e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 21 Grudzień 2001

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1663 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1662 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1661 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1660 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1659 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1658 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1657 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1656 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1655 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1654 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1653 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1652 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1651 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1650 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1649 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1648 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1647 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1646 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.