Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Archiwum 14 Grudzień 2005

  Brak artykułów do wyswietlenia.

Porady prawne • Refakturowanie kosztów podróży służbowej

  Nasz pracownik odbył zagraniczną podróż służbową, której koszty muszą być refakturowane. Kosztami są: pobyt w hotelu poza granicami kraju, przelot za granicę. Jak powinno się refakturować (...)

 • PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

  Jestem osobą fizyczną, rozliczającą się w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż mieszkam za granica i rozliczam się za granicą z dochodów uzyskanych poza Polską. Czy w (...)

 • Prawo odkupu i pierwokupu ANR

  Pani X kupiła od ANR działkę rolną z KW. W umowie sprzedaży notarialnej jest zapis, że ANR przysługuje w terminie 5 lat od daty sprzedaży działki prawo pierwokupu i prawo odkupu działki. Czy (...)

 • Składniki opinii biegłego

  Czy w opinii biegłego muszą być podane podstawy prawne, na których biegły oparł swoją opinię? Pytam ponieważ otrzymałem od biegłego opinię, która wygląda dla mnie - laika jak wypracowanie (...)

 • Opodatkowanie transportu międzynarodowego

  Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy (...)

 • Sprostowanie wpisu o wywłaszczeniu

  W księdze wieczystej w dziale trzecim wpisane zostało postępowanie wywłaszczeniowe odnośnie do części nieruchomości o obszarze 1725m2 zostało wszczęte na rzecz Skarbu Państwa (kopalni Ziemowit) (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

 • Wysokość kary umownej

  Operator telefonii komórkowej wypowiedział pani x umowę o świadczenie usług połączeń komórkowych, ponieważ pani x nie opłaciła rachunków. Za nie dotrzymanie przez panią x warunków umowy (...)

 • Apelacja przy zniesieniu współwłasności

  Czy jeśli zgadzam się co do podziału nieruchomości przy zniesieniu współwłasności w naturze, a mam zamiar kwestionować nakłady poniesione na tę nieruchomość i co za tym idzie rozliczenie finansowe, (...)

 • Ustalenie wartości nieruchomości

  Czy w trakcie rozliczenia przy zniesieniu współwłasności sąd może nakazać rozliczenie za samowolę budowlaną, która to jakoby podniosła wartość działki, a która wyszła przy wycenie nieruchomości (...)

 • Rozwód bez orzekania o winie

  Dostałem pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Jeśli dojdę do porozumienia ze swoją żoną czy na rozprawie możemy wszystko zmienić i powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia i że rozwód będzie (...)

 • Wyłączenie sędziego

  Mieszkam za granicą i 9 grudnia doręczony mi został pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na 30 grudnia. Termin ten mi niestety nie pasuje, czy mogę wnosić o jego zmianę? Kiedy mogę (...)

 • Aktualizacja NIP

  Czy jeżeli jestem zobowiązany do złożenia aktualizacyjnego NIP-1 w związku ze zmianą zameldowania (jest to również zmiana miejsca zamieszkania) z tytułu działalności gospodarczej, powodującego (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP podlegają one windykacji (...)

 • Termin na zgłoszenie roszczenia

  Jaki jest termin na złożenie pozwu o roszczenie z tytułu zakażenia HCV?

 • Ubezpieczenie mieszkania i części wspólnej

  W ramach zarządu wspólnotą mieszkaniową zarządca ubezpieczył „zbiorowo” wszystkie mieszkania. Ja posiadam wcześniej zawarte ubezpieczenie z innym ubezpieczycielem. Czy w przypadku powstania (...)

 • Wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej

  Tytuł wykonawczy został wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, klauzulę wykonalności nadał komornik skarbowy. Czy przed wystąpieniem do sądu o wyjawienie majątku należy nadać temu tytułowi (...)

 • Prawo zastawu w umowie najmu

  Jako przedsiębiorca wynajmuję od innego przedsiębiorcy lokal dla celów prowadzenia własnej działalności w zakresie usług krawieckich, zatrudniam 50 osób i na hali, którą wynajmuję zamontowałem (...)

 • Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem. Pracownik wprowadził się w 1989 do mieszkania komunalnego wpłacając tzw. kaucję. W 2005 roku wykupił to mieszkanie na własność. Powołując się na art. (...)

 • Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

  Mam wyrok nakazujący eksmisję lokatora z przydziałem lokalu socjalnego. Chcę teraz Gminę wezwać do płacenia odszkodowania, dopóki lokator ten będzie mieszkał. Kiedy mogę skierować pozew przeciwko (...)

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z Postanowienia SR w X została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sadowego przy SR w Y. Dłużnik od lat mieszka i pracuje (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Wezwanie do ugodowego rozwiązania sporu

  Spółka otrzymała wezwanie do stawienia się na posiedzeniu sądu w sprawie zawarcia ugody z wierzycielem z wniosku wierzyciela. Czym będzie skutkować nie stawienie się w sądzie bez usprawiedliwienia? (...)

 • Staż pracy przy prawie do emerytury

  Czy staż pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu jest zaliczany do tzw. "wysługi lat" do emerytury?

 • Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

  O nakazie zapłaty dowiedziałem się w momencie kontaktu z komornikiem. Nakaz z pozwem nie został mi doręczony z uwagi na pobyt za granicą. Chcę wnieść sprzeciw, czy w związku z tym mam zażądać (...)

 • Termin inwentaryzacji w spółce z o.o.

  Czy są jakieś wymogi co do terminu inwentury (spisu z natury) dla poptrzeb zamknięcia roku obrotowego i bilansu? Czy inwentura może się odbyć np. w dniu 2 stycznia 2006, czy musi się odbyć w roku (...)

 • Stawka amortyzacyjna dla lokalu

  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować przy użytkowaniu lokalu mieszkalnego w całości na potrzeby firmy: mieści się w nim biuro, pracują zatrudnieni pracownicy - jak dla lokalu mieszkalnego (...)

 • Zapłata wierzytelnością ceny nabycia

  Prowadzę postępowanie egzekucyjne, jestem na etapie złożenia wniosku o przejecie nieruchomości po II licytacji. Czy jako wierzyciel hipoteczny, mogę zapłacić za to mieszkanie oraz za koszty komornicze (...)

 • Przedawnienie nakazu zapłaty

  Kiedy utracę prawo egzekwowania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym 18 lutego 1996 roku, jeśli złożę wniosek do komornika w najbliższych dniach? Czy jest sensowne w ogóle składać (...)

 • Egzekucja z kilku nieruchomości w różnych okręgach

  Prowadzę postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (mieszkania) dłużników. Niedawno otrzymałem informację, że dłużnicy posiadają działkę rekreacyjną w okolicach X, więc złożyłem u komornika (...)

 • Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

  W grudniu bieżącego roku zmieniłem adres stałego zameldowania, jednocześnie składając wniosek o wymianę dowodu osobistego. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2065 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

 • Dziennik Ustaw Poz. 2064 z 2005

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 2063 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 2062 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 2061 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2060 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2059 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2058 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2057 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2056 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2055 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2054 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2053 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2052 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2051 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2050 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2049 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2048 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 1148 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2005 r. sygn. akt Kp 3/05

 • Monitor Polski Poz. 1147 z 2005

  Komunikat Nr 12/2005/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 1146 z 2005

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 1145 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 1144 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006

 • Monitor Polski Poz. 1143 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006

 • Monitor Polski Poz. 1142 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 1141 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 1140 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 1139 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 1138 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 1137 z 2005

  Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych

 • Monitor Polski Poz. 1136 z 2005

  Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 1135 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1134 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1133 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1132 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1131 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1130 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1129 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1128 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1127 z 2005

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku

 • Monitor Polski Poz. 1126 z 2005

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 1125 z 2005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 120 rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Poz. 1124 z 2005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Wincentego Witosa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2005

  Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Małgorzata

  ocena usługi:

  wszystkim niezdecydowanym serdecznie polecam portal e-prawnik.Ogromny plus dla portalu, że moja sprawa została bardzo dogłębnie zbadana. Stanowisko prawne i dalsza ścieżka postępowania jasno określona.Wszystkie moje wątpliwości, które nasuwały mi się po otrzymaniu opinii sukcesywnie przez kilka dni zostały wyjaśnione.Drugi ogromny plus za bardzo szybki czas reakcji na moja wysyłana korespondencję.Dzięki kontaktowi z portalem e-prawnik mam poczucie, że nie jestem sama z problemem.Biorąc pod uwagę konkurencyjną na rynku cenę za usługę, z całym przekonaniem mogę potwierdzić, że była tego warta.
 • Z. Wiśniewski

  ocena usługi:

  Jestem wysoce usatysfakcjonowany pracą zespołu e-prawnik.pl Gorąco polecam
 • Renata

  ocena usługi:

 • Damian

  ocena usługi:

 • Zbyszek

  ocena usługi:

  Biuro e-prawnik pomogło w sprawie, za co dziękuje.
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Bardzo trafna i rzeczowa obsługa Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnej
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Dziękuję za poradę. Bardzo pomocny serwis, rzeczowe odpowiedzi, krótki czas oczekiwania na wycenę opinii. Naprawdę jestem zadowolony. Polecam
 • Wiesława

  ocena usługi:

  Dziękuję..., otrzymałam jasną i profesjonalną odpowiedź polecam Wiesława
 • Adam

  ocena usługi:

  Dzięki bardzo merytorycznej opinii oszczędzono mi przegranej sprawy w Sądzie .
 • Dorota

  ocena usługi:

  polecam, szybko i konkretnie
 • Anna

  ocena usługi:

 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Halina

  ocena usługi:

  Jestem zadowolona, otrzymałam jasną dla mnie jasną odpowiedź. Polecam.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Profesjonalnie i dokladnie.napewno będę jeszcze korzystać. Dziękuję Katarzyna
 • Adam

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca opinia, na temat, bez zbędnych komentarzy.
 • Małgorzata

  ocena usługi:

  Bardzo dobra, fachowa obsługa, rzetelne i profesjonalne podejście do tematu, bardzo dziękuję i polecam
 • Piotr

  ocena usługi:

  jestem bardzo zadowolony. pelny profesjonalizm, polecam wszystkim osobom potrzebujacym porady prawnej
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane