Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 457/16 31.1.2017 Handel elektroniczny "Sklep Orienti.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym momencie. Wszelkie zmiany obowiązują od chwili opublikowania nowego Regulaminu na stronach internetowych Orienti.pl."
XVII AmC 21279/13 31.1.2017 Inne usługi "Kupujący pokrywa koszty związane z odstąpieniem od umowy."
XVII AmC 7018/13 31.1.2017 Handel elektroniczny "Wartość przedmiotu zostanie Państwu zwrócona w ciągu 7 dni od daty otrzymania zwrotu. Wszelkie koszty związane z przesyłką leżą po stronie klienta. Koszty wysyłki zostają zwrócone tylko wówczas gdy wina leży po stronie sprzedającego lub gdy towar jest uszkodzony"
XVII AmC 10094/13 31.1.2017 Inne usługi "Eventim nie ponosi odpowiedzialności za Bilety utracone lub zagubione przez podmiot zobowiązany do dostarczenia Biletu."
XVII AmC 13860/12 31.1.2017 Inne usługi "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostanie zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenia przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienia przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu od dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu"
XVII AmC 13907/12 31.1.2017 Inne usługi "Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: a) nieuiszczenie przez Kupującego pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; b) niezapewnienie przez Kupującego finansowania pozostałej części ceny samochodu do dnia jego odbioru ustalonego ze Sprzedawcą; c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji z zamówionego samochodu."
XVII AmC 5500/11 31.1.2017 Nieruchomości "Inwestor jest uprawniony do przeszacowania ceny nabycia określonej w ust. 1 według wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej publikowanego przez GUS. Przeszacowanie polega na zmianie wysokości rat opisanych w ust. 2 o różnicę pomiędzy wysokościami tychże rat wynikającymi z ich udziału procentowego w cenie przedmiotu nabycia, a kwotami uzyskanymi z ich przemnożenia przez miesięczne wskaźniki GUS dotyczące okresu od dnia podpisania umowy do dnia wyznaczonego jako termin wpłaty danej raty. Uwzględnieniu podlegają wskaźniki zmiany cen w/g GUS za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta umowa do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin płatności danej raty. Rozliczenie przeszacowania rat następuje najpóźniej w terminie płatności ostatniej raty. W przypadku, gdy w dniu wyliczenia przeszacowania nie są jeszcze znane wskaźniki GUS za ostatnie miesiące, do wyliczeń przyjmuje się znaną wysokość wskaźnika w miesiącu poprzedzającym."
XVII AmC 5500/11 31.1.2017 Nieruchomości "W przypadku, gdy w wyniku dokonania pomiarów powykonawczych, wystąpi różnica rzeczywistej powierzchni wewnętrznej lokalu w stosunku do projektowanej powierzchni wewnętrznej lokalu i różnica ta będzie nie mniejsza niż 1% lub nie mniejsza niż 0,5m², cena lokalu mieszkalnego zostanie odpowiednio skorygowana, zaś rozliczenie tej korekty nastąpi przy wpłacie ostatniej raty. Korekta ceny polegać będzie na pomnożeniu wartości każdej z rat przez współczynnik stanowiący stosunek powierzchni wewnętrznej lokalu mieszkalnego ustalonej powykonawczo do projektowej powierzchni wewnętrznej lokalu.W przypadku określonym w § 6 ust. 3 w/w różnice w wysokości rat zostaną zwaloryzowane za okres od pierwszego dnia miesiąca, w którym została zawarta umowa do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przypada termin płatności ostatniej raty. Waloryzacja różnic zostanie dokonana zarówno w przypadku nadpłaty, jak i niedopłaty Kupującego."
XVII AmC 1429/16 30.1.2017 Sprzedaż konsumencka "Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą z czytelnym podpisem i adnotacją na odwrocie paragonu lub faktury "zwrot"?"
XVII AmC 1594/16 30.1.2017 Inne usługi " Podstawą rozstrzygnięcia reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towru - w postaci protokołu szkody sporządzonego przy osobach dostarczających przesyłkę"
XVII AmC 1101/16 30.1.2017 Inne usługi " Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w każdym terminie bez podania przyczyny, o fakcie tym klient zostanie poinformowany drogą mailową."
XVII AmC 1175/16 30.1.2017 Inne usługi "Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru"
XVII AmC 714/16 30.1.2017 HANDEL ELEKTRONICZNY " Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"
XVII AmC 1320/16 30.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentulanych sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela Sklepu internetowego."
XVII AmC 1102/16 30.1.2017 Inne usługi "Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu bez powiadamiania użytkowników o jego zmianie. Wynika z tego, iż klient sklepu co jakiś czas powinien zapoznać się z regulaminem"
XVII AmC 1095/16 30.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem rozstrzygającym spory jest Sąd Rejonowy odpowiedni dla siedziby Usługodawcy"
XVII AmC 608/15 30.1.2017 Handel elektroniczny "Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że zamieszczone na stronach naszego sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń"
XVII AmC 603/15 30.1.2017 Handel elektroniczny "Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu."
XVII AmC 606/15 30.1.2017 Handel elektroniczny " Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy."
XVII AmC 1157/16 30.1.2017 Handel elektroniczny " (?). Do przesyłki zawierającej zwracany egzemplarz publikacji kupujący zobowiązany jest dołączyć otrzymaną od sprzedawcy fakturę VAT lub paragon oraz pismo informujące o chęci odstąpienia od umowy.(?)"
XVII AmC 726/16 30.1.2017 Handel elektroniczny "Do zwrotu koniecznie należy dołączyć paragon zakupu, jak i pisemnym oświadczeniem o rezygnacji z zawartej umowy kupna/sprzedaży"
XVII AmC 739/16 30.1.2017 Inne usługi "Firma F.H.U Robert zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu."
XVII AmC 2169/14 30.1.2017 Inne usługi "Reklamowany towar przesłany do nas musi być nieuszkodzony. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji"
XVII AmC 38757/13 30.1.2017 Handel elektroniczny "Podstawę do reklamacji stanowi protokół reklamacyjny (w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie)."
XVII AmC 29/14 30.1.2017 Inne usługi "Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą."
XVII AmC 3099/14 30.1.2017 Inne usługi "W przypadku rezygnacji z imprezy ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zgłosić ten fakt na 180 dni przed terminem przyjęcia, a w razie późniejszej rezygnacji ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do obciążenia ZAMAWIAJĄCEGO kosztami w wysokości 50% wartości zamawianej imprezy. W przypadku rezygnacji na 90 dni przed terminem przyjęcia ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłaty 100% wartości zamawianej imprezy"
XVII AmC 1189/13 30.1.2017 Inne usługi " W przypadku gdy różnica ceny przekracza 3% wartości kwoty podanej w zamówieniu Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na dzień odbioru samochodu"
XVII AmC 965/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.outlet-mania.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu"
XVII AmC 1318/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Printmilk.pl"
XVII AmC 1341/16 18.1.2017 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z umowy zakupu sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy Darkfluid"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane