Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XVII AmC 11702/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W wypadku odstąpienia przez KUPUJĄCEGO od umowy na zasadach i w terminie określonych w zdaniu poprzednim, SPRZEDAJĄCY zwróci KUPUJĄCEMU wpłacony zadatek, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, w wysokości nominalnej"
XVII AmC 9143/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "W przypadku opóźnienia w dokonywaniu płatności powyżej 30 dni WOOL STAR zastrzega sobie prawo do osobistego (przez przedstawiciela) poinformowania Kupującego o stanie zaległości i uzgodnienia zasad spłat w miejscu jego zamieszkania. Strony zgodnie postanawiają, że koszty takiego poinformowania nie mogą przekroczyć 200 zł za jedną wizytę u Kupującego, a wizyta może mieć miejsce nie częściej aniżeli raz na 3 miesiące"
XVII AmC 9143/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Kupujący jednocześnie wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. 02.144.1204). Kupujący zachowuje prawo żądania usunięcia niniejszych zgód przez F.H. WOOL STAR sp. j. w każdym czasie"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Mimo dołożenia wszelkich starań PVC Bartosz Michałowski nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swych należności w stosunku do PVC Bartosz Michałowski"
XVII AmC 8855/12 7.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie protokołu reklamacyjnego kuriera, podpisanego przez kierowcę dostarczającego towar"
XVII AmC 4555/12 7.11.2013 Handel elektroniczny "Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów, w przypadku sprzedaży konsumenckiej, z towaru zakupionego w naszym sklepie możesz zrezygnować bez podania przyczyny w ciagu 10 dni od daty odebrania przesyłki, jednak tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń opakowania produktu)"
XVII AmC 5348/11 7.11.2013 Turystyka "4.4 Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie realizacji imprezy, jeżeli uczestnik utrudnia sprawne jej przeprowadzenie, uporczywie narusza ustalony porządek lub uniemożliwia innym uczestnikom normalne korzystanie ze świadczeń.Wszelkie wynikłe z tego powodu koszty ponosi uczestnik lub jego ustawowy opiekun - z tego tytułu nie przysługuje Uczestnikowi jakiekolwiek odszkodowanie"
XVII AmC 781/11 7.11.2013 Handel elektroniczny "Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie RMA". Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony"
XVII AmC 1249/12 7.11.2013 Inne usługi "Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę organizatora loterii"
XVII AmC 8290/12 6.11.2013 Inne usługi "Drukarnia Wielkoformatowa Prosper Maciej Czerniawski zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wyklejanka.pl"
XVII AmC 8292/12 6.11.2013 Inne usługi "Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy kupna sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Drukarni Wielkoformatowej Prosper Maciej Czerniawski"
XVII AmC 8293/12 6.11.2013 Inne usługi "Nabywca zobowiązuje się w przeciągu trzech dni roboczych od momentu dostarczenia towaru zgłosić pisemnie e-mailem, faksem lub pocztą reklamacje dotyczące błędnych dostaw i zauważalnych wad towaru"
XVII AmC 8294/12 6.11.2013 Inne usługi "(...) Drukarnia Wielkoformatowa Prosper dokłada wszelkich starań aby dostawa była zrealizowana w terminie 1 dnia roboczego od wysyłki - jednak nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską (...)"
XVII AmC 2338/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktur nastąpi zmiana: (i) stawek celnych lub podatkowych lub zostaną wprowadzone nowe opłaty"
XVII AmC 2339/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny określonej w Zamówieniu, gdy do dnia wystawienia faktury nastąpi zmiana: (ii) przepisów prawnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nakładających na producentów lub importerów nowe ciężary o charakterze publicznym lub zobowiązującym do wprowadzenia zmian technicznych w pojazdach sprowadzonych na teren Rzeczypospolitej Polskiej"
XVII AmC 2340/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Cena pojazdu może wzrosnąć w stosunku do ceny pojazdu określonej w zamówieniu z przyczyn innych niż wymienione w punkcie 1, niezależnych od Sprzedawcy lub importera w szczególności, z powodu zmiany kursu EURO w stosunku do PLN powyżej 3%"
XVII AmC 2341/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Po upływie sześciu tygodni od przewidywanej daty dostarczenia pojazdu określonej w zamówieniu, Kupujący będzie mógł wysłać sprzedawcy list polecony z prośbą o dostarczenie pojazdu w ciągu piętnastu dni od otrzymania jego listu przez Sprzedawcę. Nowa data ustalona w ten sposób będzie ostatecznym terminem dostarczenia"
XVII AmC 2457/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru - o ile strony nie uzgodnią innego terminu - stanowi podstawę do uznania przez Sprzedającego zamówienia za zerwane przez Kupującego"
XVII AmC 2458/13 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
XVII AmC 12082/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Klient może odstąpić od umowy: A. W wypadku zwłoki w wydaniu samochodu przekraczającej 21 dni od dnia przedstawienia samochodu do odbioru"
XVII AmC 12083/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Niezależnie od zasad rozliczania zaliczki, w wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej z jakichkolwiek przyczyn, stronie odstępującej służy prawo żądania odszkodowania od drugiej strony. Nie dotyczy to przypadku zadatku, który wyczerpuje roszczenia odszkodowawcze stron"
XVII AmC 12084/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku gdy strony uzgodnią, że wpłacona zaliczka ma charakter zadatku, odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. 6 pozwala na zachowanie otrzymanego zadatku w pełnej wysokości, a odstąpienie od umowy przez klienta w myśl pkt. 7 rodzi zobowiązanie sprzedawcy do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Nie dotyczy to przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta w razie niemożliwości świadczenia (pkt. 3 ust. C). W takim przypadku, strony uzgadniają zwrot zadatku w wysokości kwoty wpłaconej"
XVII AmC 12086/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Sprzedawca informuje, że producent pojazdów zastrzegł sobie prawo wprowadzenia bez zapowiedzi zmian parametrów technicznych i wyposażenia oferowanych pojazdów, w przypadku pojazdów zamówionych do produkcji. W związku z tym Sprzedawca zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny jeśli po dacie zamówienia producent wprowadzi takie zmiany techniczne pojazdu w stosunku do wersji oferowanej do sprzedaży w dacie złożenia zamówienia, że spowoduje to wzrost jego wartości"
XVII AmC 12087/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Klient może odstąpić od umowy: B. W wypadku zwłoki w postawieniu samochodu do odbioru przekraczającej 21 dni"
XVII AmC 12972/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę"
XVII AmC 12976/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publicznoprawnych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu"
XVII AmC 11700/12 6.11.2013 Sprzedaż konsumencka "Niedokonanie przez KUPUJĄCEGO wpłaty ceny samochodu w trybie określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub zadatku zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy, a w szczególności niedokonanie wpłaty w zakreślonym terminie lub na powołane konto, jak również nieodebranie lub odmowa podpisania dokumentu sprzedaży, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy w terminie określonym w zawiadomieniu SPRZEDAJĄCEGO, będzie równoznaczne ze złożeniem przez KUPUJĄCEGO oświadczenia o odstąpieniu od umowy"
XVII AmC 9022/12 28.10.2013 Nieruchomości "Rozwiązanie umowy jest bezskuteczne w stosunku do transakcji sprzedaży nieruchomości klientowi wskazanemu Zamawiającemu przez Millenium"
XV ACa 1433/12 28.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W żadnym wypadku właściciel oraz administrator serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub inne szkody wynikające z korzystania z serwisu Castorama.pl lub z informacji zawartych w serwisie"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Daniel

  ocena usługi:

  Bardzo szybko, solidnie i fachowo. Polecam wszystkim.
 • Czeslaw

  ocena usługi:

  jest okej- zgodnie z moIm oczekiwaniem
 • Bartłomiej

  ocena usługi:

  To się nazywa profesjonalizm.
 • Anka

  ocena usługi:

  Polecam i dziękuję za pomoc
 • dott

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem ogromnie wdzieczna za pomoc, ktora tutaj otrzymalam. Uzyskalam odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Moj problem zostal wyjasniony szczegolowo, w zrozumialy sposob, szybko i za przystepna cene. POLECAM z calego serca. Pelen profesjonalizm!!!
 • Danuta

  ocena usługi:

 • Janina U

  ocena usługi:

  Janina U. Serdecznie dziękuję. Przepraszam,iż nie podziękowałam od razu,ale czekałam jak sprawa się rozwiąże. Wszystko poszło dobrze. Mąż miał przywrócony termin do złożenia sprzeciwu, drugi raz był na komisji i otrzymał rentę. W ZUS należało złożyć dwa oddzielne pisma: Wniosek o przywrócenie terminu i Wniosek do złożenia sprzeciwu. Poleciłam firmę wielu znajomym.
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Maria

  ocena usługi:

  Profesjonalny sposób podejścia do klienta. Opinia z dokładnym powołaniem się na obowiązujące przepisy, napisana tak aby każdy mógł zrozumieć. Bez wychodzenia z domu. Bardzo gorąco polecam . Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję za fachowe zajęcie stanowiska - tak czy inaczej, będzie to sprawa,którą zapewne rozstrzygnie sąd.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Beata E.

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik i na pewno nie ostatni. Poziom usługi jak zawsze doskonały. Odpowiedź pełna, uzasadniona przepisami, a jednocześnie zrozumiała. Gorąco polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  W życiu nie można przewidzieć wszystkich sytuacji wymagających wsparcia \"prawniczego\". W mojej sytuacji wysłałem zapytanie do 3 firm oferujących porady/opinie prawne on-line. Odpowiedział i UDZIELIŁ porady, jedynie zespół Radcy Włodarczyka. Co więcej zrobiono to naprawdę w krótkim czasie, treściwie i profesjonalnie. Dokładnie tak jak oczekiwałem. Adres tej firmy już jest w moich zakładkach i jeżeli zajdzie taka potrzeba - tylko tam. Czytelnikom mojej opinii polecam z całego serca (i rozumu). Pozdrawiam
 • j.P.Laskowscy

  ocena usługi:

  Wysoki profesjonalizm !. Polecamy na 100 % +
 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Sissi

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane