Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Forum - użytkownicy

Profil użytkownika: Comperio_Leges

 • Login: Comperio_Leges
 • Data rejestracji: 2012-11-29
 • Tematy użytkownika: 0
 • Posty użytkownika: 54 Zobacz wszystkie

Ostatnie posty Comperio_Leges

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • 1. Jak wygladałaby taka sytuacja, gdybym widząc policje za drzwami, wogole ich nie otworzył? Nie zadawaj nawet takich pytań. 2. Otworzyłem, ale nie zgadzam się na mandat (...) BEZWZGLĘDNIE nie przyjąłbym mandatu na Twoim miejscu. Pytasz głównie o koszty. W razie uznania za winnego koszty wynoszą od 100 do 50 zł w zależności od rodzaju postępowania wykroczeniowego. Do tego dochodzą dodatkowo koszty powstałe w czasie postępowania np. opinii biegłych. Do tego dochodzi ewentualna grzywna. Nie wierz, że słowo policjanta będzie zawsze ważniejsze. Trzeba zabezpieczyć dowody w postaci świadków w postaci sąsiadów etc. Plus dobre przesłuchanie na sprawie i myślę, że wypadłbyś korzystniej. Poza tym Sąd może uznać Ciebie winnym, ale nie skazać na grzywnę, ale poprzestać tylko na naganie. Czyli bez żadnych finansowych konsekwencji. Jeśli masz dalsze pytania napisz: stowarzyszenie.compertus@gmail.com Pozdrawiam! Stowarzyszenie Compertus GZ

  Zobacz cały wątek: Zakłócanie ciszy nocnej, konsekwencje i sposób weryfikacji.

 • Spadkobierczynią po babci jest zasadniczo mama, a nie rodzeństwo więc nie będą mieli roszczeń o zachowek. Stąd, ja nie widzę możliwości sądowego dochodzenia jakichś kwot. Stowarzyszenie Compertus Jeżeli masz dalsze pytania napisz: stowarzyszenie.compertus@gmail.com Pozdrawiam! GZ

  Zobacz cały wątek: spadek

 • 1)Wydaje mi się, że nie jest potrzebna nowa decyzja. Decyzja o wz pozostaje w obrocie, dopóki nie wygaśnie (1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji). W takiej sytuacji można, a nawet trzeba wystąpić o dokonanie zmiany w decyzji w trybie 155 k.p.a. w zakresie właściwego określenia numerów ewidencyjnych. Mogę jeszcze poszukać w orzecznictwie odnośnie tego punktu. 2) Grunty jak najbardziej mogą być zabudowane, tylko, że w świetle obowiązujących przepisów jest to trochę droga przez mękę, szczególnie gdy nie ma uchwalonego planu: Według art. 4 pkt. 6) ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.), pod pojęciem przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne rozumie się ustalenie innego niż rolniczy lub leśny sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz innego niż leśny sposobu użytkowania gruntów leśnych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt. 1) tejże ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba, że grunty rolne stanowią użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast (art.5b). Po nowelizacji ustawy z 8 marca 2013 r., zgoda jest wymagana niezależnie od powierzchni gruntów. Tak myślę, że skoro decyzja o wz poniekąd zastępuje plan zagospodarowania przestrzennego i stanowi podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, to może dotychczasowy właściciel będzie mógł przekazać decyzję o wz nowemu, tak aby obejść nowe przepisy, bez konieczności czekania na uchwalenie planu przez gminę (bo: zgodnie z art.61 ust. 1 pkt. 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzję o warunkach zabudowy można wydać jedynie, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1). Jeżeli potrzebujesz więcej informacji napisz Stowarzyszenie Compertus - bezpłatna pomoc prawna e-mail: stowarzyszenie.compertus@gmail.com https://www.facebook.com/StowarzyszenieCompertus

  Zobacz cały wątek: Prawa zabudowy Pilne!

 • Zwięźle sprawę ujmując przedstawia się ona następująco: Po pierwsze, sprawa sądowa o alimenty toczy się w Polsce, w sądzie właściwym dla dochodzącego. To ile można żądać zależy od usprawiedliwionych potrzeb dochodzącego alimentów oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia podjęcie dalszych kroków w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń zależy od tego, czy zobowiązany przebywa w państwie członkowskim Unii Europejskiej czy też w państwie spoza obszaru UE. 1) Gdy zobowiązany przebywa w państwie członkowskim Unii Europejskiej, zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych z dnia 18 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 7, str. 1). Orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim będącym stroną Protokołu haskiego z 2007 roku jest uznawane w innym państwie członkowskim bez konieczności przeprowadzania specjalnego postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Orzeczenie wydane w państwie członkowskim będącym stroną Protokołu haskiego z 2007 roku i wykonalne w tym państwie jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia wykonalności w tym państwie (art. 17 rozporządzenia). Królestwo Danii uczestniczy w stosowaniu Rozporządzenia nr 4/2009 jedynie w określonym zakresie. W celu wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim wnioskodawca może złożyć wniosek o uznanie lub uznanie ze stwierdzeniem wykonalności orzeczenia (załącznik VI do Rozporządzenia). Do wniosku należy dołączyć: a) odpis orzeczenia spełniający wymogi niezbędne do stwierdzenia autentyczności tego orzeczenia; b) wyciąg z orzeczenia sporządzony przez sąd pochodzenia na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku I rozporządzenia (załącznik I lub II do Rozporządzenia). ; c) w odpowiednim przypadku dokument wykazujący stan zaległości i podający datę ich wyliczenia; d) w razie potrzeby transliterację lub tłumaczenie treści formularza, o którym mowa w lit. b), na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeżeli w tym państwie obowiązuje kilka języków urzędowych, na jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie dochodzi się wykonania, lub na inny język wskazany przez państwo członkowskie wykonania jako akceptowany. Każde państwo członkowskie może wskazać język urzędowy lub języki urzędowe instytucji Unii Europejskiej inne niż jego własny język, które może zaakceptować do celów wypełnienia formularza. Może być wymagane tłumaczenie, jeżeli wykonanie orzeczenia zostało zaskarżone. Zazwyczaj należy również dołączyć odpis aktu urodzenia uprawnionego. Procedurę współpracy z zagranicznymi organami prowadzi Sąd Okręgowy, który powinien udzielić niezbędnej pomocy uprawnionemu. Wezwane państwo członkowskie zapewnia bezpłatną pomoc prawną w przypadku wszystkich wniosków złożonych przez wierzyciela dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku między rodzicami i dziećmi w wieku poniżej 21 lat. Dalsze postępowanie egzekucyjne jest prowadzone o przepisy właściwe dla kraju państwa członkowskiego wykonania. 2) Jeżeli zobowiązany przebywa poza państwem członkowskim Unii Europejskiej, zastosowanie mogą mieć przepisy Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzonej w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 (Dz.U. 1961 Nr 17, poz. 87). To są bardzo ogólne informacje, na pewno pomogłoby, gdybyśmy wiedzieli, do jakiego kraju wyemigrowała zobowiązana. Jeżeli masz dalsze pytania napisz:

  Zobacz cały wątek: alimenty i ustalenie ojcostwa

 • Jeśli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu pism możesz napisać do Stowarzyszenia zajmującego się bezpłatną pomocą prawną: https://www.facebook.com/StowarzyszenieCompertus e-mail: stowarzyszenie.compertus@gmail.com

  Zobacz cały wątek: umowa dożywocia - sprzedaż domu

Więcej postów użytkownika Comperio_Leges


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane