Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

  Money.pl/Anna Kraszkiewicz
(fot. Money.pl/Anna Kraszkiewicz)

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać przepisy unijnej dyrektywy

Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dostępna na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji) ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z 1990 r. która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie są zobowiązane do uchwalenia i publikacji krajowych przepisów wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.

Cały rynek turystyczny szykuje się na przyjęcie nowych przepisów wynikających z prawa unijnego. Mowa o nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającej dyrektywę Rady 90/314/EWG. Polska, tak jak inne kraje unijne, ma czas na wdrożenie dyrektywy do 1 stycznia 2018. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 lipca 2018 r.

Co nowego przewiduje projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych?

Najważniejsza zmiana to objęcie regulacją podmiotów, których dotąd nie obowiązywała ustawa o usługach turystycznych. Od wejścia w życie nowej ustawy przepisami objęci będą wszyscy, którzy organizują imprezy turystyczne lub ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych, w tym także na zasadach niekomercyjnych.

Wyjątek będą stanowiły tylko imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne, które będą oferowane:

 1. jednocześnie na zasadach niekomercyjnych, okazjonalnie i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych lub
 2. na podstawie umowy generalnej (tj. przewidującej długotrwałe zlecenie na realizację wielu podróży służbowych w określonym czasie).

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się:

 • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
 • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
 • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
 • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,
 • określenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności organizatora turystyki i podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
 • zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Prace nad dyrektywą

Prace nad nową dyrektywą rozpoczęły się już w 2007 r. Ze strony polskiej Rząd reprezentowało Ministerstwo Sportu i Turystyki, zaś branżę turystyczną (poprzez ECTAA) – Polska Izba Turystyki. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 w grudniu 2015 r.  

Trzeba podkreślić, że dyrektywa 2015/2302 jest aktem pełnej (maksymalnej) harmonizacji, co oznacza, że państwa członkowskie nie mogą wprowadzić przepisów ani bardziej, ani mniej restrykcyjnych, ani w żaden inny sposób odstępujących od jej postanowień. Państwom członkowskim pozostawiono dowolność tylko w bardzo wąskim zakresie, wyraźnie określonym w dyrektywie – i w tych obszarach MSiT przychyliło się do postulatów branży.

Zaawansowanie prac nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w projekcie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Prace nad projektem ustawy trwały od wielu miesięcy:

 • w październiku 2015 r. przygotowana została Biała Księga ustawy o usługach turystycznych (3-częściowa analiza, w której zawarto charakterystykę rynku i opis stanu prawnego w poszczególnych obszarach usług turystycznych, identyfikację problemów branży turystycznej w obszarach objętych ustawą o usługach turystycznych oraz propozycje rozwiązania tych problemów). W pracach nad Białą Księgą aktywnie uczestniczyła branża turystyczna;
 • w grudniu 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa dyrektywa 2015/2302;
 • w czerwcu 2016 r. skierowano wniosek o wpis projektu ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;
 • w lipcu 2016 r. uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac RM pod nr UC75;
 • w listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na temat wstępnego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Pierwszy krok – Biała księga ustawy o usługach turystycznych

W 2015 r. (jeszcze przed publikacją dyrektywy) Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało tzw. Białą księgę ustawy o usługach turystycznych, będącą analizą aktualnego stanu usług turystycznych. Identyfikowała ona problemy branży turystycznej powstałe na gruncie ustawy o usługach turystycznych oraz proponowała rozwiązania tych problemów. Cały dokument był konsultowany z branżą turystyczną i stanowił jedną z podstaw do wypracowania rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy.

Etapy prac nad projektem

Po opublikowaniu dyrektywy można było rozpocząć prace nad jej wdrożeniem. W lipcu 2016 r. na podstawie opracowanego w MSiT testu regulacyjnego i wniosku, uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac Rady Ministrów, co pozwoliło na rozpoczęcie przygotowywania właściwego projektu ustawy.

Od lipca do października 2016 r. w resorcie turystyki powstawał obszerny projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji. Zanim dokumenty ujrzały światło dzienne, konsultowano kluczowe aspekty wdrożenia z profesorami prawa turystycznego.

W listopadzie 2016 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprosiło przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na spotkanie prekonsultacyjne. Trzy dni wspólnych obrad na wyjazdowym posiedzeniu w Falentach zaowocowało uzgodnieniami proponowanych przepisów i nowych rozwiązań.

Następnie projekt został przekazany do konsultacji publicznych aż do 163 partnerów. W prace włączono nowe podmioty, takie jak m.in. związki sportowe, kościoły czy sektor MICE. Podmioty, które zgłosiły uwagi do projektu, zostały przez resort turystyki zaproszone na konferencję uzgodnieniową. W konferencji uzgodnieniowej, w dniu 13 marca 2017 r., której przewodniczył Pan Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wzięło udział 29 przedstawicieli branży turystycznej, ubezpieczeniowej, bankowej, organizacji pozarządowych, Kościoła Katolickiego, marszałków województw oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Partnerzy społeczni oraz przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki wypracowali wspólne stanowisko w wielu kwestiach, przyjęli wzajemne wyjaśnienia oraz określili tzw. punkty sporne, których treść będzie wymagała dodatkowych uzgodnień. Konferencja przebiegała w atmosferze wzajemnego szacunku i otwartości na współpracę. Zarówno Partnerzy Społeczni jak i Pan Minister Dawid Lasek, wielokrotnie podkreślali chęć współpracy i wspólnego przygotowania „dobrej jakości produktu” jakim ma być projekt ustawy o imprezach turystycznych.

