Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 10740/12 7.11.2013 Inne usługi "Opłata administracyjna za szkodę rozliczoną w ciężar polisy Auto Casco wynajmującego auta 2.000 zł"
XVII AmC 9050/12 7.11.2013 Inne usługi "Zamawiający zobowiązuje się do kontaktowania z nabywcą bądź potencjalnym nabywcą Nieruchomości przedstawionym przez Agencję wyłącznie za pośrednictwem Agencji do chwili zawarcia umowy kupna - sprzedaży Nieruchomości. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Zamawiający zapłaci Agencji karę umowną w wysokości kwoty prowizji określonej w § 5"
XVII AmC 5430/12 7.11.2013 Inne usługi "Firma Radex nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wyjazdu lub przyjazdu powstałe z przyczyn niezależnych od przewoźnika, w szczególności takich jak: - wypadki lub kolizje drogowe powodujące opóźnienia na trasie, - wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, - zastosowanie się do żądań policji, - śmierć lub wypadek na drodze, - akty wandalizmu i terroru, - zamknięcie drogi, objazdy, - wyjątkowe natężenie ruchu, - inne okoliczności niezależne od przewoźnika"
XVII AmC 5315/12 7.11.2013 Turystyka "Uczestnik może domagać się rekompensaty jedynie w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane"
XVII AmC 8407/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Składając zamówienie Klient akceptuje powyższe warunki "Korzystania z serwisu" wraz z "Warunkami dostawy" "
XVII AmC 8624/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "(...) Przesyłkę należy otworzyć w obecności doręczyciela i sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu. Jeżeli towar ma jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy sporządzić protokół szkód, tylko na podstawie takiego protokołu możliwa jest wymiana towaru na nowy. (...) Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie"
XVII AmC 5416/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Wszelkie reklamacje należy zgłaszać najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania przesyłki podając przy tym imię, nazwisko, nick, telefon kontaktowy. Reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od ich otrzymania. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania przewoźnika (...)"
XVII AmC 11702/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU wpłacony zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości nominalnej"
XVII AmC 9143/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności powyżej 30 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 200 zł za jedną wizytę u Kupującego, a wizyta może mieć miejsce nie częściej aniżeli raz na 3 miesiące"
XVII AmC 9143/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez F.H. WOOL STAR sp. j. w każdym czasie"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Mimo dołożenia wszelkich starań PVC Bartosz Michałowski nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do PVC Bartosz Michałowski"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu reklamacyjnego kuriera, podpisanego przez kierowcę dostarczającego towar"
XVII AmC 4555/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu)"
XVII AmC 5348/11 7.11.2013 Turystyka "4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie"
XVII AmC 781/11 7.11.2013 Handel elektroniczny "Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie RMA". Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony"
XVII AmC 1249/12 7.11.2013 Inne usługi "Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii"
XVII AmC 8290/12 6.11.2013 Inne usługi "Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl"
XVII AmC 8292/12 6.11.2013 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski"
XVII AmC 8293/12 6.11.2013 Inne usługi "Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru"
XVII AmC 8294/12 6.11.2013 Inne usługi "(...) Drukarnia Wielkoformatowa Prosper dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską (...)"
XVII AmC 2338/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktur nastąpi zmiana: (i) stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty"
XVII AmC 2339/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktury nastąpi zmiana: (ii) przepisów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nakładających na producentów lub importerów nowe ciężary o charakterze publicznym lub zobowiązującym do wprowadzenia zmian technicznych w pojazdach sprowadzonych na teren Rzeczypospolitej Polskiej"
XVII AmC 2340/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny pojazdu określonej w zamówieniu z przyczyn innych niż wymienione w punkcie 1, niezależnych od Sprzedawcy lub importera w szczególności, z powodu zmiany kursu EURO w stosunku do PLN powyżej 3%"
XVII AmC 2341/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Po upływie sześciu tygodni od przewidywanej daty dostarczenia pojazdu określonej w zamówieniu, Kupujący będzie mógł wysłać sprzedawcy list polecony z prośbą o dostarczenie pojazdu w ciągu piętnastu dni od otrzymania jego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie ostatecznym terminem dostarczenia"
XVII AmC 2457/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"
XVII AmC 2458/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
XVII AmC 12082/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Klient może odstąpić od umowy: A. W wypadku zwłoki w wydaniu samochodu przekraczającej 21 dni od dnia przedstawienia samochodu do odbioru"
XVII AmC 12083/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej z jakichkolwiek przyczyn, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony. Nie dotyczy to przypadku zadatku, który wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze stron"
XVII AmC 12084/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 6 pozwala na zachowanie otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, a odstąpienie od umowy przez klienta w myśl pkt. 7 rodzi zobowiązanie sprzedawcy do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w razie niemożliwości świadczenia (pkt. 3 ust. C). W takim przypadku, strony uzgadniają zwrot zadatku w wysokości kwoty wpłaconej"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 8
 • 6
 • 1
 • 6
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Radosław

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Bardzo rzetelna i fachowa. Pomaga ocenić sytuację prawną i w tych kłopotach widać chęć pomocy, a nie bezduszne prawo. Bardzo dziękuję i polecam Państwa usługi. Danuta B.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mirosława

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca, napisana zrozumiałym językiem.Dziękuję i polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Dobra robota
 • DOROTA

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona.Pozdrawiam. DOROTA
 • Anna

  ocena usługi:

  Rzetelność, klarowność, szybkość. Polecam serdecznie. W przypadku kolejnych kwestii do rozstrzygnięcia na pewno skorzystam właśnie z pomocy e-prawnika.
 • Weronika

  ocena usługi:

  Porada opisana jasno i wyczerpująco. Polecam
 • Dagmara i Tomasz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca. Jestem zadowolona. Szybko, sprawnie, niedrogo. Dziękuję i pozdrawiam !
 • Małgorzata

  ocena usługi:

 • Maria

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Sebastian

  ocena usługi:

 • Jolanta

  ocena usługi:

  Ogólnie jestem zadowolona.Pozdrawiam.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Wszystko Profesjonalnie , mam jeszcze inną sprawę którą zaraz opiszę.

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane