e-prawnik.pl Porady prawne

Prawo upadłościowe i naprawcze porady prawne - Strona 5

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego

  Czy wysłanie do sądu zgłoszenia wierzytelności wraz z załącznikami w jednym egzemplarzu poskutkować może odrzuceniem wniosku?

  Zgłoszenie wierzytelności wobec upadłego
 • Tryb i forma zgłoszenia wierzytelności

  Jaki jest tryb oraz forma zgłaszania wierzytelności do Sądu prowadzącego upadłość firmy?

  Tryb i forma zgłoszenia wierzytelności
 • Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość

  Mąż jest jednoosobowym przedsiębiorcą, żona jest innym jednoosobowym przedsiębiorcą, między małżonkami jest wspólność ustawowa. Między zamężną ich córką i mężem córki jest umowna (...)

  Nabycie udziałów w sp. z o.o. a upadłość
 • Postępowanie egzekucyjne a upadłość dłużnika

  Czy komornik ma obowiązek zwrócić klauzulę wykonalności wierzycielowi w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika? Jeżeli tak to w jakim terminie od złożenia wniosku komornik powinien odesłać (...)

  Postępowanie egzekucyjne a upadłość dłużnika
 • Publikowanie o ogłoszeniu upadłości

  Czy istnieje publiczna i łatwo dostępna informacja o postępowaniach upadłościowych? Jak najszybciej mogę sprawdzić, czy przeciwko innemu przedsiębiorcy nie toczy się takie postępowanie?

  Publikowanie o ogłoszeniu upadłości
 • Zakup nieruchomości od syndyka

  Rozważam zakup nieruchomości od syndyka, sprzedawcą jest spółka z o.o. "w upadłości". W księdze wieczystej w dziale III figuruje informacja o wpisaniu upadłości tejże spółki; w dziale IV jest (...)

  Zakup nieruchomości od syndyka
 • Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej

  Kiedyś pewna spółka z o. o. powierzyła mi dochodzenie wierzytelności od pewnego przedsiębiorcy, poprzez umowę powierniczego przelewu wierzytelności. W ramach swych działań windykacyjnych uzyskałem (...)

  Wypowiedzenie umowy cesji powierniczej
 • Umorzenie wniosku o upadłość a tytuły wykonawcze

  Czy w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego wobec spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania, istniejące wcześniej tytuły wykonawcze wierzycieli spółki (...)

  Umorzenie wniosku o upadłość a tytuły wykonawcze
 • Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Sąd umorzył postępowanie upadłościowe spółki akcyjnej ze względu na brak środków do przeprowadzenia postępowania. Powołano nowy zarząd. Czy i kiedy zarząd jest zobowiązany do ponownego złożenia (...)

  Ponowne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Obowiązki syndyka

  Jaką formą prawną można zmobilizować syndyka masy upadłości pracodawcy, aby wypłacił należne wynagrodzenie. Czy zobowiązuje go do tego wezwanie do zapłaty czy też sprawa powinna być skierowana (...)

  Obowiązki syndyka
 • Umowa przewłaszczenia a upadłość

  Jako zabezpieczenie udzielonej pożyczki podpisaliśmy umowę przewłaszczenia na środki trwałe, zapasy magazynowe i należności. Co się dzieje z przewłaszczeniami w sytuacji ogłoszenia przez Spółkę (...)

  Umowa przewłaszczenia a upadłość
 • Skutki zakończenia postępowania upadłościowego

  Jeśli sąd wydał postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego w stosunku do naszego wierzyciela ( firmy), a środki pieniężne uzyskane z likwidacji majątku pozwoliły na zaspokojenie (...)

  Skutki zakończenia postępowania upadłościowego
 • Wynagrodzenie w spółce w upadłości

  Jestem prezesem i dyrektorem generalnym zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony w spółce z o.o., która oczekuje na decyzję sądu co do formy upadłości (układ lub likwidacja). Z obu (...)

