawiającego z wykonania usługi przez przyjmującego zlecenie ewentualnie uniemożliwienie przystąpienia do wykonania usługi, strony zgodnie ustalają, że przedpłata gwarancyjna nie zostanie zwrócona."
Sygn. akt XVII Amc 31/02 30.6.2003 Inne usługi "Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie możliwość opóźnienia realizacji wykonania usługi".
Sygn. akt XVII Amc 31/02 30.6.2003 Inne usługi "Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy podlegają wyłączności sądu powszechnego dla siedziby firmy przyjmującej zamówienie."
Sygn. akt XVII Amc 15/01 30.6.2003 Sprzedaż konsumencka "Strony zgodnie ustalają, że nabywca może odstąpić od umowy, w terminie 3 dni od daty jej zawarcia, z jednoczesną zapłatą odstępnego oraz z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Wysokość odstępnego wynosi 15 % ceny umownej wymienionej w pkt 1 zasad wykupienia. W przypadku odstąpienia od umowy, ceny promocyjne i obniżki, o których mowa w pkt 3 zasad wykupienia, nie mają zastosowania. Sprzedającemu przysługuje prawo do zaliczenia dokonanych już wpłat na poczet odstępnego."
Sygn.akt.XVII Amc 18/01 22.4.2003 System argentyński "W przypadku, gdyby Klient podpisał Umowę i zrezygnował z uczestnictwa w Systemie zanim otrzyma informację o przynależności do grupy, a więc przed wpłaceniem pierwszej raty, Spółka przyjmuje jego rezygnację zatrzymując opłatę wstępną, która w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi"
Sygn. Akt. XVII Amc 56/01 25.3.2003 System argentyński 1. W ciągu trzech miesięcy, licząc od terminu zakończenia planu ratalnego, Prestige dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez Prestige (np. niemożność wyegzekwowania zadłużenia od Uczestników Grupy lub poręczycieli), b) wypłatę rat podstawowych Uczestnikom Grupy, którym nie został przydzielony Towar, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami określonymi w art. 14 i art. 15. 3. Jeżeli będące w dyspozycji Prestige środki finansowe będą niewystarczające dla całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności dokonywane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Uczestnika Grupy. 4. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wywołane przez zadłużenia nie uwzględnione w tej Umowie, a niezależne od Prestige, będzie obciążało proporcjonalnie Uczestników Grupy."
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 9
 • 1
 • 7
 • 2
 • 5
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Jarosław

  ocena usługi:

  Warto polecić i wyróżnić firmę profesjonalną. Odpowiedzi na pytania a nie zapełnianie stron bełkotem. Szanujmy taką pracę.
 • Marcin

  ocena usługi:

  Pelen profesjonalizm problem doglebnie przeanalizowany i rzeczowa odpowiedz .Bardzo polecam
 • Marzena

  ocena usługi:

  Opinia zrozumiała i wyczerpująca. Rozwiała w pełni moje wątpliwości. Polecam. Marzena
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • JOANNA

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika. Dziękuję i pozdrawiam ! Joanna
 • Krzysztof

  ocena usługi:

 • Aleksandra

  ocena usługi:

 • Michał

  ocena usługi:

  Szybka fachowa obsługa, rozsądna cena. Bardzo dziękuję i polecam wszystkim. Pozdrawiam Michał
 • Grzegorz

  ocena usługi:

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Pozdrawiam
 • Zenobia

  ocena usługi:

  Szybka reakcja i odpowiedzi. Opinia czytelna i rzeczowa, chociaż nie daje w mojej sprawie oczekiwanego rozwiązania, Zależne jest to od przepisów, których czasami nie da się obejść
 • Aleksandra

  ocena usługi:

  Polecam...
 • Radosław

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Bardzo rzetelna i fachowa. Pomaga ocenić sytuację prawną i w tych kłopotach widać chęć pomocy, a nie bezduszne prawo. Bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi. Danuta B.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane