e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Czerwiec 1997

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 819 z 1997

  Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922-1938, sporządzone w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 662 z 1997

  Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protokołu nr 4 do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z drugiej strony, dotyczącego definicji pojęcia "produkty pochodzące" i metod współpracy administracyjnej, podpisane w Brukseli dnia 24 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 604 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 569 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz o zmianie innych ustaw.

 • Monitor Polski Poz. 566 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1997 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 565 z 1997

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1997 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 539 z 1997

  Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 535 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

 • Dziennik Ustaw Poz. 479 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, przetwórstwie zbóż i produkcji pasz pochodzenia roślinnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 474 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 1997

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie wykazu nieruchomości byłego Zrzeszenia Związków Zawodowych, które stanowią własność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a także szczegółowych zasad i trybu przeniesienia praw do tych nieruchomości i rozliczeń związanych z podziałem.

 • Monitor Polski Poz. 410 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK Sp. z o.o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 409 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Monitor Polski Poz. 408 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielenia zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 407 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 • Monitor Polski Poz. 406 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie powierzenia Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Monitor Polski Poz. 405 z 1997

  Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia, zasad i warunków przetargów lub rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.