  Wynagrodzenie w spółce w upadłości
 • Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego

  Posiadamy jako spółka ustanowioną hipotekę kaucyjną na nieruchomości dłużnika wpisaną na pierwszym miejscu. Dłużnik znajduje się w upadłości. Czy przy sprzedaży tego obiektu przez syndyka (...)

  Hipoteka kaucyjna w świetle prawa upadłościowego
 • Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości

  Art. 40 ust. 3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego mówi "W razie ustanowienia zabezpieczenia przez zarząd przymusowy, dłużnik zachowuje prawo wykonywania czynności zwykłego zarządu oraz korzystania (...)

  Zarząd majątkiem przed ogłoszeniem upadłości
 • Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość

  Jestem wierzycielem spółki, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości (w trakcie rozpatrywania). Czy dokonana ewentualna cesja należności spółki na mnie, kosztem umorzenia przeze mnie zobowiązania (...)

  Cesja należności spółki wnioskującej o upadłość
 • Skarga na czynności nadzorcy sądowego

  Zarząd spółki wnioskującej o ogłoszenie upadłości z możliwością układu złożył na nadzorcę sądowego skargę ponad 2 miesiące temu. Sąd skargi nie rozpatrzył (a przynajmniej zarząd nie (...)

  Skarga na czynności nadzorcy sądowego
 • Zarząd majątkiem przez syndyka

  W przypadku ogłoszenia upadłości w opcji likwidacyjnej, jak wygląda procedura odwołania zarządu przez syndyka, czy następuje to automatycznie, rozwiązania umowy z dotychczasowymi pracownikami (automatycznie?) (...)

  Zarząd majątkiem przez syndyka
 • Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy

  Spółka z o.o. złożyła kilka miesięcy temu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Wniosek jest rozpatrywany i zapewne potrwa to jeszcze kilka tygodni (rozpatrywana skarga na działalność (...)

  Zarząd majątkiem dłużnika a nadzorca sądowy
 • Postępowanie upadłościowe a egzekucja

  Wierzyciel ma zasądzone kwoty od dłużnika. Dłużnik - spółka z o. o. zmienił siedzibę oraz numer konta nie powiadamiając o tym nikogo z wierzycieli, tym bardziej komornika, który na zlecenie (...)

  Postępowanie upadłościowe a egzekucja
 • Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  W jakim czasie sąd powinien rozpatrzyć wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez zarząd dłużnika - spółki z o.o.? Rozumiem, że ewentualna odpowiedzialność zarządu za długi spółki (...)

  Rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Wypłata pieniędzy z masy upadłościowej

  Czy zgodna z prawem jest sytuacja, kiedy ja ostrzegam zarząd (będący jednocześnie udziałowcami) upadłej spółki z o.o., która jest moim dłużnikiem, że zamierzam doprowadzić do odpowiedzialności (...)

  Wypłata pieniędzy z masy upadłościowej
 • Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości

  Czy możliwe jest zgłoszenie niewypłacalności spółki z o.o., jeśli nie posiada ona majątku?

  Brak majątku a wniosek o ogłoszenie upadłości
 • Upadłość spółdzielni - skutki

  W pewnym artykule w Rzeczpospolitej zawarto następujące stwierdzenie: "Jeżeli doszłoby do upadku spółdzielni, to własnościowe spółdzielcze prawa do lokalu przekształcają się w prawo własności, (...)

  Upadłość spółdzielni - skutki
 • Nabycie nieruchomości od upadłego a hipoteki

  Zamierzam kupić nieruchomość będącą własnością przedsiębiorstwa w upadłości. W księdze wieczystej są wpisy dotyczące hipotek przymusowych na rzecz Skarbu Państwa o wartości kilkakrotnie (...)

  Nabycie nieruchomości od upadłego a hipoteki
 • Spis wierzycieli

  Czy w postępowaniu układowym do spisu wierzycieli i podaniu należności oraz terminów płatności należy podać również kwotę odsetek?

  Spis wierzycieli
 • Sposób liczenia odsetek w upadłości

  W jaki sposób obliczamy odsetki od wierzytelności zgłaszanej w postępowaniu upadłościowym?

  Sposób liczenia odsetek w upadłości
 • Postępowanie układowe spółki z o.o.

  Czy w trakcie postępowania układowego dłużnika - spółki z o.o., dłużnik ten (jego zarząd) może odrębnie zaspokoić jednego z wierzycieli (jeszcze sprzed ogłoszenia układu), spłacając mu (...)

  Postępowanie układowe spółki z o.o.
 • Egzekucja a postępowanie upadłościowe

  Co w sytuacji, gdy komornik na wniosek prywatnego wierzyciela zajął towary dłużnika - spółki z o.o., a nagle zostaje ogłoszona jej upadłość lub postępowanie układowe? Czy komornik musi odstąpić (...)

  Egzekucja a postępowanie upadłościowe
 • Upadłość spółki, a zakaz opuszczania Polski

  Czy w czasie trwania postępowania upadłościowego spółki z o.o. członkowie zarządu mogą podejmować pracę za granicą? Czy sąd zakazuje członkom zarządu spółki wyjazd za granicę?

  Upadłość spółki, a zakaz opuszczania Polski
 • Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy

  Na podstawie umowy powierniczego przelewu przejąłem od spółdzielni handlowej prawa do wierzytelności celem jej dochodzenia od dłużnika tej spółdzielni. Zanosi się na to, że spółdzielnia ta (...)

  Powierniczy przelew wierzytelności a likwidacja firmy
 • Stosowanie przepisów w postępowaniu upadłościowym

  Firma otrzymała od sądu postanowienie o uznaniu postępowania układowego dłużnika firmy za ukończone. Na podstawie których przepisów toczyło się postępowanie układowe? Na podstawie przepisów (...)

  Stosowanie przepisów w postępowaniu upadłościowym
 • Upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej

  Czy w Polsce osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej właściwego urzędu może ogłosić upadłość? Jeżeli tak, to na podstawie jakich (...)

  Upadłość przedsiębiorcy - osoby fizycznej
 • Przesłanki wniosku o ogłoszenie upadłości

  Jesteśmy spółką z o.o. o kapitale założycielskim 50.000 PLN. Posiadamy środki trwałe o wartości ok. 100.000 PLN. Wynajęliśmy od developera magazyn, a jako zabezpieczenie umowy najmu uzyskaliśmy (...)

  Przesłanki wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Firma złozyła wniosek o ogłoszenie upadłości. Syndyk masy upadłościowej wyznaczony przez sąd gospodarczy rozpoczął swoje rytunowe działania, jednakże sam wniosek o upadłość został złożony (...)

  Cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Wspólnik spółki z o.o. w post. upadłościowym

  Czy jako udziałowiec spółki z o.o., która znajduje sie w upadłości, mam prawo złożyć skargę do sędziego komisarza na postępowanie syndyka, uważając, że jego poczynania sa niepotrzebne, uszczuplające (...)

  Wspólnik spółki z o.o. w post. upadłościowym
 • Wypowiedzenie umowy przez syndyka

  Wynajmuję budynek do prowadzenia działalności handlowej od firmy, która w lutym br. ogłosiła upadłość, umowa wynajmu spisana jest na czas określony do 31.12.2007 r., gdzie zaznaczone jest, że (...)

  Wypowiedzenie umowy przez syndyka
 • Zmiania trybu postępowania upadłościowego

  Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku (...)

  Zmiania trybu postępowania upadłościowego
 • Zmiana opcji układu

  Czy zgodnie z obowiązującym prawem w związku ze zmianą prowadzenia postępowania upadłościowego z opcji likwidacyjnej na układ powinny zostać zamknięte księgi rachunkowe i syndyk powinien przekazać (...)

  Zmiana opcji układu
 • Przekazanie majątku przez syndyka

  Zarządca żąda od syndyka udziału w inwentaryzacji w ten sposób, że syndyk ma w oparciu o protokoły inwentaryzacyjne (kilkadziesiąt tysięcy pozycji w trzech lokalizacjach) wydać majątek, pomimo, (...)

  Przekazanie majątku przez syndyka

1

...

3

4

5

6

7

8