Archiwum 1 Kwiecień 1950

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 647 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie ustalenia terminów protokolarnego przejęcia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Polska Wiklina" przez "Centralę Przemysłu Ludowego i Artystycznego".

 • Monitor Polski Poz. 644 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie przyznawania nagród pieniężnych pracownikom związków samorządu terytorialnego, zatrudnionym przy wymiarze, poborze i egzekucji niektórych danin komunalnych.

 • Monitor Polski Poz. 531 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad przyznawania stopni górniczych i ustalenia wzorów mundurów górniczych w górnictwie węglowym.

 • Monitor Polski Poz. 519 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

 • Monitor Polski Poz. 503 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zmiany spisu przedsiębiorstw, podległych Ministrowi Górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 502 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia dodatku rolniczego dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach podległych Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych.

 • Monitor Polski Poz. 496 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie rozciągnięcia na pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. w sprawie przyznania dodatku przejściowego pracownikom zatrudnionym w niektórych Ministerstwach, którzy przeszli do pracy w tych resortach nie otrzymawszy mieszkań w Warszawie.

 • Monitor Polski Poz. 495 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie specjalnych stypendiów artystycznych dla studentów.

 • Monitor Polski Poz. 483 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie ustalenia spisu przedsiębiorstw podległych Ministrowi Przemysłu Ciężkiego.

 • Monitor Polski Poz. 482 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o zmianie uchwały Rady Ministrów w sprawie ustalenia spisu uspołecznionych przedsiębiorstw działających w dziedzinie handlu wewnętrznego.

 • Monitor Polski Poz. 479 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Centralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości.

 • Monitor Polski Poz. 478 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowego statutu organizacyjnego Ministerstwa Górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 477 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie tymczasowej organizacji Ministerstwa Finansów.

 • Monitor Polski Poz. 473 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o dodatku do uposażenia pracowników państwowych pełniących służbę w meteorologicznych obserwatoriach i stacjach wysokogórskich.

 • Monitor Polski Poz. 472 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie państwowego planu stypendialnego dla młodzieży wyższych szkół artystycznych na okres od 1 stycznia 1950 r. do 31 lipca 1950 r.

 • Monitor Polski Poz. 471 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie państwowych stypendiów dla młodzieży wyższych szkół artystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 470 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r.w sprawie zmiany składu pierwszej Naczelnej Rady Spółdzielczej.

 • Monitor Polski Poz. 469 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie powołania Rady Programowej do Spraw Wystaw i Targów.

 • Monitor Polski Poz. 468 z 1950

  Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wewnętrznej organizacji i trybu postępowania Naczelnej Rady Odbudowy m. st. Warszawy.

 • Monitor Polski Poz. 463 z 1950

  Zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami.

 • Monitor Polski Poz. 460 z 1950

  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie nadzoru nad fundacją "Dom Akademiczek" w Warszawie i fundacją im. T. i M. Woydygów.

 • Monitor Polski Poz. 445 z 1950

  Postanowienie o odznaczeniu z dnia 1 kwietnia 1950 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 188 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 144 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów o określeniu niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mienia nierolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 143 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zaszeregowania i przechodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie czasu pracy w sobotę pracowników zatrudnionych w kopalniach węgla na powierzchni.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie organizacji Państwowej Rady Ochrony Przyrody.

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 1950

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Prawniczej im. Teodora Duracza.