W wyniku konsultacji uwzględniono zdecydowaną większość uwag, które nie wychodziły poza dopuszczalny zakres dyrektywy, dotyczących m.in.:

 • wydłużenia z 2 lat do 3 lat okresu przedawnienia roszczeń,
 • doprecyzowania przepisów dotyczących rachunku powierniczego,
 • doprecyzowania zapisów dotyczących godziny wylotu/wyjazdu o wskazanie, iż chodzi o przybliżony czas,
 • ograniczenia odpowiedzialności agenta turystycznego wyłącznie za własne błędy,
 • doprecyzowania przepisów odnośnie wydawania decyzji w przypadku niewniesienia składek na TFG w wymaganym terminie,
 • terminu 30 dni na złożenie reklamacji,
 • braku możliwości odstąpienia w ciągu 14 dni od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa,
 • wskazania w umowie liczby noclegów objętych daną usługą,
 • doprecyzowania przepisów dotyczących wnoszenia opłaty skarbowej,
 • doprecyzowania treści oświadczenia o niewypłacalności,
 • usunięcia zapisu o 10%-owej wpłacie dla zaistnienia obowiązku informacyjnego itd.
 • Podziel się:

 

Komentarze: Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Zaufało nam już:
 • 0
 • 3
 • 1
 • 1
 • 9
 • 6
 • 7
 • osób

Opinie naszych klientów

 • Zofia Lewandowska

  ocena usługi:

  Korzystam z pomocy portalu e-prawnik kilkanaście lat. Zawsze najwyższa klasa. Dziękuję. Zofia Lewandowska
 • Mieczysława

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Wszystko przebiegło bez zarzutu. Opinia była wyczerpująca.
 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Marek

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo za odpowiedz.Jestem zadowolona z usługi jest na wysokim poziomie. Jeśli będę w potrzebie na pewno skorzystam z waszych usług. Pozdrawiam Danuta
 • Magdalena

  ocena usługi:

 • Justyna

  ocena usługi:

  Odpowiedź dotycząca mojego zapytania bardzo szczegółowa i wyczerpująca. Mam nadzieję, że zgodnie z radą e-prawnik problem zostanie rozwiązany po mojej myśli.Polecam i dziękuję za radę- Justyna
 • Dorota

  ocena usługi:

 • Teresa

  ocena usługi:

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

  Bardzo dobrze przygotowane pismo, przystępna cena i szybka realizacjia Bardzo polecam
 • Leszek

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z przesłanej opinii. Dała mi ona obraz sytuacji prawnej w temacie z którym się zwracałem. Bardzo dziękuje i pozdrawiam. Leszek
 • Sławomir

  ocena usługi:

  Tym razem o wyborze Państwa oferty spośród innych, nie ukrywam, że zadecydowała przede wszystkim cena, ale następnym razem zadecyduje ta jakość, do której się przekonałem. Dziękuję, za bardzo krótki czas realizacji, ale przede wszystkim dziękuję za formę wypowiedzi, za prosto i jasno zbudowane zdania, dziękuję, że utwierdziliście mnie Państwo w przekonaniu, że czasami prosty człowiek,taki jak ja, wie lepiej, niż urzędnik, czy księgowy, który powinien wiedzieć, a zamiast odpowiedzi twierdzącej, każde zdanie kończy się pytająco, żeby nie użyć stwierdzenia po prostu \"nie wiem\". Ja teraz już wiem, gdzie następnym razem się zgłosić. DZIĘKUJĘ!
 • Agnieszka

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona z usługi. Bardzo szybko uzyskałam odpowiedź na interesujące mnie pytanie. Opinia prawna była przejrzysta i zrozumiała, podane zostały przepisy prawne. Nie osniesiono się po krótce jedynie do mojego krótkiego pytania lecz opisano kilka aspektów mojej sytuacji. Z pewnością bezpośredni kontakt z prawnikiem daje więcej możliwości ale tak jak w moim przypadku, potrzebując szybkiej porady bez zbyt długiej zwłoki i bez wychodzenia z domu, skorzystanie z usług e-prawnik.pl jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem. Polecam! Dziękuję!
 • Adam

  ocena usługi:

  Moja druga sprawa w tej kancelarii. Cena nieco w górę (a raczej rabat w dół), co jak sądzę trzeba po prostu zaakceptować. Prawo rynku. Co do jakości usług i podejścia, to są na tym samym wysokim poziomie. Opinia szczegółowa, na moją prośbę bardzo szybko i gratisowo uzupełniona o ważne dla mnie szczegóły. Polecam e-prawnika.


Wakacje 2017 - First minute


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane