Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać przepisy unijnej dyrektywy

Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z 1990 r. która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie są zobowiązane do uchwalenia i publikacji krajowych przepisów wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.

Cały rynek turystyczny szykuje się na przyjęcie nowych przepisów wynikających z prawa unijnego. Mowa o nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Polska, tak jak inne kraje unijne, ma czas na wdrożenie dyrektywy do 1 stycznia 2018. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 lipca 2018 r.

Co nowego przewiduje projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

Najważniejsza zmiana to objęcie regulacją podmiotów, których dotąd nie obowiązywała ustawa o usługach turystycznych. Od wejścia w życie nowej ustawy przepisami objęci będą wszyscy, którzy organizują imprezy turystyczne lub ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych, w tym także na zasadach niekomercyjnych.

Wyjątek będą stanowiły tylko imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, które będą oferowane:

 1. jednocześnie na zasadach niekomercyjnych, okazjonalnie i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych lub
 2. na podstawie umowy generalnej (tj. przewidującej długotrwałe zlecenie na realizację wielu podróży służbowych w określonym czasie).

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się:

 • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
 • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
 • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
 • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,
 • określenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności organizatora turystyki i podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Prace nad dyrektywą

Prace nad nową dyrektywą rozpoczęły się już w 2007 r. Ze strony polskiej Rząd reprezentowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaś branżę turystyczną (poprzez ECTAA) – Polska Izba Turystyki. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 w grudniu 2015 r.  

Trzeba podkreślić, że dyrektywa 2015/2302 jest aktem pełnej (maksymalnej) harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzić przepisów ani bardziej, ani mniej restrykcyjnych, ani w żaden inny sposób odstępujących od jej postanowień. Państwom członkowskim pozostawiono dowolność tylko w bardzo wąskim zakresie, wyraźnie określonym w dyrektywie – i w tych obszarach MSiT przychyliło się do postulatów branży.

Zaawansowanie prac nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Prace nad projektem ustawy trwały od wielu miesięcy:

 • w październiku 2015 r. przygotowana została Biała Księga ustawy o usługach turystycznych (3-częściowa analiza, w której zawarto charakterystykę rynku i opis stanu prawnego w poszczególnych obszarach usług turystycznych, identyfikację problemów branży turystycznej w obszarach objętych ustawą o usługach turystycznych oraz propozycje rozwiązania tych problemów). W pracach nad Białą Księgą aktywnie uczestniczyła branża turystyczna;
 • w grudniu 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa dyrektywa 2015/2302;
 • w czerwcu 2016 r. skierowano wniosek o wpis projektu ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;
 • w lipcu 2016 r. uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac RM pod nr UC75;
 • w listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na temat wstępnego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pierwszy krok – Biała księga ustawy o usługach turystycznych

W 2015 r. (jeszcze przed publikacją dyrektywy) Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało tzw. Białą księgę ustawy o usługach turystycznych, będącą analizą aktualnego stanu usług turystycznych. Identyfikowała ona problemy branży turystycznej powstałe na gruncie ustawy o usługach turystycznych oraz proponowała rozwiązania tych problemów. Cały dokument był konsultowany z branżą turystyczną i stanowił jedną z podstaw do wypracowania rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy.

Etapy prac nad projektem

Po opublikowaniu dyrektywy można było rozpocząć prace nad jej wdrożeniem. W lipcu 2016 r. na podstawie opracowanego w MSiT testu regulacyjnego i wniosku, uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac Rady Ministrów, co pozwoliło na rozpoczęcie przygotowywania właściwego projektu ustawy.

Od lipca do października 2016 r. w resorcie turystyki powstawał obszerny projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Zanim dokumenty ujrzały światło dzienne, konsultowano kluczowe aspekty wdrożenia z profesorami prawa turystycznego.

W listopadzie 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprosiło przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na spotkanie prekonsultacyjne. Trzy dni wspólnych obrad na wyjazdowym posiedzeniu w Falentach zaowocowało uzgodnieniami proponowanych przepisów i nowych rozwiązań.

