e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Marzec 2000

Brak artykułów do wyswietlenia.

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2000

  Protokół Dodatkowy Nr 5 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzony w Jasnej dnia 13 września 1996 r.

 • Monitor Polski Poz. 334 z 2000

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskij z dnia 24 marca 2000 r. o nadaniu orderu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 316 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie trybu i zakresu działania Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich członków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 315 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu i sposobu ich przekazywania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 314 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie przeznaczenia środków z Funduszu Pracy na realizację zadań zawiązanych z restrukturyzacją gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 311 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 310 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 286 z 2000

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie podawania do wiadomości informacji o wolnych stanowiskach służbowych w Służbie Celnej.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 2000

  Obwieszczenie Przewodniczącego Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 24 marca 2000 r. w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych, wraz z określeniem nazw nadawanych stopni naukowych.