Archiwum 15 Luty 1999

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 222 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 206 z 1999

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lutego 1999 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 132 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 131 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.

 • Dziennik Ustaw Poz. 130 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 129 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 128 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 127 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 126 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek.

 • Dziennik Ustaw Poz. 125 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie określenia typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych oraz zasad ich działania, a także sposobu i terminu wprowadzenia nowych typów szkół artystycznych oraz przekształcenia dotychczasowych szkół w szkoły nowego typu i ich funkcjonowania w systemie oświaty.

 • Dziennik Ustaw Poz. 124 z 1999

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i terminów dostosowania działalności dotychczasowych szkół podstawowych do wymogów nowego systemu szkolnego oraz tworzenia gimnazjów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 1999

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 76 z 1999

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych

 • Monitor Polski Poz. 72 z 1999

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 71 z 1999

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

NA SKÓTY