Archiwum 30 Grudzień 1982

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 239 z 1983

  Konwencja Konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisana w Warszawie dnia 3 sierpnia 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 1983

  Konwencja o statusie prawnym, przywilejach i immunitetach międzypaństwowych organizacji gospodarczych, działających w określonych dziedzinach współpracy, sporządzona w Budapeszcie dnia 5 grudnia 1980 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 1984

  Porozumienie między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Ludową Republiką Angoli o przyjaźni i współpracy, podpisane w Luandzie dnia 4 grudnia 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczególnej odpowiedzialności porządkowej oraz specjalnego postępowania porządkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 26 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przeprowadzania kontroli finansowej oraz obowiązków kontrolowanych jednostek.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1983

  Uchwała nr 282 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 25 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu nagród.

 • Dziennik Ustaw Poz. 21 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 20 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o zobowiązaniach podatkowych na niektóre rodzaje świadczeń pieniężnych oraz określenia właściwości organów podatkowych w zakresie umarzania zaległości podatkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 19 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów oraz uprawnień Ministra Finansów i podległych mu organów w zakresie kontroli finansowej.

 • Monitor Polski Poz. 9 z 1983

  Uchwała nr 280 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zamówień rządowych na materiały i wyroby.

 • Monitor Polski Poz. 8 z 1983

  Uchwała nr 279 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie przedłużenia na 1983 r. mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

 • Monitor Polski Poz. 7 z 1983

  Uchwała nr 277 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów dla sportowców.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 1983

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Monitor Polski Poz. 4 z 1983

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników urzędów kontroli publikacji i widowisk.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad i trybu obciążeń na rzecz Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej w 1983 r.

 • Monitor Polski Poz. 3 z 1983

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Monitor Polski Poz. 2 z 1983

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie określenia niektórych praw i obowiązków pracowników administracyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

 • Monitor Polski Poz. 1 z 1983

  Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.