Następnie projekt został przekazany do konsultacji publicznych aż do 163 partnerów. W prace włączono nowe podmioty, takie jak m.in. związki sportowe, kościoły czy sektor MICE. Podmioty, które zgłosiły uwagi do projektu, zostały przez resort turystyki zaproszone na konferencję uzgodnieniową. W konferencji uzgodnieniowej, w dniu 13 marca 2017 r., której przewodniczył Pan Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wzięło udział 29 przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, marszałków województw oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Partnerzy społeczni oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki wypracowali wspólne stanowisko w wielu kwestiach, przyjęli wzajemne wyjaśnienia oraz określili tzw. punkty sporne, których treść będzie wymagała dodatkowych uzgodnień. Konferencja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości na współpracę. Zarówno Partnerzy Społeczni jak i Pan Minister Dawid Lasek, wielokrotnie podkreślali chęć współpracy i wspólnego przygotowania „dobrej jakości produktu” jakim ma być projekt ustawy o imprezach turystycznych.

W wyniku konsultacji uwzględniono zdecydowaną większość uwag, które nie wychodziły poza dopuszczalny zakres dyrektywy, dotyczących m.in.:

 • wydłużenia z 2 lat do 3 lat okresu przedawnienia roszczeń,
 • doprecyzowania przepisów dotyczących rachunku powierniczego,
 • doprecyzowania zapisów dotyczących godziny wylotu/wyjazdu o wskazanie, iż chodzi o przybliżony czas,
 • ograniczenia odpowiedzialności agenta turystycznego wyłącznie za własne błędy,
 • doprecyzowania przepisów odnośnie wydawania decyzji w przypadku niewniesienia składek na TFG w wymaganym terminie,
 • terminu 30 dni na złożenie reklamacji,
 • braku możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • wskazania w umowie liczby noclegów objętych daną usługą,
 • doprecyzowania przepisów dotyczących wnoszenia opłaty skarbowej,
 • doprecyzowania treści oświadczenia o niewypłacalności,
 • usunięcia zapisu o 10%-owej wpłacie dla zaistnienia obowiązku informacyjnego itd.
 • Podziel się:

 

Komentarze: Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Anna

  ocena usługi:

  Szybko i sprawnie, a opinia napisana w sposób jasny i klarowny.
 • Marek Mikulski

  ocena usługi:

  jestem ogólnie bardzo zadowolony - zwłaszcza z wszechstronnej odpowiedzi, wobec czego bardzo dziękuję
 • Grzes

  ocena usługi:

  Fachowo, terminowo,profesjonalnie, polecam.
 • Jolanta

  ocena usługi:

 • Dorota

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo. Wszystko rzetelnie, a co najważniejsze komentarz w przystępnej formie. Następnym razem tylko e-prawnik.
 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Jozef

  ocena usługi:

 • Mirosław

  ocena usługi:

 • Beata Jaroslawska

  ocena usługi:

  Profesjonalizm i fachowość, odpowiedz błyskawiczna, bardzo polecam Z poważaniem
 • Anna

  ocena usługi:

  Bardzo fachowa pomoc. Kontakt idealny. Polecam
 • Zbigniew

  ocena usługi:

  Opinia wydana terminowo, z wnioskami prawnymi podanymi w sposób jasny nawet dla nieprawników. Spełnia założenia przyjęte przeze mnie przy występowaniu z zapytaniem o jej wydanie.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Dziękuję! Opinia jest jasna i zadowalająca w treści. Polecam innym. Z powazaniem
 • Marta

  ocena usługi:

  Doskonały serwis i jakość usług. Otrzymałam niezwykle dogłębną i pomocną poradę prawną oraz odpowiedź na moje dodatkowe, powiązane pytanie. Polecam wszystkim, którzy potrzebują porady prawnika.
 • teti50

  ocena usługi:

  Polecam wszystkim potrzebujacym pomocy prawnej. Bardzo szybko otrzymalam odpowiedz na zadane pytanie.
 • Renata

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana szybko, profesjonalnie, zrozumiale. POLECAM.
 • Zdzisława

  ocena usługi:

  Dziękuję za bardzo profesjonalną usługę prawną i wyczerpującą w pełni moje pytanie.Będę polecała napewno znajomym . Sama także skorzystam jeszcze z Państwa porad.
 • Paweł

  ocena usługi:Wakacje 2017 - First minute


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane