Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Klauzule niedozwolone

Sygnatura Data wpisu Branża Treść
XV ACa 1433/12 28.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Właściciel serwisu ostrzega, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika"
XVII AmC 5531/11 28.10.2013 Edukacja "Obliczona, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2-4, kwota opłaty za drugi i kolejne lata studiów (roczna, semestralna, miesięczna) ustalana jest w zarządzeniu rektora, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i podawana do wiadomości studentów (poprzez zamieszczenie na stronach internetowych (WWW.umk.pl) i wywieszenie komunikatu dziekana na tablicy ogłoszeń dziekanatu"
XVII AmC 8795/12 25.10.2013 Inne usługi "Jeżeli Zamawiający działa w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, a osoba ta nie zapłaciła Agencji prowizji, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Agencji prowizję bez względu na stosunek łączący go z tą osobą. W przypadku braku lub przekroczenia umocowania po stronie Zamawiającego, Zamawiający zaspokoi wszelkie roszczenia i pokryje koszty Agencji, które mogą z tej sytuacji wyniknąć"
XVII AmC 8798/12 25.10.2013 Inne usługi "Wypowiedzenie umowy jest bezskuteczne jeżeli dotyczy klientów przekazanych Zamawiającemu przez pośrednika w trakcie trwania umowy"
XVII AmC 8797/12 25.10.2013 Inne usługi "W przypadku gdy Zamawiający naruszy zobowiązanie wynikające z ust. 1 i nie ujawni Agencji ceny sprzedaży Nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Agencji kary umownej w kwocie stanowiącej 2% szacowanej ceny rynkowej Nieruchomości"
XVII AmC 2455/13 25.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
XVII AmC 674/13 25.10.2013 Inne usługi "Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli poczta lub kurier uszkodzą przesyłkę"
XVII AmC 671/13 25.10.2013 Inne usługi "Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń"
XVII AmC 680/13 25.10.2013 Inne usługi "Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych w serwisie, spoczywa wyłącznie na użytkowniku"
XVII AmC 8336/12 25.10.2013 Handel elektroniczny "Klient dokonujący zakupu wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz przetwarzanie przez sklep oraz Grupa Allegro sp. z o.o. swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r."
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Nadawca, odbiorca, lub zleceniodawca nie może bez pisemnej zgody firmy GONIEC przenieść należnych mu wierzytelności wobec firmy Goniec na osobę trzecią"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Nadawcy, odbiorcy lub zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczeń od przyszłych, aktualnych bądź przyszłych należności wobec firmy Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części rzeczy stanowiącej substytucje przesyłki, jeżeli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody wyrządzonej w skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do nadawcy, odbiorcy, jak i osób trzecich"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w przesyłce firmy Goniec, po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 505 kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z firmą Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Firma Goniec nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki albo opóźnienie w jej doręczeniu jeżeli zaistniały one z przyczyn: (...) innych zdarzeń losowych niezawinionych przez firmę Goniec"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Odpowiedzialność firmy Goniec z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do kwoty 300 złotych"
XVII AmC 3461/12 25.10.2013 Inne usługi "Jeżeli nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 300 złotych i odpowiedzialność firmy Goniec ograniczona jest jak w ust.7"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku zasądzenia przez Sąd prawomocnym wyrokiem lub ustalenia w ugodzie sądowej lub pozasądowej zawartej z dłużnikiem świadczeń okresowych na przyszłość, wynagrodzenie w wysokości 1-miesięcznego przyznanego świadczenia okresowego za każdy rok"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku wcześniejszego rozwiązania stosunku pełnomocnictwa opartego na niniejszej umowie, zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za czynności dokonane do tego czasu, w tym pełne wynagrodzenie liczone od wartości przedmiotu sporu oraz pełna stawka minimalna za prowadzenie sprawy przed sądem w Instancji w czasie trwania pełnomocnictwa. Wynagrodzenie zapłacone nie podlega zwrotowi"
XVII AmC 8697/12 23.10.2013 Inne usługi "W przypadku stwierdzenia przez zleceniobiorcę, że zleceniodawca przedstawił mu dane nieprawdziwe bądź zataił wiadomości mające istotne znaczenie dla sprawy, w tym nie przekazał istotnej dokumentacji lub też podjął czynności o których mowa z pkt 5 niniejszego paragrafu, zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty na wezwanie 2500 zł kary umownej"
XVII AmC 12134/12 23.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Promocje dotyczące przedmiotu umowy będą równe promocjom aktualnym w dniu wydania samochodu Kupującemu"
XVII AmC 2394/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Nie odebranie pojazdu w terminie 30 dni od podanego terminu gotowości do odbioru-o ile strony nie uzgodnią innego terminu-stanowi podstawę do uznania przez sprzedającego zamówienia za zerwanie przez kupującego"
XVII AmC 2395/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "Odbiór pojazdu nastąpi w miejscu określonym przez sprzedającego"
XVII AmC 2397/13 22.10.2013 Sprzedaż konsumencka "W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy jest Sąd dla miejsca sporządzenia Zamówienia"
XVII AmC 2305/13 22.10.2013 Inne usługi "Kupujący wyraża niniejszym zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedającego polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu o nie więcej niż 3% z ważnych przyczyn. Za ważną przyczynę uznaje się konieczność wprowadzania w pojeździe zmian technicznych wynikających z przepisów prawa" (pkt. 3.13 OWU)
XVII AmC 2306/13 22.10.2013 Inne usługi "Sprzedawca będzie związany 6-tygodniowym terminem wydania pojazdu, rozpoczynającym się w dacie upływu terminu określonego w Zamówieniu (Termin Wiążący)"
XVII AmC 2307/13 22.10.2013 Inne usługi "Jeżeli wydanie pojazdu nie nastąpi w Terminie Wiążącym Kupujący może wezwać Sprzedawcę listem poleconym z pisemnym potwierdzeniem odbioru do wydania pojazdu w innym terminie, nie krótszym niż 2 miesiące od daty otrzymania wezwania przez Sprzedawcę" (pkt. 3.4 OWU)"
XVII AmC 2308/13 22.10.2013 Inne usługi "Niezależnie od powyższego Kupujący wyraża zgodę na jednostronną zmianę Umowy przez Sprzedawcę polegającą na zmianie ceny całkowitej pojazdu, w przypadku zmiany przepisów dotyczących należności publikowanych na rzecz Skarbu Państwa w tym zobowiązań podatkowych, w szczególności w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, mających wpływ na cenę pojazdu"
XVII AmC 1318/13 22.10.2013 Handel elektroniczny "Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy"
< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Daniel

  ocena usługi:

  Bardzo szybko, solidnie i fachowo. Polecam wszystkim.
 • Czeslaw

  ocena usługi:

  jest okej- zgodnie z moIm oczekiwaniem
 • Bartłomiej

  ocena usługi:

  To się nazywa profesjonalizm.
 • Anka

  ocena usługi:

  Polecam i dziękuję za pomoc
 • dott

  ocena usługi:

 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem ogromnie wdzieczna za pomoc, ktora tutaj otrzymalam. Uzyskalam odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Moj problem zostal wyjasniony szczegolowo, w zrozumialy sposob, szybko i za przystepna cene. POLECAM z calego serca. Pelen profesjonalizm!!!
 • Danuta

  ocena usługi:

 • Janina U

  ocena usługi:

  Janina U. Serdecznie dziękuję. Przepraszam,iż nie podziękowałam od razu,ale czekałam jak sprawa się rozwiąże. Wszystko poszło dobrze. Mąż miał przywrócony termin do złożenia sprzeciwu, drugi raz był na komisji i otrzymał rentę. W ZUS należało złożyć dwa oddzielne pisma: Wniosek o przywrócenie terminu i Wniosek do złożenia sprzeciwu. Poleciłam firmę wielu znajomym.
 • Andrzej

  ocena usługi:

 • Maria

  ocena usługi:

  Profesjonalny sposób podejścia do klienta. Opinia z dokładnym powołaniem się na obowiązujące przepisy, napisana tak aby każdy mógł zrozumieć. Bez wychodzenia z domu. Bardzo gorąco polecam . Dziękuję
 • Andrzej

  ocena usługi:

  Serdecznie dziękuję za fachowe zajęcie stanowiska - tak czy inaczej, będzie to sprawa,którą zapewne rozstrzygnie sąd.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Beata E.

  ocena usługi:

  To mój kolejny kontakt z firmą e-prawnik i na pewno nie ostatni. Poziom usługi jak zawsze doskonały. Odpowiedź pełna, uzasadniona przepisami, a jednocześnie zrozumiała. Gorąco polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  W życiu nie można przewidzieć wszystkich sytuacji wymagających wsparcia \"prawniczego\". W mojej sytuacji wysłałem zapytanie do 3 firm oferujących porady/opinie prawne on-line. Odpowiedział i UDZIELIŁ porady, jedynie zespół Radcy Włodarczyka. Co więcej zrobiono to naprawdę w krótkim czasie, treściwie i profesjonalnie. Dokładnie tak jak oczekiwałem. Adres tej firmy już jest w moich zakładkach i jeżeli zajdzie taka potrzeba - tylko tam. Czytelnikom mojej opinii polecam z całego serca (i rozumu). Pozdrawiam
 • j.P.Laskowscy

  ocena usługi:

  Wysoki profesjonalizm !. Polecamy na 100 % +
 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Sissi

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane