Zasiłki porady prawne - Strona 4

Artykuły

Informacje

Pytania i odpowiedzi

Forum

 • Zakwestionowanie umowy o pracę przez ZUS

  Zatrudniłam na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony kobietę będącą w 7 miesiącu ciąży, o czym nie zostałam poinformowana przez zatrudnianą. Przedłożyła mi aktualne zaświadczenie (...)

 • Prawo do wynagrodzenia chorobowego

  Od dnia 19.03.2007 roku zatrudniliśmy pracownika. Jest to jego pierwsza praca w życiu. W dniu 16.04.2007 roku przyniósł zwolnienie lekarskie za okres od 16.04.2007 do 23.04.2007. Czy wynagrodzenie (...)

 • Choroba po zakończeniu pracy

  Czy należy się pracownikowi zasiłek chorobowy, jeśli okres wypowiedzenia minął np. 30 czerwca, a pracownik zachorował 2-go lipca? Kto płaci zasiłek, jeśli choroba trwa 90 dni?

 • Zmiana ustawy o pomocy społecznej-zmiana decyzji

  Od 1.04.07 weszły w życie zmiany ustawy o pomocy społecznej. Między innymi został uchylony art. 106 ust. 3c, na podstawie którego zaokrąglało się kwoty przyznawanych świadczeń. Jak należałoby (...)

 • Staż pracy przy świadczeniu przedemerytalnym

  Na podstawie ustawy z dn. 30 kwietnia 2004 r. spełniam warunki do otrzymania świadczenia przedemerytalnego . Mam wątpliwości, czy do wymaganego stażu pracy - w moim przypadku 40 letniego bez względu (...)

 • Ciąża a wyjazd zagranicę

  Kobieta jest zatrudniona na czas nieokreślony, jest w 6 miesiącu ciąży. Mieszka w Polsce. Mąż - Anglik w Wielkiej Brytanii. Kobieta od miesiąca przebywa na zwolnieniu, ponieważ ciąża jest zagrożona. (...)

 • Zasiłek pielęgnacyjny dla pacjenta w hospicjum

  Pan X trafił do hospicjum, które w całości refundowane jest z Narodowego Fundusz Zdrowia. Czy Pan X ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej?

 • Zwolnienie lekarskie kobiety w ciąży a zasiłek

  Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym do dnia 14.01.2007 r. W dniu 8.01.2007 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie od dnia 6.01.2007 r. do 26.01.2007 r, oraz zaświadczenie lekarskie z przewidywaną (...)

 • Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

  Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. Wcześniej chorował i otrzymał wynagrodzenie (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  Podczas choroby pracodawca mnie zwolnił dyscyplinarnie w jednej ze swoich firm, a zapomniał zwolnić w kolejnej firmie, gdzie byłem zatrudniony na 1/8 etatu. Zwolniłem się więc sam po kilku dniach (...)

 • Zasiłek chorobowy ze stosunku pracy i działalności

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i płacę wszystkie składki od 3 lat. W następnym roku będę pracować na umowę o pracę z pełnym ZUS. Czy można nadal płacić składkę na chorobowe (...)

 • Świadczenia rodzinne

  W dniu 3.04.2006 r petentka złożyła w Ośrodku Pomocy Społecznej wniosek w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i opieki (...)

 • Zasiłek chorobowy w przypadku zleceniobiorcy

  Pracownica zatrudniona jest na umowę zlecenie i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 900 zł brutto. Od tego wynagrodzenia odprowadzane są składki ZUS, łącznie ze składką zdrowotną. Czy osoba ta (...)

 • Becikowe a poród za granicą

  Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek (...)

 • Jdnorazowa zapomoga z tutułu urodzenia dziecka

  Do ośrodka zgłosiła się osoba, która chce złożyć wniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Osoba ta czasowo przebywa na terytorium USA i tam urodzone jest dziecko. Osoba ta (...)

 • Premia uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku

  Pracownica w ciąży przebywa na zwolnieniu lekarskim. Do czasu zajścia w ciążę i pójścia na zwolnienie lekarskie otrzymywała premię uznaniową z wyjątkiem jednego miesiąca. Czy dla kobiety ciężarnej, (...)

 • Wpływ wysokości diety na dodatek rodzinny

  Kierowca zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym - wykonujący "kursy" za granicę otrzymuje diety, które nie wchodzą w skład wynagrodzenia, nie (...)

 • Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

  Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień (...)

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego w czasie urlopu

  Proszę o odpowiedź czy pracownikowi przebywającemu na urlopie wypoczynkowym przysługuje wypłata zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym dzieckiem?

 • Prawo do zasiłku opiekuńczego

  Uprzejmie proszę o informację, czy moja żona, która zrzekła się na moją rzecz prawa do dwóch dni urlopu w roku przysługującego osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, ma prawo ubiegać się (...)

 • Zasiłek dla bezrobotnych dla cudzoziemca

  Obcokrajowiec, obywatel państwa spoza Unii Europejskiej, nierezydent, którego podstawą pobytu jest karta czasowego pobytu (podstawa prawna: małżeństwo z obywatelem polskim) w chwili obecnej nie studiuje (...)

 • Zwrot nienależnie pobranego świadczenia z GOPS

  Pani X na mocy decyzji Kierownika GOPS posiadała prawo do zasiłków okresowych, w trakcie ich pobierania okazało się, że rodzina nie podawała faktycznych dochodów. Wystawiono decyzję o nienależnie (...)

 • Zasiłek chorobowy z FUS a przekazanie L4 do ZUS

  Kobieta ciężarna będąca pracownicą przebywała na zwolnieniach lekarskich przez kilka miesięcy nieprzerwanie do czasu porodu. Kobieta dostarczyła pracodawcy każde z w/w zwolnień, jednak nie otrzymała (...)

 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

  Pani X jest matką niepełnosprawnego dziecka. Od 1 stycznia 2005 roku posiada uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w związku z (...)

 • Umieszczenie w domu pomocy społecznej

  Pan X lat 69 mieszka z żoną lat 64, jest właścicielem domu i gospodarstwa rolnego. nie mają dzieci. Oboje posiadają niepełne emerytury bowiem nie przekazali swojego gospodarstwa rolnego. Z uwagi (...)

 • Zasiłek chorobowy po przerwaniu działalności

  Po ukończeniu technikum samochodowego w 1980 r pracowałem 6 lat w PKS -ie jako mechanik samochodowy. Następnie od 1986 r. do 29.11.2004 r. prowadziłem działalność gospodarczą w swoim zawodzie .Od (...)

 • Zwrot zasiłku pielęgnacyjnego

  Pan X pobrał równolegle zasiłek pielęgnacyjny z GOPS-u oraz dodatek. Został wezwany do zwrotu 5 nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych z GOPS-u. Czy istnieje prawna możliwość odstąpienia (...)

 • Becikowe dla nieletniej samotnej matki

  Czy matce, która dopiero 23 października tego roku osiągnie pełnoletność przysługuje tzw. \"becikowe\"? W ustawie nie ma wymogu pełnoletniości, mówi się tylko o matce. W opisanej sytuacji chodzi (...)

 • Prawo do zasiłku przedemerytalnego

  W lipcu 2004 rozwiązałem umowę o pracę z pracodawca na podstawie art 55 par1.1-niewyplacanie wynagrodzenia za okres od września 2003 do maja 2005. W świadectwie pracy zakład wpisał mi, że stosunek (...)

 • Zasiłek chorobowy przed ciążą

  Jak długo przysługuje mi zasiłek chorobowy w związku z ciążą? Przez jaki okres się on należy i w jakiej wysokości? Czy prawdą jest, że kobiecie w ciąży przysługuje przez cały okres tylko (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany przez zstępnych i wstępnych (...)

 • Obowiązki osób pobierających zasiłek rodzinny

  Czy pracownik pobierający zasiłek rodzinny musi przedstawić w trakcie okresu zasiłkowego oświadczenie o dochodzie za rok poprzedni oraz o fakcie pobierania nauki przez dziecko? Jeżeli tak, to z jakich (...)

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu umowy o pracę

  Zachorowałem po fakcie przedstawienia pracodawcy zaakceptowanego przez niego wniosku o rozwiązanie za mną umowy o pracę, ale przed dniem wygaśnięcia stosunku pracy określonym w tym piśmie. Po dniu (...)

 • Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

  Jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodu dla osoby ubiegającej się o pomoc z OPS (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)? Czy tylko dochody (...)

 • Dochód konkubenta a zasiłek

  Czy mieszkając i prowadząc wspólne gospodarstwo domowe z konkubentem nie będącym ojcem dzieci (matka i ojciec dzieci są po rozwodzie), wlicza się jego dochody dla wyliczenia dochodu na członka (...)

 • Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

  Czy w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego powinnam uwzględnić dodatek za wysługę lat?

 • Umowa zlecenie a zasiłek przedemerytalny

  Chcę zatrudnić osobę będącą na zasiłku przedemerytalnym na umowę zlecenie. Czy taka umowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu ZUS, ile może zarobić taka osoba ażeby nie utraciła prawa do zasiłku (...)

 • Ustanie zasiłku przedemerytalnego

  Czy po otrzymaniu w spadku współwłasności 1/3 gospodarstwa rolnego o pow. udziału przekraczającego 2 ha przeliczeniowe mój brat może nadal pobierać zasiłek przedemerytalny, jeśli natychmiast (...)

 • Gospodarstwo rolne w spadku

  Po śmierci brata (bezdzietny, kawaler) otrzymaliśmy w spadku gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami. Odbyło się w sądzie postępowanie o nabycie spadku. Otrzymaliśmy udział po 1/3 (ja, mój brat (...)

 • Zasiłek dla samotnego rodzica

  Czy kobieta wychowująca dzieci po rozwodzie, zamieszkująca wspólnie z konkubentem (od ok.2,5 roku, dzieci nie są dziećmi konkubenta) spełniała warunki \"matki samotnie wychowującej dzieci\"? Konkubent (...)