Prawo upadłościowe i naprawcze porady prawne - Strona 8

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Układ a upadłość sp. z o. o.

  W spółce z o. o. jednoosobowej, którą prowadzę, toczyło się postępowanie układowe, które sędzia komisarz umorzył (wierzyciele nie wyrazili zgody na układ). Sędzia ogłosił to na spotkaniu (...)

 • Wniosek osoby fizycznej-przedsiębiorcy o układ

  Czy o postępowanie układowe wnioskować może wobec swoich wierzycieli również osoba fizyczna? Czy alternatywą jest tu sąd polubowny w sensie: mam kilku wierzycieli chcę ich równo obdarować?

 • Postępowanie układowe

  Do kogo powinienem się udać w pierwszej kolejności w sprawie negocjacji układowej z wierzycielami i jakie dokumenty powinienem przedstawić? Posiadam sklep i restaurację w centrum uzdrowiska, które (...)

 • Łączenie propozycji układowych

  Czy w postępowaniu układowym z wierzycielami mogę prosić jednocześnie o cztery ulgi, tj. o umożenie długu, rozłożenie go na raty, okres karencji w spłacie? Czy mogę prosić tylko o jedną z (...)

 • Pełnomocnik w postępowaniu układowym

  Złożyłem do sądu wniosek o układ z wierzycielami. Jestem prezesem spółki z o.o. jednoosobowej. Czy mogę dać pełnomocnictwo dyrektorowi spółki, który jest pracownikiem kontraktowym i nie jest (...)

 • Ponowne otwarcie postępowania układowego

  Czy istnieje możliwość ponownego otwarcia postępowania układowego zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu?

 • Postępowanie układowe - hipoteka

  Czy wierzyciel, który ma ustanowioną hipotekę na nieruchomości spółki może brać udział w postępowaniu układowym na własne żądanie, zachowując jednocześnie wpis hipoteki?

 • Upadłość spółki a egzekucja

  Co się dzieje z rozpoczętymi egzekucjami przeciwko spółce akcyjnej gdy zostanie ogłoszona upadłość? Czy są one kontynuowane przez komornika czy też wszystkie czynności dotyczące zbycia majątku (...)

 • Zakup masy upadłościowej przedsiębiorstwa

  Czy są jakieś ograniczenia w zakupie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego od Syndyka masy upadłości. Głównie chodzi o powiązania rodzinne lub kapitałowe upadłego jeśli jest osobą (...)

 • Zgoszenie wierzytelności - postępowanie układowe

  Jakie wymogi i jakie informacje powinno zawierać pismo do Sądu w sprawie zgłoszenia wierzytelności wobec Postanowienia Sądu o otwarciu postępowania układowego, w którym wyznacza datę zgłoszenia (...)

 • Postępowanie układowe a zobowiazania spółki

  Czy spółka z o.o. występując do sądu w sprawie postępowania układowego jest zwolniona z płacenia bieżących podatków i składek zus oraz bieżących zobowiązań wobec kontrahentów a w szczególności (...)

 • Upadłość a bezskuteczność czynności

  Z jakiej przyczyny i na jakiej podstawie w trakcie upadłości moża uznać zawarte transakcje za bezskutecznei za jaki okres?

 • Przyjęcie układu

  Kiedy układ w postępowaniu układowym może zostać przyjęty?

 • Wierzytelność zabezpieczona hipoteką a układ

  Czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką przymusową kaucyjną może wejść do układu, jeżeli wpis został dokonany dnia 1 sierpnia, na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia, a układ został otwarty (...)

 • Zaległe wynagrodzenie a upadłość

  Prezes firmy, w której pracuję, złożył wniosek o upadłość. Co dzieje się z moim zaległym czteromiesięcznym wynagrodzeniem? Czy jeśli założy on drugą firmę, to mogę dochodzić swoich praw (...)

 • Upadłość a egzekucja wobec poręczyciela

  Czy postępowanie egzekucyjne wszczęte przeciwko poręczycielom upadłego ulega zawieszeniu z dniem ogłoszenia upadłości i czy zostanie ono umorzone po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu (...)

 • Umorzenie upadłości

  Co się dzieje z przedsiębiorcą (chodzi o osobę prawną), wobec którego umorzono postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego? (...)

 • Wierzytelności z delegacji pracowniczych

  Do jakiej kategorii w ramach upadłości są zaliczane zobowiązania spółki z tytułu delegacji pracowniczych?

 • Posiedzenie sądu w sprawie upadłości

  Czy po złożeniu wniosku o upadłość przez zarząd spółki, sąd może ogłosić taką upadłość bez zawiadamiania strony o dacie posiedzenia sądu w tej sprawie?

 • Potrącenie w upadłości

  Upadły zakład, u którego wynajmuję pomieszczenia, jest mi winien pewną kwotę. Do ogłoszenia upadłości stosowana była kompensata naszych wzajemnych należności i zobowiązań. Po ogłoszeniu (...)

 • Powiadamianie upadłego w toku egzekucji

  Kogo należy powiadomić i komu należy doręczać pisma w postępowaniu egzekucyjnym, gdy uczestnikiem postępowania jest upadły?

 • Wytoczenie powództwa a układ

  Czy zakładowi, który jest obecnie w postępowaniu układowym, można wytoczyć sprawę o zapłatę zaległych należności?

 • Sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki

  Czy istnieje możliwość sprzedaży przed licytacją zadłużonych nieruchomości, jeżeli wartość zadłużenia przekracza wartość nieruchomości? Ugoda z wierzycielami nie wchodzi w rachubę.

 • Umieszczenie wierzytelności na liście

  Dłużnik od 6 miesięcy zwleka z drobną zapłatą. Oświadczył nagle, że składa/złożył wniosek do sądu o wszczęcie postępowania układowego i nie może teraz płacić. Zapytałem, czy umieścił (...)

 • Informacje dla reprezentanta upadłego

  Czy w postępowaniu upadłościowym przy sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej reprezentant upadłego powinien być poinformowany, a jeżeli tak to przez kogo: 1/ o wycenie nieruchomości (...)

 • Hipoteka na nieruchomości dłużnika w upadłości

  Czy możliwe jest ustanowienie hipoteki na nieruchomości dłużnika, który ma zatwierdzony prawomocnie układ? Co jest podstawą wpisu hipoteki i jakie dokumenty należy złożyć do wniosku o wpis hipoteki, (...)

 • Zakres działania syndyka

  W jednej odpowiedzi (Uprawnienia i obowiązki syndyka) Prawnik odpowiada, że "syndyk nie jest następcą prawnym" i powołuje się na orzeczenie Sądu Najwyższego. Czy mógłbym wiedzieć dokładnie (...)

 • Właściwość sądu w postępowaniu układowym

  Moja firma miała zakład położony w miejscu siedziby firmy. Jednak niedawno zmieniłem siedzibę na inne miasto. Czy w takim wypadku w momencie złożenia podania o postępowanie układowe mogę dowolnie (...)

 • Stosunek najmu a upadłość

  Posiadam podpisaną umowę najmu na czas określony (10 lat) z przedsiębiorstwem, które złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy syndyk może wypowiedzieć mi tę umowę jeżeli sąd ogłosi (...)

 • ZFŚS a upadłość firmy

  Co dzieje się z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w momencie ogłoszenia przez firmę upadłości? Czy pracownik, który przed upadłością firmy zaciągnął pożyczkę w ZFŚS musi ją spłacać (...)

 • Upadłość osoby fizycznej-przedsiębiorcy

  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może ogłosić upadłość w związku z zaprzestaniem regulowania swoich zobowiązań?

 • Stosunek pracy kobiety w ciąży a upadłość zakładu

  Co dzieję się z kobietą w ciąży zatrudnioną na czas nieokreślony w przypadku gdy zakład pracy ogłasza upadłość? Moje pytanie dotyczy okresu przed porodem i po porodzie.

 • Zmiana wierzyciela w postępowaniu układowym

  Nasza firma, spółka cywilna jako podwykonawca robót budowlanych generalnego wykonawcy sp. z o.o. wykonała prace budowlane objęte umową oraz zakończone zgodnie z umową. Prace zostały odebrane przez (...)

1

...

4

5

6

7

8