Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
Sygn. akt XVII Amc 43/01 15.10.2002 System argentyński "w sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje Zarząd EFB w drodze uchwały"
Sygn. akt XVII Amc 6/00 15.10.2002 System argentyński "W przypadku gdyby klient podpisał umowę i zrezygnował z uczestnictwa w Systemie zanim otrzyma informację o przynależności do grupy, a więc przed wpłaceniem pierwszej raty AICE przyjmie jego rezygnację zatrzymując opłatę wstępną, która w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi"
Sygn. akt XVII Amc 44/01 15.10.2002 System argentyński "Wstępujący, który odstępuje od umowy przed utworzeniem grupy, traci opłatę wstępną"
Sygn. akt XVII Amc 44/01 15.10.2002 System argentyński ?Uczestnik Grupy otrzyma zwrot wpłaconych rat podstawowych, bez waloryzacji i oprocentowania, w czasie likwidacji grupy określonym w § 19, po potrąceniu należnych PGK Kredyt kosztów administracyjnych oraz płaty wstępnej?
Sygn. akt XVII Amc 44/01 15.10.2002 System argentyński ?W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej umowie, decyzje podejmuje PGK Kredyt w drodze zarządzenia.?
Sygn akt XVII Amc 21/01 15.10.2002 System argentyński "Zleceniodawca oświadcza, że nie podpisuje umowy w związku z jakimkolwiek oświadczeniem, które mogłoby być złożone nieświadomie lub wskutek niedbalstwa w formie pisemnej lub ustnej, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie zawarte w umowie i niniejszym zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu oświadczeń, które nie zostały w umowie wyraźnie określone"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "uczestnik przejmuje na siebie całość praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "nabycie towaru przez uczestnika następuje po łącznym ziszczeniu się następujących warunków ? po podpisaniu z Financial Partners umowy pożyczki w formie aktu notarialnego na kwotę równą wartości wskazanego towaru pomniejszoną o sumę wpłacanych przez uczestnika rat podstawowych"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "Financial Partners przewiduje, iż w ciągu dwóch miesięcy od chwili wniesienia całej opłaty wstępnej przez uczestnika zakończy procedurę przygotowawczą zmierzającą do uzyskania przydziału limitu wartości towaru przez uczestnika pod warunkiem, iż zgromadzone przez Financial Partners środki finansowe będą wystarczające"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "o dokonaniu przydziału limitu wartości towaru Financial Partners zawiadomi listem poleconym uczestnika, informując go jednocześnie o dalszej procedurze postępowania"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "uczestnik udokumentuje swoje możliwości spłaty rat przedstawiając stosowne dokumenty żądane przez Financial Partners"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "po udzieleniu przez Financial Partners uczestnikowi pożyczki, niniejsza umowa ulega rozwiązaniu, a dalsze zobowiązania pomiędzy stronami reguluje zawarta umowa pożyczki"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "uczestnik uzyska w terminie 9 dni od daty odstąpienia zwrot wpłaconych rat podstawowych (bez odsetek i waloryzacji) po potrąceniu ewentualnych zaległości i potrąceniu 10% wartości wpłaconych rat kapitałowych tytułem kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy. Opłata wstępna (lub jej wpłacona część) podlega zwrotowi jeżeli odstąpienie od umowy następuje z wyłącznej winy Financial Partners lub jest efektem nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez Financial Partners. Wpłacone miesięczne opłaty administracyjne nie podlegają zwrotowi, jako koszty zarządzania i administrowania niniejszym systemem"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "uczestnik składając swój podpis pod niniejszą umową udziela Financial Partners nieodwołalnego pełnomocnictwa do równoprawnego rozwiązywania przez Financial Partners spraw dotyczących uczestników, w tym spowodowanych siłą wyższą, a które poza wolą Financial Partners mogłoby przynieść szkodę systemowi lub uczestnikowi"
Sygn. akt XVII Amc 41/01 15.10.2002 System argentyński "niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień zawartych w niniejszej sprawie Financial Partners nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec uczestnika za utratę zysków lub inną pośrednią szkodę wynikającą z realizacji niniejszej umowy"
Sygn akt XVII Amc 21/01 15.10.2002 System argentyński "W wyniku odstąpienia od umowy wkład własny podlega zwrotowi w części pozostałej po potrąceniu kosztów administracyjnych poniesieniu przez zleceniodawcę. Koszty te stanowią 3,6% wartości kwoty kredytu wskazanego w Ankiecie Kredytowj"
Sygn. akt XVII Amc 7/00 15.10.2002 Inne usługi "w przypadku zaginięcia lub zniszczenia garderoby odszkodowanie dla klienta stanowi kwota odpowiadająca jej wartości, nie więcej jednak niż równowartość 10-krotnej ceny za wykonaną usługę"
Sygn. akt XVII Amc 3/01 15.10.2002 System argentyński ?Koszty administracyjne ? jest to opłata wyrażona procentowo w stosunku do wybranego zestawu kwotowego, określona na pierwszej stronie umowy, pobierana przez InCo na obsługę i administrację systemu miesięcznie w postaci tzw. opłaty administracyjnej lub w przypadkach zawartych w art. 15 i art. 16 ogólnych warunków umowy jednorazowo w pełnej wysokości. W przypadkach zawartych w Art. 15 i Art. 16 ogólnych warunków umowy wysokość tych kosztów nie może być wyższa od sumy miesięcznych rat podstawowych wpłaconych przez Członka Grupy?
Sygn. Akt XVII Amc 27/01 23.8.2002 System argentyński "Ze względu na to, że środki finansowe wniesione przez Klienta skradającego rezygnację zostały przeznaczone na zakup Produktów przyznawanych uczestnikom jego grupy na Aktach Asygnacyjnych, zwrot rat czystych wniesionych przez Klienta rezygnującego, może nastąpić dopiero wtedy, gdy członkowie tejże grupy spłacą swoje Umowy do końca. MeCom przystąpi do przekazywania Klientom, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w Systemie, wniesionych przez nich rat czystych pomniejszonych o koszty przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu, po zakończeniu planu ratalnego grupy, z uwzględnieniem warunków określonych w & 18 niniejszej umowy?
Sygn. Akt XVII Amc 27/01 23.8.2002 System argentyński ?W okresie trzech miesięcy po terminie zakończenia planu ratalnego MeCom dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2. Fundusze jakie ewentualnie pozostaną po likwidacji grupy zostaną przeznaczone na: a) pokrycie strat powstałych w grupie z powodów niezawinionych przez MeCom (np. niemożność wyegzekwowania zaległości płatniczych od Klientów lub poręczycieli itp.). b) wypłatę rat czystych Klientom, którym nie został przydzielony Produkt, a którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni, zgodnie z zasadami określonymi w & 16 i & 17 niniejszej umowy. 3 jeżeli będące w dyspozycji środki finansowe będą nie-wystarczające do całkowitego zaspokojenia wierzytelności w powyższej kolejności płatności, należności wypłacane będą proporcjonalnie do wysokości wpłat każdego Klienta. 4. Jakiekolwiek zmniejszenie się funduszu grupy, wy-wołane przez zdarzenia nie uwzględnione w tej Umowie, a niezależne od MeCom, będzie obciążać proporcjonalnie wszystkich Klientów uczestników danej grupy.?
Sygn. Akt XVII Amc 27/01 23.8.2002 System argentyński "W przypadku gdyby w danym miesiącu środki wniesione przez Klientów uczestników danej grupy nie wystarczyły na zakup jednego Produktu wówczas zebrana kwota zostanie przeniesiona na następny miesiąc, zasilając fundusz grupy w następnym Akcie Asygnacyjnym. W przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na zakup jednego Produktu, MeCom jest upoważnione do przedterminowej likwidacji danej grupy lub podjęcia innych kroków, które posłużą interesom grupy i umożliwią dalsze funkcjonowanie w Systemie Klientom, którzy wypełnili swoje zobowiązania terminowo".
Sygn. Akt XVII Amc 27/01 23.8.2002 System argentyński ?W przypadku rezygnacji Klienta MeCom zatrzyma opłatę administracyjną, a także opłatę wstępna, która w żadnym wypadku nie podlega zwrotowi. Klient otrzyma wniesione przez siebie raty czyste. Od wpłaconej sumy MeCom potrąci z tytułu kary umownej 10 % wartości rat czystych wniesionych przez Klienta, ale nie mniej niż wysokość dwóch rat czystych obowiązujących dla danego Zestawu Asygnacyjnego, określonego na pierwszej stronie niniejszej Umowy.?
Sygn. Akt XVII Amc 27/01 23.8.2002 System argentyński ?W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie, decyzje podejmuje MeCom w formie zarządzenia.?
Sygn. Akt. XVII Amc30/01 11.6.2002 Nieruchomości "W przypadku odstąpienia od umowy przez kupującego, sprzedający zwróci mu sumę dokonanych przedpłat, bez rewaloryzacji i oprocentowania, pomniejszoną o 5% wartości mieszkania oraz kwoty robót dodatkowych i zamiennych"
Sygn. akt XVII AmC 258/08 0.0.0 Turystyka "Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu części lub całości wpłat w ciągu 10 dni od daty rezygnacji Uczestnika lub daty uznania reklamacji. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki."
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • P.Ł

