Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 2455/13 25.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
XVII AmC 674/13 25.10.2013 Inne usługi "Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę"
XVII AmC 671/13 25.10.2013 Inne usługi "Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"
XVII AmC 680/13 25.10.2013 Inne usługi "Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku"
XVII AmC 8336/12 25.10.2013 Handel elektroniczny "Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r."
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Nadawca, odbiorca, lub zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody firmy GONIEC przenieść należnych mu wierzytelności wobec firmy Goniec na osobę trzecią"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec firmy Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substytucje przesyłki, jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do nadawcy, odbiorcy, jak i osób trzecich"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy Goniec, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 505 kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z firmą Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeżeli zaistniały one z przyczyn: (...) innych zdarzeń losowych niezawinionych przez firmę Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Odpowiedzialność firmy Goniec z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do kwoty 300 złotych"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Jeżeli nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 300 złotych i odpowiedzialność firmy Goniec ograniczona jest jak w ust.7"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasądowej zawartej z dłużnikiem świadczeń okresowych na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości 1-miesięcznego przyznanego świadczenia okresowego za każdy rok"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czynności dokonane do tego czasu, w tym pełne wynagrodzenie liczone od wartości przedmiotu sporu oraz pełna stawka minimalna za prowadzenie sprawy przed sądem w Instancji w czasie trwania pełnomocnictwa. Wynagrodzenie zapłacone nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe bądź zataił wiadomości mające istotne znaczenie dla sprawy, w tym nie przekazał istotnej dokumentacji lub też podjął czynności o których mowa z pkt 5 niniejszego paragrafu, zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na wezwanie 2500 zł kary umownej"
XVII AmC 12134/12 23.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupującemu"
XVII AmC 2394/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie uzgodnią innego terminu-stanowi podstawę do uznania przez sprzedającego zamówienia za zerwanie przez kupującego"
XVII AmC 2395/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
XVII AmC 2397/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
XVII AmC 2305/13 22.10.2013 Inne usługi "Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzania w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa" (pkt. 3.13 OWU)
XVII AmC 2306/13 22.10.2013 Inne usługi "Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"
XVII AmC 2307/13 22.10.2013 Inne usługi "Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę" (pkt. 3.4 OWU)"
XVII AmC 2308/13 22.10.2013 Inne usługi "Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publikowanych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu"
XVII AmC 1318/13 22.10.2013 Handel elektroniczny "Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
XVII AmC 1318/13 22.10.2013 Handel elektroniczny "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego"
XVII AmC 666/13 22.10.2013 Inne usługi "Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. (...) nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt użytkownika podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików"
XVII AmC 668/13 22.10.2013 Inne usługi "Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia lub wydłużenie czasu realizacji, jeżeli wina nie leży po jego stronie"
XVII AmC 669/13 22.10.2013 Inne usługi "Zakłady Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych Spółka Akcyjna "ZUGiL" S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu"
XVII AmC 7599/12 22.10.2013 Inne usługi "Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: (...) dowody uiszczenia wszelkich opłat i należności wobec Eurokurier-oryginał"
< >

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 2
 • 8
 • 3
 • 7
 • 6
 • 4
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

  Porada wyczerpująca.Gorąco polecam. Dziękuję bardzo
 • Zuzanna

  ocena usługi:

  Fajna rzecz taka usługa , cena też do przyjęcia . Cieszę się , że trafiłam na tą stronę surfując po internecie . Polecam gorąco .
 • Barbara

  ocena usługi:

  Usługa wykonan bardzo rzetelnie i terminowo.
 • Marek

  ocena usługi:

  Opinia rzetelna, zrozumiała i kompletna. Jestem bardzo zadowolony. Polecam
 • Iwona

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

  Szybka, rzeczowa opinia prawna polecam korzystanie z usługi e-prawnika
 • Jaroslaw

  ocena usługi:

  Dziękuję. Dzięki waszej opini wyjaśniło sie wiele rzeczy i zyskałem więcej siły do walki z problemem
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Irek

  ocena usługi:

  Z usług tej kancelarii korzystałem w ciągu kilku lat pięciokrotnie.Niech to świadczy o standardzie tych prawników. Są świetni i daje się wyczuć oprócz fachowości,chęć pomocy. I za to dzięki.Serdecznie pozdrawiam. Podziękowania dla Pana Łukasza z Biura Obsługi.
 • Anna

  ocena usługi:

  Super i solidnie opisane zagadnienia prawne podpart przepisami -doskonale. Troszke czas oczekiwania za dlugi.
 • Marysia

  ocena usługi:

  Porady wasze bardzo mi pomogły,jestem bardzo zadowolona z waszych usług, przez co nie narobię sobie w przyszłości kłopotów. Dziękuję.
 • Violetta

  ocena usługi:

  Polecam usługi e-prawnika. Profesjonalna i rzetelna obsługa. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Pozdrawiam.
 • Witold

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca ,jestem z niej zadowolony . Dziękuję.
 • Piotr

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z usługi serwisu e-prawnik. Szybko i profesjonalnie zostałem poinformowany o tym, jakie działania prawne mam podjąć. Polecam
 • Longin

  ocena usługi:

  W pełni profesjonalna obsługa w całości satysfakcjonująca i wyczerpująca temat nie pozostawiająca cienia wątpliwości co do celowości działania. Polecam. Longin
 • Wiesław

  ocena usługi:

  Witam.bardzo serdecznie dziękuje za opinie-wyszliście Państwo na przeciw moim oczekiwaniom w sposób optymalny..zdaję sobie sprawę ,że temat ze względu na niedookreśloność prawna wielu elementów był trudny...dołożyliście Państwo staranności i dostałem materiał ,który będzie mi pomocny w walkach ze spółdzielnią...chodzi bowiem o sam proces wyboru metody i obowiązki spóldzielni z tym związane-to jest proces mający swoje wymogi i zamierzam udowodnić,że nie zostały one spełnione. jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
 • Bożena

  ocena usługi:

  Serdecznie polecam usługi e-prawnika. Porady rzetelne, szybkie i bez wychodzenia z domu. DZIĘKUJĘ

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane