e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Listopad 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1456 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków zwierząt rodzimych dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych gatunków i odstępstw od tych zakazów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1455 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1454 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1453 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1452 z 2001

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1451 z 2001

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o fundacji - Zakłady Kórnickie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1450 z 2001

  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 • Monitor Polski Poz. 665 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2001 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

 • Monitor Polski Poz. 664 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie średnich podstawowych dochodów podatkowych gmin za 2001 r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

 • Monitor Polski Poz. 663 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w czwartym kwartale 2001 r.

 • Monitor Polski Poz. 662 z 2001

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2001 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.

 • Monitor Polski Poz. 661 z 2001

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 660 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 659 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 658 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2001 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 657 z 2001

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2001 r. o nadaniu odznaczeń.