  ocena usługi:

  Dziękuje. Było rzeczowo. Co jest cenne
 • Henryka

  ocena usługi:

  Przesłana opinia wystarczająco mi wyjaśniła opisaną moją sprawą i choć jest niekorzystna dla mnie, to stronę e-prawnik polecam
 • Kamiński

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z opinii wszystko dokładnie wyjaśnione, POLECAM
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  zadowolona jestem z wyczerpującej odpowiedzi
 • Azajac

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna porada
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Paweł

  ocena usługi:

 • Konrad

  ocena usługi:

 • Jacek Tomczak

  ocena usługi:

  Szybko, tanio i profesjonalnie
 • PSH

  ocena usługi:

  Dziękujemy za wyczerpującą opinię. Polskie Stowarzyszenie Haiku.
 • Marzena

  ocena usługi:

  Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo szczegółowa, merytoryczna, poparta przepisami i wyrokami SN, NSA. Już zwróciłam się z kolejnym pytanie; BARDZO polecam, sama z pewnością tez będę jeszcze korzystała
 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam. Otrzymałam opinię wyczerpującą , zrozumiałą dla mnie.Terminowo. Będę korzystała i polecam innym.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Nie rozumiem tylko co to znaczy z wyłączeniem nieruchomości rolnych?!
 • agawia

  ocena usługi:

  Jestem bardzo wdzięczna za opinię prawną napisaną zrozumiałym dla mnie językiem i wyjaśniającą moje wątpliwości, które wysłałam do e-prawników.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Rzetelnie,wyczerpująco-zrozumiałym dla laika językiem.Bardzo jestem zadowolona z porady i będę w przyszłości korzystała z usług biura e-prawnik.
 • Szymon

  ocena usługi:

  Otrzymana opinia w pełni wyjaśniła moje wątpliwości.Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane