Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

Strona 1 z 8

Ustawa

z dnia 14 lutego 2003 r.

o udostępnianiu informacji gospodarczych

Dz.U. 2003 Nr 50, poz. 424; Dz.U. 2004 Nr 68, poz. 623, Nr 116, poz. 1203.


Rozdział 1
Przepisy ogólne


Art. 1.
Ustawa określa zasady i tryb udostępniania przez przedsiębiorców informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej innych przedsiębiorców i konsumentów, w szczególności danych o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych, osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych danych do udostępniania.


Art. 2. 1.
Przez informację gospodarczą rozumie się następujące dane dotyczące:
 1) podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:
 a) oznaczenie,
 b) siedziba i adres,
 c) numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
 d) numer identyfikacji podatkowej,
 e) numer REGON,
 f) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organów zarządzających, prokurentów lub pełnomocników podmiotu,
 g) główny przedmiot działalności gospodarczej;
 2) osoby fizycznej:
 a) imiona i nazwisko,
 b) obywatelstwo,
 c) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
 d) numer PESEL,
 e) seria i numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 f) data urodzenia
oraz w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą:
 g) oznaczenie,
 h) siedziba i adres,
 i) numer identyfikacji podatkowej,
 j) numer REGON,
 k) numer, pod którym podmiot wpisany jest do właściwego rejestru, wraz z oznaczeniem sądu rejestrowego,
 l) imiona i nazwiska pełnomocników, o ile są ustanowieni,
 m) główny przedmiot działalności gospodarczej;
 3) zobowiązania pieniężnego:
 a) tytuł prawny,
 b) kwota i waluta,
 c) kwota zaległości,
 d) termin powstania zaległości,
 e) stan postępowań dotyczących zobowiązania, w tym informacja o orzeczeniach sądowych,
 f) informacja o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania,
 g) data wysłania wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura,
 h) inne informacje - przekazane w trybie i na zasadach określonych w art. 10;
 4) posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem:
 a) nazwa dokumentu,
 b) seria i numer dokumentu,
 c) data wystawienia dokumentu,
 d) oznaczenie, siedziba i adres podmiotu wskazanego w dokumencie jako jego wystawca,
 e) imiona i nazwisko osoby, której dokument dotyczy,
 f) okoliczności posłużenia się dokumentem,
 g) wskazanie osoby lub organu, który stwierdził, że dokument jest podrobiony lub cudzy.


2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
 1) „konsumencie” - rozumie się przez to osobę fizyczną, która zawiera umowę z przedsiębiorcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą, członka wspólnoty mieszkaniowej oraz członka spółdzielni mieszkaniowej posiadającego prawo do lokalu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058);
 2) „przedsiębiorcy” - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z późn. zm. ), spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, wspólnotę mieszkaniową oraz spółdzielnię mieszkaniową w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych jej członków, a także Wojskową Agencję Mieszkaniową w zakresie administrowania nieruchomościami;
 3) „umowie o kredyt konsumencki” - rozumie się przez to umowę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081);
 4) „udostępnianiu informacji gospodarczych” - rozumie się przez to przekazywanie przez przedsiębiorcę informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej oraz ujawnianie tych informacji przez to biuro.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do udostępniania danych pochodzących z publicznie dostępnych rejestrów lub zbiorów oraz informacji o wygasłych zobowiązaniach przedsiębiorców.Rozdział 2
Biura informacji gospodarczej


Art. 3.
Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biur informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie, o którym mowa powyżej, następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.


Art. 4. 1.
Biuro informacji gospodarczej, zwane dalej „biurem”, może zostać utworzone wyłącznie w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 4 000 000 złotych.
2. Akcje biura powinny być akcjami imiennymi. Nie jest dopuszczalna zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela.

<>

 

Komentarze: Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:

 • Andrzej

  ocena usługi:

  Cena mogłaby być niższa ale opinia prawna to rekompensuje pozdrawiam
 • Jola

  ocena usługi:

  Dziękuję za wyczerpująca odpowiedź, jeżeli zajdzie konieczność na pewno skorzystam ponownie.
 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane