e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Sierpień 1998

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, dotyczących działalności zawodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 704 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawach związanych z uczestnictwem ławników sądów powszechnych w składach orzekających sądów wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 703 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary aresztu wojskowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 702 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie zakresu informacji dotyczących osoby skazanego, przesyłanych przez sąd dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 689 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1998.

 • Dziennik Ustaw Poz. 687 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre nasiona buraków cukrowych przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 1998

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek na utworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich, a także miast do 20 tysięcy mieszkańców, wysokości ich oprocentowania i warunków spłaty oraz rozliczenia się Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Krajowym Urzędem Pracy z otrzymanych na ten cel środków Funduszu Pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 1998

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i kryteriów rozdziału limitu zatrudniania pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich przedsiębiorców w Republice Federalnej Niemiec.

 • Monitor Polski Poz. 469 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 445 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 444 z 1998

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 1998 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 403 z 1998

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 1998 r.