Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

Strona 1 z 4

Na podstawie art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 § 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i sposób postępowania w sprawach dotyczących zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", kosztów:

a) poniesionych przez pracodawców w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności, zwanym dalej "przystosowaniem stanowiska", w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

b) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie,

c) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie,

d) zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy;

2) wzór wniosku i elementy umowy o zwrot kosztów, o których mowa w pkt 1;

3) dokumentację niezbędną do zwrotu kosztów, o których mowa w pkt 1;

4) sposób i terminy rozpatrywania wniosków.

 § 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorze górnictwa i budownictwa okrętowego;

2) udzielanej dla działalności związanej z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej;

3) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej;

4) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej i realizują plan restrukturyzacji;

5) udzielanej podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które otrzymują regionalną pomoc indywidualną przeznaczoną na wsparcie dużych projektów inwestycyjnych - w zakresie realizacji tych projektów;

6) udzielanej w sektorze transportu.

 § 3. Zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, pracodawcom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807) oraz innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą dokonywany w związku z prowadzeniem tej działalności, stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

 § 4. 1. Pracodawca, o którym mowa w art. 26 ust. 1 lub art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", ubiegający się o zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, składa wniosek do starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

 2. Wzór wniosku pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 3. Pracodawca będący starostą (prezydentem miasta na prawach powiatu) składa wniosek do Prezesa Zarządu Funduszu za pośrednictwem oddziału Funduszu, właściwego ze względu na siedzibę tego pracodawcy.

 4. Wzór wniosku starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) o zwrot ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 5. Do wniosku pracodawca i starosta (prezydent miasta na prawach powiatu), zwani dalej "wnioskodawcami", dołączają odpowiednio:

1) kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:

a) zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b) wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i aktu notarialnego - w przypadku osób prawnych,

c) umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,

d) w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenie na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga;

2) kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia;

3) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne. Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

<>

 

Komentarze: Rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane