e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Kwiecień 1996

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1157 z 1999

  Europejska Konwencja o przysposobieniu dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 24 kwietnia 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 1999

  Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r.

 • Monitor Polski Poz. 316 z 1996

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego.

 • Monitor Polski Poz. 310 z 1996

  Oświadczenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie 400-lecia Stołeczności Warszawy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 303 z 1996

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych.

 • Monitor Polski Poz. 298 z 1996

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wielgusa.

 • Monitor Polski Poz. 297 z 1996

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Gorzelańczyka.

 • Monitor Polski Poz. 293 z 1996

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowych informacji, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu.

 • Monitor Polski Poz. 292 z 1996

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wzoru ogłoszenia o organizacji przetargu nieograniczonego oraz dodatkowych informacji, które muszą być zawarte w ogłoszeniu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 1996

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskie podmioty gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec.

 • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 1997

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Warszawie dnia 19 maja 1992 r.