Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Wysokość opłat jest określona na podstawie kursów walut na dzień naliczenia i zaokrąglona do pełnych groszy?.
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją?.
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji aukcji wynikające z przyczyn technicznych.?
Sygn. akt XVII Amc 28/03 20.8.2004 Handel elektroniczny ?Allegro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie aukcji lub zawieszenia lub zamknięcia konta Użytkownika. (...) Usunięte aukcje nie mogą zostać przywrócone.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać umów przeniesienia prawa własności z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, którym nieruchomość wskazana została jako potencjalnym nabywcom pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 7 pkt 2 w potrójnej wysokości. Dotyczy to również członków rodziny i znajomych osoby wskazanej.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?Zleceniodawca zobowiązuje się do: (...) niezawierania umów przenoszących prawo własności z pominięciem Pośrednika, z osobami figurującymi w rejestrze Pośrednika, a których mieszkanie-nieruchomość zostały wskazane przez Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w pkt 2 w potrójnej wysokości, w terminie 7 dni od daty zawarcia aktu notarialnego. Zleceniodawca zobowiązuje się również nie zawierać takich umów w przypadku rozwiązania niniejszej umowy. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny i znajomych.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?W razie wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zleceniodawcę zobowiązuje się on niezawierania umów przenoszących prawo własności nieruchomości (mieszkania) z osobami, które zostały wskazane przez Pośrednika jako sprzedającymi, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości liczonej od ceny ofertowej ustalonej dla danej nieruchomości (mieszkania). Powyższe postanowienie obejmuje również członków rodziny, krewnych, znajomych, itp.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?W razie rezygnacji z usług Pośrednika Zleceniodawca zobowiązuje się do powiadomienia o tym Pośrednika, jak również do niezwierania umów wynajmu z pominięciem Pośrednika z osobami, które wskazane zostały przez Pośrednika, figurującymi w rejestrze Pośrednika, pod rygorem zapłacenia prowizji w wysokości określonej w § 3 pkt 2 w potrójnej wysokości.?
Sygn. akt XVII Amc 34/03 20.8.2004 Nieruchomości ?W razie rezygnacji z usług Pośrednika i wypowiedzenia umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się nie zawierać z pominięciem Pośrednika umowy najmu z osobami, którym wskazano przedmiotowy lokal. Dotyczy to również małżonka, członków rodziny, znajomych. Jednak w przypadku zawarcia umowy Zleceniodawca zapłaci Pośrednikowi prowizje w potrójnej wysokości.?
Sygn. akt XVII Amc 4/03 20.8.2004 Turystyka ?Koszt odstąpienia od umowy w ustawowym dziesięciodniowym terminie równy jest niezbędnemu kosztowi zawarcia umowy, określonemu w Umownie Sprzedaży Timeshare i wynosi równowartość 500 EUR, liczoną wg średniego kursu dnia NBP zawartego w Prospekcie Informacyjnym ? Świat Wakacji RCI?
Sygn. akt XVII Amc 4/03 20.8.2004 Turystyka ?Kupujący wyrażają zgodę i upoważniają firmę HTC do podpisywania w ich imieniu wszelkich dokumentów niezbędnych do zarejestrowania ich w Klubie ATLAS u Powiernika i w RCL.?
Sygn. akt XVII Amc 9/03 20.8.2004 System argentyński ?Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez TeFI (np. niemożność wyegzekwowania zadłużenia od Uczestników Grupy lub poręczycieli itp.)"
Sygn. akt XVII Amc 9/03 20.8.2004 System argentyński ?Jeżeli pozostające w dyspozycji TeFI środki finansowe, będą niewystarczające do całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności regulowane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Uczestnika Grupy.?
Sygn. akt XVII Amc 9/03 20.8.2004 System argentyński ?Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy wywołane przez zdarzenia nieprzewidziane w niniejszej umowie, a niezależne od TeFI, obciążało będzie proporcjonalnie Uczestników Grupy.?
Sygn. akt XVII Amc 52/02 20.8.2004 System argentyński ?Klient, któremu nie przydzielono jeszcze Produktu, może wystąpić z Programu pod warunkiem, że złoży pisemne oświadczenie woli o rezygnacji z udziału w Programie. W takiej sytuacji Spółka może zażądać od klienta uiszczenia pełnych kosztów administracyjnych, określonych na pierwszej stronie umowy. Występujący klient otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez waloryzacji i kosztów administracyjnych z potrąceniem 10% procent wartości wybranego przez klienta zestawu asygnacyjnego. Kwota pozostała po potrąceniu zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez rezygnującego w terminie 30 dni od dokonania rozliczenia Programu po jego zakończeniu (zgodnie z zasadami określonymi w § 18 Umowy). W przypadku wystąpienia Klienta z Programu zwrot opłaty wstępnej nie przysługuje.?
Sygn. akt XVII Amc 52/02 20.8.2004 System argentyński ?W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego Spółka dokona ostatecznej likwidacji Programu. Środki jakie ewentualnie pozostaną w ramach funduszu po likwidacji, zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w Programie z powodów niezawinionych przez Spółkę (np. niemożność wyegzekwowania zadłużenia od poszczególnych Klientów, itp. b) wypłatę rat czystych Klientom, którzy nie otrzymali Przydziału, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 14 i 15. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu Programu, wywołane przez zdarzenia nie przewidziane w niniejszej Umowie, a niezależne od Spółki, obciążało będzie proporcjonalnie wszystkich Klientów. Obciążenie to polegać może jedynie na zmniejszeniu lub zaniechaniu dokonywania wypłat środków dla poszczególnych Klientów.?
Sygn. akt XVII Amc 52/02 20.8.2004 System argentyński ?Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwe zastosowanie przepisów Kodeksowych, wówczas decyzję podejmuje Spółka w drodze uchwały, mając na względzie interesy Klientów i stabilność Programu.?
Sygn. akt XVII Amc 52/02 20.8.2004 System argentyński ?Dla umożliwienia Spółce zrealizowania celu i przedmiotu niniejszej Umowy klient, którego dane osobowe wymienione są na pierwszej stronie Umowy, przez jej zawarcie przekazuje na rzecz Spółki nieodwołalne pełnomocnictwo na okres formalnego działania Programu, aż do ostatecznego rozliczenia. Pełnomocnictwo to obejmuje upoważnienie Spółki do równoprawnego rozwiązywania spraw dotyczących Klientów, w tym spowodowanych okolicznościami siły wyższej, a które mogłyby przynieść szkody Programowi i jego Klientom. Działając w granicach zakreślonych przez artykuł 101 Kodeksu Cywilnego Klient, mając na uwadze treść i czas trwania stosunku prawnego jaki strony zawiązują, zrzeka się możliwości odwołania pełnomocnictwa i czyni je nie wygasającym nawet po swojej śmierci.?
Sygn. akt XVII Amc 33/02 20.8.2004 Usługi bankowe ?Bank zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu? (§ 63 Regulaminu rachunków oszczędnościowych a vista i terminowych i § 57 Regulaminu rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych)
Sygn. akt XVII Amc 24/02 20.8.2004 System argentyński ?Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną.?
Sygn. akt XVII Amc 24/02 20.8.2004 System argentyński ?Koszty administracyjne ? jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu miesięcznie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 ogólnych warunków umowy jednorazowo w pełnej wysokości.?
Sygn. akt XVII Amc 24/02 20.8.2004 System argentyński "Członek Grupy, uzyska zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez waloryzacji i oprocentowania) w czasie likwidacji grupy określonej w Art. 19, po potrąceniu należnych InCo kosztów administracyjnych ? zgodnie z Art. 6 ust. 7, opłaty wstępnej oraz kosztów ubezpieczeniowych.?
Sygn. akt XVII Amc 11/02 20.8.2004 System argentyński ?(...) zwrot należny Klientowi rezygnującemu powinien nastąpić wówczas, gdy członkowie tejże grupy, posiadający asygnację, spłacą swoje umowy do końca, tj. po zakończeniu planu ratalnego grupy.?
Sygn. akt XVII Amc 11/02 20.8.2004 System argentyński ?Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym przypadku omówionym w części końcowej Artykułu 17, Spółka powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy.?
Sygn. akt XVII Amc 19/02 20.8.2004 Nieruchomości ?W przypadku odstąpienia przez Echo Investment S.A. od niniejszej umowy zgodnie z zapisami ust. 1 lub 6 niniejszego paragrafu, ze zwracanej kwoty zostanie potrącona należna Spółce kara umowna w wysokości równowartości 15% ceny lokalu wyrażonej w USD według kursu średniego USD w NBP obowiązującego w dniu odstąpienia od umowy.?
Sygn. akt XVII Amc 65/03 29.7.2004 Turystyka a) ?W przypadku rezygnacji Klienta z wczasów BT Bratniak potrąca z opłat wniesionych przez Uczestnika: opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł od każdego rezygnującego klienta 30% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 45 do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 50% ceny w przypadku rezygnacji w okresie od 30 - 15 dni przed rozpoczęciem imprezy 90% ceny w przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 15 dni przed rozpoczęciem imprezy?
Sygn. akt XVII Amc 70/03 4.6.2004 Nieruchomości a) ?Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego (-cych) stosownie do postanowień § 9 ust. 1, Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie Domu, w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy potrącając wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w następujący sposób: za zużyte materiały budowlane, w wysokości kwot uiszczonych przez Wykonawcę za te materiały, powiększonych o 15% kosztów zaopatrzenia i przy uwzględnieniu norm zużycia materiałów, za robociznę, w wysokości stawki....zł (słownie:...) za jedną normogodzinę i przy zastosowaniu Katalogów Nakładów Rzeczowych?.
Sygn. akt XVII Amc 70/03 4.6.2004 Nieruchomości ?Jeżeli umowa zostanie rozwiązana przez Wykonawcę stosownie do postanowień § 9 ust. 2 Wykonawca zwróci Zamawiającemu (-cym) sumę wpłaconą przez Zamawiającego (-cych) na poczet wynagrodzenia za dokończenie budowy Domu, w termie 30 dni od daty rozwiązania umowy potrącając należne Wykonawcy odszkodowanie umowne oraz wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym wynagrodzenie to zostanie ustalone w sposób jak w ust. 1 lit. a) i b)?.
Sygn akt Amc 45/02 5.1.2004 Usługi ubezpieczeniowe ?Jeżeli właściciel pojazdu lub osoba uprawniona do korzystania lub rozporządzania tym pojazdem nie wykonała obowiązków wynikających z przepisów § 30-32 PZU może oddalić roszczenie lub odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie?.
Sygn. Akt XVII Amc 14/03 5.1.2004 Turystyka ?Wzrost cen uzasadniają w szczególności zmiany kursów walutowych oraz cen mających wpływ na przyjętą kalkulację imprezy?
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:





Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane